Calciject PMD šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

31-05-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Borskābe,Kalcija glikonāts,Dekstroze,Magnija hipofosfīts
Pieejams no:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Īrija
ATĶ kods:
QA12AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Boric Acid,Calcium gluconate,Dextrose,Magnesium hypophosphite
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Norbrook Manufacturing Limited, Īrija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kazas; liellopi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/97/0575-01 - - Stikla (tumša) flakons, 400 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/97/0575
Autorizācija datums:
2008-03-18

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0575

Calciject PMD

šķīdums

injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calciject PMD

šķīdums

injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts

166,0 mg

Borskābe

34,0 mg

Dekstrozes monohidrāts

200,0 mg

Magnija hipofosfīts (kā heksahidrāts) 50,0 mg

Palīgviela(s):

Hlorkrezols (kā konservants)

1, 0 mg

Caurspīdīgs, dzeltens, sterils ūdens šķīdums.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Calciject PMD ir indicēts hipokalcēmijas ārstēšanai, kura komplicēta ar fosfora un magnija trūkumu, un

kuru pavada hipoglikēmija liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Neievadīt intramuskulāri.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas un kazas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānai vai lēnai intravenozai lietošanai.

Liellopiem:

200 – 400 ml;

Zirgiem:

150 – 300 ml;

Cūkām, aitām un kazām: 15 – 50 ml.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas sasildīt šķīdumu līdz ķermeņa temperatūrai. Intravenozā injekcija jāveic lēni. Ievērot

vispārpieņemtos aseptikas pasākumus.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ātra intravenoza injekcija var izraisīt sirds aritmiju un smagāk toksēmiskiem dzīvniekiem kolapsu un

nāvi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Piena trieku izraisa akūta kalcija līmeņa samazināšanās asinīs. Pēcdzemdību periodā var parādīties arī

hipofosfatēmija un hipomagnēzija. Calciject PMD, ievadīts ar subkutānu injekciju, atjauno kalcija,

fosfora un magnija jonu koncentrāciju plazmā. Dekstroze ir iekļauta kā enerģijas avots, lai atbilstu

augstajam enerģijas patēriņam atnešanās laikā.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0575

Calciject PMD

šķīdums

injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Ziemeļīrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calciject PMD

šķīdums

injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts

166,0 mg

Borskābe

34,0 mg

Dekstrozes monohidrāts

200,0 mg

Magnija hipofosfīts (kā heksahidrāts) 50,0 mg

Palīgviela(s):

Hlorkrezols (kā konservants)

1, 0 mg

Caurspīdīgs, dzeltens, sterils ūdens šķīdums.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Calciject PMD ir indicēts hipokalcēmijas ārstēšanai, kura komplicēta ar fosfora un magnija trūkumu, un

kuru pavada hipoglikēmija liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Neievadīt intramuskulāri.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas un kazas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānai vai lēnai intravenozai lietošanai.

Liellopiem:

200 – 400 ml;

Zirgiem:

150 – 300 ml;

Cūkām, aitām un kazām: 15 – 50 ml.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas sasildīt šķīdumu līdz ķermeņa temperatūrai. Intravenozā injekcija jāveic lēni. Ievērot

vispārpieņemtos aseptikas pasākumus.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ātra intravenoza injekcija var izraisīt sirds aritmiju un smagāk toksēmiskiem dzīvniekiem kolapsu un

nāvi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Piena trieku izraisa akūta kalcija līmeņa samazināšanās asinīs. Pēcdzemdību periodā var parādīties arī

hipofosfatēmija un hipomagnēzija. Calciject PMD, ievadīts ar subkutānu injekciju, atjauno kalcija,

fosfora un magnija jonu koncentrāciju plazmā. Dekstroze ir iekļauta kā enerģijas avots, lai atbilstu

augstajam enerģijas patēriņam atnešanās laikā.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju