Prevomax

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Prevomax
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Prevomax
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Qtates, Klieb
 • Żona terapewtika:
 • L-APPARAT ALIMENTARI U tal-METABOLIŻMU, Oħra anti-emetiċi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Klieb:Għas-trattament u l-prevenzjoni ta 'dardir indotta mill-chemotherapyFor-prevenzjoni ta' remettar ħlief dak ġej minn mozzjoni sicknessFor-trattament ta 'remettar, flimkien ma'oħra ta' sapport measuresFor il-prevenzjoni tal-perjodu dardir u r-rimettar u t-titjib fil-irkupru mill-loppju ġenerali, wara l-użu tal-μ-opiate tar-riċettur ta 'morphineCats:Għall-prevenzjoni ta' remettar u l-tnaqqis tal-dardir, ħlief dak ikkawżat mill-mozzjoni sicknessFor-trattament ta 'remettar, flimkien ma' miżuri ta ' support oħrajn.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/004331
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 18-06-2017
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/004331
 • L-aħħar aġġornament:
 • 30-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/253347/2017

EMEA/V/C/004331

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Prevomax

maropitant

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Prevomax. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Prevomax.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Prevomax, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu

ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar

tagħhom.

X’inhu Prevomax u għal xiex jintuża?

Prevomax huwa mediċina veterinarja li tintuża fil-klieb u l-qtates għall-kura ta’ rimettar, flimkien

ma’ miżuri oħra ta’ appoġġ, jew għall-prevenzjoni ta’ rimettar (ħlief għal dardir ikkawżat mill-

ivvjaġġar).

Fil-qtates Prevomax jintuża wkoll biex inaqqas in-nawżja (sinjali ta’ dardir).

Fil-klieb Prevomax jista’ jintuża kemm għall-prevenzjoni ta’ nawżja u ta’ rimettar kemm qabel kif

ukoll wara intervent kirurġiku u biex jitjieb l-irkupru mill-anestesija ġenerali wara l-użu ta’ morfina.

Prevomax jintuża wkoll għall-prevenzjoni u għall-kura ta’ nawżja ikkawżata minn kimoterapija fil-

klieb.

Prevomax fih is-sustanza attiva maropitant.

Prevomax huwa ‘mediċina ġenerika’. Dan ifisser li Prevomax fih l-istess sustanza attiva u jaħdem bl-

istess mod bħal ‘mediċina ta' referenza’ diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) imsejħa Cerenia.

Kif jintuża Prevomax?

Il-mediċina tista' tinkiseb biss b’riċetta ta' tabib u tiġi bħala soluzzjoni għall-injezzjoni. Prevomax jiġi

Prevomax

EMA/253347/2017

Paġna 2/3

injettat darba kuljum taħt il-ġilda jew ġo vina (1 ml/għal kull kg tal-piż tal-ġisem) għal mhux aktar

minn ħamest ijiem. Biex jipprevjeni r-rimettar Prevomax għandu jingħata aktar minn siegħa qabel l-

avveniment li jista’ jikkawża rimettar

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jaħdem Prevomax?

Is-sustanza attiva f’Prevomax, maropitant, twaqqaf sustanza kimika fil-ġisem (sustanza P) milli

teħel ma’ ċerti miri msejħa riċetturi ta’ neurokinin-1 (NK1), li jinsabu fuq il-wiċċ taċ-ċelloli fil-parti

tal-moħħ li tikkontrolla n-nawżja u r-rimettar. Meta s-sustanza P teħel ma’ dawn ir-riċetturi tikkawża

nawżja u rimettar. Billi jimblokka r-riċetturi, maropitant jista' jipprevjeni n-nawżja u r-rimettar.

Kif ġie studjat Prevomax?

Diġà saru studji dwar il-benefiċċji u r-riskji tas-sustanza attiva fl-użi approvati bil-mediċina ta’

referenza, Cerenia, u ma għandhomx għalfejn jiġu ripetuti għal Prevomax.

Bħal fil-każ ta' kull mediċina, il-kumpanija pprovdiet studji dwar il-kwalità ta' Prevomax. Ma kienx

hemm bżonn għal studji ta' ‘bijoekwivalenza’ biex jiġi investigat jekk Prevomax jiġix assorbit b’mod

simili għall-mediċina ta' referenza, Cerenia soluzzjoni għall-injezzjoni, biex jipproduċi l-istess livell

tas-sustanza attiva fid-demm. Dan minħabba li meta tingħata permezz ta' injezzjoni ġo vina, is-

sustanza attiva f’Prevomax tmur direttament fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Meta tingħata permezz ta’

injezzjoni taħt il-ġilda, is-sustanza attiva f’Prevomax hija mistennija li tiġi assorbita bl-istess mod

bħall-mediċina ta’ referenza.

X᾽ inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta᾽ Prevomax?

Minħabba li Prevomax huwa mediċina ġenerika u huwa bijoekwivalenti għall-mediċina ta

referenza, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu jitqiesu l-istess bħal dawk tal-mediċina ta referenza.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-

sigurtà ta’ Prevomax, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti

tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-prekawzjonijiet huma

bħal dawk tal-mediċina ta' referenza minħabba li Prevomax huwa mediċina ġenerika.

Għaliex ġie approvat Prevomax?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija kkonkluda li, skont ir-

rekwiżiti tal-UE, Prevomax wera li għandu kwalità komparabbli u huwa bijoekwivalenti għal Cerenia,

soluzzjoni għall-injezzjoni. Għaldaqstant, il-fehma tas-CVMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Cerenia, il-

benefiċċji huma akbar mir-riskji identifikati. Il-Kumitat irrakkomanda li Prevomax ikun approvat

għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Prevomax?

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Prevomax fi

19/06/2017.

Prevomax

EMA/253347/2017

Paġna 3/3

L-EPAR sħiħ għal Prevomax jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Prevomax,

is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew

għandhom jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

L-EPAR sħiħ tal-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’April 2017.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA' TAGĦRIF GĦAL:

Prevomax 10 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-klieb u l-qtates

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

In-Netherlands

Manifattur responsabbli mill-ħrug tal-lott:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

In-Netherlands

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Prevomax 10 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-klieb u l-qtates

maropitant

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

1 ml fih:

Sustanza attiva:

Maropitant

10 mg

Eċċipjenti:

Benzyl alcohol (E1519)

11.1 mg

Soluzzjoni ċara mingħajr kulur li tagħti fl-isfar ċar

INDIKAZZJONI(JIET)

Klieb

Għall-kura u l-prevenzjoni ta’ nawżja kkawżata mill-kimoterapija.

Għall-prevenzjoni tar-remettar minbarra dak ikkawżat minn dardir tal-ivvjaġġar.

Għall-kura tar-remettar, flimkien ma’ miżuri oħra ta’ għajnuna.

Għall-prevenzjoni ta’ nawżja u remettar perioperatorji u titjib fl-irkupru minn anestesija ġenerali

wara l-użu ta’ riċettur μ-opijat morfina agonista.

Qtates

Għall-prevenzjoni tar-remettar u għat-tnaqqis tan-nawżja, minbarra dik ikkawżata minn dardir

tal-ivvjaġġar.

Għall-kura tar-remettar, flimkien ma’ miżuri oħra ta’ għajnuna.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Jista’ jseħħ uġigħ fis-sit tal-injezzjoni meta jiġi injettat taħt il-ġilda.

Fil-qtates, ġie osservat b’mod komuni ħafna rispons moderat sa sever għall-injezzjoni (f’madwar terz

tal-qtates).

F’każijiet rari ħafna, jistgħu jseħħu effetti ta’ tip anafilattiku (edema allerġika, utrikarja, eritema, ħass

ħażin, dispnea, membrani mukużi pallidi).

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali kkurati li juru effett(i) mhux mixtieqa)

komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal ikkurat)

mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal ikkurat)

rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal ikkurat)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati kkurati).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux elenkati f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma

ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb u qtates.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-ġilda jew ġol-vini fil-klieb u fil-qtates.

Prevomax soluzzjoni għall-injezzjoni għandha tiġi injettata taħt il-ġilda jew ġol-vini, darba kuljum,

f’doża ta’ 1 mg ta’ maropitant / kg piż tal-ġisem (1 ml/10 kg piż tal-ġisem). Il-kura tista’ tiġi repetuta

sa ħamest ijiem konsekuttivi. L-għoti ġol-vini ta’ Prevomax għandu jingħata bħala bolus wieħed

mingħajr ma l-prodott jitħallat ma’ kwalunkwe fluwidu ieħor

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Għall-prevenzjoni tar-remettar, Prevomax soluzzjoni għall-injezzjoni għandha tingħata aktar minn

siegħa bil-quddiem. Id-durata tal-effett hija ta’ madwar 24 siegħa u għaldaqstant il-kura tista’ tingħata

l-lejl qabel l-għoti ta’ aġent li jista’ jikkawża emeżi eż. kimoterapija.

Minħabba l-okkorrenza frekwenti ta’ wġigħ tranżitorju waqt l-injezzjoni minn taħt il-ġilda, jista’ jkun

hemm il-bżonn li jiġu applikati miżuri xierqa li jrażżnu lill-annimal. L-injezzjoni tal-prodott

f’temperatura tal-friġġ tista’ tnaqqas l-uġigħ meta tingħata l-injezzjoni.

Peress li l-varjazzjoni farmakokinetika hija kbira u maropitant jakkumula fil-ġisem wara għoti repetut

darba kuljum, dożi aktar baxxi minn dawk rakkomandati jistgħu jkunu biżżejjed f’xi individwi u meta

tiġi repetuta d-doża.

ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandu bżonn tal-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-kunjett għall-ewwel darba: 56 jum. Tużax dan il-prodott

mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta tal-kunjett wara JIS. Id-data ta’

skadenza tirreferi għall-aħħar jum tax-xahar.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi għal xiex huwa indikat:

Ir-remettar jista’ jkun assoċjat ma’ kondizzjonijiet serji debilitanti severament u l-kawża għandha tiġi

investigata. Prodotti bħal Prevomax għandhom jintużaw flimkien ma’ miżuri oħra ta’ għajnuna, bħal

kontroll tad-dieta u terapija ta’ sostituzzjoni ta’ fluwidi, kif rakkomandat mill-kirurgu veterinarju

tiegħek.

Maropitant jiġi metabolizzat fil-fwied u għaldaqstant għandu jintuża b’kawtela fi klieb u fi qtates

b’mard tal-fwied. Prevomax għandu jintuża b’kawtela f’annimali li jsofru minn jew li jkollhom

predispożizzjoni għal mard tal-qalb.

Mhuwiex rakkomandat l-użu ta’ Prevomax soluzzjoni għall-injezzjoni kontra r-remettar minħabba

dardir tal-ivvjaġġar.

Klieb:

Għalkemm maropitant intwera li huwa effettiv kemm fil-kura kif ukoll fil-prevenzjoni ta’ emeżi

kkawżat mill-kimoterapija, instab li huwa aktar effikaċi jekk jintuża b’mod preventiv. Għaldaqstant,

huwa rakkomandat li jingħata l-prodott mediċinali veterinarju qabel l-għoti ta’ aġent kimoterapewtiku.

Qtates:

L-effikaċja ta’ maropitant fit-tnaqqis tan-nawżja fil-qtates intweriet fi studji bl-użu ta’ mudell (nawżja

kkawżata minn xylazine).

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Is-sigurtà ta’ maropitant ma ġietx stabbilita fi klieb li jkollhom inqas minn 8 ġimgħat, jew fi qtates li

jkollhom inqas minn 16-il ġimgħa, u fi klieb u qtates tqal jew li jkunu qed ireddgħu. Il-veterinarju

responsabbli għandu jagħmel valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju qabel il-prodott mediċinali

veterinarju jintuża fi klieb li jkollhom inqas minn 8 ġimgħat, jew fi qtates li jkollhom inqas minn 16-

il ġimgħa, jew fi klieb u qtates tqal jew li jkunu qed ireddgħu.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Nies li huma sensittivi għal maropitant għandhom jamministraw il-prodott mediċinali veterinarju

b’kawtela.

Aħsel idejk wara l-użu. F’każ li tinjetta lilek innifsek b’mod aċċidentali, fittex parir mediku mal-

ewwel u qis li turi l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. Maropitant ntwera li huwa irritant tal-

għajnejn potenzjali, u f’każ li tesponi għajnejk b’mod aċċidentali, laħlaħ għajnejk b’ħafna ilma u fittex

attenzjoni medika.

Tqala u treddigħ:

Uża biss skont il-valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju mill-veterinarju responsabbli, għax ma sarux

studji konklużivi dwar it-tossiċità riproduttiva fi kwalunkwe speċi ta’ annimal.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

Il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux jintuża fl-istess ħin ma’ antagonisti tal-kanal Ca peress li

maropitant għandu affinità mal-kanali ta’ Ca.

Maropitant jeħel ħafna mal-proteini tal-plażma u jista’ jikkompeti ma’ mediċini oħrajn li jeħlu ħafna.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Minbarra reazzjonijiet tranżitorji fis-sit tal-injezzjoni wara għoti taħt il-ġilda, maropitant kien ittollerat

tajjeb fil-klieb u fi qtates żgħar li ġew injettati b’sa 5 mg/kg (5 darbiet tad-doża rakkomandata) kuljum

għal 15-il jum konsekuttiv (3 darbiet tad-durata rakkomandata tal-għoti). L-ebda data ma ġiet

ippreżentata dwar dożi eċċessivi fi qtates adulti.

Inkompatibilitajiet:

Prevomax ma jistax jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra fl-istess siringa peress li

l-kompatibilità tiegħu ma’ prodotti oħra ma ġietx ittestjata.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn

dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont kif jitolbu r-rekwiżiti tal-pajjiż.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini (http://www.ema.europa.eu/).

TAGĦRIF IEĦOR

Kunjett tal-ħġieġ kulur l-ambra ta’ tip I b’tapp tal-gomma bromobutyl miksi u għatu tal-aluminju

f’kaxxa tal-kartun.

Daqsijiet tal-pakkett ta’ kunjett 1 ta’ 10 ml, 20 ml, 25 ml jew 50 ml.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Lietuva

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Република България

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Luxembourg/Luxemburg

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

Belgium

Tel. : +32 3 7806390

Česká republika

Sevaron ltd

Palackeho trida 163 a

61200 Brno

Tel. +420 541 426 370

Magyarország

Medicus Partner Kft.

Vendel Park, Tomasrét u. 12

H-2051 Biatorbagy

Tel. +36-(0) 23530540

Danmark

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Tlf: +45 76 90 11 00

Malta

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Deutschland

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Nederland

AST Farma B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-563434

Eesti

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Norge

Dechra Veterinary Products AS

Henrik Ibsens Gate 90

0255 Oslo

Tlf: +47 48 02 07 98

Ελλάδα

Petline S.A.

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

19004 Spata-Attikis

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Österreich

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Tel. +43 7242 4900

España

Dechra Veterinary Products S.L.U.

c/ Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

Tel. +34 93 544 85 07

Polska

Dechra Veterinary Products Sp. z o.o.

ul. Modlinska 61

03-199 Warszawa

Tel: +48 22 431 28 90

France

Dechra Veterinary Products SAS

60 Avenue du Centre

78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél: +33 1 30 48 71 40

Portugal

Dechra Veterinary Products S.L.U.

c/ Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

Espanha

Tel. +34 93 544 85 07

Hrvatska

Genera d.d.

Svetonedeljska cesta 2

Kalinovica

10436 Rakov Potok

Tel.: +385 1 33 88 888

România

Maravet S.A.

Baia Mare

cod 430016

Str. Maravet nr.1

Tel: +40262211964

Ireland

Dechra Veterinary Products Ltd.

Sansaw Business Park

Hadnall, Shrewsbury

Shropshire SY4 4AS

United Kingdom

Tel.: +44 (0)1939 211200

Slovenija

Genera SI d.o.o.

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 436 44 66

Ísland

Icevet

Krokhalsi 14

110 Reykjavik

Sími: +354 5344030

Slovenská republika

Sevaron ltd

Palackeho trida 163 a

61200 Brno

Tel. +420 541 426 370

Italia

Dechra Veterinary Products Srl

Via Agostino da Montefeltro 2

10134 Torino

Tel: +39 (0) 113 157 437

Suomi/Finland

Vetcare Finland Oy

Hiomotie 3 A

00380 Helsinki

Puh: 0201443360

Κύπρος

Petline S.A.

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

19004 Spata-Attikis

Ελλάδα

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Sverige

Dechra Veterinary Products AB

Stora Wäsby Orangeriet 3

19437 Upplands Väsby

Tel: +46 (0) 8 32 53 55

Latvija

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

United Kingdom

Dechra Veterinary Products Ltd.

Sansaw Business Park

Hadnall, Shrewsbury

Shropshire SY4 4AS

Tel.: +44 (0)1939 211200