OASIS PRO TOILET

Repubblika Ċeka - Ċek - Ecolab

Ixtrih issa

Disponibbli minn:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numru ta 'awtorizzazzjoni:
116792E

Dokumenti f'lingwi oħra

Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Ġermaniż 16-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Estonjan 24-11-2017
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Franċiż 17-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Litwanjan 25-11-2017
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Ungeriż 18-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Olandiż 16-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Portugiż 29-04-2022
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Finlandiż 17-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Norveġiż 26-11-2017
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Ukranjan 28-11-2017

Aqra d-dokument sħiħ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro Toilet

116792E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Oasis Pro Toilet

Kód výrobku

116792E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění toalet

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

1.0 % - 8.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí prostředek pro sanitární zařízení. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

06.06.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro Toilet

116792E

2 / 17

Není nebezpečnou látkou nebo směsí., Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě

toxikologického posouzení.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Kyselina fosforečná

Fatty alcohol ethoxylates > 5EO

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro Toilet

116792E

3 / 17

Kyselina fosforečná

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 50 - <= 100

alkylaminoxidy

61791-46-6

263-179-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2; H319

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2;

H315

>= 5 - < 10

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

01-2119457857-21

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Toxicita pro specifické cílové orgány -

opakovaná expozice Kategorie 2; H372

>= 2.5 - < 5

Benzensulfonová

kyselina, dimethyl, sodná

sůl

1300-72-7

215-090-9

01-2119513350-56

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Fatty alcohol ethoxylates

> 5EO

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 1 - < 2.5

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

...

Aqra d-dokument sħiħ

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Aqsam din l-informazzjoni