Gripp-Heel tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-07-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-07-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Zilās kurpītes (aconitum napellus, Pārtikas dioica, Lachesis mēms, Eupatorium perfoliatum, Fosfora
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Aconitum napellus, a Food dioica, Lachesis dumb, Eupatorium perfoliatum, Phosphorus
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
98-0183

SASKAŅOTS ZVA 21-07-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Gripp-Heel tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

Ja 3 dienu laikā nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Š

a

j

ā

i

n

s

tr

uk

c

i

j

ā

va

r

at

u

zz

i

n

ā

t

:

Kas ir Gripp-Heel un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Gripp-Heel lietošanas

Kā lietot Gripp-Heel

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Gripp-Heel

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Gripp-Heel un kādam nolūkam to lieto

Gripp-Heel

ir homeopātiskas zāles, ko lieto gripas un gripveida infekciju gadījumā.

Ilgstošu simptomu, elpas trūkuma, strutainu krēpu, drudža vai sāpīgas elpošanas gadījumā

konsultēties ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Gripp-Heel lietošanas

Nelietojiet Gripp-Heel tabletes šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Citas zāles un Gripp-Heel

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Gripp-Heel lietošana kopā ar uzturu

Mijiedarbība nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Kaut gan kaitīga ietekme nav novērota, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Gripp-Heel tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Gripp-Heel tabletes satur laktozi

Ja jums ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

SASKAŅOTS ZVA 21-07-2016

3. Kā lietot Gripp-Heel

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Parasti lieto pa 1 tabletei 3-5 reizes dienā, izšķīdinot tableti zem mēles. Akūtā slimības fāzē lieto pa

1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Lietošana bērniem

Nav pietiekošas pieredzes par lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam, tādēļ lietot tikai pēc

konsultēšanās ar ārstu.

Ja esat lietojis Gripp-Heel vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Gripp-Heel

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Gripp-Heel

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Gripp-Heel

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši

uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Gripp-Heel satur

Aktīvās

vielas ir:

Aconitum napellus

120 mg,

Bryonia cretica

60 mg,

Lachesis mutus

D 12

60 mg,

SASKAŅOTS ZVA 21-07-2016

Eupatorium perfoliatum

30 mg,

Phosphorus

30 mg

- Citas palīgvielas ir: laktozes monohidrāts (katra tablete satur aptuveni 300 mg laktozes), magnija

stearāts.

Gripp-Heel ārējais izskats un iepakojums

Apaļa, plakana tablete ar šķautni, baltā līdz dzeltenbaltā krāsā (var būt neregulāri melni un dzelteni punkti).

Stikla pudele kartona kastītē. Iepakojumā 50 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D – 76532 Baden-Baden

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2016.

SASKAŅOTS ZVA 21-07-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Gripp-Heel tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur

Aconitum napellus

120 mg

Bryonia cretica

60 mg

Lachesis mutus

D 12

60 mg

Eupatorium perfoliatum

30 mg

Phosphorus

30 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts (katra tablete satur aptuveni 300 mg laktozes).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete.

Apaļa, plakana tablete ar šķautni, baltā līdz dzeltenbaltā krāsā (var būt neregulāri melni un dzelteni punkti).

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Gripa un gripveida infekcijas.

4.2. Devas un lietošanas veids

Parasti lieto pa 1 tabletei 3-5 reizes dienā, izšķīdinot tableti zem mēles. Akūtā slimības fāzē

lieto

pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Pediatriskā populācija

Nav pietiekošas pieredzes par lietošanu

bērniem līdz 12 gadu vecumam, tādēļ lietot tikai pēc

konsultēšanās ar ārstu.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav nesaderības ar alkoholu un nav sedatīvas iedarbības (neietekmē satiksmes drošību, utt.). Satur

laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes

deficītu

vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

SASKAŅOTS ZVA 21-07-2016

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kaut gan kaitīga ietekme nav novērota, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Gripp-Heel tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/

riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371

67078400, Fakss: +371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Pirmsklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē

SASKAŅOTS ZVA 21-07-2016

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Stikla pudele kartona kastītē.

Iepakojumā 50 tabletes.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

98-0183

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 14. aprīlis.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 27. novembris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS:

07/2016

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju