KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Kraj: Polska

Język: polski

Źródło: Ecolab

Kup teraz

Dostępny od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

                IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY
ZGODNIE Z REGULACJĄ UNII EUROPEJSKIEJ EC 1907/2006 WRAZ Z ANEKSAMI
1.
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY
NAZWA PRODUKTU
:
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
:
Preparat do dezynfekcji powierzchni
Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
DATA PRZEGLĄDU : 23 CZERWIEC 2010
WERSJA : 5
112872E
KOD :
WYTWÓRCA/
DYSTRYBUTOR/
IMPORTER
:
ECOLAB SP. Z O.O.
KALWARYJSKA 69
PL-30-504 KRAKÓW
POLSKA
TEL. NR:: + 48 (0)12 26 16 100
NR FAKSU: + 48 (0)12 26 16 101
EMAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KARTĘ: REACH.PL@ECOLAB.COM
TELEFON W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA: 012 26 16 100
TELEFON ALARMOWY
:
042 657 99 00, 042 6314767 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W ŁODZI (TELEFON
ALARMOWY)
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.
KLASYFIKACJA
Nie sklasyfikowany.
:
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej
późniejszymi zmianam.
BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS SKUTKÓW I OBJAWÓW SZKODLIWEGO DZIAŁANIA
NA ZDROWIE CZŁOWIEKA I NA
ŚRODOWISKO ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE 11.
SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.
SUBSTANCJA/MIESZANINA
Mieszanina
:
WE
%
KLASYFIKACJA
NAZWA SKŁADNIKA
CAS
alkohol izopropylowy
200-661-7 67-63-0
1 - 2
F; R11
Xi; R36
R67
[1]
[2]
W PUNKCIE 16 ZNAJDUJĄ SIĘ PEŁNE BRZMIENIA
ZWROTÓW R ZADEKLAROWANYCH POWYŻEJ.
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA I NATĘŻENIA CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY, JEŚLI SĄ DOSTĘPNE, SĄ WYMIENIONE W PUNKCIE 8.
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub
środowiska
[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w
środowisku pracy
NIE ZAWIERA WIĘCEJ SKŁADNIKÓW, KTÓRE W ŚWIETLE OBECNEJ WIEDZY
DOSTAWCY ORAZ W DANYM STĘŻENIU SĄ
KLASYFIKOWANE JAKO NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I OTOCZENIA, NIE MA WIĘC
WYMOGU WYMIENIANIA ICH W
NINIEJSZYM USTĘPIE.
[3] Substancja PBT
[4] Substancja vPvB
DATA WYDANIA
:
23
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem