Atossa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Atossa 8 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 8 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Atossa 8 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990744510, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07445
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ATOSSA, 8 mg, tabletki powlekane

Ondansetronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Atossa i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atossa

3.Jak stosować lek Atossa

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Atossa

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Atossa i w jakim celu się go stosuje

Lek Atossa zawiera substancję czynną o nazwie ondansetron, należącą do leków przeciwwymiotnych

z grupy selektywnych antagonistów receptorów serotoninowych (5HT

Wskazania do stosowania

Lek Atossa stosuje się:

w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dorosłych

i dzieci w wieku od 6 miesięcy) i radioterapią nowotworów (u dorosłych),

w zapobieganiu nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej (u dorosłych).

Należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych

informacji dotyczących stosowania leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atossa

Kiedy nie stosować leku Atossa:

jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atossa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki podobne do ondansetronu, jak na przykład granisetron,

jeśli u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w

zapisie EKG). Atossa powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się zaburzeniami rytmu

serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko obserwowano

przypadki częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes (zagrażające życiu zaburzenia

rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia gospodarki elektrolitowej

(zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z wrodzonym

zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca), zastoinową

niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca serca) lub przyjmujących leki

wywołujące wydłużenie odstępu QT,

jeśli pacjent miał kiedykolwiek problemy z sercem (np. zastoinową chorobę serca, która powoduje

duszność i obrzęk kostek),

jeśli pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich stosowanie z

lekiem Atossa może spowodować występowanie zespołu serotoninowego. Jeśli równoczesne

stosowanie leku Atossa i tych leków jest konieczne, pacjent będzie objęty odpowiednią opieką

medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku myślenia, zagubienie,

niepokój, bezsenność, chwilowe problemy z koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała,

sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie

serca, nudności, wymioty, biegunkę, zaczerwienienie skóry i poszerzenie źrenic. W razie

wystąpienia tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit,

jeśli pacjent niedawno miał usunięte migdałki, ponieważ leczenie ondansetronem może maskować

objawy krwawienia wewnętrznego,

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby - u tych pacjentów nie należy stosować więcej niż

8 mg leku Atossa na dobę.

Przed zastosowaniem leku Atossa należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we

krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi).

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, powinien przed zastosowaniem leku Atossa

poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dzieci i młodzież

W przypadku stosowania ondansetronu u dzieci i młodzieży w skojarzeniu z chemioterapią o działaniu

toksycznym na wątrobę, lekarz powinien uważnie obserwować czy nie występują u nich zaburzenia

czynności wątroby.

Lek Atossa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to ważne, ponieważ Atossa

może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie

leku Atossa.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce jeśli pacjent przyjmuje

leki, takie jak:

Apomorfina - jednoczesne stosowanie tego leku z apomorfiną (stosowaną w leczeniu choroby

Parkinsona) jest przeciwskazane, gdyż może to spowodować spadek ciśnienia i utratę

świadomości;

fenytoina lub karbamazepina stosowane w leczeniu padaczki, gdyż może to spowodować

zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi;

ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń takich jak gruźlica, gdyż może to spowodować

zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi;

tramadol - lek przeciwbólowy, gdyż działanie tramadolu może być osłabione;

leki przeciwarytmiczne stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca;

leki beta-adrenolityczne stosowane w leczeniu niektórych chorób serca lub oczu, lęku oraz w

zapobieganiu migrenom;

leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT;

leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;

leki stosowane w leczeniu nowotworów (zwłaszcza antracykliny i trastuzumab);

antybiotyki (takie jak erytromycyna) lub leki przeciwgrzybicze(takie jak ketokonazol);

leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane w

leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina,

fluwoksamina, cytalopram, escytalopram;

leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) stosowane

w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, należy przed zastosowaniem leku Atossa

poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Atossa z jedzeniem i piciem

Lek Atossa można przyjmować z jedzeniem i piciem. Tabletki należy popijać szklanką wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy stosowanie ondansetronu w okresie ciąży jest bezpieczne.

Karmienie piersią

W czasie stosowania leku Atossa nie należy karmić piersią, gdyż niewielkie ilości leku przenikają do

mleka. Należy poradzić się lekarza lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, aby lek Atossa upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.

Atossa zawiera jednowodną laktozę.

Jeśli w przeszłości lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed

zastosowaniem tego leku należy porozmawiać z lekarzem.

3. Jak stosować lek Atossa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje, jakie dawkowanie jest odpowiednie dla pacjenta. Przepisana dawka leku jest

uzależniona od stosowanego u pacjenta leczenia.

Tabletkę Atossa 8 mg należy połknąć w całości, popijając wodą.

Tabletki Atossa 8 mg są niepodzielne - nie należy ich dzielić.

Na rynku są dostępne leki doustne zawierające ondansetron o mniejszej mocy - 4 mg.

Na rynku są też dostępne leki zawierające ondansetron w postaci do stosowania doodbytniczego i

pozajelitowego.

Zapobieganie nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią i radioterapią nowotworów

Dorośli

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii:

- zalecana dawka doustna to 8 mg przyjmowane na godzinę lub 2 godziny przed chemioterapią lub

radioterapią, a następnie 8 mg doustnie po 12 godzinach,

W kolejnych dniach:

- zalecana dawka podawana doustnie to 8 mg dwa razy na dobę, która może być stosowana przez

okres do 5 dni.

W chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym

Lekarz może zadecydować o podaniu pierwszej dawki ondansetronu w postaci do wstrzykiwań lub

doodbytniczej.

O wielkości dawki zadecyduje lekarz. W kolejnych dniach lek jest stosowany jak w przypadku

chemioterapii o średnim działaniu wymiotnym.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy i młodzież

Lekarz zdecyduje jaką podać dawkę w zależności od wielkości dziecka (powierzchni ciała) lub masy

ciała.

Tabletki Atossa 8 mg nie są odpowiednie do stosowania u dzieci.

W takim przypadku lekarz przepisze ondansetron w postaci syropu lub w postaci do wstrzykiwań.

Zapobieganie nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej

Dorośli

Zalecana dawka doustna to 16 mg ondansetronu godzinę przed operacją.

W leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym, zalecane jest podawanie ondansetronu

dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzież

W zapobieganie nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej u dzieci ondansetron jest

stosowany w postaci do wstrzykiwań (powolne wstrzyknięcie dożylne).

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Zwykle nie jest konieczna zmiana dawki lub częstości stosowania.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg ondansetronu na dobę.

Lek Atossa powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku:

- należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku;

- w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz.

Jeśli pacjent nadal ma nudności, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atossa

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku Atossa należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych

(patrz punkt 4).

Pominięcie zastosowania leku Atossa

Jeśli pacjent pominął dawkę, ma nudności lub wymioty:

należy przyjąć lek Atossa możliwie jak najszybciej,

następnie należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza),

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent pominął dawkę ale nie ma nudności:

należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza),

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atossa

Może się zdarzyć, że nudności i wymioty powrócą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast

skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą obejmować:

nagły świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej,

obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka,

wysypka skórna, jak czerwone plamki lub grudki (pokrzywka) w różnych miejscach na skórze

całego ciała,

omdlenie.

Inne objawy niepożądane

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

bóle głowy.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

uczucie gorąca (nagłe zaczerwienienie) lub uczucie ciepła;

zaparcia;

zmiany wyników testów czynności wątroby (jeśli tabletki leku Atossa są przyjmowane z

cisplatyną, w innych przypadkach ten objaw niepożądany występuje niezbyt często).

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

drgawki;

mimowolne ruchy ciała lub drżenia, przewracanie oczami;

nieregularne bicie serca (arytmia);

spowolnione bicie serca (bradykardia);

ból w klatce piersiowej;

niedociśnienie tętnicze krwi, mogące spowodować uczucie omdlewania lub zawroty głowy;

czkawka;

zmiany wyników testów czynności wątroby.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

zaburzenia widzenia, na przykład niewyraźne widzenie.

zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający

życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała

(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępowały w ciągu 20

minut (przeważnie podczas dożylnego podawania ondansetronu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Atossa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atossa

- Substancją czynną leku jest ondansetron (w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu).

1 tabletka zawiera 8 mg ondansetronu.

- Pozostałe substacje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia

kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000,

glicerol, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Atossa i co zawiera opakowanie

Żółte, gładkie, obustronnie wypukłe tabletki.

Jedno opakowanie zawiera 10 tabletek, w blistrach z folii Aluminium/PCV, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapeszt, Węgry

Wytwórca

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

Polska

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapeszt

Bökényföldi út 118-120

Węgry

celu

uzyskania

bardziej

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45 D

02-146 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.05.2016