Streptocillin vet.

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Streptocillin vet. Stungulyf, dreifa / Stungulyf, dreifa /
 • Skammtar:
 • Stungulyf, dreifa /
 • Lyfjaform:
 • Stungulyf, dreifa /
 • Lyf við lungum:
 • Dýr
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Streptocillin vet. Stungulyf, dreifa / Stungulyf, dreifa /
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • f0652759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 15-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

FYLGISEÐILL

Streptocillin

vet. stungulyf, dreifa

1.

HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA

SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi

og framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasamþykkt

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Danmörk

2.

HEITI DÝRALYFS

Streptocillin vet. stungulyf, dreifa.

Benzylpenicillínprocain og dihydrostreptomycinsúlfat.

3.

VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur:

Virk efni:

200 mg (200.000 a.e.) benzylpenicillínprocain.

Dihydrostreptomycinsúlfat sem samsvarar 250 mg af dihydrostreptomycini.

Hjálparefni:

Povidon, lecithin, polysorbat 80, natríumcitrat, natríumformaldehýðsúlfoxýlat,

natríumhýdroxíð, cetrimíð og vatn fyrir stungulyf.

4.

ÁBENDING(AR)

Sýkingar af völdum baktería sem eru næmar fyrir penicillíni og/eða streptomycini.

5.

FRÁBENDINGAR

Lyfið má ekki gefa:

dýrum sem vitað er að hafa ofnæmi fyrir penicillíni eða streptomycini

í bláæð

nagdýrum og kanínum

dýrum sem hafa skerta nýrnastarfsemi

6.

AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur Streptocillin vet. stungulyf valdið aukaverkunum.

Ofnæmisviðbrögð og meltingartruflanir geta komið fyrir.

Nýrnaskemmdir og áhrif á heyrn og jafnvægisskynjun hafa átt sér stað.

Köttum er sérstaklega hætt við að fá jafnvægistruflanir.

Gerið dýralækni viðvart ef vart verður einhverra aukaverkana, jafnvel aukaverkana sem ekki eru

tilgreindar í fylgiseðlinum eða ef svo virðist sem lyfið hafi ekki tilætluð áhrif.

Þar með er mögulegt að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar til þess að auka þekkingu á

aukaverkunum.Eigandi dýrsins getur einnig tilkynnt aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar.

Leiðbeiningar er að finna á heimasíðu Lyfjastofnunar undir „Aukaverkanir“.

7.

DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, svín, sauðfé, hundar og kettir.

8.

SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ

LYFJAGJÖF

Til að tryggja rétta skömmtun og koma í veg fyrir vanskömmtun skal ákvarða þyngd dýrsins eins

nákvæmlega og mögulegt er.

Stór dýr:

5 ml á hver 100 kg líkamsþunga

Lítil dýr:

1 ml á hver 10 kg líkamsþunga

Hristið lyfið kröftuglega rétt fyrir notkun.

Gefið með inndælingu í vöðva (i.m.).

Athugið að dýralæknirinn kann að hafa ávísað lyfinu til annarrar notkunar og/eða í öðrum skömmtum

en fram kemur í fylgiseðlinum. Fylgið ávallt fyrirmælum dýralæknisins sem fram koma á merkimiða

apóteksins.

9.

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

10.

BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Mjólk:

3 sólarhringar

Sláturafurðir:

60 sólarhringar

11.

SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VIÐ GEYMSLU

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP/Fyrnist.

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

12.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Notkun lyfsins skal byggjast á næmisprófum og taka mið af opinberum og staðbundnum

leiðbeiningum um sýklalyfjanotkun.

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum

Varúðar skal gæta við notkun lyfsins handa dýrum með skerta nýrnastarfsemi.

Ekki ætti að gefa blindrahundum lyfið vegna áhrifa á heyrn.

Köttum er sérstaklega hætt við að fá jafnvægistruflanir.

Í einstaka tilvikum kemur fram skammvinnur hnakkastífleiki eftir inndælingu í vöðva hjá hestum.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið:

Penisillín og cefalosporín geta valdið ofnæmi eftir inndælingu, innöndun, inntöku eða snertingu við

húð. Ofnæmi fyrir penisillínum getur valdið víxlofnæmi fyrir cefalosporínum og öfugt. Ofnæmis-

viðbrögð við þessum efnum geta stundum verið alvarleg.

Meðhöndlaðu ekki þetta lyf ef þú veist að þú ert með ofnæmi eða ef þér hefur verið ráðlagt frá

því að vinna með slík lyf.

Meðhöndlaðu þetta lyf af mikilli varfærni og m.t.t. allra nauðsynlegra varúðarráðstafana til að

forðast útsetningu.

Ef einkenni, t.d. húðútbrot, koma fram eftir útsetningu fyrir lyfinu skal hafa samband við lækni

og sýna honum þessi varnaðarorð. Bólga í andliti, vörum eða augum og öndunarerfiðleikar eru

alvarleg einkenni og kalla á tafarlausa læknisaðstoð.

Ef lyfið kemst fyrir slysni í snertingu við augu skal skola þau tafarlaust með nógu magni af vatni. Ef

lyfið hellist fyrir slysni á húð skal þvo hana tafarlaust með vatni og sápu. Ef sá sem annast lyfjagjöf

sprautar sig með dýralyfinu fyrir slysni, skal tafarlaust leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil eða

umbúðir dýralyfsins.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir:

Lyfið má ekki gefa samhliða lyfjum sem innihalda erytromycin, tetracyklin, klóramfenikol eða

lincomycin, þar sem það getur dregið úr verkun penicillíns.

Lyfið má ekki gefa samtímis öðrum efnum sem geta valdið nýrnaskemmdum, þar sem það getur aukið

skaðleg áhrif dihydrostreptomycins á nýru.

Ofskömmtun (einkenni, bráðameðferð, móteitur):

Ofskömmtun getur valdið skyndilegu blóðþrýstingsfalli, öndunarbælingu og því að dýrin hníga niður.

Meðganga og mjólkurgjöf:

Nota má lyfið.

13.

SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA

ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að

vernda umhverfið.

14.

DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

10. júní 2018.

15.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Ísland

Vistor hf.

Hörgatúni 2

210 Garðabær