01-OLYMPUS CLEANER

Nazione: Finlandia

Lingua: finlandese

Fonte: Ecolab

Compra

Scarica Scheda di Sicurezza (SDS)
27-04-2022

Commercializzato da:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Scheda di Sicurezza

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS CLEANER
910348-01
1 / 12
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
OLYMPUS CLEANER
UFI
:
1RRX-E7JN-C00M-30J2
Valmisteen tunnuskoodi
:
3056770 (ECOLAB) : WD00216A (OLYMPUS)
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Instrumenttien puhdistusaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
02.04.2021
Versio
:
1.8
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS CLEANER
910348-01
2 / 12
Vaaraton aine tai seos.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
LISÄMERKINNÄT:
Eräitä seoksia koskevat
erityisvaatimukset
:
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
2.3 MUUT VAARAT
Ei tunneta.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 SEOKSET
VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT
Kemiallinen nimi
CAS-Nro.
EY-Nro.
REACH-nro
Luokitus
ASETUS (EY) N:o 1272/2008
Pitoisuus [%]
Rasva-
alkoholietoksylaatteja >
5EO
147993-63-3
POLYMER
Ihoärsytys Luokka 2; H315
Lyhytalkainen (välitön) vaara
vesiympäristölle Luokka 1; H400
>= 5 - < 10
Natrium p-
kumeenisulfonaatti
15763-76-5
239-854-6
01-2
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza bulgaro 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza spagnolo 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ceco 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza danese 25-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza tedesco 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza estone 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza greco 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza inglese 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza francese 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza italiano 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza lettone 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza lituano 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ungherese 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza olandese 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza portoghese 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza rumeno 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza slovacco 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza sloveno 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza svedese 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza russo 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza norvegese 19-09-2021
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ucraino 30-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza croato 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza serbo 29-04-2022

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti