Clopamid VP

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Clopamid VP 20 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 20 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Clopamid VP 20 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990141012, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01410
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Clopamid VP, 20 mg, tabletki

Clopamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Clopamid VP i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clopamid VP

Jak stosować lek Clopamid VP

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Clopamid VP

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Clopamid VP i w jakim celu się go stosuje

Clopamid VP jest lekiem moczopędnym z grupy tzw. leków tiazydopodobnych. Poprzez zwiększenie

wydalania wody z organizmu, powoduje zmniejszenie obrzęków.

Działanie moczopędne leku pojawia się około 2 godziny po doustnym podaniu, osiąga swoje

maksimum po kolejnych 1 – 4 godzinach i utrzymuje się do około 24 godzin od chwili przyjęcia.

Clopamid VP stosowany jest w leczeniu obrzęków w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego,

nerek oraz wątroby.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clopamid VP

Kiedy nie stosować leku Clopamid VP

jeśli pacjent ma uczulenie na klopamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6) lub na sulfonamidy

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ostre kłębuszkowe

zapalenie nerek, bezmocz

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, śpiączkę wątrobową

jeśli u pacjenta występują nieustępujące pod wpływem leczenia: zmniejszone stężenie potasu we

krwi, zwiększone stężenie wapnia lub kwasu moczowego we krwi, zmniejszone wypełnienie

naczyń układu krwionośnego, znacznie zmniejszone stężenie sodu we krwi lub dna moczanowa

jeśli pacjent ma chorobę Addisona (niedobór hormonów wydzielanych przez nadnercza)

jeśli pacjent ma porfirię (zaburzenia powstawania pewnego składnika czerwonego barwnika krwi

- hemu)

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt: Ciąża i karmienie piersią).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clopamid VP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub postępującą chorobę wątroby

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek

jeśli pacjent zażywa glikozydy nasercowe (patrz „Clopamid VP a inne leki”)

jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa (Clopamid VP może zwiększać stężenie kwasu

moczowego we krwi i nasilać chorobę, dlatego lekarz zaleci wykonanie dodatkowych badań

krwi)

jeśli pacjent ma cukrzycę (Clopamid VP może zwiększać stężenie glukozy we krwi, w związku z

czym może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych)

jeśli pacjent ma zwiększone stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi

jeśli pacjent ma ciężką miażdżycę naczyń wieńcowych lub mózgowych

jeśli pacjent ma toczeń rumieniowaty układowy

jeśli pacjent jest w wieku podeszłym (u takich osób tendencja do występowania zaburzeń

elektrolitowych i odwodnienia jest zwiększona, w związku z czym powinny one zachować

szczególną ostrożność stosując lek Clopamid VP

oraz szczególnie dokładnie stosować się do

zaleceń lekarza).

Z powodu możliwości wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne, osoby stosujące lek

Clopamid VP

powinny unikać długiego przebywania na słońcu.

Clopamid VP może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Jeśli w trakcie stosowania leku

Clopamid VP u pacjenta wystąpią następujące objawy: kurcze mięśni, osłabienie, senność, niskie

ciśnienie krwi, przyspieszona czynność serca, pragnienie, objawy ze strony przewodu pokarmowego,

należy poinformować o tym lekarza. Mogą to być objawy wskazujące na występowanie tego typu

zaburzeń.

W trakcie stosowania leku Clopamid VP należy unikać stosowania rygorystycznej diety o małej

zawartości sodu. W przypadku długotrwałej terapii zalecane jest spożywanie pokarmów bogatych w

potas (suszone owoce, rośliny strączkowe, owoce, ryby, chude sery).

Clopamid VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje:

inne leki, które mogą obniżać ciśnienie krwi, m. in. nifedypina, amlodypina, barbiturany,

chloropromazyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina

sole litu (stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju)

glikozydy naparstnicy (leki stosowane w chorobach serca) – lekarz zaleci okresową kontrolę

zapisu EKG oraz stężenia potasu we krwi

niesteroidowe leki przeciwzapalne, m. in. ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy

leki przeciwzakrzepowe, np. acenokumarol

insulinę (stosowaną w leczeniu cukrzycy)

leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, takie jak amiodaron, dizopiramid, chinidyna, sotalol

preparaty wapnia

leki przeczyszczające

steroidy.

Stosowanie leku Clopamid VP z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Clopamid VP można przyjmować niezależnie od posiłków.

W czasie stosowania leku Clopamid VP

nie należy nadużywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Clopamid VP jest przeciwwskazany w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W początkowym okresie stosowania leku Clopamid VP nie należy prowadzić pojazdów

mechanicznych, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać czynności wymagających

szczególnej sprawności psychofizycznej, ponieważ może on powodować w tej fazie leczenia zawroty

głowy lub uczucie nadmiernego zmęczenia.

3. Jak stosować lek Clopamid VP

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli:

Dawka początkowa, w zależności od nasilenia objawów, wynosi od 20 mg do 40 mg na dobę,

najlepiej rano, po posiłku. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę dobową do 60 mg, a w miarę

ustępowania obrzęków będzie stopniowo zmniejszać dawkę. Dawka dobowa w leczeniu

podtrzymującym to 10 mg do 20 mg codziennie lub co drugą dobę.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Leku nie wolno stosować u osób z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież:

Z powodu braku odpowiednich badań nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Lek Clopamid VP należy przyjmować regularnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Clopamid VP

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Clopamid VP mogą wystąpić między innymi:

zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w trakcie zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na

stojącą albo leżącej na siedzącą z zawrotami głowy, pojawieniem się mroczków przed oczami lub

omdleniem, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia gospodarki wodno­elektrolitowej

(głównie zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

W przypadku przedawkowania należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie przyjęcia leku Clopamid VP

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża

się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w

zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clopamid VP

Przerwanie stosowania leku Clopamid VP może spowodować nasilenie choroby, z powodu której był

stosowany (nasilenie obrzęków). Dlatego przerwanie leczenia może nastąpić tylko pod kontrolą

lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może

być określona na podstawie dostępnych danych).

zwiększenie stężenia glukozy, cukrzyca, uaktywnienie utajonej cukrzycy

zmniejszenie stężenia potasu, magnezu, sodu i chlorków we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we

krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi z ostrym napadem dny moczanowej

zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi

zawroty głowy, ból głowy, senność

zmęczenie

świadomość czynności serca (kołatanie serca)

nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, ból w nadbrzuszu, suchość błony śluzowej jamy ustnej

zaczerwienie skóry.

Ogólnie, w związku ze stosowaniem leków z grupy tiazydów mogą być zgłaszane: zmiany obrazu

krwi, w tym zmniejszenie ilości płytek krwi (typ krwinek odpowiedzialnych głównie za hamowanie

krwawień) oraz krwinek białych (typ krwinek odpowiedzialnych przede wszystkim za ochronę

organizmu przed zakażeniami), reakcje nadwrażliwości (w tym zapalenie płuc, obrzęk płuc, ciężkie

reakcje skórne), niedociśnienie ortostatyczne (zmniejszenie ciśnienia krwi w trakcie zmiany pozycji z

leżącej na stojącą lub siedzącą), zapalenie trzustki, cholestaza wewnątrzwątrobowa (zastój żółci

wewnątrz wątroby), alergiczne reakcje skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, zaburzenia

funkcji seksualnych, impotencja.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Clopamid VP

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clopamid VP

Substancją czynną leku jest klopamid.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, talk,

magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Clopamid VP i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Clopamid VP pakowane są po 20 sztuk w blistry z folii Al/PVC.

W kartoniku jednostkowym umieszcza się 1 blister wraz z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Republika Czeska

Wytwórca:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów, Polska

Tel. (48 17) 865 51 00

Data zatwierdzenia ulotki: