Fumagri OPP

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Bifenil-2-olis

Prieinama:

UAB „Solvet“, Žaizdrių km., Trakų sav., Lietuva.

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Biphenyl-2-ol

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 90-43-7, EB Nr.: 201-993-5, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Bifenil-2-olis, Koncentracija: 20% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Maisto ir pašarų sritis

Produkto santrauka:

Profesionaliems naudotojams.Gyvulininkystės patalpoms, pašarų ruošimo įrangai, siloso bokštams, transporto priemonėms dezinfekuoti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2014-08-13

Prekės savybės

                VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V E T E R I N A R I N I O B I O C I D I N I O P R O D U K T O
N r . L T / A B P V / 2 0 1 4 / 0 1 1 2
A U T O R I Z A C I J O S L I U D I J I M A S
2014-08-13, Nr. AL-17
Šis autorizacijos liudijimas išduotas UAB „Solvet“, Ţaizdrių km., Trakų sav., LT-21108, Lietuva.
Gamintojas – „LCB“, 71260 LA SALLE. Prancūzija.
3, 4 produktų tipai. Veterinarinės higienos, maisto ir pašarų srities veterinarinis biocidinis produktas.
FUMAGRI OPP, milteliai
Bifenil-2-olis (CAS Nr. 90-43-7, EB Nr.201-993-5,)
– 20 %.
Paskirtis:
Gyvulininkystės
patalpoms,
pašarų
ruošimo
įrangai,
siloso
bokštams,
transporto
priemonėms dezinfekuoti. Tik profesionaliems naudotojams.
Pakuotė: metalinės dėţutės po 20 g, 40 g, 120 g, 200 g, 400 g, 1000 g, kartoninėse dėţėse po 24
(20 g dėţutė), 24 (40 g dėţutė), 18 (120 g dėţutė), 12 (200 g dėţutė), 6 (400 g dėţutė), 4 (1000 g
dėţutė).
Ţenklinimas: veterinarinio biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 1 priede,
veterinarinio biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 2 priede.
Veikliųjų medţiagų gamintojai pateikiami šio liudijimo 3 priede.
Veterinarinis
biocidinis
produktas
Lietuvos
Respublikoje
autorizuotas
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos
tarnybos
direktoriaus
2014
m.
rugpjūčio
13
d.
įsakymu
Nr.
B1-967,
pakeičiant
pavadinimą Fumagrar OPP pavadinimu Fumagri OPP.
Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja iki 2019 m. rugpjūčio 13 d.
Šio
liudijimo
galiojimas
gali
būti
panaikintas,
nepasibaigus
galiojimo
terminui,
atsiţvelgiant
į
Sąjungos patvirtinto veikliųjų medţiagų sąrašo nuostatas.
Direktorius
Jonas Milius
A. V.
Veterinarinio biocidinio
produkto autorizacijos liudijimo
Nr. AL – 17 (LT/ABPV/2014/0112)
Priedas Nr. 1
Veterinarinio biocidinio produkto etiketė
Fumagr
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją