ECOFOAM CL (904231)

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: Ecolab

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas (SDS)
25-11-2017

Prieinama:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Saugos duomenų lapas

                SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Ecofoam CL
113707E
1 / 13
SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas
:
Ecofoam CL
Produkto kodas
:
113707E
Cheminės medžiagos/mišinio
paskirtis
:
Valymo priemonė
Medžiagos tipas
:
Mišinys
Tik profesionaliems naudotojams.
Informacija apie produkto
skiedimą.
:
Apie skiedimą informacijos nėra.
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai
:
Putų valiklis. Naudoti pusiau automatiniu būdu su vėdinimu
Rekomenduojami naudojimo
apribojimai
:
Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonė
:
SIA „ECOLAB”
Ritausmas iela 11b
Ryga, Latvija LV-1058
+371 67063770 (Latvija)
1.4 Pagalbos telefono numeris
Pagalbos telefono numeris
:
+371 67063770 (Latvija)
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biuro telefono
numeris
:
(8)5 236-2052, (8)6 875-3378
Sudarymo / koregavimo data
:
13.03.2015
Versija
:
1.1
SKYRIUS 2. GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Odos ėsdinimas, 1A Kategorija H314
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija H400
Klasifikacija (67/548/EEB, 1999/45/EB)
C; Ardanti (ėsdinanti) R31
N; Aplinkai pavojinga R35
Šio produkto klasifikacija yra pagrįsta tik kraštutine jo pH
verte (pagal galiojančius Europos įstatymus). R50
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Ecofoam CL
113707E
2 / 13
Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.
Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Pavojaus piktogramos
:
Signalinis žodis
:
Pavojinga
Pavojingumo frazės
:
H314
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H400
Labai toksiška vandens organizmams.
Papildomos pavojingumo
frazės
:
EUH031
Ko
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas bulgarų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ispanų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas čekų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas danų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vokiečių 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas estų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas graikų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas prancūzų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas italų 28-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas latvių 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vengrų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas olandų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas lenkų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rumunų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovakų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovėnų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas suomių 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rusų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas norvegų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ukrainiečių 28-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas kroatų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas serbų 27-11-2017

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu