Preductal MR ilgstošās darbības tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Trimetazidīna dihidrohlorīds
Pieejams no:
Les Laboratoires Servier, France
ATĶ kods:
C01EB15
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Trimetazidine dihydrochloride
Deva:
35 mg
Zāļu forma:
Ilgstošās darbības tabletes
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Les Laboratoires Servier Industries, France; Servier (Ireland) Industries Ltd, Ireland; Anpharm SA, Poland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000443

SASKAŅOTS ZVA 16.10.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

PREDUCTAL MR ilgstošās darbības tabletes

Trimetazidini dihydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir PREDUCTAL MR un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms PREDUCTAL MR lietošanas

Kā lietot PREDUCTAL MR

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt PREDUCTAL MR

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir PREDUCTAL MR un kādam nolūkam to lieto

Šīs zāles paredzētas lietošanai pieaugušajiem kombinācijā ar citām zālēm, lai ārstētu stenokardiju

(sāpes krūtīs, ko izraisa koronāra slimība).

2.

Kas Jums jāzina pirms PREDUCTAL MR lietošanas

Nelietojiet PREDUCTAL MR šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret trimetazidīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

ja Jums ir Parkinsona slimība: galvas smadzeņu slimība, kas ietekmē kustības (trīce, stīvums,

lēnas kustības un šļūcoša gaita ar līdzsvara traucējumiem),

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms PREDUCTAL MR lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šīs zāles nevar izārstēt stenokardijas lēkmes un nav piemērotas nestabilas stenokardijas vai akūta

miokarda infarkta (sirdslēkmes) sākotnējai ārstēšanai.

Stenokardijas lēkmes gadījumā Jūsu stāvoklis vēlreiz jāizmeklē un ārstēšana jāpārskata (ārstēšana ar

zālēm, iespējama revaskularizācija). Ja Jums ir smags nieru bojājums, šīs zāles nav ieteicams lietot.

Šīs zāles var izraisīt vai paasināt šādus simptomus: trīce, stīvums, lēnas kustības un šļūcoša gaita ar

līdzsvara traucējumiem, īpaši gados veciem pacientiem, kas jāizmeklē un par ko ir jāinformē ārsts, kas

var atkārtoti novērtēt ārstēšanu.

Bērni un pusaudži

PREDUCTAL MR nav ieteicams bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un PREDUCTAL MR

SASKAŅOTS ZVA 16.10.2017.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Līdz šim nav saņemti ziņojumi par zāļu mijiedarbību.

PREDUCTAL MR 35 mg kopā ar uzturu

Tabletes jālieto, uzdzerot glāzi ūdens ēdienreizes laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība:

Šīs zāles grūtniecības laikā lietot nav vēlams.

Barošana ar krūti

Tā kā nav datu par vielas izdalīšanos mātes pienā, ārstēšanas laikā barošana ar krūti nav ieteicama.

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var izraisīt reiboni un miegainību, kas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot PREDUCTAL MR

Vienmēr lietojiet PREDUCTAL MR tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

PREDUCTAL MR 35 mg ieteicamā deva ir viena tablete divas reizes dienā ēdienreižu laikā no rīta un

vakarā (iekšķīgai lietošanai).

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai esat vecāks par 75 gadiem, Jūsu ārsts var pielāgot ieteikto

devu.

Ja esat lietojis PREDUCTAL MR vairāk nekā noteikts

Ja, iespējams, esat lietojis vairāk tabletes nekā noteikts, Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu vai

farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot PREDUCTAL MR

Ja esat aizmirsis lietot zāļu devu, lietojiet nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet lietot zāles kā parasti.

Ja pārtraucat lietot PREDUCTAL MR

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži: novēro vairāk nekā 1 no 100, bet mazāk nekā 1 no 10 pacientiem;

Reti: novēro vairāk nekā 1 no 10 000, bet mazāk nekā 1 no 1000 pacientiem;

Ļoti reti: novēro mazāk nekā 1 no 10 000 pacientu.

SASKAŅOTS ZVA 16.10.2017.

Bieži

Reibonis, galvassāpes, sāpes vēderā, caureja, gremošanas traucējumi, slikta dūša, vemšana, izsitumi,

nieze, nātrene un nespēks.

Reti

Ātra vai neregulāra sirdsdarbība (sauc arī par sirdsklauvēm), papildus sirds sitieni, paātrināta

sirdsdarbība, asinsspiediena pazemināšanās pieceļoties, kas izraisa reiboni, neskaidra sajūta galvā vai

ģībšana, savārgums (vispārēja slikta pašsajūta), reibonis, krišana, pietvīkums.

Nav zināmi

Ekstrapiramidāli simptomi (neparastas kustības, arī trīce un plaukstu un pirkstu trīce un kratīšanās,

kroplīgas ķermeņa kustības, šļūcoša gaita un roku un kāju stīvums), kas parasti izzūd pēc ārstēšanas

pārtraukšanas.

Miega traucējumi (iemigšanas grūtības, miegainība), „galvas griešanās” sajūta, aizcietējums, smagi

ģeneralizēti, sarkani izsitumi uz ādas ar ādas lobīšanos, sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums,

kas var izraisīt rīšanas vai elpošanas traucējumus.

Izteikta balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas padara iespējamāku infekcijas rašanos, trombocītu

skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas vai zilumu rašanās risku.

Aknu slimība (slikta dūša, vemšana, ēstgribas zudums, vispārēja slikta pašsajūta, drudzis, nieze, ādas

un acu dzelte, gaiši izkārnījumi, tumšs urīns).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt PREDUCTAL MR

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos

Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko PREDUCTAL MR satur:

Aktīvā viela ir trimetazidīna dihidrohlorīds. Viena ilgstošās darbības tablete satur 35 mg trimetazidīna

dihidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: kalcija hidrogēnfosfāta dehidrāts, hipromeloze 4000, povidons, bezūdens koloidāls

silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Apvalks: titāna dioksīds (E171), glicerīns, hipromeloze, makrogols 6000, sarkanais dzelzs oksīds

(E172), magnija stearāts.

PREDUCTAL MR ārējais izskats un iepakojums:

SASKAŅOTS ZVA 16.10.2017.

PREDUCTAL MR ir rozā, abpusēji izliektas ilgstošas darbības tabletes.

Tabletes ir pieejamas blisteros pa 60 tabletēm kartona kastītē.

Primārā iepakojuma tulkojums

Preductal MR

Trimetazidīna dihidrohlorīds 35 mg

Ilgstošās darbības tablete

Les Laboratoires Servier

Sērijas Nr. (LOT:) Derīgs līdz (EXP:)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francija

Ražotāji:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Francija

ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO

Farmaceutyczne S.A

03-236 Warszawa, ul. Annopol 6B

Polija

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow

Īrija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000443.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis

09/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju