GETMISI 40 MG/ML, INF CNC SOL 1X25ML/1000MG

체코 - 체코어 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

지금 구매하세요

유효 성분:
GEMCITABIN-HYDROCHLORID (GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM)
제공처:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC 코드:
L01BC05
복용량:
40MG/ML
약제 형태:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
관리 경로:
Infuze
패키지 단위:
1X25ML, Injekční lahvička
처방전 유형:
Léčiva na lékařský předpis
승인 상태:
B - přípravek po provedené změně.
승인 번호:
44/ 906/10-C
승인 날짜:
2012-01-31

유사한 제품

이 제품과 관련된 검색 알림

이 정보를 공유하십시오