Fuzeon

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Fuzeon
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Fuzeon
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antivirali għal użu sistemiku,
 • Żona terapewtika:
 • Infezzjonijiet ta 'HIV
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Fuzeon huwa indikat f ' għaqda mal-oħrajn antiretroviral prodotti mediċinali għat-trattament ta ' l-HIV 1-infettata pazjenti li jkunu rċevew trattament ma u falla fuq reġimi li jkun fih il-prodott mediċinali mill-inqas wieħed minn kull waħda minn dawn li ġejjin klassijiet ta ' antiretroviral: inibituri tal-protease, in-nuqqas ta ' nukleosidi transcriptase tat-treġġiegħ lura inibituri u nukleosidi transcriptase tat-treġġiegħ lura inibituri, jew li jkollhom intolleranza għal reġimi ta ' antiretroviral qabel. Biex jiġi deċiż programm ta 'kura ġdid għal pazjenti li jkunu fallew kors antiretrovirali, attenzjoni partikulari għandha tingħata lill-istorja tat-trattament tal-pazjent individwali u l-mudelli ta' tibdiliet ġenetiċi assoċjati ma ' prodotti mediċinali differenti. Fejn disponibbli, l-ittestjar tar-reżistenza jista ' jkun adattat.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 20

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000514
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 26-05-2003
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000514
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

EMEA/H/C/514

RAPPORT TA’ VALUTAZZJONI PUBBLIKA EWROPEW (EPAR)

FUZEON

Sommarju ta’ l-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropew (EPAR). Huwa

jispjega kif il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-istudji

mwettqin, biex jissodisfa ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar kif tintuża l-mediċina.

Jekk inti teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kondizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek,

aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif (ara parti mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ CHMP, aqra d-Diskussjoni

Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X’inhu Fuzeon?

Fuzeon hu trab fi fjala li jinħall f’soluzzjoni għall-injezzjoni. Fih is-sustanza attiva enfuvirtide

(90 mg/ml).

Għalxiex jintuża Fuzeon?

Fuzeon hu mediċina antivirali. Jintuża flimkien ma’ mediċini antivirali oħra fit-trattament ta’ pazjenti

infettati bil-virus ta’ l-immunodefiċjenza umana tat-tip 1 (HIV 1), virus li jikkawża l-acquired immune

deficiency syndrome (AIDS). Jintuża fil-pazjenti li ma jkunux baqgħu jirrispondu għal, jew li ma

jkunux jistgħu jieħdu, mediċini antivirali oħra. Dawn ikunu jridu jinkludu ta’ l-inqas mediċina waħda

minn kull waħda mill-klassijiet segwenti ta’ mediċini wżati fit-trattament ta’ l-infezzjoni ta’ l-HIV:

protease inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors u nucleoside reverse transcriptase

inhibitors.

It-tobba għandhom jippreskrivu Fuzeon biss wara li jkunu raw x’mediċini antivirali jkun ħa l-pazjent

qabel u l-probabilità li l-vajrus jirrispondi g]all-mediċina.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta tat-tabib.

Kif jintuża Fuzeon?

Fuzeon għandu jingħata minn tabib li jkollu esperjenza fit-trattament ta’ l-infezzjoni bl-HIV. Fl-adulti,

jingħata bħala injezzjoni waħda ta’ 90-mg taħt il-ġilda darbtejn kuljum, injettata fil-parti ta’ fuq tad-

dirgħajn, fil-parti ta’ fuq tal-koxxa jew fiż-żaqq. Id-doża fit-tfal ta’ bejn sitta u 16-il sena tiddependi

fuq il-piż tagħhom.

Fuzeon jista’ jingħata mill-pazjent/a lilu/ha nnifsu/nnifisha jew minn xi ħadd li jkun qed jieħu ħsieb,

sakemm il-persuna li tamministra l-injezzjoni ssegwi l-istruzzjonijiet dettaljati mogħtija fil-Fuljett ta’

Tagħrif. Is-sit ta’ l-injezzjoni għandu jinbidel wara kull injezzjoni.

Kif jaħdem Fuzeon?

Is-sustanza attiva f’Fuzeon, enfuvirtide, hija inibitur tal-fużjoni. Fuzeon jeħel ma’ proteina fuq il-wiċċ

ta’ l-HIV. Dan ma jħallix lill-vajrus jeħel mal-wiċċ ta’ ċelloli umani u jinfettahom. Billi l-HIV jista’

jirriproduċi lilu nnifsu biss fiċ-ċelloli, Fuzeon, meħud flimkien ma’ mediċini antivirali oħra, inaqqas

il-livell ta’ l-HIV fid-demm u jżommu f’livell baxx. Fuzeon ma jfejjaqx l-infezzjoni bl-HIV jew l-

AIDS, iżda jista’ jbiegħed il-ħsara lis-sistema immunoloġika u l-iżvilupp ta’ infezzjonijiet u mardiet

marbutin ma’ l-AIDS.

Kif ġie studjat Fuzeon?

Iż-żewġ studji ewlenin ta’ Fuzeon inkludew 1,013-il pazjent minn 16-il sena ’l fuq li kienu infettati bl-

HIV u li kienu ħadu, jew li ma kinux qed jirrispondu għal, mediċini antivirali oħra. Bħala medja, il-

pazjenti kienu ngħataw medja ta’ 12-il mediċina antivirali fuq perjodu ta’ seba’ snin. Iż-żewġ studji

qabblu l-effetti ta’ Fuzeon, mogħti flimkien ma’ ‘terapija ta’ sfond ottimizzata’ (kombinazzjoni ta’

mediċini antivirali oħra magħżula għal kull pazjent għax kellhom l-ikbar ċans li jnaqqsu l-livelli ta’

HIV fid-demm), meta imqabbla ma’ terapija ta’ sfond ottimizzata mingħajr Fuzeon. Il-kejl ewlieni ta’

l-effikaċja kien it-tibdil fil-livelli ta’ l-HIV fid-demm (viral load) wara 48 siegħa ta’ trattament.

Fuzeon ġie studjat ukoll f’39 tifel u tifla ta’ bejn tlieta u 16-il sena. L-istudji kienu għadhom

għaddejjin fi żmien il-valutazzjoni tal-mediċina.

X’benefiċċji ta’ Fuzeon ħarġu mill-istudji?

It-teħid ta’ Fuzeon ma’ terapija ta’ sfond ottimizzata kien iktar effettiv mit-terapija l-oħra waħidha fit-

tnaqqis tal-viral loads. Fl-ewwel studju, il-viral loads naqsu b’medja ta’ 98% fil-pazjenti li kienu qed

jieħdu Fuzeon, meta imqabbla ma’ 83% fil-pazjenti li ma kinux qed jieħdu Fuzeon. Il-valuri fit-tieni

studju kienu 96 u 78% rispettivament. Id-doża approvata ta’ Fuzeon fit-tfal twassal għal livelli ta’

sustanza attiva fid-demm simili għad-doża approvata fl-adulti.

X’riskji huma assoċjati ma’ Fuzeon?

L-iktar effetti sekondarji komuni b’Fuzeon (li dehru f’iktar minn pazjent wieħed minn kull 10) huma

reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni (ugigħ u infjammazzjoni fis-sit ta’ l-injezzjoni), newropatija

periferali (ħsara lin-nervituri fl-estremitajiet li jikkawża tnemnim fl-idejn u s-saqajn) u telfien fil-piż.

Fl-istudji kliniċi kienu rappurtati reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni fi 98% tal-pazjenti, u ħafna

minnhom dehru fl-ewwel ġimgħa tat-trattament. Dan wassal għal uġigħ jew skumditajiet ħfief jew

moderati, li ma żdidux matul it-trattament. Ara l-Fuljett ta’ Tagħrif għal-lista sħiħa ta’ l-effetti

sekondarji kollha li ġew irrappurtati mat-teħid ta’ Fuzeon. Fuzeon m’għandux jintuża minn persuni li

jistgħu jkunu allerġiċi għal

entuvirtide

jew għal kwalunkwe wieħed mill-ingredjenti l-oħra.

Bħal fil-każijiet kollha l-oħra ta’ mediċini kontra l-HIV, il-pazjenti li jkunu qed jieħdu Fuzeon

ikollhom riskju ta’ osteonekrożi (mewt tat-tessut tal-għadam) jew għas-sindromu tar-riattivazzjoni

immunoloġika (sintomi ta’ infezzjoni kkawżati mis-sistema immunoloġika li tkun qed tirkupra). Il-

pazjenti bi problemi fil-fwied jista’ jkollhom riskju ikbar ta’ ħsara fil-fwied waqt it-trattament.

Għaliex ġie approvat Fuzeon?

Il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) iddeċieda li l-benefiċċji ta’

Fuzeon jisbqu r-riskji tiegħu f’kombinazzjoni ma’ prodotti mediċinali antiretrovirali oħra għat-

trattament ta’ pazjenti infettati bl-HIV-1 li jkunu ngħataw trattament jew li ma jkunux marru għall-

aħjar bi programmi ta’ trattament li jkunu jikkonsistu minn ta’ l-inqas prodott mediċinali wieħed mill-

klassijiet li ġejjin, protease inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors u nucleoside

reverse transcriptase inhibitors, jew li jkollhom intolleranza għal programmi ta’ trattament bil-

mediċini antiretrovirali ta’ qabel. Il-Kumitat irrakkomanda li Fuzeon jingħata awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq.

Fuzeon ġie oriġinarjament awtorizzat taħt “Ċirkustanzi ta’ Eċċezzjoni”, għaliex minħabba raġunijiet

xjentifiċi ma kienx possibbli li jinkiseb tagħrif sħiħ dwar il-mediċina. Minħabba li l-kumpanija kienet

ipprovdiet it-tagħrif ulterjuri li kien mitlub, iċ-‘Ċirkustannzi ta’ Eċċezzjoni’ intemmu fit-8 ta’ Lulju

2008.

Informazzjoni oħra dwar

Fuzeon:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea

kollha għal Fuzeon lil Roche Registration Limited fis-27 ta’ Mejju 2003. L-awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq ġiet imġedda fis-27 ta’ Mejju 2008.

L-EPAR sħiħ dwar Fuzeon jista’ jinstab hawn

Dan is-sommarju kien aġġornat l-aħħar fi

07-2008.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT

TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Fuzeon 90 mg/ml trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Enfuvirtide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek

biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollom l-istess sinjali

ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Fuzeon u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Fuzeon

Kif għandek tuża Fuzeon

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Fuzeon

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

Gwida pass wara pass dwar kif tinjetta Fuzeon

1.

X’inhu Fuzeon u għalxiex jintuża

X’inhu Fuzeon

Fuzeon fih is-sustanza attiva enfuvirtide u jagħmel parti minn grupp ta’ mediċini msejħa

‘antiretrovirali’.

Għalxiex jintuża Fuzeon

Fuzeon jintuża għall-kura tal-Virus tal-Immunodefiċjenza Umana (HIV -

Human Immune deficiency

Virus

) - flimkien ma’ mediċini antiretrovirali oħra f’pazjenti infettati bl-HIV.

It-tabib tiegħek ordnalek Fuzeon biex jgħin jikkontrolla l-infezzjoni tal-HIV tiegħek.

Fuzeon mhux kura għall-infezzjoni tal-HIV.

Kif jaħdem Fuzeon

L-HIV jattakka ċelluli fid-demm tiegħek imsejħa CD4 jew ċelluli T. Il-virus jeħtieġ li jagħmel kuntatt

ma’, u jidħol ġewwa dawn iċ-ċelluli sabiex il-virus jimmultiplika. Fuzeon jgħin billi

jipprevjeni dan.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Fuzeon

Tużax Fuzeon jekk

inti allerġiku għal enfuvirtide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni

Jekk m’intix ċert, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Fuzeon.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem

lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek qabel tuża Fuzeon jekk:

qatt kellek xi problemi fil-pulmun

qatt kellek xi problemi tal-kliewi

għandek epatite B jew Ċ kronika jew marda oħra tal-fwied - inti aktar probabbli li jkollok

problemi serji fil-fwied waqt li tkun qed tuża din il-mediċina

Sinjali ta’ infezzjonijiet preċedenti

F’xi pazjenti b’infezzjoni ta’ l-HIV avvanzata (AIDS) u b’passat ta’ infezzjonijiet opportunistiċi,

jistgħu jseħħu sinjali

u sintomi ta’ infjammazjoni

minn infezzjonijiet

ta’ qabel ftit wara li tinbeda l-

kura anti-HIV. Huwa maħsub li dawn is-sintomi jseħħu minħabba rkupru tas-sistema immuni tal-

ġisem. Dan it-titjib

jagħmel possibbli li l-ġisem jiġġieled

l-infezzjonijiet li setgħu kienu preżenti

mingħajr sintomi ovvji. Jekk tinnota xi sintomi ta’ infezzjoni, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek

minnufiħ.

Sinjali ta’ disturbi awtoimmuni

Flimkien mal-infezzjonijiet opportunistiċi, disturbi awtoimmuni (kundizzjoni li sseħħ meta s-sistema

immuni tattakka tessut b’saħħtu tal-ġisem) jistgħu jseħħu wkoll wara li tibda tieħu mediċini għall-kura

tal-infezzjoni tiegħek bl-HIV. Disturbi awtoimmuni jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura.

Jekk tinnota kwalunkwe sintomu ta' infezzjoni jew sintomi oħrajn bħal dgħufija fil-muskoli, dgħufija li

tibda fl-idejn u fis-saqajn u li tinfirex ’il fuq lejn il-tronk tal-ġisem, palpitazzjonijiet, rogħda jew

attività eċċessiva, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek immedjatament biex tfittex il-kura meħtieġa.

Pazjenti b’mard tal-fwied

Pazjenti b’epatite B jew Ċ kronika u kkurati b’terapija kontra l-HIV huma f’riskju akbar ta’ problemi

serji fil-fwied. Kellem

lit-tabib tiegħek jekk għandek storja ta’ mard tal-fwied.

Mard fl-għadam (osteonekrosi)

Uħud mill-pazjenti li qed jieħdu mediċini kombinati kontra l-HIV jistgħu jiżviluppaw marda ta’ l-

għadam li tissejjaħ osteonekrosi. Dan iseħħ fejn it-tessut tal-għadam imut minħabba telf tal-provvista

ta’ demm (l-mewt tat-tessut ta’ l-għadam ikkawżat minn telf fil-provvista ta’ demm lill-għadam).

Sinjali

ta’ osteonekrosi huma ebusija fil-ġogi, weġgħat u uġigħ (speċjalment fil-ġenbejn,

irkoppa u spalla) u diffikultà fil-moviment. Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sinjali,

jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek.

Fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ din il-marda jinkludu: kemm tkun ilek tieħu mediċini

kontra l-HIV, jekk tiħux kortikosterojdi, kemm tixrob alkoħol, kemm taħdem tajjeb is-

sistema immuni tiegħek u jekk għandekx piż żejjed.

Tgħaddi l-HIV lil ħaddieħor

Għalkemm ir-riskju jitnaqqas permezz ta’ terapija antiretrovirali effettiva xorta tista’ tgħaddi l-HIV lil

ħaddieħor meta tieħu din il-mediċina. Iddiskuti mat-tabib tiegħek il-prekawzjonijiet meħtieġa biex

tevita li tinfetta persuni oħrajn.

Mediċini oħra u Fuzeon

Għid lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu

xi mediċina oħra. Dan jinkludi mediċini miksuba mingħajr riċetta u mediċini mill-ħxejjex. Fuzeon

intwera li m’għandux effett fuq il-mediċini l-oħra kontra l-HIV tiegħek jew fuq rifampiċin

(antibijotiku).

Fuzeon ma’ ikel u xorb

Tista’ tuża Fuzeon mal-ikel jew mingħajr ikel. Madankollu xorta għandek timxi ma’ l-istruzzjonijiet

mogħtija fil-fuljetti ta’ tagħrif tal-mediċini l-oħra li qed tieħu.

Tqala u Treddigħ

Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib

tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. M’għandekx tuża Fuzeon sakemm ma jkunx qallek hekk

speċifikament it-tabib tiegħek.

M’għandekx tredda’ jekk għandek l-HIV għax l-HIV jista’ jiġi mgħoddi lit-tarbija.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Fuzeon ma ġiex ittestjat għall-effett tiegħu fuq il-ħila tiegħek biex issuq jew tuża għodda jew magni.

Jekk tħossok sturdut waqt li tkun qed tuża Fuzeon, issuqx, u tużax għodda jew magni.

Fuzeon fih sodium

Fuzeon fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri huwa essenzjalment ‘ħieles

mis-sodium’.

3.

Kif għandek tuża Fuzeon

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem

għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Kif tipprepara u tinjetta Fuzeon

Fuzeon għandu jingħata bħala injezzjoni eżatt taħt il-ġilda

- imsejħa injezzjoni

‘taħt il-ġilda’. Sezzjoni

7 tgħidlek kif għandek tipprepara Fuzeon u kif tagħti injezzjoni lilek innifsek.

Kemm għandek tuża

Id-doża rakkomandata hija ta’ 90 mg darbtejn kuljum għall-adulti u l-adolexxenti (16-il sena

jew akbar).

Din tingħata bħala injezzjoni

ta’ 1 ml eżatt taħt il-ġilda.

Huwa aħjar li tuża Fuzeon fl-istess ħin kuljum.

Ipprova ħalli l-istess tul ta’ żmien bejn id-dożi f’ħinijiet

li huma tajba għalik - per eżempju, l-

ewwel ħaġa filgħodu u mbagħad kmieni filgħaxija.

Ara aktar struzzjonijiet dwar kif għandek tuża Fuzeon fl-aħħar ta’ dan il-fuljett (ara Sezzjoni 7).

Hemm se ssib struzzjonijiet dwar kif għandek tipprepara l-Feuzon u dwar kif għandek tagħti l-

injezzjoni

lilek

innifsek.

Jekk tuża Fuzeon aktar milli suppost

Jekk tuża aktar Fuzeon milli suppost għandek tkellem tabib jew tmur l-isptar minnufih. Ħu l-pakkett

tal-mediċina miegħek.

Jekk tinsa tuża Fuzeon

Jekk tinsa tuża doża, usaħa hekk kif tiftakar. Madankollu jekk ikun fadal inqas minn 6 sigħat

għad-doża regolari li jmiss, aqbes id-doża li tkun insejt.

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk tieqaf tuża Fuzeon

Ibqa’ uża l-mediċina tiegħek sakemm it-tabib tiegħek jgħidlek biex tieqaf. Jekk tieqaf u jkun

hemm spazju ta’ żmien fil-kura tiegħek dan jista’ jħaffef il-possibbiltajiet

tal-HIV fid-demm

tiegħek li jsir reżistenti għal Fuzeon. Dan huwa inqas probabbli jekk tużah b’mod regolari u

mingħajr waqfien tal-kura.

Il-virus tal-HIV fid-demm tiegħek eventwalment jista’ jsir reżistenti għal Fuzeon. Jekk jiġri dan,

il-livelli

tal-virus fid-demm tiegħek jistgħu jibdew jogħlew. Dan huwa meta t-tabib tiegħek

jista’ jiddeċiedi

li ma jkomplix jikkurak aktar b’Fuzeon. It-tabib tiegħek għandu jiddiskuti dan

miegħek f’dak iż-żmien.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-

infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Ieqaf uża Fuzeon u ara tabib minnufih jekk tinnota xi wieħed mill-effetti sekondarji serji li

ġejjin - jista’ jkollok bżonn kura medika urġenti:

Reazzjoni allerġika (sensittività eċċessiva) - sinjali jistgħu jinkludu: raxx, temperatura għolja

jew sirdat, dardir jew rimettar, għaraq jew rogħda.

Dan l-effett sekondarju huwa rari (jaffettwa inqas minn persuna waħda minn kull 1,000). Dawn is-

sinjali ma jfissurx b’mod definittiv li inti allerġiku għal din il-mediċina.

Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok effetti sekondarji fil-post fejn tingħata l-injezzjoni

L-effetti sekondarji l-aktar komuni (jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10), huma

problemi fil-post fejn tajt l-injezzjoni. X’aktarx ikollok waħda jew aktar minn dawn ir-reazzjonijiet

ħfief sa moderati:

ħmura

nefħa

ħakk

tbenġil

ġilda tibbies jew ma tibqax lixxa

uġigħ, tħossok imbenġel jew uġigħ kif tmiss

Dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jidhru fl-ewwel ġimgħa ta’ kura u normalment idumu biss sa 7 ijiem.

Ġeneralment ma jmorrux għall-agħar wara dan iż-żmien. Jekk ikollok xi waħda minn dawn ir-

reazzjonijiet tieqafx tuża Fuzeon, iżda kellem lit-tabib tiegħek dwar xi tħassib li jista’ jkollok.

Reazzjonijiet jistgħu jkunu agħar meta l-injezzjonijiet

jingħataw fl-istess post tal-ġisem. Dawn jistgħu

jkunu agħar ukoll meta l-injezzjoni tingħata aktar fil-fond milli maħsub (per eżempju, ġo muskolu).

Rarament, tista’ taqbdek infezzjoni f’post fejn ingħatat injezzjoni

individwali. Biex tnaqqis ir-riskju ta’

infezzjoni huwa importanti li ssegwi l-istruzzjonijiet

ipprovduti f’Sezzjoni 7.

Fuzeon jista’ jikkawża akkumulazzjoni ta’ tip ta’ proteina imsejħa amilojde, taħt il-ġilda

fis-sit tal-

injezzjoni.

Dan jista’ jinħass bħal boċċi taħt il-ġilda. Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk

iseħħ dan.

Effetti sekondarji possibbli oħra

Komuni ħafna

jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10

dijarea

tħossok imdardar

telf ta’ piż

uġigħ u tħoss tnemnim fl-idejn, saqajn jew riġlejn.

Komuni

jaffettwaw inqas minn persuna waħda minn kull 10

pnewmonja

infezzjoni tal-widnejn

glandoli minfuħin (glandoli tal-limfa)

għajn infjammata (konġuntivite)

sintomi tal-influwenza jew li ‘jixbħu lill-influwenza’

sinusis infjammati

konġestjoni fl-imnieħer

anoreksja

ħruq ta’ stonku

infjammazzjoni tal-frixa

tnaqqis fl-aptit

dijabete

inkubi

sturdament

rogħda (tregħid)

tħossok ansjuż jew irritat

ma tkunx tista’ tikkonċentra

sensazzjoni mnaqqsa

akne

ħmura fil-ġilda

ekżema

ġilda xotta

felul

uġigħ fil-muskoli

ġebla fil-kliewi

tħossok dgħajjef

demm fl-urina

bidliet

osservati fit-testijiet tad-demm (żieda ta’ xaħam fid-demm)

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi

effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla

f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Fuzeon

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tal-kunjett ta’ Fuzeon jew

tal-Ilma għall-Injezzjonijiet

wara JIS. Id-Data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-

xahar.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

La darba s-soluzzjoni ġiet ippreparata għall-injezzjoni tiegħek għandha tintuża mmedjatament. Jekk

ma tintużax minnufih għandha tinħażen fi friġġ (2

C – 8

C) u tintuża fi żmien 24 siegħa.

Tużax din il-mediċina jekk tara xi frak fit-trab jew fis-soluzzjoni wara li tkun żidt l-ilma għall-

injezzjoni. Tużax l-Ilma għall-Injezzjonijiet

jekk tara xi frak fil-kunjett jew jekk l-ilma ma jkunx ċar.

Tarmix mediċini mal-ilma

tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Fuzeon

Is-sustanza attiva hi enfuvirtide. Kull kunjett fih 108 mg enfuvirtide. Wara r-rikostituzzjoni mas-

solvent ipprovdut, 1ml tas-soluzzjoni rikostitwita fiha 90 mg enfuvirtide.

Is-sustanzi l-oħra huma:

Trab

Sodium Carbonate, anhydrous

Mannitol

Sodium Hydroxide

Hydrochloric Acid

Solvent

Ilma għall-Injezzjonijiet

Kif jidher Fuzeon u l-kontenut tal-pakkett:

Fuzeon trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

jiġu f’pakkett li fih:

60 kunjett ta’ Fuzeon

60 kunjett ta’ Ilma għall-Injezzjonijiet

jintuża għar-rikostituzzjoni tat-trab Fuzeon

60 siringa tat-3 ml

60 siringa tal-1 ml

180 mselħa bl-alkoħol

Dan il-pakkett fih dak kollu li għandek bżonn sabiex tipprepara u tieħu Fuzeon għal 30 ġurnata ta’

injezzjonijiet.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

Manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1,

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi

kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini.

7.

GWIDA PASS WARA PASS DWAR KIF TINJETTA

FUZEON

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem

għandek taċċerta ruħek mat-tabib, mal-ispiżjar jew l-infermier tiegħek jekk ikollok xi dubju.

X’għandek tagħmel jekk inti xellugi

L-istampi f’dan il-fuljett juru persuni li jużaw idejhom il-leminija.

Jekk inti xellugi, għamel dak li jiġi

naturali għalik. X’aktarx tħossok l-aktar komdu jekk:

iżżomm is-siringa f’idejk ix-xellugija

iżżomm il-kunjett bejn is-saba’ l-kbir u s-saba’ l-werrej t’idejk il-lemminija.

Meta għandek titlob l-għajnuna ta’ persuna oħra

Fil-bidu jista’ jkun diffiċli li tinjetta f’xi postijiet, bħan-naħa ta’ fuq ta’ dirgħajk. Jekk għandek bżonn

l-għajnuna, staqsi lis-sieħeb, xi ħabib, jew membru tal-familja. Għandek mnejn tkun tixtieq tgħid lil

ħadd biex jiġi miegħek għal sessjoni ta’ taħriġ dwar kif tagħti l-injezzjonijiet

mat-tabib jew l-infermier

tiegħek.

Is-siringi tiegħek

Is-siringi li jiġu flimkien ma’ din il-mediċina għandhom apparat ta’ protezzjoni tal-labra kkulurit. Dan

huwa mwaħħal mal-labra u jgħattiha wara l-użu biex inaqqas ir-riskju li l-labra bi żball tniggeż xi

persuna oħra.

Għalkemm dawn is-siringi għandhom din il-karatteristika ta’ sigurtà, xorta huwa importanti li tarmi s-

siringi wżati kif suppost. Segwi l-istruzzjonijiet mogħtija lilek

mit-tabib, mill-ispiżjar

jew mill-

infermier tiegħek.

Pariri ta’ Sigurtà

Aħsel idejk sew. Dan inaqqas ir-riskju ta’ infezzjonijiet

minn batterja.

Ladarba tkun ħsilt idejk, tmiss xejn ħlief il-mediċina u l-affarjiet li jiġu magħha.

Meta qed timmanniġġja s-siringa, tmissx il-labra.

Tmissx l-uċuħ tal-kunjetti wara li jkunu tnaddfu b’imsielaħ bl-alkoħol.

Tużax oġġetti miftuħa minn qabel. Kun ċert/a li fil-pakkett m’hemm xejn li nfetaħ qabel l-użu.

Qatt m’għandek tuża jew issellef labar użati.

Qatt m’għandek tuża siringa b’labra mgħawġa jew bil-ħsara.

Qatt m’għandek tħallat il-mediċina tiegħek ma’ l-ilma tal-vit.

Qatt m’għandek tinjetta l-mediċina tiegħek flimkien ma’ mediċini għall-injezzjoni oħrajn.

Injetta Fuzeon taħt il-ġilda biss .

Tinjettax Fuzeon fil-vini

jew fil-muskoli.

Armi l-materjal użat kollu fil-kontenitur speċjali għall-iskart b’għatu. Għamel dan anki jekk il-

kunjetti fihom ammonti mhux użati ta’ mediċina jew Ilma għall-Injezzjonijiet peress li dawn

huma għall-użu ta’ darba biss. Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek jekk għandek

xi mistoqsijiet dwar ir-rimi b’mod sikur ta’ dawn l-oġġetti.

Li ġej hija gwida bażika, pass wara pass biex tinjetta l-mediċina tiegħek.

Pass A: Biex Tibda

Iġbor l-oġġetti li ġejjin

flimkien:

Kunjett wieħed ta’ Fuzeon (kontenitur tal-ħġieġ b’trab abjad ġewwa)

Kunjett wieħed ta’ Ilma għall-Injezzjonijiet

(kunjett tal-ħġieġ b’likwidu ċar u bla kulur ġewwa)

Siringa waħda ta’ 3 ml (is-siringa l-kbira) b’labra ta’ 25 mm

Siringa waħda ta’ 1 ml (is-siringa ż-żgħira) b’labra ta’ 13 mm

Tliet imsielaħ bl-alkoħol

Kontenitur spejali għall-iskart b’għatu, għar-rimi sikur tal-materjal ta’ skart.

Iftaħ il-pakketti tas-siringi u neħħi l-għotjien tal-kunjett.

Armi l-pakketti u l-għotjien tal-kunjett fil-kontenitur speċjali għall-iskart b’għatu.

Poġġi s-siringi u l-kunjetti fuq wiċċ nadif.

Aħsel idejk sew.

Wara li taħsel idejk, tmiss xejn ħlief l-oġġetti għall-injezzjoni

u l-post fejn se tingħata l-

injezzjoni.

Naddaf il-parti ta’ fuq tal-kunjetti.

Imsaħ in-naħa ta’ fuq ta’ kull kunjett b’imselħa bl-alkoħol ġdida. Ħalli n-naħa ta’ fuq tal-

kunjetti jinxfu b’mod naturali.

Kun ċert li ma tmissx l-uċuħ tal-lasktu wara li tnaddafhom. Jekk tmisshom, kun żgur li terġa’

tnaddafhom.

Pass B: Biex Tħallat Fuzeon

Iġbed l-Ilma għall-Injezzjonijiet

1. Aqbad

is-siringa l-kbira tat-3 ml.

B'subghek il-werrej, mexxi l-apparat ta’ protezzjoni kkulurit tal-

labra ’l bogħod mill-labra.

2. Biex tassigura li l-labra hija mwaħħla sew fuq is-siringa:

żomm l-għatu tal-plastik taħt l-apparat ta’ protezzjoni tal-labra

issikka l-labra u l-għatu billi ddawwar bil-mod lejn il-lemin. Tużax ħafna saħħa għax il-labra

tista’ tillaxka.

Biex tneħħi l-għatu trasparenti tal-plastik:

imbotta lejn

is-siringa u mbagħad iġbed u aqla’ l-għatu.

Iġbed lura 1.1 ml arja.

Imbotta l-labra tas-siringa minn ġol-wiċċ tal-gomma tal-kunjett bl-Ilma għall-Injezzjonijiet

agħfas il-plunġer. Dan jinjetta l-arja.

Dawwar il-kunjett rasu l-isfel bil-mod.

Ara li l-ponta tal-labra tibqa’ dejjem taħt il-wiċċ ta’

l-Ilma għall-Injezzjonijiet sabiex tgħin biex bżieżaq ta’ l-arja ma jidħlux fis-siringa.

Iġbed il-plunġer lura bil-mod sakemm l-ilma jilħaq is-sinjal ta’ 1.1 ml.

Jekk jogħoġbok

għandek tkun taf li l-kunjett fih aktar likwidu milli għandek bżonn (2 ml); għandek tiġbed biss

1.1 ml biex tipprepara l-injezzjoni tiegħek kif jixraq.

8. Tektek is-siringa bil-mod biex jekk ikun hemm xi bżieżaq ta’ l-arja jitilgħu

fil-wiċċ.

Jekk tidħol ħafna arja fis-siringa, agħfas il-plunġer bil-mod biex timbotta l-arja lura fil-kunjett.

Imbagħad erġa’ iġbed l-ilma.

Kun żgur li jkollok 1.1 ml Ilma għall-Injezzjonijiet

fis-siringa.

Dan il-pass jista’ jiġi ripetut sakemm l-ammont korrett ta’ Ilma għall-Injezzjonijiet

ikun fis-

siringa.

9. Oħroġ il-labra mill-kunjett.

Kun żgur li qatt ma tmiss il-labra b’subgħajk jew b’xi ħaġa oħra.

10. Armi l-kunjett u l-Ilma għall-Injezzjonijiet

fil-kontenitur speċjali għall-iskari b’għatu tiegħek - dan

il-kunjett huwa għall-użu ta’ darba biss.

Kif Tinjetta l-Ilma għall-Injezzjonijiet fit-Trab Fuzeon

1. Tektek il-kunjett ta’ Fuzeon bil-mod biex it-trab ma jibqax magħqud.

2. Żomm il-parti ċentrali tas-siringa mimlija

bl-ilma u mbotta l-labra, ftit angolata, minn ġol-wiċċ tal-

gomma tal-kunjett.

3. Agħfas il-plunġer tas-siringa bil-mod.

Ħalli

l-ilma jiġri

bil-mod ġewwa l-kunjett.

Ara li ma tisparax l-ilma

bis-saħħa fit-trab għax dan jista’ jifforma r-rgħawa.

Jekk ikun hemm ir-rgħawa, t-trab jista’ jieħu aktar żmien biex jinħall għal kollox.

4. Wara li l-Ilma għall-Injezzjonijiet

kollu jkun ġie miżjud mal-kunjett ta’ Fuzeon, oħroġ is-siringa

mill-kunjett.

5. B’id waħda żomm is-siringa mill-parti ċ-ċentrali u bil-mod imbotta l-apparat ta’ protezzjoni kkulurit

tal-labra ’l isfel fuq wiċċ ċatt sakemm jgħatti l-labra.

- Se tisimgħu ifaqqa’. Tużax idek l-oħra biex tagħfas l-apparat fuq il-labra.

6. Armi s-siringa fil-kontenitur speċjali għall-iskart b’għatu.

It-Taħlit tal-Ilma għall-Injezzjonijiet mat-Trab ta’ Fuzeon

1. Tektek il-kunjett bil-mod bil-ponta ta’ subgħajk sakemm it-trab jibda jinħall.

Qatt m’għandek

tħawwad it-taħlita, jew iddawwarha rasha 'l isfel – dawn iwasslu biex tifforma ħafna

rgħawa.

2. Meta t-trab jibda jinħall,

tista’ tħalli l-kunjett waħdu biex ikompli jinħall għal kollox.

It-trab jista' jieħu sa 45 minuta biex jinħall f’soluzzjoni.

Wara li żżid l-Ilma għall-Injezzjonijiet

tista’ ukoll tgerbeb il-kunjett bejn idejk sakemm

jinħall

għal kollox.

Dan jista’ jnaqqas il-ħin li t-trab jieħu biex jinħall.

3. Wara li t-trab ikun inħall għal kollox

Ħalli xi bżieżaq li

setgħu iffurmaw joqgħodu.

Jekk il-bżieżaq ikun għadhom hemm, tektek il-ġenb tal-kunjett bil-mod biex tgħinhom

joqgħodu.

4. Huwa importanti li tispezzjona l-likwidu għall-biċċiet (frak).

Jekk tara xi frak fil-likwidu, tużahx.

Armi l-kunjett fil-kontenitur speċjali għall-iskari b’għatu jew ħudu lura l-ispiżerija.

Wara erġa’ ibda b’kunjett ġdid ta’ trab Fuzeon.

5. Jekk bi żball tmiss it-tapp tal-gomma, ara li terġa’ tnaddfu għal darb’oħra b’imselħa bl-alkoħol

ġdida.

6. Ladarba doża titħallat mal-ilma għall-Injezzjonijiet, din għandha tintuża minnufih. Jekk le aħżinha

fi friġġ u użaha fi żmien 24 siegħa.

Ħalli

l-likwidu jiġi

lura għat-temperatura tal-kamra qabel ma tużah.

7. Jekk qed tipprepara ż-żewġ dożi ta’ kuljum fl-istess ħin, kun żgur li tuża siringi, Ilma għall-

Injezzjonijiet, u Fuzeon ġodda għal kull doża.

Pass Ċ: Preparzzjoni għall-injezzjoni

Ġbid ta’ Fuzeon fis-siringa ta’ 1 ml

1. Imsaħ in-naħa ta’ fuq tal-kunjett Fuzeon b’imselħa bl-alkoħol ġdida.

2. Iġbor

is-siringa ż-żgħira ta’ 1 ml

. B’subgħek il-werrej, mexxi l-apparat ta’ protezzjoni ikkulurit

tal-labra ’l bogħod mil-labra.

3. Biex

tkun ċert li l-labra hija

imwaħħla sew mas-sigura:

żomm l-għatu tal-plastik taħt l-apparat ta’ protezzjoni tal-labra

issikka l-labra u l-għatu billi ddawwar kemmxejn u timbotta lejn is-siringa.

4. Biex tneħħi l-għatu trasparenti tal-plastik:

imbotta lejn

is-siringa u wara iġbed u aqla’ t-tapp.

5. Iġbed 1 ml arja.

Oqgħod attent li ma tiġbidx il-planġer malajr iżżejjed - jista’ jgħaddi l-marka ta’ 1 ml jew

tiġbdu ’l barra mis-siringa.

6. Imbotta is-siringa minn ġol-wiċċ tal-gomma tal-kunjett ta’ Fuzeon u agħfas il-plunġer. Dan jinjetta

l-arja.

7. Bil-mod dawwar il-kunjett rasu 'l isfel.

Ara li l-ponta tal-labra tibqa’ dejjem taħt il-wiċċ tas-soluzzjoni biex tgħin biex bżieżaq ta’ l-arja

ma jidħlux fis-siringa.

8. Iġbed lura il-plunġer bil-mod sakemm is-soluzzjoni tilħaq il-marka ta’ 1.0 ml.

Oqgħod attent li ma tiġbidx il-planġer malajr iżżejjed - jista’ jgħaddi l-marka ta' 1 ml jew tiġbdu

’l barra mis-siringa.

9. Tektek is-siringa bil-mod biex jekk hemm xi bżieżaq ta’ l-arja jitilgħu

fil-wiċċ

Jekk tidħol wisq arja fis-siringa, agħfas il-plunġer bil-mod biex tinbotta l-arja lura fil-kunjett

Wara erġa’ iġbed il-likwidu.

Kun żgur li għandek 1.0 ml ta’ likwidu fis-siringa (jew l-ammont li ordnalek it-tabib tiegħek,

jekk dan huwa differenti).

Dan il-pass jista’ jiġi ripetut sakemm fis-siringa jkun hemm l-ammont tajjeb ta’ soluzzjoni.

10. Oħroġ s-siringa mill-kunjett.

Pass D: Injezzjoni ta’ Fuzeon

Parir

It-tabib jew l-infermier tiegħek jistgħu jissuġġerixxu metodi differenti biex tagħti l-

injezzjoni

li jkunu aħjar għalik.

Fejn Tinjetta

Fuzeon jingħata bħala injezzjoni ta’ 1 ml eżatt taħt il-ġilda

- imsejħa injezzjoni

‘taħt il-ġilda’.

Tista’ tinjetta fil-parti ta’ fuq tad-driegħ, fil-parti ta’ fuq tal-koxxa jew fiż-żona tal-istonku

(addome) tiegħek.

Agħżel post differenti minn dak fejn inti injettajt lilek innifsek id-darba ta’ qabel.

Tinjettax ġo post fejn għad hemm reazzjoni minn doża ta’ qabel. Iċċekkja għal xi postijiet fejn

inti jista’jkollok reazzjoni billi

tagħfas il-ġilda biex tara jekk hemmx xi għoqiedi iebsin.

Tinjettax f’postijiet li jistgħu jiġu irritati minn ċinturin jew miċ-ċinta tal-ħwejjeġ tiegħek.

Tinjettax ġo għazza, tessut ta’ ċikatriċi, tbenġil jew fiż-żokra.

Tindif tal-post tal-injezzjoni

Naddaf sew il-post tal-injezzjoni

b’imselħa bl-alkoħol. Għamel dan b’moviment ċirkolari, ibda

minn naħa ta’ ġewwa u imxi ’l barra. Ħalli

l-post jinxef għal kollox b’mod naturali.

Daħħal il-labra u injetta

1. Oqros kemm tista’ ġilda - mingħajr ma tħossok skomdu/a

2. Imbotta il-labra ġol-ġilda b’angolu ta’ 45 grad

3. Meta tidħol il-labra:

erħi l-ġilda

uża din l-id ħielsa biex iżżomm il-parti ċentrali tas-siringa - dan jgħin biex iżżomma soda u biex

ma tħallihiex

tiċċaqlaq.

4. B’subgħajk il-kbir tal-id l-oħra, agħfas il-plunġer biex tinjetta l-likwidu.

Wara li tingħata d-doża kollha, neħħi l-labra mill-ġilda.

Wara li toħroġ il-labra

1. B’id waħda żomm il-parti ċentrali tas-siringa

wara bil-mod imbotta l-apparat ta’ protezzjoni kkulurit ’l isfel

fuq wiċċ ċatt

sakemm jgħatti l-labra.

se tisimgħu ifaqqa’.

Tużax idek l-oħra biex tagħfas l-apparat ta’ protezzjoni fuq il-labra.

2. Armi s-siringa f’kontenitur speċjali għall-iskart b’għatu.

3. Jekk ikun hemm xi demm fejn tgħajt l-injezzjoni, għatti l-ġilda b’impastru li jeħel.

Pass E: Rimi ta’ materjal użat

Armi l-oġġetti użati kollha direttament fil-kontenitur speċjali għall-iskart b’għatu. Agħmel dan anki

jekk il-kunjetti fihom ammonti mhux użati ta’ mediċina jew ta’ Ilma għall-Injezzjonijiet peress li dawn

huma għall-użu ta’ darba biss.

Żomm l-għatu ta’ dan il-kontenitur magħluq sew u żommu fejn ma jintlaħaqx

mit-tfal.

Tkellem mat-tabib, spiżjar jew infermier tiegħek dwar ir-rimi xieraq tal-kontenitur.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew tħassib dwar ir-rimi mingħajr riskju ta’ dawn l-oġġetti, jekk

jogħġbok kellem lit-tabib lill-ispiżjar

jew l-infermier tiegħek.