Soludox

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Doxycycline (kā Doxycycline hyclate)
Pieejams no:
Eurovet Animal Health B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QJ01AA02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Doxycycline (as Doxycycline hyclate)
Deva:
500 mg/g
Zāļu forma:
pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Eurovet Animal Health B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
cūkas; vistas
Autorizācija numurs:
V/DCP/10/0028

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Myelovax liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai mājputniem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

MERIAL, Laboratory of Porte des Alpes

Rue de l‘aviation

69800 Saint Priest

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Myelovax liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai mājputniem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra vakcīnas deva satur:

Aktīvā viela:

Novājināts putnu infekciozā encefalomielīta vīruss, Calnek 1143 celms ≥ 10³ EID50

Palīgvielas:

Palīgvielas līdz 1 deva

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Plānoto dējējputnu un plānoto vaislas putnu aktīvai imunizācijai pret putnu infekciozo encefalomielītu.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nevakcinēt putnus, jaunākus par 3 nedēļu vecumu, dējējputnus un vaislas vistas dēšanas perioda laikā

un/vai 4 nedēļu laikā pirms dēšanas perioda.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Mājputni.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Atšķaidīt ar no antiseptiķiem un/vai dezinfektantiem brīvu dzeramo ūdeni.

Izlietot nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Vienreizēja vakcīnas ievadīšana 10 līdz14 nedēļu vecumā.

Ievadīšanas veids:

- Vakcīnas atšķaidīšana

1000 putniem atšķaida 1000-devu liofilizātu 1 ml dzeramā ūdens.

Izdur šļirces, kura piepildīta ar dzeramo ūdeni, adatu cauri flakona aizbāznim. Injicē flakonā ūdeni,

ievelk izšķīdināto vakcīnu šļircē un ievada tās saturu traukā, kas satur dzeramo ūdeni tādā apjomā, kas

nepieciešams vakcīnas ievadīšanai.

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Atšķaida to tādā dzeramā ūdens daudzumā, kas normāli tiek uzņemts vienas līdz divu stundu laikā.

Tad izskalo flakonu divas reizes.

Dod vakcīnas šķīdumu putniem, kam pirms tam uz divām stundām liegta piekļuve dzeramajam

ūdenim.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Atšķaidīt ar no antiseptiķiem un/vai dezinfektantiem brīvu dzeramo ūdeni.

Izlietot nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģiskām zālēm.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

Sargāt no gaismas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Piemērot parastās aseptikas procedūras.

Vakcīnas sagatavošanai un ievadīšanai lietot sterilus, no dezinfektantiem un/vai antiseptiķiem brīvus

materiālus.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā un/vai vismaz 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar citām. Tāpēc

iesaka nelietot citas vakcīnas vienlaicīgi vakcinācijai ar šo vakcīnu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nav zināmu blakusparādību.

Nesaderība:

Antiseptiķi vai dezinfektanti ūdenī vai uz materiāliem, kas lietoti liofilizāta atšķaidīšanai.

Nesajaukt ar citu vakcīnu vai imunoloģiskām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

03/2014

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/00/1176

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Myelovax liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai mājputniem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra vakcīnas deva satur:

Aktīvā viela:

Novājināts putnu infekciozā encefalomielīta vīruss, Calnek 1143 celms ≥ 10³ EID50

Palīgvielas:

Palīgvielas līdz 1 devai

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā .

3.

ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai

4.

KLĪNISKIE DATI

4.1

Mērķa sugas

Mājputni

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Plānoto dējējputnu un plānoto vaislas putnu aktīvai imunizācijai pret putnu infekciozo

encefalomielītu.

4.3

Kontrindikācijas

Nevakcinēt putnus, jaunākus par 3 nedēļu vecumu, dējējputnus un vaislas vistas dēšanas

perioda laikā un/vai 4 nedēļu laikā pirms dēšanas perioda.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Piemērot parastās aseptikas procedūras.

Vakcīnas sagatavošanai un ievadīšanai lietot sterilus, no dezinfektantiem un/vai antiseptiķiem

brīvus materiālus.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot putniem dēšanas periodā un/vai vismaz 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar citām.

Tāpēc neiesaka lietot citas vakcīnas vienlaicīgi ar šo vakcīnu.

4.9

Devas un lietošanas veids

Atšķaidīt ar no antiseptiķiem un/vai dezinfektantiem brīvu dzeramo ūdeni.

Izlietot nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

Iekšķīgai lietošanai.

Vienreizēja vakcīnas ievadīšana 10 līdz 14 nedēļu vecumā.

Ievadīšanas veids:

- Vakcīnas atšķaidīšana

1000 putniem atšķaida 1000-devu liofilizātu 1 ml dzeramā ūdens.

Izdur šļirces, kura piepildīta ar dzeramo ūdeni, adatu cauri flakona aizbāznim. Injicē flakonā

ūdeni, ievelk izšķīdināto vakcīnu šļircē un ievada tās saturu traukā, kas satur dzeramo ūdeni

tādā apjomā, kas nepieciešams vakcīnas ievadīšanai.

- Ievadīšana dzeramajā ūdenī (iekšķīgai lietošanai)

Atšķaida to tādā dzeramā ūdens daudzumā, kas normāli tiek uzņemts vienas līdz divu stundu

laikā. Tad izskalo flakonu divas reizes.

Dod vakcīnas šķīdumu putniem, kam pirms tam uz divām stundām liegta piekļuve

dzeramajam ūdenim.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināmu blakusparādību.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Dzīvu vīrusu vakcīna

ATĶvet kods: QI01AD02

Vakcīna nodrošina ievērojamu aizsardzību dzīvniekiem pret putnu infekciozo encefalomielītu

uzņēmības periodā.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Glucīdi

Sorbitols

Kālija fosfāts

Kālija dihidrogēnfosfāts

6.2

Nesaderība

Antiseptiķi vai dezinfektanti ūdenī vai uz materiāliem, kas lietoti liofilizāta atšķaidīšanai.

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģiskām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas atšķaidīšanai: 2 stundas 25ºC temperatūrā.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2

Sargāt no gaismas.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

1000 devu stikla pudele, kartona kaste ar 1 pudeli

1000 devu stikla pudele, plastmasas kaste ar 10 pudelēm

2 000 devu stikla pudele, kartona kaste ar 1 pudeli

2 000 devu stikla pudele, plastmasas kaste ar 10 pudelēm

Ne visi iepakojuma veidi (izmēri) var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/00/1176

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 02/06/2000

Pēdējās pārreģistrācijas datums:18/08/2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2014

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju