LINKOFARM 110, vaistinis premiksas, milteliai

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
05-04-2011

Prieinama:

Chemifarma S.p.A. (Italija)

ATC kodas:

QJ01FF02

Vaisto forma:

milteliai

Sudėtis:

100 g miltelių yra: linkomicino (hidrochlorido) - 11 g.

Recepto tipas:

receptinis

Pagaminta:

Chemifarma S.p.A. (Italija)

Terapinės indikacijos:

Kiaulėms, sergančioms nekroziniu enteritu ir enzootine pneumonija, gydyti.

Produkto santrauka:

Išlauka: kiaulienai — 6 paros. Pakuotė: LT/2/00/1172/001 Trijų sluoksnių popieriniai maišai su mažo tankio polietileno įklotu po 10 kg.; LT/2/00/1172/002 Trijų sluoksnių popieriniai maišai su mažo tankio polietileno įklotu po 25 kg. Tinkamumo laikas: 24 mėn. Įmaišius į pašarą - 90 d.

Prekės savybės

                
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
1.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
LINKOFARM 110, vaistinis premiksas, milteliai
2.
KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS
100 g miltelių yra:
veikliosios medžiagos:
linkomicino (hidrochlorido)
11 g;
pagalbinių medžiagų
iki 100 g.
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.
VAISTO FORMA
Vaistinis premiksas.
4.
KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1.
Paskirties gyvūnų rūšys
Kiaul÷s.
4.2.
Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Kiaul÷ms, sergančioms nekroziniu enteritu ir enzootine pneumonija, gydyti.
4.3.
Kontraindikacijos
Negalima naudoti, padid÷jus jautrumui veikliajai medžiagai.
4.4.
Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
N÷ra.
4.5.
Specialios naudojimo atsargumo priemon÷s
Specialios atsargumo priemon÷s, naudojant vaistą gyvūnams
Negalima naudoti kartu su kaolino ir (ar) pektino mišiniais.
Specialios atsargumo priemon÷s asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Žmon÷s, jautrūs linkomicinui, tur÷tų vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.
4.6.
Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Kiaul÷s gali viduriuoti, kartais – išvirsti išang÷.
4.7.
Naudojimas vaikingoms patel÷ms, laktacijos ar kiaušinių d÷jimo metu
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patel÷ms nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos
gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.
4.8.
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Negalima naudoti kartu su kanamicinu ir novobiocinu.
4.9.
Doz÷s ir naudojimo būdas
Gydant kiaules, sergančias paviršiniu nekroziniu enteritu, reikia skirti 100 g miltelių 100 kg pašaro
arba 5–10 mg linkomicino 1 kg kūno svorio.
Gydant kiaules, sergančias enzootine pneumonija, reikia skirti 200 g miltelių 100 kg pašaro arba 10–
20 mg linkomicino 1 kg kūno svorio.
4.10.
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemon÷s, priešnuodžiai)
Didesn÷ nei rekomenduotina doz÷ šalutinio poveikio nesukelia.
4.11.
Išlauka
Kiaulienai – 6 paros.
5.
FARMAKOLOGINöS SAVYB
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu