Micospectone šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Lincomycin hydrohloride,Spectinomycin hidrohlorīds
Pieejams no:
Fatro S.p.A., Itālija
ATĶ kods:
QJ01FF52
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Lincomycin hydrohloride,Spectinomycin hydrochloride
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Fatro S.p.A., Itālija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kazas; liellopi
Produktu pārskats:
V/NRP/01/1379-01 - - Stikla flakons, 50 ml - Nav informācijas; V/NRP/01/1379-02 - - Stikla flakons, 100 ml - Ir pieejams; V/NRP/01/1379-03 - - Stikla flakons, 250 ml - Nav informācijas; V/NRP/01/1379-04 - - Stikla flakons, 500 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/01/1379
Autorizācija datums:
2011-07-04

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/13/0030

Peptizole 370 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Lielbritānija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Lielbritānija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Peptizole 370 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Omeprazolum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs grams satur

Omeprazols:

370 mg

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172):

2 mg

Eļļaina, dzeltena līdz iedeguma krāsas pasta

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Kuņģa čūlu ārstēšanai un atkārtotas kuņģa čūlu rašanās profilaksei.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav ieteicams dzīvniekiem, kas jaunāki par 4 nedēļām vai kuru ķermeņa svars ir mazāks par 70 kg.

Omeprazola lietošana ķēvēm grūsnības vai laktācijas laikā nav ieteicama.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ar ārstēšanu saistītas nevēlamas blakusparādības nav zināmas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Kuņģa čūlu ārstēšana: vienu reizi dienā 28 dienas pēc kārtas devā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara (1

šļirces iedaļa/50 kg ĶS); pēc tam turpmākās 28 dienas, lai mazinātu kuņģa čūlu atkārtotas rašanās iespēju

ārstēšanas laikā - vienu reizi dienā ievadīt 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara,.

Ja atkārtoti radušās čūlas, ir ieteicams veikt ārstēšanu vēlreiz, lietojot omeprazolu devā 4 mg uz kg ķermeņa

svara (1 šļirces iedaļa/50 kg ĶS).

Ir ieteicams ārstēšanu saskaņot ar izmaiņām zirgkopības un treniņu praksē. Lūdzu skatīt arī tekstu 12. sadaļā.

Atkārtotas kuņģa čūlu rašanās profilakse: vienu reizi dienā devā 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Omeprazols ir efektīvs dažādu zirgu šķirņu ārstēšanai un dažādos zirgaudzēšanas apstākļos; kumeļiem jau no

četru nedēļu vecuma, kuru svars pārsniedz 70 kg, kā arī vaislas ērzeļiem.

Iekšķīgai lietošanai.

Kuņģa čūlu ārstēšana: vienu reizi dienā 28 dienas pēc kārtas devā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara (1

šļirces iedaļa/50 kg ĶS); pēc tam turpmākās 28 dienas, lai mazinātu kuņģa čūlu atkārtotas rašanās iespēju

ārstēšanas laikā - vienu reizi dienā ievadīt 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara,.

Ja atkārtoti radušās čūlas, ir ieteicams veikt ārstēšanu vēlreiz, lietojot omeprazolu devā 4 mg uz kg ķermeņa

svara (1 šļirces iedaļa/50 kg ĶS).

Ir ieteicams saskaņot ārstēšanu ar izmaiņām lopkopības un treniņu praksē. Lūdzu skatīt arī tekstu sadaļā

„ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI”.

Atkārtotas kuņģa čūlu rašanās profilakse: vienu reizi dienā devā 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 4 mg /kg, iestatiet šļirces virzuli pretī zirga svaram atbilstošās devas iedaļai.

Katra iedaļa uz šļirces virzuļa nodrošina 50 kg ķermeņa svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas

ievadīšanu. Vienas šļirces saturs ir paredzēts 700 kg smaga zirga ārstēšanai devu režīmā 4 mg omeprazola uz

kg ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 1 mg /kg, iestatiet šļirces virzuli pretī devas iedaļai, kas atbilst vienai ceturtajai

daļai zirga ķermeņa svara. Piemēram, lai ārstētu zirgu, kura svars ir 400 kg, iestatiet virzuli pretī 100 kg. Šajā

devu režīmā katra šļirces iedaļa nodrošina 200 kg ķermeņa svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas

ievadīšanu.

Pēc lietošanas atkal uzlieciet uzgali.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 1 diena

Nav reģistrēts lietošanai ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz kārbas un šļirces pēc „Derīgs

līdz”.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem

Veterinārārstam jāapsver atbilstošu diagnostikas pārbaužu veikšanas nepieciešamība pirms terapeitisko devu

režīma izvēles.

Nav ieteicams dzīvniekiem, kuri jaunāki par 4 nedēļām vai kuru ķermeņa svars ir mazāks par 70 kg.

Stress (ieskaitot augstas intensitātes snieguma treniņus un sacensības), barošana, zirgaudzēšanas un

zirgkopības prakse var būt saistīti ar kuņģa čūlu veidošanos zirgiem. Personām, kuras ir atbildīgas par zirgu

labsajūtu un stāvokli, ir jāapsver čūlu rašanos veicinošo faktoru samazināšana, veicot izmaiņas zirgkopības

praksē, lai panāktu uzlabošanos vienā vai vairākās turpmāk minētajās jomās: stresa pazemināšana, badošanās

samazināšana, palielināts rupjas barības uzņemšanas apjoms un ganību pieejamība.

Brīdinājumi lietotājam: Tā kā šīs veterinārās zāles var izraisīt kairinājuma un pastiprinātas jutības reakcijas,

nepieļaujiet saskari ar ādu un acīm. Lietojiet necaurlaidīgus cimdus un neēdiet un nedzeriet, rīkojoties ar šīm

veterinārajām zālēm un lietojot tās ārstēšanai. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas un ādu, kas bijusi saskarē ar

veterinārajām zālēm. Ja notikusi saskare ar acīm, nekavējoties skalot tās ar tīru tekošu ūdeni un meklēt

medicīnisko palīdzību. Personām, kurām pēc darbības ar šīm veterinārajām zālēm radušās reakcijas, jāmeklē

medicīnisko palīdzību un turpmāk jāizvairās no darbības ar tām.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Laboratoriskajos pētījumos ar žurkām un trušiem netika konstatēta teratogēna iedarbība.

Tā kā nav datu par šo veterināro zāļu lietošanu ķēvēm grūsnības vai laktācijas laikā, omeprazola lietošana

ķēvēm grūsnības vai laktācijas lakā nav ieteicama.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Omeprazols var kavēt varfarīna elimināciju. Cita mijiedarbība ar zālēm, ko parasti lieto zirgu ārstēšanai, nav

gaidāma, lai gan nevar izslēgt mijiedarbību ar zālēm, kuras metabolizē aknu enzīmi.

Netika novērotas nevēlamas, ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola devas līdz pat 20 mg/kg

ikdienas lietošanas 91 dienu pieaugušiem zirgiem un par 2 mēnešiem vecākiem kumeļiem.

Netika novērotas nevēlamas, ar ārstēšanu saistītas blakusparādības (it īpaši nenovēroja nevēlamas

blakusparādības attiecībā uz sēklas kvalitāti un reproduktīvo uzvedību) pēc omeprazola devas 12 mg/kg

ikdienas lietošanas 71 dienu vaislas ērzeļiem.

Netika novērotas nevēlamas, ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola devas 40 mg/kg ikdienas

lietošanas 21 dienu pieaugušiem zirgiem.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar

sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam/farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi

pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2014

15.

CITA INFORMĀCIJA

Iekšķīgi lietojamā pasta ir pieejama šāda izmēra iepakojumos:

1 kartona kārba, kas satur 1 šļirci

1 kartona kārba, kas satur 7 šļirces

konteiners, kas satur 72 šļirces

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Recepšu veterinārās zāles.

Izplatītājs:

Magnum Veterinārija SIA

Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Tel. +371 6716 0091

Fax. +371 6716 0095

www.magnumvet.lv

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/13/0030

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Peptizole 370 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs grams satur

Aktīvā viela:

Omeprazols:

370 mg

Palīgvielas:

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172):

2 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pasta iekšķīgai lietošanai.

Eļļaina, dzeltenīga līdz dzeltenbrūnas krāsas pasta.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Zirgi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Kuņģa čūlu ārstēšanai un atkārtotas kuņģa čūlu rašanās profilaksei.

4.3

Kontrindikācijas

Skatīt 4.5. apakšpunktu.

4.4

Īpaši brīdinājumu par katru mērķa sugu

Veterinārārstam jāapsver atbilstošu diagnostikas pārbaužu veikšanas nepieciešamība pirms

terapeitiskās devas lieluma izvēles.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav ieteicams dzīvniekiem, kuri jaunāki par 4 nedēļām vai kuru ķermeņa svars ir mazāks par

70 kg.

Stress (ieskaitot augstas intensitātes treniņus un sacensības), barošana, zirgaudzēšanas un

zirgkopības prakse var būt saistīti ar kuņģa čūlu veidošanos zirgiem. Personām, kuras ir

atbildīgas par zirgu labsajūtu un stāvokli, ir jāapsver čūlu rašanos veicinošo faktoru

samazināšana, veicot izmaiņas zirgkopības praksē, lai panāktu uzlabošanos vienā vai vairākās

turpmāk minētajās jomās: stresa pazemināšana, badošanās samazināšana, palielināts rupjas

barības uzņemšanas apjoms un ganību pieejamība.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Tā kā šīs veterinārās zāles var izraisīt kairinājuma un pastiprinātas jutības reakcijas,

nepieļaujiet saskari ar ādu un acīm. Lietojiet necaurlaidīgus cimdus, neēdiet un nedzeriet,

rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm un lietojot tās ārstēšanai. Pēc lietošanas nomazgājiet

rokas un ādu, kas bijusi saskarē ar veterinārajām zālēm. Ja notikusi saskare ar acīm,

nekavējoties skalot tās ar tīru tekošu ūdeni un meklēt medicīnisko palīdzību. Personām,

kurām pēc darbības ar šīm veterinārajām zālēm radušās reakcijas, jāmeklē medicīnisko

palīdzību un turpmāk jāizvairās no darbības ar tām.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas klīniskas blakusparādības, kas saistītas ar ārstēšanu.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Laboratoriskajos pētījumos ar žurkām un trušiem netika konstatēta teratogēna iedarbība.

Tā kā nav datu par šo veterināro zāļu lietošanu ķēvēm grūsnības vai laktācijas laikā,

omeprazola lietošana ķēvēm grūsnības vai laktācijas lakā nav ieteicama.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Omeprazols var kavēt varfarīna elimināciju. Cita mijiedarbība ar zālēm, ko parasti lieto zirgu

ārstēšanai, nav gaidāma, lai gan nevar izslēgt mijiedarbību ar zālēm, kuras metabolizē aknu

enzīmi.

4.9

Devas un lietošanas veids

Omeprazols ir efektīvs dažādu šķirņu zirgu ārstēšanai un dažādos zirgaudzēšanas apstākļos,

kā arī kumeļiem jau no četru nedēļu vecuma, ja to svars pārsniedz 70 kg un vaislas ērzeļiem.

Iekšķīgai lietošanai.

Kuņģa čūlu ārstēšana: vienu reizi dienā 28 dienas pēc kārtas devā 4 mg omeprazola uz kg

ķermeņa svara (1 šļirces iedaļa/50 kg ĶS); pēc tam turpmākās 28 dienas, lai mazinātu kuņģa

čūlu atkārtotas rašanās iespēju ārstēšanas laikā - vienu reizi dienā ievadīt 1 mg omeprazola uz

kg ķermeņa svara,.

Ja atkārtoti radušās čūlas, ir ieteicams veikt ārstēšanu vēlreiz, lietojot omeprazolu devā 4 mg

uz kg ķermeņa svara (1 šļirces iedaļa/50 kg ĶS).

Ir ieteicams ārstēšanu saskaņot ar izmaiņām zirgkopības un treniņu praksē. Lūdzu skatīt arī

tekstu 4.5. apakšpunktā.

Atkārtotas kuņģa čūlu rašanās profilakse: vienu reizi dienā devā 1 mg omeprazola uz kg

ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 4 mg/kg, iestatiet šļirces virzuli pretī zirga svaram atbilstošās

devas iedaļai. Katra iedaļa uz šļirces virzuļa nodrošina 50 kg ķermeņa svara ārstēšanai

pietiekamas omeprazola devas ievadīšanu. Vienas šļirces saturs ir paredzēts 700 kg smaga

zirga ārstēšanai devu režīmā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 1 mg /kg, iestatiet šļirces virzuli pretī devas iedaļai, kas atbilst

vienai ceturtajai daļai zirga ķermeņa svara. Piemēram, lai ārstētu zirgu, kura svars ir 400 kg,

iestatiet virzuli pretī 100 kg. Šajā devu režīmā katra šļirces iedaļa nodrošina 200 kg ķermeņa

svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas ievadīšanu.

Pēc lietošanas atkal uzlieciet uzgali.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pieaugušiem zirgiem un kumeļiem, kas vecāki par 2 mēnešiem, netika novērotas nevēlamas,

ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola 91 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā

līdz pat 20 mg/kg .

Vaislas ērzeļiem netika novērotas nevēlamas, ar ārstēšanu saistītas blakusparādības (it īpaši

attiecībā uz sēklas kvalitāti un reproduktīvo uzvedību) pēc omeprazola 71 dienu ilgas ikdienas

lietošanas devā 12 mg/kg .

Pieaugušiem zirgiem netika novērotas nevēlamas, ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc

omeprazola 21 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā 40 mg/kg.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 1 diena

Nav reģistrēts lietošanai ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles funkcionāliem traucējumiem, kas saistīti ar kuņģa sulu;

protonu sūkņa inhibitori

ATĶ vet kods: QA02BC01

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Līdz pat 28 dienām ilgos pētījumos tika konstatēts, ka ārstēšana ar omeprazolu devu režīmā 1

mg omeprazolea uz kg ķermeņa svara palīdz nepieļaut atkārtotu kuņģa čūlu veidošanos

zirgiem, kuri pakļauti čūlu rašanos veicinošiem apstākļiem.

Omeprazols ir protonu sūkņa inhibitors, kas pieder aizvietoto benzimidazola savienojumu

grupai. Tas ir antacīds peptisku čūlu ārstēšanai.

Omeprazols nomāc kuņģa skābes sekrēciju, specifiski inhibējot H

-ATF-āzes enzīmu

sistēmu uz parietālo šūnu sekrēcijas virsmas. H

-ATF-āzes enzīmu sistēma ir skābes

(protonu) sūknis kuņģa gļotādā. Tā kā H

-ATF-āzes enzīmu sistēma ir pēdējais ar skābes

sekrēciju saistītais posms, omeprazols bloķē sekrēciju neatkarīgi no stimulācijas. Omeprazols

neatgriezeniski piesaistās kuņģa parietālo šūnu H

-ATF-āzes enzīmam, kas sūknē

ūdeņraža jonus kuņģa lūmenā, apmainot ar kālija joniem.

8, 16 un 24 stundas pēc iekšķīgas 4 mg/kg/dienā omeprazola devas ievades zirgiem

pentagastrīna stimulētās kuņģa skābes sekrēcijas inhibīcijas apjoms bija 99%, 95% un 90%,

bet bazālā sekrēcija tika inhibēta 99%, 90% un 83% apmērā.

Pilnīga inhibējoša iedarbība uz skābes sekrēciju tiek sasniegta piecas dienas pēc pirmās

ievadīšanas.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Vidējā omeprazola biopieejamība pēc iekšķīgas lietošanas pastas veidā ir 10,5% (4,1 līdz

12,7% robežās). Absorbcija ir ātra, laiks līdz maksimālās koncentrācijas sasniegšanai plazmā

(Tmax) ir apmēram 1,25 stundas pēc devas ievadīšanas. Vidējās maksimālās koncentrācijas

(Cmax) vērtības atsevišķiem dzīvniekiem ir robežās no 121 ng/ml līdz 1470 ng/ml pēc 4

mg/kg devas ievadīšanas. Pēc iekšķīgas lietošanas ir novērojams ievērojams presistēmiskas

metabolizācijas efekts. Omeprazols tiek ātri metabolizēts galvenokārt demetilēta un

hidroksilēta omeprazola sulfīda glikuronīdos (urīnmetabolītos) un omeprazola metilsulfīdā

(žults metabolītos), kā arī reducētā omeprazolā (abu veidu metabolītos). Pēc iekšķīgas 4

mg/kg devas lietošanas omeprazols ir nosakāms plazmā 9 stundas pēc lietošanas un urīnā

hidroksiomeprazola un O-desmetil-omeprazola veidā pēc 24 stundām, bet nav nosakāms pēc

48 stundām. Omeprazola eliminācija notiek ātri, galvenokārt ar urīnu (43 līdz 61% devas),

mazākā apmērā ar fēcēm, bet galīgās eliminācijas pusperiods ir no 0,5 līdz 8 stundām.

Nav pierādījumu par uzkrāšanos pēc iekšķīgas atkārtotu devu lietošanas.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

Etanolamīns

Kanēļa lapu eļļa

Šķidrs parafīns

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc lietošanas uzlikt uzgali.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Tiešais iepakojums

Tiešais iepakojums: 7 ml šļirce, kas satur 7,57 g pastas, šļirce sastāv no polietilēna cilindra,

virzuļa un uzgaļa un tai ir polipropilēna dozēšanas gredzeni

Ārējais iepakojums un tirdzniecībā pieejamais iepakojums

Kartona kārba ar 1 šļirci

Kartona kārba ar 7 šļircēm

Konteiners ar 72 šļircēm

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories Ltd

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP

Lielbritānija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/13/0030

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

29.07.2013

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2014

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju