Amistar Opti 480 SC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
chlorotalonil; azoksystrobina
Dostępny od:
Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa
INN (International Nazwa):
chlorotalonil; azoksystrobina
Skład:
chlorotalonil - 400 g, azoksystrobina - 80 g
Wyprodukowano przez:
Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H317, H318, H332, H335, H400, H410, H351
Numer pozwolenia:
R-20/2011

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R- 283/2015d

z dnia 23.04.2015 r. zmieniającej zezwolenie

MRiRW nr R-20/1011z dnia 07.03.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Tel.: 22 326 06 01,

Fax: 22 326 06 99.

Podmioty konfekcjonujące:

1. Agrecol Sp. z o. o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: (62) 78 32 000.

2. Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: (58) 676 74 89.

AMISTAR

OPTI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) – 400 g/l (32,8%),

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (6,56%).

Zezwolenie MRiRW nr

R - 20 /2011 z dnia 07.03.2011 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R- 130/2012d z dnia 19.06.2012 r.

decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.

oraz decyzją MRiRW nr R-283/2015d z dnia 23.04.2015 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P261- Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

P302 + P352 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z

mydłem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w

pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P312-W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub

lekarzem.

P333

P313

przypadku

wystąpienia

podrażnienia

skóry

wysypki:

Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS

DZIAŁANIA

Amistar

Opti

jest

środkiem

grzybobójczym,

koncentratem

postaci

stężonej

zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania

zapobiegawczego w celu zwalczania alternariozy cebuli, mącznika rzekomego, zgnilizny

szyjki cebuli w uprawie cebuli z siewu, antraknozy fasoli, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej

w uprawie fasoli szparagowej, askochytozy grochu, mączniaka rzekomego grochu, szarej

pleśni, zarazy ziemniaka w uprawie pomidora pod osłonami, czerni krzyżowych, szarej

pleśni

mączniaka

rzekomego w uprawie kalafiora oraz alternariozy naci i mączniaka

prawdziwego w uprawie marchwi. Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy

użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Cebula

alternarioza cebuli, mączniak rzekomy cebuli, zgnilizna szyjki cebuli

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy cebula osiąga 50% typowej

średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Fasola

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Groch

askochytoza, mączniak rzekomy

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju strąków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Kalafior.

czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Marchew.

alternarioza naci, mączniak prawdziwy.

Termin stosowania; Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 25 ml na 100 m

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 20 – 25 ml na 100 m

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

Pomidor pod osłonami

szara pleśń, zaraza ziemniaka.

Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:

0,25% (25 ml środka w 10 litrach wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania

0,2–0,25% (20–25 ml środka w 10 litrach wody).

Wyższe stężenie środka stosować w okresie dużego zagrożenia chorobami.

Dawka cieczy użytkowej: 10 litrów na 100 m

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast

po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Uwagi:

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym sposobie działania.

Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Celem uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do

całkowitego pokrycia ich cieczą użytkową (efekt zroszenia powierzchni).

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością

opakowania

przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika

opryskiwacza

napełnionego

częściowo

wodą

włączonym

mieszadłem).

Opróżnione

opakowania

przepłukać

trzykrotnie

wodą,

popłuczyny

wlać

zbiornika

opryskiwacza

cieczą

użytkową.

Następnie

zbiornik

opryskiwacza

uzupełnić

wodą

potrzebnej ilości. Dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, czynność

mieszania powtarzać każdorazowo przed przystąpieniem do dalszej pracy.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin , oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej

oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy grochu, fasoli, cebuli, marchwi i kalafiora:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej

roślinnością

szerokości

zbiorników

cieków

wodnych

równoczesnym

zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o

50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

cebula, fasola, groch, kalafior, marchew – 14 dni,

pomidor pod osłonami – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0

C-30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w

pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub

lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić

się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 3 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa

urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa

przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez

Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą

elektroniczną.

Nawigacja

Przejdź do zawartości

Przejdź do sekcji E-Usługi

Przejdź do sekcji Wydarzenia

Przejdź do sekcji Informacje publiczne

Przejdź do sekcji Kontakt

Przejdź do sekcji Stopka

gov.plPrzejdź do strony głównej

Otwórz menu Zamknij menu

Serwis polskiego rządu Serwis polskiego rządu Serwis polskiego rządu

youtube Link otworzy się w nowej karcie

twitter Link otworzy się w nowej karcie

facebook Link otworzy się w nowej karcie

Portal gov.pl

gov.plPrzejdź do strony głównej

Ministerstwa Wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

Usługi Wstecz

Obywatel

Przedsiębiorca

Urzędnik

Exposé

Aktualności

Kontakt

ikona niepodległa

Section

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet - szybko,

bezpiecznie i wygodnie

Informacje i usługi dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników w jednym miejscu

Informacje i usługi dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników w jednym miejscu

Obywatel

Odwołanie od decyzji portalu społecznościowego

Uzyskaj EKUZ

Podpisz dokument elektronicznie

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy

Sprawdź swoje punkty karne

Zobacz więcej usług: Obywatel

Przedsiębiorca

Załóż działalność gospodarczą

Przygotuj się na RODO

Uzyskaj zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zmień wpis w CEIDG

Podpisz dokument elektronicznie

Zobacz więcej usług: Przedsiębiorca

Urzędnik

Nadanie loginu i hasła do BZP

Windykacja PFRON

Publikowanie wzorów w CRWDE

Mapa innowacji

Nadanie uprawnień Podmiotu Publicznego na ePUAP

Zobacz więcej usług: Urzędnik

Gov Promoted News

27 06.19

Zaczynamy wielkie odliczanie - 100 dni do CodeWeek 2019!

26 06.19

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych

25 06.19

Rząd przyjął projekt ustawy Dostępność Plus

14 06.19

Sezon festiwalowy rozpoczęty! – sprawdź, na co uważać w sieci

14 06.19

Kultura inspirująca – ruszył nowy program MKiDN

Informacje publiczne gov.pl

Informacje publiczne gov.pl

Dla mediów :

Znajdź informacje i materiały dla mediów

Praca, wolontariat, praktyki i staże :

Zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami

Decyzje Rządu :

Zapoznaj się z najnowszymi decyzjami

GOV Footer

Kontakt

z Kancelarią

z Kancelarią

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

NIP 5261645000

Regon 012261725

ZobaczPełne dane

Infolinia dla Obywatela +48222500115

Czynna w dni robocze w godzinach 8:15-16:15

gov.pl

Jednostki podległe ministerstwom

Kontakt

Służba cywilna

Polityka prywatności

Prawa autorskie

Dostępność cyfrowa

Rządowe Centrum Legislacji

Geoportal

Strony w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.

Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na

przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w

wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Treści zamieszczone w serwisie udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez

użytkowników z treści opublikowanych w serwisie www.gov.pl, niezależnie od celu i

sposobu korzystania, nie wymaga zgody. Przy czym oznaczone w serwisie treści

jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone

inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0

Polska. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację