OASIS PRO 61 PREMIUM

Repubblika Ċeka - Ċek - Ecolab

Ixtrih issa

Disponibbli minn:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numru ta 'awtorizzazzjoni:
113136E

Dokumenti f'lingwi oħra

Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Ġermaniż 16-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Franċiż 17-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Ungeriż 18-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Olandiż 16-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Portugiż 19-09-2021
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Norveġiż 26-11-2017
Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà Folja tad-Dejta dwar is-Sigurtà
Ukranjan 28-11-2017

Aqra d-dokument sħiħ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 61 Premium

113136E

1 / 16

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Oasis Pro 61 Premium

Kód výrobku

113136E

Použití látky nebo směsi

Čisticí přípravek pro sanitární zařízení

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

4.0 % - 6.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí prostředek pro sanitární zařízení. Manuální aplikace

postřikem a otřením.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

05.04.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou

evropskou legislativou).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 61 Premium

113136E

2 / 16

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Kyselina mléčná

Alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Dodatečné označení:

KONCENTRÁT PRODUKTU

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 61 Premium

113136E

3 / 16

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Kyselina mléčná

79-33-4

201-196-2

01-2119474164-39

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 30 - < 50

kyselina citrónová

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 20 - < 25

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 10 - < 20

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Kyselina mléčná

79-33-4

201-196-2

01-2119474164-39

Dráždivost pro kůžiKategorie 2; H315

Vážné poškození očíKategorie 1; H318

>= 1 - < 2.5

kyselina citrónová

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Podráždění očíKategorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

...

Aqra d-dokument sħiħ

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Aqsam din l-informazzjoni