Aksilary 85 SG

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
daminozyd
Dostępny od:
Arjo Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz
INN (International Nazwa):
daminozyd
Skład:
daminozyd - 850 g
Dziedzina terapeutyczna:
Regulator wzrostu
Numer pozwolenia:
R-64/2013

Zał. do pozw. MRiRW nr R-64/2013 h.r. z

dnia 26.09.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

ARJO Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85-036 Bydgoszcz, faks: 52 5610315

e-mail: office@arjo-ag.com

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:

Agromix, ul. Mokra 7, Niepołomice

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

A K S I L A R Y 85 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

daminozyd (związek z grupy hydrazydów) - 850 g/kg (85%).

Pozwolenie MRiRW Nr R – 64/2013h.r. z 26.09.2013 r.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek Aksilary 85 SG jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin

występującym w postaci granulatu rozpuszczalnego w wodzie. Środek Aksilary 85

SG stosuje się w uprawie złocieni doniczkowych i poinsecji w celu skrócenia

międzywęźli, umożliwiając uzyskanie korzystnego pokroju roślin, oraz zwiększenie

równomierności wzrostu i kwitnienia.

Środek

Aksilary 85 SG

stosuje się używając opryskiwaczy ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Złocień doniczkowy.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (tj. 500 g

środka w 100 l wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania środka: 0,25-0,5%

tj. (250 - 500 g środka w 100 l wody).

Zalecana dawka wody: 10-15 l/100 m

(tj. 1000-1500 l/ha).

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 14 – 17 dni.

Środek stosować na rośliny suche o pełnym turgorze. Pierwszy zabieg wykonać gdy

pędy boczne mają 5-10 cm długości, czyli około 2-3 tygodnie po uszczykiwaniu.

2. Poinsecja.

Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (tj. 400 g

środka w 100 l wody).

Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania środka: 0,3-0,4%

(tj. (300-400 g w 100 l wody).

Zalecana dawka wody: 10-15 l/100 m

(tj. 1000-1500 l/ha).

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 21 dni.

Wyższe stężenie stosować na odmianach silnie rosnących.

Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i

pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.

Pierwszy zabieg wykonać:

rośliny jednopędowe - gdy pędy mają 6-10 cm długości.

rośliny wielopędowe /uszczykiwane/ - gdy pędy mają 3-9 cm długości po

uszczykiwaniu.

UWAGI:

1. Optymalna temperatura działania środka 16-25

2. Nie wolno mieszać z innymi środkami ochrony roślin.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną

jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością

wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do

zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,

NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU

ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY

PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ

KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA

W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub

etykietę.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i

które zwróciły się o taką informację.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez

rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpad komunalny.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin

do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

V. PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc

medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z

najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Nr partii - ........

Zawartość netto - ........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację