Raboral V-RG ēsma

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Trakumsērgas vīrusa glikoproteīniem
Pieejams no:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS , Francija
ATĶ kods:
QI07BD
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Rabies virus glycoproteins
Zāļu forma:
ēsma
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS , Francija
Ārstniecības grupa:
lapsas
Produktu pārskats:
V/NRP/03/1613-01 - - Maisiņš, 1 deva - Nav pieejams
Autorizācija statuss:
Nav pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/03/1613
Autorizācija datums:
2008-12-08


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/03/1613 Raboral V-RG Ēsma lapsām
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI
Reģistrācijas apliecības turētājs: Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS 29, Avenue Tony Garmer 69007 Lyon Francija
sērijas ražotājs: MERIAL Laboratoire de Porte des Alpes, 99 rue de l'aviation, 69800 SAINT-PRIEST, Francija
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Raboral V-RG Ēsma lapsām
3.ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM
Viena vakcīnas deva (ēsma) satur: . dzīvs novājināts trakumsērgas vīrusa glikoproteīns, vismaz 108 CCID50  . Gentamicīns 0,125 mg  . Sāls šķīdums līdz 2.5 ml
4. INDIKĀCIJA(-AS)
Lapsu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu. Vakcīnas ierosinātās imunitātes ilgums:

pieaugušām lapsām 18 mēneši;

lapsu kucēniem 12 mēneši.


5. KONTRINDIKĀCIJAS
Nav
6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Ja rodas nopietnas blakusparādības, vai citas parādības, kas nav minētas šajā intrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS
Lapsas
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA
Iekšķīgai lietošanai. Viena vakcīnas deva (viena ēsma) lapsai. Ēsmas izplatāmas aptuveni 15 vakcīnas-ēsmas uz vienu km2 un pamatojoties uz esošajiem normatīvajiem aktiem. Viena deva nodrošina pietiekošu imunitāti.
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI
Nav īpašu piesardzības pasākumu, kuri būtu jāņem vērā, izplatot ēsmas. Personām, kas iesaistītas vakcīnas izlikšanā, nav nepieciešams vakcinēties pret trakumsērgu. Vakcīnu lietot tikai saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumiem!
10.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA
Nav piemērots.
11. ĪPAŠI UZGLabāšanaS NORĀDĪJUMI
Glabāt bērniem nepiejamā un neredzamā vietā. Uzglabāt temperatūrā no +2°C līdz +8°C. Sargāt no gaismas. Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepkojumā: 12 mēneši
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI
Ēsma satur 0,6% tetraciklīna kā marķieri.
13. ĪPAŠI norādījumi rīcībai ar neizlietotĀM VETERINĀRĀM ZĀlĒM vai to atkritumiem, ja tādi ir
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA
07/2020
15. CITA INFORMĀCIJA
Apēdot ēsmu – vakcīnu, tiek ierosināta imunitāte pret trakumsērgu, ko pierāda ar marķiera klātbūtni vai nosakot specifiskās antivielas pret trakumsērgu. Iepakojums satur 200 devas Tikai praktizējošam veterinārārstam.

4


4


ZĀĻU APRAKSTS V/NRP/03/1613


1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Raboral V-RG Ēsma lapsām
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
1 deva satur:
Aktīvā viela:

Dzīvs novājināts trakumsērgas vīrusa glikoproteīns 108 CCID50


Palīgviela(s):

Gentamicīns 0.125 mg

Sāls šķīdums līdz 2.5 ml


Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA
Ēsma (iekšpusē polietilēna iepakojumā atrodas viena vakcīnas deva).

4. KLĪNISKIE DATI
4.1 Mērķa sugas
Lapsas (Vulpes vulpes).
4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas
Lapsu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu. Vakcīnas ierosinātās imunitātes ilgums:

pieaugušām lapsām 18 mēneši;

lapsu kucēniem 12 mēneši.


4.3 Kontrindikācijas
Nav.


4.4 Īpaši brīdinājumi
Ēsma satur 0,6% tetraciklīna hlorhidrātu kā marķieri.


4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Vakcīnu lietot tikai saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumiem! - Ēsma izplatāma manuāli vai ar aviāciju noteiktā augstumā, aptuveni 15 ēsmas ar vakcīnu uz 1 kvadrātkilometru. - Ēsma nav paredzēta izplatīšanai apdzīvotās vietās, uz ceļiem, upēs vai citās ūdenstilpnēs. - Maisiņš un ēsma apzīmēti ar uzrakstu: “VAKCĪNA. NEAIZTIKT.”Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Nav īpašu piesardzības pasākumu, kuri būtu jāņem vērā, izplatot ēsmas. Personām, kas iesaistītas vakcīnas izlikšanā, nav nepieciešams vakcinēties pret trakumsērgu.


4.6 Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)
Nav.


4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas, dēšanas laikā
Nav noteikts.
4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Nav pieejami dati.


4.9 Devas un lietošanas veids
Iekšķīgai lietošanai. Viena vakcīnas deva (viena ēsma) lapsai. Ēsmas izplatāmas aptuveni 15 vakcīnas- ēsmas uz vienu km2 un pamatojoties uz esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Vairāku ēsmu apēšana nerada nekādus traucējumus.
4.11 Izdalīšanās no organisma (ilgums)
Nav piemērojams.


5. IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS


Farmakoterepeitiskā grupa: Dzīvu vīrusu vakcīnas. ATĶvet kods: QI07BD Apēdot ēsmu – vakcīnu, tiek ierosināta imunitāte pret trakumsērgu, ko pierāda ar marķiera klātbūtni vai nosakot specifiskās antivielas pret trakumsērgu.6. FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS

Palīgvielu saraksts


Olbaltumvielu hidrolizāts Sāls Tetraciklīns Gentamicīns Zivju eļļa Zivju milti Saistviela
6.2 Nesaderība
Nav noteikta.
6.3 Derīgums
Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepkojumā: 12 mēneši
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā no +2°C līdz +8°C. Sargāt no gaismas.
6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs
- Primārais iepakojums ir polietilēna maisiņš, kas satur vienu ēsmu. - Sekundārais iepakojums sastāv no: . polistirēna kastes, iepakotas kartona kastēs, satur 200 devas . polietilēna maisi, iepakoti kartona kastēs, satur 200 devas
6.6 Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS


Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS 29, Avenue Tony Garmer 69007 Lyon Francija
8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)
V/NRP/03/1613
9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Reģistrācijas datums: 16/12/2003 Pārreģistrācijas datums: 08/12/2008
10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS


07/2020


TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Tikai praktizējošam veterinārārstam.

8


8

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju