P3-ULTRASIL 160

Tékkland - tékkneska - Ecolab

Kauptu það núna

Öryggisblað Öryggisblað (SDS)
17-09-2021
Fáanlegur frá:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Leyfisnúmer:
114643E

Skjöl á öðrum tungumálum

Öryggisblað Öryggisblað
búlgarska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
spænska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
danska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
þýska 23-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
eistneska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
gríska 25-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
enska 25-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
franska 23-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
lettneska 25-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
litháíska 19-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað
ungverska 25-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
hollenska 23-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
pólska 26-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
portúgalska 26-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
rúmenska 19-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað
slóvakíska 20-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað
slóvenska 27-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
finnska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað
sænska 25-01-2022
Öryggisblað Öryggisblað
rússneska 27-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
úkraínska 28-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
króatíska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað
serbneska 20-09-2021

Lestu allt skjalið

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

1 / 14

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 160

Kód výrobku

114643E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v polo-uzavřeném čisticím systému

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

03.08.2015

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži, Kategorie 1B

H314

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

C; ŽĺRAVÝ

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

2 / 14

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid draselný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

fosforečnany

7758-11-4

231-834-5

Neklasifikovan

Podráždění očí Kategorie 2;

H319

>= 10 - < 20

hydroxid draselný

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

Xn-C; R22-R35

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

Látky a směsi korozivní pro

kovy Kategorie 1; H290

>= 2.5 - < 5

Etylendiamintetraoct

ová kyselina

64-02-8

200-573-9

Xn; R22-R41

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

>= 3 - < 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

3 / 14

01-2119486762-27

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

diphosphoric acid,

tetrapotassium salt

7320-34-5

230-785-7

01-2119489369-18

Xi; R36

Podráždění očí Kategorie 2;

H319

>= 1 - < 2.5

NPK-L látky :

Alkálie

144-55-8

205-633-8

01-2119457606-32

>= 5 - < 10

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

...

Lestu allt skjalið

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Deildu þessum upplýsingum