ANIOSYME PRIME (117601E)

Kraj: Polska

Język: polski

Źródło: Ecolab

Kup teraz

Dostępny od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ulotka dla pacjenta

                ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes
France
Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska
ECOLAB - ANIOS MANUFACTURER & QUALIFICATIONS - PL
0459
www.ecolab.pl
NARZĘDZIA
PREPARAT W PIANIE DO WSTĘPNEJ DEZYNFEKCJI
NARZĘDZI MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH
•
Skuteczna, opatentowana formuła
•
Zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń
•
Działanie mikrobójcze już w 15 min
•
Gęsta piana ułatwiająca równomierne pokrycie narzędzi
•
Doskonała kompatybilność materiałowa
Aniosyme Prime
WSTĘPNA DEZYNFEKCJA
NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
9933.2
ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes
France
Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska
ECOLAB - ANIOS MANUFACTURER & QUALIFICATIONS - PL
0459
www.ecolab.pl
Aniosyme Prime
Preparat w pianie do wstępnej dezynfekcji narzędzi
medycznych i chirurgicznych
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
•
Kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) w połączeniu ze
środkami powierzchniowo czynnymi
•
Nie powoduje korozji materiałów
•
Nie wytwarza mgły aerozolowej
•
Preparat gotowy do użycia z wygodną końcówką spieniającą
•
Wartość pH: 8 (+/- 0,5)
•
Ułatwia usuwanie zanieczyszczeń
•
Udowodniona stabilność enzymatyczna
•
Łatwo spłukiwalny
OBSZAR ZASTOSOWAŃ
Wstępna dezynfekcja narzędzi medycznych
i chirurgicznych za pomocą piany: podczas
transportu (tzw. “na sucho”) lub podczas
przechowywania zanieczyszczonych
narzędzi przed ich dalszą obróbką
manualną lub maszynową. Produkt
zapewnia odpowiednie zwilżenie narzędzi
i zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń
organicznych.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1.
Spryskaj dno wanienki dezynfekcyjnej
preparatem Aniosyme Prime,
a następnie umieść w niej narzędzia
medyczne.
2.
Spryskaj narzędzia pianką,
zapewniając ich całkowite pokrycie
preparatem.
3.
Przykryj wanienkę pokrywą.
4.
Wypłucz narzędzia, a następnie poddaj
je właściwej dezynfekcji: maszynowej
lub manualnej.
SKŁAD
Czwartorzędowy węglan amonowy,
niejonowe środki powierzchniowo
czynne
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

                KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE
1907/2006
ANIOSYME PRIME
117601E
1 / 14
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa wyrobu
:
ANIOSYME PRIME
UFI
:
EW4X-YQN6-2F0F-HMYA
Kod produktu
:
2367000
Zastosowanie
substancji/mieszaniny
:
Preparat do dezynfekcji narzędzi
Rodzaj substancji
:
Mieszanina
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.
Informacje odnoszące się do
produktu rozcieńczonego
:
Produkt jest sprzedawany w formie gotowej do użycia.
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE
Zastosowania
zidentyfikowane
:
Wyrób medyczny. Proces manualny.
Zastosowania odradzane
:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i
zawodowego.
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Firma
:
Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323, Kraków Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)
DOK.pl@ecolab.com
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Numer telefonu alarmowego
:
+48222922722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski
Data
sporządzenia/przeglądu:
:
03.12.2021
Wersja
:
2.1
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLASYFIKACJA (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2
H319
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006
ANIOSYME PRIME
117601E
2 / 14
OZNAKOWANIE (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy określające
rodzaj zagrożenia
:
Hasła ostrzegawcze
:
Uwaga
Zwroty określające
zagrożenia
:
H319
Działa drażniąco na oczy.
Zwroty określające środki
ostrożności
:
ZAPOBIEGANIE:
P280e
Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy.
2.3 INNE ZAGROŻENIA
Nieznane.
SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2 MIESZANINY
SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE
Nazwa Chemiczna
Nr CAS
Nr WE
Nr REACH
Klasyfikacja
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR
1272/2008
Stężenie: [%]
alkohole etoksylowane,
C8-10
71060-57-6
POLYMER
Toksyczność ostra Kategoria 4; H302
Poważne uszk
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem