Rimadyl Palatable Tablets 100 mg tabletes

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

03-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

03-08-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Karprofēns
Pieejams no:
Zoetis Belgium S.A., Beļģija
ATĶ kods:
QM01AE91
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Carprofen
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
tabletes
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Zoetis Belgium S.A., Beļģija
Ārstniecības grupa:
suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/07/1686-01 - 100 mg - Polietilēna pudele, 1 tablete - Nav informācijas; V/NRP/07/1686-02 - 100 mg - Polietilēna pudelīte, 1 tablete - Ir pieejams; V/NRP/07/1686-03 - 100 mg - Polietilēna pudelīte, 1 tablete - Nav informācijas; V/NRP/07/1686-04 - 100 mg - Polietilēna pudelīte, 1 tablete - Nav informācijas; V/NRP/07/1686-05 - 100 mg - Polietilēna pudelīte, 1 tablete - Nav informācijas; V/NRP/07/1686-06 - 100 mg - Polietilēna pudelīte, 1 tablete - Nav informācijas; V/NRP/07/1686-07 - 100 mg - Polietilēna pudelīte, 1 tablete - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/07/1686
Autorizācija datums:
2012-07-05

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/07/1686 Rimadyl Palatable Tablets 100 mg tabletes suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve

Beļģija2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Rimadyl Palatable Tablets 100 mg tabletes suņiem Carprofen

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS
Viena tablete satur: Aktīvā viela: Karprofēns 100 mg
Gaiši brūna kvadrātveida tablete ar iegravētu "R" vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

4. INDIKĀCIJA(-S)
Sāpju un hroniska iekaisuma mazināšanai, piemēram, deģeneratīvu locītavu slimību gadījumā suņiem.
Tabletes var arī lietot pēcoperācijas sāpju gadījumā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS
Nepārsniegt norādītās devas.
Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NSPL), tostarp karprofēna eliminācijas laiks kaķiem ir garāks nekā suņiem, un terapeitiskais indekss šaurāks. Sakarā ar specifisko datu trūkumu lietošana kaķiem ir kontrindicēta.
Nelietot suņiem, kuri slimo ar sirds, aknu vai nieru slimībām, jo pastāv kuņģa-zarnu trakta čūlu veidošanās vai asiņošanas iespējamība, asiņu diskrāzija vai pastiprināta jutība pret šīm zālēm. Tāpat kā citu NSPL lietošanas gadījumā, pastāv rets nieru vai aknu idiosinkrātisku blakusparādību risks.
Nelietot vienlaicīgi vai 24 stundu laikā ar citiem NSPL. Daži NSPL var ļoti labi piesaistīties plazmas olbaltumvielām un konkurēt ar citām vielām ar labu piesaistīšanās spēju, kas var izraisīt toksisku iedarbību.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Ziņots par tipiskām NSPL blakusparādībām, piemēram, vemšana, mīkstas fekālijas/ diareja, asiņu klātbūtne fekālijās, samazināta apetīte, letarģija. Šīs blakusparādības parasti rodas pirmās ārstēšanas nedēļas laikā un vairumā gadījumu ir pārejošas un izzūd pēc ārstēšanas pārtraukšanas, bet ļoti retos gadījumos tās var būt nopietnas vai letālas. Tāpat kā citu NSPL lietošanas gadījumā, pastāv rets nieru vai aknu idiosinkrātisku blakusparādību risks. Ja rodas blakusparādības, pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar veterinārārstu.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); - bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); - retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); - reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); - ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).
Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušā, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.
7. MĒRĶA SUGAS
Suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES
Iekšķīgai lietošanai. Tabletes ir aromatizētas un vairums suņu tās labprāt apēd.
Sākuma devu 2 – 4 mg karprofēna uz 1 kg ķermeņa svara dienā ieteicams lietot vienā reizē vai sadalot 2 vienādās daļās.
Atkarībā no klīniskās atbildes reakcijas pēc 7 dienām devu var samazināt līdz 2 mg karprofēna /kg ķermeņa svara lietojot vienu reizi dienā.
Lai pagarinātu pretsāpju un pretiekaisuma iedarbību pēc operācijas pēc parenterālas maziem dzīvniekiem injekcijām paredzētā Rimadyl lietošanas, var lietot Rimadyl tabletes devā 4 mg/kg/dienā līdz 5 dienām ilgi. Ārstēšanas ilgums atkarīgs no novērotās klīniskās atbildes reakcijas. Ilgstoša terapija jāveic veterinārārsta pastāvīgā uzraudzībā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI
Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ
Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLabāšanaS NORĀDĪJUMI
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt sausā vietā. Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.
Tā kā tabletes ir aromatizētas, uzglabāt tās drošā vietā. Norijot lielu daudzumu, var būt nopietnas blakusparādības. Ja ir aizdomas, ka suns norijis lielāku Rimadyl Palatable Tablets devu par ieteikto, lūdzu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: Lietojot suņiem, kuri jaunāki par 6 nedēļām vai veciem suņiem, var būt papildu risks. Ja nevar izvairīties no šo zāļu lietošanas, šiem suņiem var būt nepieciešama devas samazināšana un rūpīga klīniskā uzraudzība.
Izvairīties lietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotensīviem suņiem, jo ir iespējama paaugstināta nefrotoksiska iedarbība.
Jāizvairās no potenciāli nefrotoksiku zāļu vienlaicīgas lietošanas.
NSPL var kavēt fagocitozi un tāpēc, ārstējot bakteriālas infekcijas izraisītus iekaisumus, nepieciešama atbilstoša vienlaicīga pretmikrobā terapija. Šīs zāles var samazināt kreatinīna klīrensu, kas var ietekmēt anestētiķu izdalīšanos caur nierēm.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Pēc rīkošanās ar zālēm nomazgāt rokas.
Grūsnība un laktācija: Tā kā nav veikti pētījumi kucēm grūsnības / laktācijas laikā, šīs zāles lietot tikai pēc atbildīgā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: Nav ziņots par nozīmīgu karprofēna mijiedarbību. Testos ar piecpadsmit biežāk lietotām zālēm (vai biežāk pieejamām) netika būtiski ietekmēta karprofēna toksicitāte dzīvniekiem. Tās bija acetilsalicilskābe, amfetamīns, atropīns, hlorpromazīns, diazepāms, difenhidramīns, etilspirts, hidrohlortiazīds, imipramīns, meperidīns, propoksifēns, pentobarbitāls, sulfisoksazols, tetraciklīns un tolbutamīds.

Tā kā gan karprofēns, gan varfarīns var piesaistīties plazmas olbaltumvielām, tos drīkst lietot vienlaicīgi, ja klīniskā situācija tiek rūpīgi kontrolēta, jo konstatēts, ka tie piesaistās divās dažādās cilvēku un liellopu seruma albumīna vietās.

Tāpat kā ar citiem NSPL, karprofēnu nedrīkst lietot vienlaikus ar citām NSPL veterinārajām zālēm vai glikokortikoīdu grupas veterinārām zālēm. NSPL izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām un var konkurēt ar citām labi saistošām zālēm, tādēļ vienlaikus to lietošana var radīt toksisku iedarbību. Tomēr klīnisko pētījumu laikā liellopiem tika izmantotas četras dažādas antibiotiku klases - makrolīdi, tetraciklīni, cefalosporīni un potenciētie penicilīni bez zināmas mijiedarbības.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): Karprofēna pārdozēšanas gadījumā nav specifiska antidota. Tāpat kā citu NSPL klīniskas pārdozēšanas gadījumā, veicama vispārēja atbalstoša terapija.

13. ĪPAŠI norādījumi neizlietotU VETERINĀRO ZĀĻU vai to atkritumU IZNĪCINĀŠANAI
Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA
08/2020

15. CITA INFORMĀCIJA
Recepšu veterinārās zāles.
Iepakojuma izmēri: 14, 20, 30, 50, 60, 100 un 180 tabletes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.


VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS V/NRP/07/1686
1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Rimadyl Palatable Tablets 100 mg tabletes suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS


Viena tablete satur: Aktīvā viela: Karprofēns 100 mg
Palīgvielas:
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Tablete. Gaiši brūna, kvadrātveida tablete ar iegravētu "R" vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1 Mērķa sugas
Suņi. 4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas
Sāpju un hroniska iekaisuma mazināšanai, piemēram, deģeneratīvu locītavu slimību gadījumā, suņiem.
Tabletes var arī lietot pēcoperācijas sāpju gadījumā.
4.3 Kontrindikācijas
Nepārsniegt norādītās devas.
Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NSPL), tostarp karprofēna eliminācijas laiks kaķiem ir garāks nekā suņiem, un terapeitiskais indekss šaurāks. Sakarā ar specifisko datu trūkumu lietošana kaķiem ir kontrindicēta.
Nelietot suņiem, kuri slimo ar sirds, aknu vai nieru slimībām, jo pastāv kuņģa-zarnu trakta čūlu veidošanās vai asiņošanas iespējamība, asiņu diskrāzija vai pastiprināta jutība pret šīm zālēm. Tāpat kā citu NSPL lietošanas gadījumā, pastāv rets nieru vai aknu idiosinkrātisku blakusparādību risks.
Nelietot vienlaicīgi vai 24 stundu laikā ar citiem NSPL. Daži NSPL var ļoti labi piesaistīties plazmas olbaltumvielām un konkurēt ar citām vielām ar labu piesaistīšanās spēju, kas var izraisīt toksisku iedarbību.
4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai
Nav.
4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Lietojot suņiem, kuri jaunāki par 6 nedēļām vai veciem suņiem, var būt papildu risks. Ja nevar izvairīties no šo zāļu lietošanas, šiem suņiem var būt nepieciešama devas samazināšana un rūpīga klīniskā uzraudzība.
Izvairīties lietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotensīviem suņiem, jo ir iespējama paaugstināta nefrotoksiska iedarbība.
Jāizvairās no potenciāli nefrotoksisku zāļu vienlaicīgas lietošanas.
NSPL var kavēt fagocitozi un tāpēc, ārstējot bakteriālas infekcijas izraisītus iekaisumus, nepieciešama atbilstoša vienlaicīga pretmikrobā terapija. Šīs zāles var samazināt kreatinīna klīrensu, kas var ietekmēt anestētiķu izdalīšanos caur nierēm.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Pēc rīkošanās ar zālēm nomazgāt rokas.
4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)
Ziņots par tipiskām NSPL blakusparādībām, piemēram, vemšana, mīkstas fekālijas/ diareja, asiņu klātbūtne fekālijās, samazināta apetīte, letarģija. Šīs blakusparādības parasti rodas pirmās ārstēšanas nedēļas laikā un vairumā gadījumu ir pārejošas un izzūd pēc ārstēšanas pārtraukšanas, bet ļoti retos gadījumos tās var būt nopietnas vai letālas. Tāpat kā citu NSPL lietošanas gadījumā, pastāv rets nieru vai aknu idiosinkrātisku blakusparādību risks.
Ja rodas blakusparādības, pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar veterinārārstu.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); - bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); - retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); - reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); - ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).
4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā
Tā kā nav veikti pētījumi kucēm grūsnības / laktācijas laikā, šīs zāles lietot tikai pēc atbildīgā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Nav ziņots par nozīmīgu karprofēna mijiedarbību. Testos ar piecpadsmit biežāk lietotām zālēm (vai biežāk pieejamām) netika būtiski ietekmēta karprofēna toksicitāte dzīvniekiem. Tās bija acetilsalicilskābe, amfetamīns, atropīns, hlorpromazīns, diazepāms, difenhidramīns, etilspirts, hidrohlortiazīds, imipramīns, meperidīns, propoksifēns, pentobarbitāls, sulfisoksazols, tetraciklīns un tolbutamīds. Tā kā gan karprofēns, gan varfarīns var piesaistīties plazmas olbaltumvielām, tos drīkst lietot vienlaicīgi, ja klīniskā situācija tiek rūpīgi kontrolēta, jo konstatēts, ka tie piesaistās divās dažādās cilvēku un liellopu seruma albumīna vietās. Tāpat kā ar citiem NSPL, karprofēnu nedrīkst lietot vienlaikus ar citām NSPL veterinārajām zālēm vai glikokortikoīdu grupas veterinārām zālēm. NSPL izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām un var konkurēt ar citām labi saistošām zālēm, tādēļ vienlaikus to lietošana var radīt toksisku iedarbību. Tomēr klīnisko pētījumu laikā liellopiem tika izmantotas četras dažādas antibiotiku klases - makrolīdi, tetraciklīni, cefalosporīni un potenciētie penicilīni bez zināmas mijiedarbības.
4.9 Devas un lietošanas veids
Iekšķīgai lietošanai. Tabletes ir aromatizētas un vairums suņu tās labprāt apēd.
Sākuma devu 2 - 4 mg karprofēna uz 1 kg ķermeņa svara dienā ieteicams lietot vienā reizē vai sadalot 2 vienādās daļās.
Atkarībā no klīniskās atbildes reakcijas pēc 7 dienām devu var samazināt līdz 2 mg karprofēna /kg ķermeņa svara lietojot vienu reizi dienā.
Lai pagarinātu pretsāpju un pretiekaisuma iedarbību pēc operācijas, pēc parenterālas maziem dzīvniekiem injekcijām paredzētā Rimadyl lietošanas, var lietot Rimadyl tabletes devā 4 mg/kg/dienā līdz 5 dienām ilgi.
Ārstēšanas ilgums atkarīgs no novērotās klīniskās atbildes reakcijas. Ilgstoša terapija jāveic veterinārārsta pastāvīgā uzraudzībā.
4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Karprofēna pārdozēšanas gadījumā nav specifiska antidota. Tāpat kā citu NSPL klīniskas pārdozēšanas gadījumā veicama vispārēja atbalstoša terapija.
4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā
Nav piemērojams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
Farmakoterapeitiskā grupa: pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi. ATĶ vet kods: QM01AE91.
5.1 Farmakodinamiskās īpašības
Darbības mehānisms Karprofēns ir 2-arilpropionskābes grupas nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis, kam piemīt pretiekaisuma, pretsāpju un pretdrudža darbība.
Karprofēns, līdzīgi vairumam citu NSPL, inhibē enzīmu ciklooksigenāzi arahidonskābes kaskādē. Tomēr karprofēna prostaglandīnu sintēzes inhibīcija tā pretiekaisuma un pretsāpju darbības stipruma dēļ ir niecīga. Terapeitiskās devās suņiem ciklooksigenāzes (prostaglandīnu un tromboksānu) vai lipooksigenāzes (leikotriēnu) inhibīcijas nav vai tā ir niecīga. Tā kā tiek uzskatīts, ka prostaglandīnu inhibīcija ir galveno NSPL toksisko blakusparādību pamatā, ciklooksigenāzes inhibīcijas trūkums var izskaidrot šīs sugas izcilo kuņģa-zarnu trakta un nieru panesamību attiecībā uz karprofēnu. Precīzs karprofēna darbības mehānisms nav skaidrs.
Pēc atkārtotu terapeitisko devu ievadīšanas astoņas nedēļas, netika konstatēta kaitīga karprofēna ietekme uz skrimšļiem suņiem ar hronisku artrītu, suņu osteoartrīta modelī.
Konstatēts, ka karprofēns terapeitiskā koncentrācijā (in vitro) palielina proteoglikāna sintēzi ar artrītu slimu suņu skrimšļu hondrocītos.
Proteoglikāna sintēzes stimulācija sašaurina atšķirību starp skrimšļa matricas deģenerācijas un reģenerācijas līmeni, rezultātā palēninot skrimšļa zuduma attīstību.
5.2 Farmakokinētiskie dati
Karprofēns ātri un labi absorbējas pēc iekšķīgas lietošanas. Biopieejamība ir augstāka par 90%, un Cmax tiek sasniegta pēc 1 - 3 stundām. Karprofēns piesaistās asins plazmas olbaltumvielām vairāk nekā 99% apjomā, un tam ir mazs izkliedes tilpums. Eliminācijas pusperiods pēc vienreizējas iekšķīgas lietošanas ir apmēram 8 stundas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1 Palīgvielu saraksts
Cūku aknu pulveris Augu izcelsmes proteīns, hidrolizēts Ciete, kukurūzas Laktozes monohidrāts Cukurs, konditorejas Kviešu asni Kalcija hidrogēnfosfāts, bezūdens Kukurūzas sīrups (81,5 % sausnas) Želatīns Magnija stearāts Attīrīts ūdens*
*Nav galaproduktā.
6.2 Būtiska nesaderība
Nav zināma.
6.3 Derīguma termiņš
Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt sausā vietā. Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C. Tā kā tabletes ir aromatizētas, uzglabāt tās drošā vietā. Norijot lielu daudzumu, var būt nopietnas blakusparādības. Ja ir aizdomas, ka suns norijis lielāku Rimadyl Palatable Tablets devu par ieteikto, lūdzu, sazinieties ar savu veterinārārstu.
6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs
Kvadrātveida balta, augsta blīvuma polietilēna pudele ar bērniem drošu polipropilēna vāciņu. Iepakojuma izmēri: 14, 20, 30, 50, 60, 100 un 180 tabletes.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai
Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Beļģija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
V/NRP/07/1686

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Pirmās reģistrācijas datums: 27/04/2002 Pēdējās pārreģistrācijas datums: 05/07/2012

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
08/2020

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju