Soliris

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Soliris
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Soliris
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Ónæmisbælandi,
 • Lækningarsvæði:
 • Blóðrauði, ofsakláði
 • Ábendingar:
 • Soliris er ætlað fullorðnum og börnum til meðferðar hjá sjúklingum með beinblóðsýkingu í nótt (PNH). Vísbendingar um klínískan ávinning sem sýnd er hjá sjúklingum með blóðlýsu með klínískum einkennum sem gefa til kynna háan sjúkdómseinkenni, óháð sögu um blóðgjöf.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 24

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000791
 • Leyfisdagur:
 • 19-06-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000791
 • Síðasta uppfærsla:
 • 27-03-2019

Opinber matsskýrsla

VIÐAUKI I

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1.

HEITI LYFS

Soliris 300 mg innrennslisþykkni, lausn.

2.

INNIHALDSLÝSING

Eculizumab er mannaaðlagað einstofna (IgG

2/4κ

) mótefni sem framleitt er í NS0-frumulínu með DNA

raðbrigðatækni.

Eitt 30 ml hettuglas inniheldur 300 mg af eculizumabi (10 mg/ml).

Eftir þynningu er lokastyrkur innrennslislausnar 5 mg/ml.

Hjálparefni með þekkta verkun: Natríum (5 mmól í hverju hettuglasi)

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Innrennslisþykkni, lausn.

Glær, litlaus, lausn með sýrustigi (pH) 7,0.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Soliris er ætlað til notkunar handa fullorðnum sjúklingum og börnum með

Blóðrauðamigu sem kemur í köstum að nóttu til (PNH).

Klínískur árangur hefur sést hjá sjúklingum með blóðrauðalos og eitt eða fleiri klínísk einkenni

sem benda til mjög virks sjúkdóms, óháð fyrri blóðgjöfum (sjá kafla 5.1).

Ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni (aHUS) (sjá kafla 5.1).

4.2

SKAMMTAR OG LYFJAGJÖF

Heilbrigðisstarfsmaður verður að gefa Soliris undir eftirliti læknis sem hefur reynslu í meðferð

sjúklinga með blóðsjúkdóma og/eða nýrnasjúkdóma.

Skammtar

Fullorðnir sjúklingar:

Við blóðrauðamigu sem kemur í köstum að nóttu til (PNH):

Meðferðaráætlun gegn PNH fyrir fullorðna sjúklinga (≥18 ára) er fólgin í fjögurra vikna

upphafsmeðferð og síðan viðhaldsmeðferð:

Upphafsmeðferð: 600 mg af Soliris gefin með 25-45 mín. innrennsli í bláæð vikulega fyrstu

fjórar vikurnar.

Viðhaldsmeðferð: 900 mg af Soliris gefin með 25-45 mín. innrennsli í bláæð fimmtu vikuna,

fylgt eftir með 900 mg af Soliris gefin með 25-45 mín. innrennsli í bláæð á 14 daga ± 2 daga

fresti (sjá kafla 5.1).

Við ódæmigerðu blóðlýsuþvageitrunarheilkenni (aHUS):

Meðferðaráætlun gegn aHUS hjá fullorðnum sjúklingum (≥18 ára) er fólgin í fjögurra vikna

upphafsmeðferð og síðan viðhaldsmeðferð:

Upphafsmeðferð: 900 mg af Soliris gefin með 25-45 mín. innrennsli í bláæð vikulega fyrstu

fjórar vikurnar.

Viðhaldsmeðferð: 1.200 mg af Soliris gefin með 25-45 mín. innrennsli í bláæð fimmtu vikuna,

fylgt eftir með 1.200 mg af Soliris gefin með 25-45 mín. innrennsli í bláæð á 14 daga ± 2 daga

fresti (sjá kafla 5.1).

Börn:

Börn með PNH eða aHUS sem vega ≥40 kg fá meðferð samkvæmt skammtaráðleggingum fyrir

fullorðna, í hvoru tilviki fyrir sig.

Hjá börnum sem eru með PNH eða aHUS sem vega minna en 40 kg er notuð eftirfarandi

meðferðaráætlun fyrir Soliris:

Líkamsþyngd

sjúklings

Upphafsmeðferð

Viðhaldsmeðferð

30 til <40 kg

600 mg á viku x 2

900 mg í viku 3; síðan 900 mg aðra hverja viku

20 til <30 kg

600 mg á viku x 2

600 mg í viku 3; síðan 600 mg aðra hverja viku

10 til <20 kg

600 mg á viku x 1

300 mg í viku 2; síðan 300 mg aðra hverja viku

5 til <10 kg

300 mg á viku x 1

300 mg í viku 2; síðan 300 mg þriðju hverja viku

Soliris hefur ekki verið rannsakað hjá sjúklingum með PNH sem vega minna en 40 kg. Skammtar af

Soliris fyrir PNH sjúklinga sem vega minna en 40 kg eru byggðir á skömmtum sem notaðir eru fyrir

sjúklinga með aHUS sem vega minna en 40 kg.

Hjá fullorðnum og börnum með aHUS eru viðbótarskammtar af Soliris nauðsynlegir samhliða

plasmatöku (plasmapheresis)/plasmaskiptum eða innrennsli með fersku frosnu plasma):

Tegund plasmainngrips

Síðasti Soliris

skammtur

Viðbótarskammtur af

Soliris við hvert

plasmainngrip

Tímasetning

viðbótarskammts af

Soliris

Plasmataka eða

plasmaskipti

300 mg

300 mg við hverja

plasmatöku- eða

plasmaskiptalotu

Innan 60 mínútna frá

hverri plasmatöku eða

hverjum plasmaskiptum

≥600 mg

600 mg við hverja

plasmatöku- eða

plasmaskiptalotu

Innrennsli með fersku

frosnu plasma

≥300 mg

300 mg fyrir hverja

innrennslisgjöf af fersku

frosnu plasma

60 mínútum fyrir hverja

innrennslisgjöf af fersku

frosnu plasma

Eftirlit með meðferð

Hjá sjúklingum með aHUS skal fylgst með einkennum segaöræðakvilli (thrombotic microangiopathy,

TMA) (sjá kafla 4.4 Rannsóknaeftirlit vegna aHUS).

Ráðlagt er að halda áfram meðferð með Soliris ævilangt hjá sjúklingum nema klínískar aðstæður

krefjist að meðferð með Soliris sé hætt (sjá kafla 4.4).

Eldra fólk

Gefa má Soliris sjúklingum 65 ára og eldri. Það er ekkert sem bendir til að gera þurfi sérstakar

ráðstafanir við meðferð aldraðra – en reynsla af Soliris hjá öldruðum er enn takmörkuð.

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Ekki er þörf á skammtaaðlögun hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 5.1).

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

Öryggi og verkun Soliris hafa ekki verið rannsökuð hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.

Lyfjagjöf

Lyfið á ekki að gefa með heildarskammtsinndælingu í bláæð. Soliris á aðeins að gefa með innrennsli í bláæð

eins og lýst er hér að neðan.

Sjá leiðbeiningar um þynningu lyfsins fyrir gjöf í kafla 6.6.

Þynnta lausn af Soliris á að gefa með innrennsli í bláæð á 25-45 mín. hjá fullorðnum og 1-4 klst. hjá

börnum með frjálsu innrennsli, með lyfjadælu eða innrennslisdælu. Ekki er nauðsynlegt að verja

þynntu Soliris-lausnina fyrir ljósi á meðan hún er gefin sjúklingnum.

Fylgst skal með sjúklingum í eina klukkustund eftir innrennslisgjöf. Ef fram kemur aukaverkun meðan

á gjöf Soliris stendur, má hægja á innrennslinu eða stöðva það eftir því sem læknir ákvarðar. Ef hægt

er á innrennslinu má heildartími innrennslis ekki vera lengri en tvær klukkustundir hjá fullorðnum og

unglingum (á aldrinum 12 ára til yngri en 18 ára) og fjórar klukkustundir hjá börnum yngri en 12 ára.

4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir eculizumabi, músapróteinum eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Meðferð með Soliris má ekki hefja (sjá kafla 4.4):

hjá sjúklingum með PNH:

með Neisseria meningitidis sýkingu sem ekki hefur tekist að hefta.

sem hafa ekki verið bólusettir gegn Neisseria meningitidis.

hjá sjúklingum með aHUS:

með Neisseria meningitidis sýkingu sem ekki hefur tekist að hefta.

sem hafa ekki verið bólusettir gegn Neisseria meningitidis, eða fá ekki varnandi meðferð með

viðeigandi sýklalyfjum, fyrr en 2 vikum eftir bólusetningu.

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Ekki er búist við að Soliris hafi áhrif á vanmyndunarþátt blóðleysis hjá sjúklingum með PNH:

Meningókokkasýking

Sökum verkunarmáta Soliris eykur lyfið næmi fyrir meningókokkasýkingu (Neisseria meningitidis).

Slíkir sjúklingar gætu átt á hættu að fá sjúkdóm af völdum sjaldgæfra sermishópa (einkum Y, W135

og X), þótt meningókokkasjúkdómur af völdum hvaða sermishóps sem er gæti komið upp. Til þess að

draga úr hættu á sýkingu ber að bólusetja alla sjúklinga a.m.k. tveim vikum áður en Soliris er gefið.

Sjúklinga með PNH verður að bólusetja 2 vikum áður en notkun Soliris er hafin. Sjúklingar með

aHUS sem fá meðferð með Soliris innan við 2 vikum eftir að hafa fengið bólusetningu gegn

meningókokkum verða að fá viðeigandi varnandi meðferð með sýklalyfjum þar til 2 vikum eftir

bólusetninguna. Sjúklinga verður að endurbólusetja samkvæmt gildandi læknisfræðilegum reglum um

bólusetningar. Mælt er sterklega með fjórgildum bóluefnum gegn sermishópum A, C, Y og W135,

einkum samtengdum bóluefnum.

Ekki er víst að bólusetning nægi til að koma í veg fyrir meningókokkasýkingu. Taka skyldi tillit til

opinberra reglna um viðeigandi notkun bakteríueyðandi efna. Greint hefur verið frá alvarlegum eða

lífshættulegum meningókokkasýkingum hjá sjúklingum í meðferð með Soliris. Fylgst skyldi með

öllum sjúklingum varðandi snemmkomin einkenni meningókokkasýkingar, og þeir metnir án tafar ef

grunur leikur á sýkingu og þeim gefin viðeigandi sýklalyf ef nauðsyn krefur. Kynna skal sjúklingum

slík merki og einkenni og til hvaða ráða þeir skuli taka til að leita læknis án tafar. Læknar verða að

ræða ávinning og áhættu meðferðar með Soliris við sjúklinga og afhenda þeim bækling með

upplýsingum fyrir sjúklinga og öryggiskort fyrir sjúklinga (sjá fylgiseðil með upplýsingum fyrir

sjúklinga).

Aðrar almennar sýkingar

Sökum verkunarmáta Soliris ber að gæta varúðar við gjöf lyfsins hjá sjúklingum með virkar almennar

sýkingar. Sjúklingar geta haft aukið næmi fyrir sýkingum, sérstaklega bakteríum sem hafa hjúp. Veita

skal sjúklingum upplýsingar úr fylgiseðli til þess að vekja athygli þeirra á hugsanlegum alvarlegum

sýkingum og einkennum þeirra.

Viðbrögð við innrennslisgjöf

Gjöf Soliris getur valdið viðbrögðum við innrennslisgjöfinni eða ónæmismyndun, sem getur valdið

ofnæmisviðbrögðum (þ.m.t. bráðaofnæmi), þótt raskanir í ónæmiskerfi innan 48 klukkustunda frá gjöf

Soliris væru ekki frábrugðnar röskunum við lyfleysumeðferð, í rannsókn hjá sjúklingum með PNH,

aHUS og öðrum rannsóknum sem gerðar voru á Soliris. Í klínískum rannsóknum sýndu engir PNH eða

aHUS-sjúklingar viðbrögð við innrennslisgjöf sem leiddu til þess að hætta varð gjöf Soliris. Stöðva

skal gjöf Soliris hjá öllum sjúklingum sem fá alvarleg viðbrögð við innrennslisgjöfinni og veita þeim

viðeigandi læknismeðferð.

Ónæmingargeta

Vart hefur orðið við sjaldgæf mótefnaviðbrögð hjá sjúklingum, sem fengu meðferð með Soliris, í

öllum klínískum rannsóknum. Í rannsóknum með samanburði við lyfleysu var greint frá

mótefnasvörun með tíðni (3,4%) sem er svipuð og við gjöf lyfleysu (4,8%). Hjá sjúklingum með

aHUS sem fengu meðferð með Soliris greindust mótefni gegn Soliris hjá 3/100 (3%) samkvæmt

ECL-prófi (ECL bridging format assay).

Lág jákvæð gildi hlutleysandi mótefna, 1/100 (1%), komu fram hjá sjúklingum með aHUS.

Ekki hefur orðið vart við neina fylgni milli mótefnamyndunar og klínískrar svörunar eða aukaverkana.

Ónæmisaðgerð

Áður en sjúklingum með PNH og aHUS er gefið Soliris er mælt með því að þeir undirgangist

ónæmisaðgerð samkvæmt gildandi leiðbeiningum um ónæmisaðgerðir. Auk þess ber að bólusetja alla

sjúklinga gegn meningókokkasýkingu a.m.k. tveim vikum áður en þeim er gefið Soliris. Sjúklingar

sem fá meðferð með Soliris innan við 2 vikum eftir að hafa fengið bólusetningu gegn meningókokkum

verða að fá viðeigandi varnandi meðferð með sýklalyfjum þar til 2 vikum eftir bólusetninguna. Mælt

er með gjöf fjórgildra samtengdra bóluefna ef þau eru fyrir hendi (sjá Meningókokkasýkingu).

Sjúklinga yngri en 18 ára verður að bólusetja gegn sýkingum af völdum Haemophilus influenazae og

pneumókokka og nauðsynlegt er að fylgja ráðleggingum um bólusetningar í hverju landi nákvæmlega

fyrir hvern aldurshóp.

Segavarnarmeðferð

Meðferð með Soliris ætti ekki að breyta segavarnarmeðferð.

Rannsóknaeftirlit vegna PNH

Fylgst skyldi með því hvort sjúklingar með PNH sýna merki eða einkenni um blóðrauðalos í æðum,

þ.m.t. gildi laktat-dehýdrógenasa í sermi (LDH). Með sama hætti skyldi fylgst með sjúklingum með

PNH, sem gefið er Soliris, varðandi blóðrauðalos í æðum með því að mæla LDH-gildi og vera kann að

aðlaga verði skammta innan ráðlagðrar gjafaáætlunar í 14+/-2 daga í viðhaldsmeðferðinni (á allt að

12 daga fresti).

Rannsóknaeftirlit vegna aHUS

Fylgjast skal með sjúklingum með aHSU sem gefið er Soliris m.t.t. segaöræðakvilla með talningu

blóðflagna, þéttni LDH og kreatíníns í sermi og vera kann að aðlaga verði skammta innan ráðlögðu

fjórtán daga ± 2 daga gjafaáætlunarinnar við viðhaldsmeðferð (allt að 12. hvern dag).

Stöðvun meðferðar við PNH

Ef sjúklingar með PNH hætta að taka Soliris, skal fylgjast náið með þeim með tilliti til einkenna um

alvarlegt blóðrauðalos í æðum. Alvarlegt blóðrauðalos greinist af hærra LDH-gildi í sermi en áður en

meðferð hófst, ásamt eftirfarandi: meira en 25% raunminnkun á PNH-klónstærð (ef ekki er um að

ræða þynningu vegna blóðgjafar) á einni viku eða styttri tíma; blóðrauðaþéttni < 5 g/dl eða lækkun um

> 4 g/dl á einni viku eða styttri tíma; hjartaöng; breyting á andlegu ástandi; 50% aukning á

kreatíníngildi í sermi; eða segamyndun. Fylgjast þarf með sérhverjum sjúklingi, sem hættir notkun

Soliris, í a.m.k. 8 vikur til að greina alvarlegt blóðrauðalos og önnur viðbrögð.

Ef alvarlegt blóðrauðalos kemur fyrir eftir að meðferð með Soliris hefur verið stöðvuð koma eftirtaldar

ráðstafanir/meðferðir til greina: blóðgjöf (með rauðkornaþykkni) eða blóðskipti ef rauðakornafjöldinn

í PNH er > 50% af heildarfjölda rauðkorna við flæðimælingu; segavarnandi meðferð; barksterar; eða

endurtekin gjöf Soliris. Í klínískum rannsóknum á PNH hættu 16 sjúklingar í meðferð með Soliris.

Alvarlegt blóðrauðalos kom ekki í ljós.

Stöðvun meðferðar við aHUS

Fylgikvillar segaöræðakvilla hafa komið fram hjá sumum sjúklingum aðeins 4 vikum eftir að meðferð

með Soliris var hætt og í allt að 127 vikur eftir að meðferð var hætt. Aðeins skal íhuga að stöðva

meðferðina ef hægt er að réttlæta það læknisfræðilega.

Í klínískum rannsóknum á aHUS hættu 61 sjúklingur (21 barn) í meðferð með Soliris og miðgildið

fyrir eftirfylgnitímann var 24 vikur. Eftir að meðferð var hætt komu fram fimmtán tilvik alvarlegra

fylgikvilla segaöræðakvilla hjá 12 sjúklingum og 2 tilvik alvarlegra fylgikvilla segaöræðakvilla komu

fram hjá 2 sjúklingum til viðbótar sem fylgdu meðferðaráætlun með minni skömmtum af Soliris, sem

er ekki samkvæmt samþykktri meðferðaráætlun (sjá kafla 4.2). Alvarlegir fylgikvillar segaöræðakvilla

komu fram hjá sjúklingum óháð því hvort þeir voru með þekkta genastökkbreytingu, mikla

áhættuþætti fyrir genafjölbreytni eða sjálfsmótefni. Aðrir alvarlegir fylgikvillar komu einnig fram hjá

þessum sjúklingum, þ.m.t. alvarleg versnun á nýrnastarfsemi, innlögn á sjúkrahús vegna sjúkdómsins

og versnun sjúkdómsins í nýrnasjúkdóm á lokastigi með þörf á himnuskiljun. Þrátt fyrir að meðferð

með Soliris væri hafin að nýju eftir að henni hafði verið hætt kom fram versnun í nýrnasjúkdóm á

lokastigi hjá einum sjúklingi.

Ef sjúklingar með aHUS hætta meðferð með Soliris, skal fylgjast náið með þeim með tilliti til

einkenna alvarlegra fylgikvilla segaöræðakvilla. Hugsanlega nægir eftirlit ekki til að spá fyrir um eða

koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla segaöræðakvilla hjá sjúklingum með aHUS eftir að meðferð með

Soliris hefur verið hætt.

Alvarlega fylgikvilla segaöræðakvilla eftir að meðferð er hætt má greina með (i) einhverjum tveimur

eða endurtekinni einni tegund eftirfarandi mælinga: fækkun blóðflagna um 25% eða meira samanborið

við annað hvort grunngildi eða hámarksfjölda meðan á meðferð með Soliris stóð; hækkun kreatíníns í

sermi um 25% eða meira samanborið við grunngildi eða lægsta gildi meðan á meðferð með Soliris

stóð; eða hækkun LDH í sermi um 25% eða meira samanborið við grunngildi eða lægsta gildi meðan á

meðferð með Soliris stóð; eða (ii) einhverju eftirfarandi einkenna; breyting á andlegu ástandi eða flog;

hjartaöng eða andnauð; eða blóðsegi.

Ef alvarlegir fylgikvillar segaöræðakvilla koma fram eftir að notkun Soliris er hætt, skal íhuga að hefja

meðferð með Soliris aftur, veita stuðning með plasmatöku/plasmaskiptum, eða veita viðeigandi

stuðningsmeðferð sem beinist að sérstökum líffærum þ.m.t. nýrnaaðstoð með himnuskiljun,

öndunarstuðning með öndunarvél eða segavarnarlyf.

Fræðsluefni

Allir læknar sem ætla að ávísa Soliris verða að tryggja að þeir þekki ávísunarleiðbeiningar fyrir lækna.

Læknar verða að ræða við sjúklinga um kosti og áhættu tengda meðferð með Soliris og afhenda þeim

bækling með upplýsingum fyrir sjúklinga og öryggiskort sjúklinga.

Sjúklingar skulu fá fyrimæli um að ef þeir fái hita, höfuðverk ásamt hita og/eða stífum hnakka eða

ljósnæmi, skuli þeir tafarlaust leita til læknis þar sem þessi einkenni gætu bent til sýkingar af völdum

meningókokka.

Hjálparefni

Þetta lyf inniheldur 5 mmól af natríum í hverju hettuglasi. Þetta ber að hafa í huga hjá sjúklingum sem

eru á natríumskertu fæði.

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum.

4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Konur á barneignaraldri

Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferðinni stendur og í allt að

5 mánuði eftir að meðferð lýkur.

Meðganga

Ekki liggja fyrir neinar klínískar upplýsingar um notkun Soliris á meðgöngu.

Dýrarannsóknir á áhrifum á æxlun hafa ekki verið gerðar á eculizumab (sjá kafla 5.3).

Vitað er að manna IgG fer gegnum fylgjuþröskuldinn hjá mönnum og því kann eculizumab að koma í

veg fyrir virkni komplementa í blóðrás fósturs. Ekki skal nota Soliris á meðgöngu nema brýna

nauðsyn beri til.

Brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort eculizumab er skilið út í brjóstamjólk. Þar eð mörg lyf og ónæmisglóbúlín berast í

brjóstamjólk, og vegna möguleika á alvarlegum aukaverkunum á brjóstmylkinga, ber að hætta

brjóstagjöf meðan á meðferð stendur og í allt að 5 mánuði að lokinni meðferð.

Frjósemi

Ekki hafa verið gerðar neinar sértækar rannsóknir á frjósemi.

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Soliris hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8

Aukaverkanir

Samantekt öryggisupplýsinga

Algengasta aukaverkunin var höfuðverkur (kom aðallega fyrir í upphafsfasanum) og alvarlegasta

aukaverkunin var sýklasótt af völdum meningókokka.

Tafla með lista yfir aukaverkanir

Tafla 1 sýnir aukaverkanirnar sem komu fram eftir að lyfið var sett á markað og í klínískum

rannsóknum á PNH og aHUS. Aukaverkanir sem greint var frá í tíðni sem var mjög algengar (≥1/10),

algengar (≥1/100 til <1/10) eða sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100) af völdum eculizumabs eru skráðar

samkvæmt líffæraflokkum og völdum skilgreiningum (preferred terms). Innan tíðniflokka eru

alvarlegust aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Tafla 1: Aukaverkanir sem tilkynnt var um hjá 302 sjúklingum sem tóku þátt í klínískum

rannsóknum á PNH og aHUS og eftir að lyfið kom á markað

MedDRA-flokkun eftir

líffærum

Mjög algengar

(≥1/10)

Algengar

(≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar

(≥1/1.000 til <1/100)

Sýkingar af völdum

sýkla og sníkjudýra

Sýklasótt af völdum

meningókokka, sýking af

völdum Aspergillus,

liðbólga af völdum

baktería, sýking í efri

öndunarvegi, nefkoksbólga,

berkjubólga, áblástur,

þvagfærasýking,

veirusýking°°

Heilahimnubólga af

völdum meningókokka,

sýking af völdum

Neisseria, sýklasótt,

sýklasóttarlost,

lungnabólga, sýking í

neðri öndunarvegi,

sveppasýking, sýking af

völdum Haemophilus

influenzae, ígerð,

húðbeðsbólga, inflúensa,

sýking í meltingarvegi,

blöðrubólga, sýking í

tannholdi, sýking,

skútabólga, kossageit,

sýking í tönnum

Æxli, góðkynja og

illkynja (einnig

blöðrur og separ)

Illkynja sortuæxli,

mergmisþroski

(myelodysplastic

syndrome)

Blóð og eitlar

Blóðflagnafæð,

hvítkornafæð, rauðalos*

Storkutruflanir, kekkjun

rauðra blóðkorna,

óeðlilegur storkuþáttur,

blóðleysi, eitilfrumnafæð

Ónæmiskerfi

Bráðaofnæmisviðbrögð

Ofnæmi

Innkirtlar

Basedow’s-sjúkdómur

Efnaskipti og næring

Minnkuð matarlyst

Lystarleysi

Geðræn vandamál

Þunglyndi, kvíði,

svefnleysi, svefntruflanir,

óvenjulegir draumar,

skapsveiflur

Taugakerfi

Höfuðverkur

Sundl, bragðskynstruflun

Yfirlið, skjálfti, náladofi

Augu

Þokusýn, erting í

augnslímhúð

Eyru og völundarhús

Eyrnasuð, svimi

Hjarta

Hjartsláttarónot

Æðar

Lágur blóðþrýstingur

Aukinn háþrýstingur,

háþrýstingur, margúll

hitakóf, æðakvilli

Öndunarfæri,

brjósthol og miðmæti

Andþyngsli, hósti, nefstífla,

verkir í koki og barkakýli,

nefrennsli

Blóðnasir, hálssærindi

Meltingarfæri

Niðurgangur, uppköst,

ógleði, kviðverkir,

hægðatregða,

meltingaróþægindi

Lífhimnubólga,

bakflæðissjúkdómur,

þaninn kviður, verkir í

tannholdi

Lifur og gall

Gula

MedDRA-flokkun eftir

líffærum

Mjög algengar

(≥1/10)

Algengar

(≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar

(≥1/1.000 til <1/100)

Húð og undirhúð

Útbrot, hárlos, kláði

Ofsakláði, húðbólga,

roðaþot, depilblæðingar,

aflitun húðar,ofsvitnun,

húðþurrkur

Stoðkerfi og stoðvefur

Liðverkir, vöðvaverkir,

vöðvakrampar, beinverkir,

bakverkir, hálsverkir,

útlimaverkir

Kjálkastjarfi, þroti í

liðum

Nýru og þvagfæri

Skert nýrnastarfsemi,

blóð í þvagi,

þvaglátstregða

Æxlunarfæri og brjóst

Sjálfkrafa ris

getnaðarlims,

tíðatruflanir

Almennar

aukaverkanir og

aukaverkanir á

íkomustað

Bjúgur, óþægindi fyrir

brjósti, sótthiti, hrollur,

þreyta, máttleysi,

inflúensulík veikindi

Brjóstverkur, náladofi á

stungustað, verkur á

innrennslisstað, lyf fer

utan æðar, hitatilfinning

Rannsóknaniðurstöður

Jákvætt Coombs próf*

Hækkun alanín

amínótransferasa,

hækkun aspartat

amínótransferasa,

hækkun gammaglútamýl-

transferasa, lækkuð

blóðkornaskil, lækkaður

blóðrauði

Áverkar og eitranir

Viðbrögð við

innrennslisgjöf

*Sjá málsgrein. Lýsing á völdum aukaverkunum

Lýsing á völdum aukaverkunum

Í öllum klínísku PNH og aHUS rannsóknunum var alvarlegasta aukaverkunin meningókokka-

blóðsýking (sjá kafla 4.4). Mótefni gegn Soliris greindust hjá 2% sjúklinga með PNH samkvæmt

ELISA-prófi og hjá 3% sjúklinga samkvæmt ECL-prófi. Eins og um er að ræða með öll prótein er

möguleiki á ónæmismyndun.

Greint hefur verið frá rauðalostilvikum við aðstæður þar sem gleymst hefur að taka skammt af Soliris,

eða hann verið tekinn of seint í klínískum rannsóknum á PNH (sjá einnig kafla 4.4).

Greint hefur verið frá tilvikum fylgikvilla segaöræðakvilla þegar gleymst hefur eða tafist að taka

Soliris skammta í klínískum rannsóknum á aHUS (sjá einnig kafla 4.4).

Börn

Hjá börnum og unglingum með PNH (á aldrinum 11 ára til yngri en 18 ára) sem tóku þátt í rannsókn

M07-005 á PNH hjá börnum var öryggi við notkun svipað og kom fram hjá fullorðnum sjúklingum

með PNH. Algengasta skráða aukaverkunin hjá börnum var höfuðverkur.

Hjá sjúklingum með aHUS var öryggi við notkun hjá unglingum (sjúklingum á aldrinum 12 ára til

yngri en 18 ára) í samræmi við það sem kom fram hjá fullorðnum. Hjá börnum með aHUS (á aldrinum

2 mánaða til yngri en 18 ára) sem tóku þátt í aHUS rannsóknum C08-002, C08-003, C09-001r og

C10-003, virtist öryggi við notkun svipað og kom fram hjá fullorðnum með aHUS. Öryggi við notkun

virðist vera svipað hjá mismunandi aldurshópum barna.

Sjúklingar með aðra sjúkdóma

Upplýsingar um öryggi úr öðrum klínískum rannsóknum

Upplýsingar sem styðja öryggi hafa verið fengnar úr 11 klínískum rannsóknum á 716 sjúklingum sem

gefið var eculizumab sem tilheyrðu sex mismunandi sjúkdómahópum öðrum en PNH og aHUS. Dæmi

var um einn óbólusettan sjúkling sem greindist með sjálfvakta nýrahnoðrahimnubólgu sem fékk

meningókokkamengisbólgu. Með tilliti til annarra aukaverkana, og með tilliti til allra tvíblindra

samanburðarrannsókna með lyfleysu hjá sjúklingum, sem greindir hafa verið með aðra sjúkdóma en

PNH (N = 526 sjúklingar með Soliris; N = 221 sjúklingur með lyfleysu), voru aukaverkanir, sem

tilkynntar voru af Soliris, af tíðninni 2%, eða hærri tíðni en kom fram af lyfleysu: sýking í efri

öndunarvegi, útbrot og áverki.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9

Ofskömmtun

Engar upplýsingar liggja fyrir um ofskömmtun.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Sérhæfð lyf til ónæmisbælingar, ATC flokkur: L04AA25

Soliris er mannaaðlagað, einstofna raðbrigðamótefni IgG

2/4κ

sem binst C5-komplementpróteini manna

og kemur í veg fyrir virkjun endakomplements. Soliris-mótefni inniheldur mannasvæði sem alltaf er

hið sama og músasvæði sem eru bindiákvarðandi og tengd eru breytilegum létt- og þungkeðjusvæðum

manna. Soliris er gert úr 448 þungum amínósýrukeðjum og tveim 214 amínósýruléttkeðjum með

mólþyngd u.þ.b. 148 kDa.

Soliris er framleitt í tjáningarkerfi músamergæxlis (NS0 frumulínu) og hreinsað með samsækni- og

jónaskiptalitskiljun. Framleiðsla lyfsins felur m.a. í sér sérstaka veiruhömlun og brottnámsskref.

Verkunarháttur

Eculizumab, hið virka innihaldsefni Soliris, er hemill á endakomplement sem binst sértækt við

komplementpróteinið C5 af mikilli sækni og hamlar þannig skiptingu þess í C5a og C5b og kemur í

veg fyrir myndun komplementsamstæðunnar C5b-9. Eculizumab varðveitir snemmkomna þætti

komplentvirkjunar sem eru nauðsynlegir fyrir opsónun örvera og úthreinsun ónæmissamstæðna.

Hjá sjúklingum með PNH hindrar meðferð með Soliris stjórnlausa endakomplementvirkni og þannig

komplementmiðlað blóðrauðalos í æðum.

Hjá flestum sjúklingum með PNH nægir eculizumab-styrkur í sermi, sem nemur u.þ.b. 35 míkróg/ml

til nær algerrar hömlunar á endakomplementmiðluðu blóðrauðalosi í æðum.

Langvarandi gjöf Soliris olli hraðri og viðvarandi minnkun á komplementmiðluðu blóðrauðalosi hjá

sjúklingum með PNH.

Hjá sjúklingum með aHUS hindrar meðferð með Soliris stjórnlausa endakomplementvirkjun og

þannig komplementmiðlaða segaöræðakvilla.

Allir sjúklingar sem fengu meðferð með Solaris, skv. ráðleggingum, sýndu skjóta og viðvarnadi

minnkun á endakomplementvirkni. Hjá öllum sjúklingum með aHUS, nægir eculizumbabstyrkur í

sermi sem nemur u.þ.b. 50-100 míkróg/ml til nær algerrar hömlunar á endakomplementvirkni.

Langvarandi gjöf Soliris leiddi til skjótrar og viðvarandi minnkunar á komplementmiðluðum

segaöræðakvilla hjá sjúklingum með aHUS.

Klínísk verkun og öryggi

Blóðrauðamiga sem kemur í köstum að nóttu til (PNH)

Öryggi og verkun Soliris hjá PNH-sjúklingum með blóðrauðalos var metið í tvíblindri, 26 vikna,

slembaðri samanburðarrannsókn með lyfleysu (C04-001). PNH-sjúklingar voru einnig teknir til

meðferðar með Soliris í einsarms 52 vikna rannsókn (C04-002) og í langtímaframhaldsrannsókn (E05-

001). Sjúklingarnir fengu meningókokkabólusetningu áður en þeim var gefið Soliris. Í öllum

rannsóknunum var skammtur eculizumab 600 mg á 7 ± 2 daga fresti í fjórar vikur og síðan 900 mg

2 dögum síðar, og svo 900 mg á 14 ± 2 daga fresti á meðan rannsókn stóð. Soliris var gefið sem

innrennsli í bláæð á 25-45 mínútum. Einnig var byrjað á skráningu með áhorfi og án inngrips hjá

sjúklingum með PNH (M07-001) í því skyni að lýsa eiginleikum eðlilegrar framvindu PNH hjá

sjúklingum sem höfðu ekki fengið meðferð áður og klínískum niðurstöðum meðan á meðferð með

Soliris stóð.

Í rannsókninni C04-001 (TRIUMPH) fengu PNH-sjúklingar, sem höfðu fengið a.m.k. fjórar blóðgjafir

á undanförnum 12 mánuðum, höfðu 10% af PNH frumum staðfest með frumuflæðimælingu, og

blóðflagnatalningu sem nam a.m.k. 100.000/míkrólítra, ýmist Soliris (n = 43) eða lyfleysu (n = 44).

Fyrir slembiröðun í hópa gengust allir sjúklingar undir upphafseftirlit í tiltekinn tíma til þess að fá

staðfestingu á þörf fyrir rauðkornablóðgjöf og til að fá staðfestingu á blóðrauðastyrk

(„viðmiðunarmarkið“) sem skilgreinir niðurstöðu blóðrauðastöðugleika og árangur blóðgjafar.

Viðmiðunarmark blóðrauða var lægra en eða jafnt 9 g/dl hjá sjúklingum með einkenni og lægra en eða

jafnt 7 g/dl hjá sjúklingum án einkenna. Aðalendapunktar verkunar voru blóðrauðastöðugleiki

(sjúklingar, sem viðhéldu blóðrauðastyrk allan 26 vikna tímann ofan við viðmiðunarmark blóðrauða

og komust hjá rauðblóðkornagjöf allan 26 vikna tímann) og þörf fyrir blóðgjöf. Þreyta og heilsutengd

lífsgæði voru aukaendapunktar sem skipta máli. Fylgst var með blóðrauðalosi einkum með því að

mæla LDH-gildi og hlutfall PNH-rauðkorna var mælt með frumuflæðimælingu. Sjúklingum sem fengu

segavarnarlyf og barkstera til óstaðbundinnar notkunar (systemic) fyrir, voru gefin þessi lyf áfram. Í

upphafi rannsóknar var nokkuð jöfn dreifing á helstu sérkennum sjúklinga (sjá töflu 2).

Í rannsókn án samanburðarhóps, C04-002 (SHEPHERD), var PNH-sjúklingum, sem höfðu fengið

blóðgjöf a.m.k. einu sinni undanfarna 24 mánuði, og með a.m.k. 30.000 blóðflögur/míkrólítra, gefið

Soliris á 52 vikna tímabili. Á sama tíma fengu þeir einnig önnur lyf, m.a. fengu 63% sjúklinganna

segavarnarlyf og 40% sjúklinganna fengu barkstera til óstaðbundinnar notkunar. Sérkenni sjúklinga

við upphaf rannsóknar eru sýnd í töflu 2.

Tafla 2: Lýðfræðiupplýsingar og sérkenni sjúklinga í rannsóknum C04-001 og C04-002

C04-001

C04-002

Mælistærð

Lyfleysa

N = 44

Soliris

N = 43

Soliris

N = 97

Meðalaldur (staðalfrávik)

38,4 (13,4)

42,1 (15,5)

41,1 (14,4)

Kyn - Konur (%)

29 (65,9)

23 (53,5)

49 (50,5)

Saga um vanmyndunarblóðleysi eða MDS

12 (27,3)

8 (18,7)

29 (29,9)

Samhliða gjöf segavarnarlyfja (%)

20 (45,5)

24 (55,8)

59 (61)

Samhliða meðferð með

sterum/ónæmisbælandi meðferð (%)

16 (36,4)

14 (32,6)

46 (47,4)

Meðferð stöðvuð

PRBC undanfarna 12 mánuði (miðgildi

(Q1,Q3))

17,0 (13,5, 25,0)

18,0 (12,0, 24,0)

8,0 (4,0, 24,0)

Meðalblóðrauðagildi (g/dl) við viðmiðun

(staðalfrávik)

7,7 (0,75)

7,8 (0,79)

LDH-gildi fyrir meðferð (miðgildi, U/l)

2.234,5

2.032,0

2.051,0

Óbundinn blóðrauði í upphafi

(miðgildi, mg/dl)

46,2

40,5

34,9

Í TRIUMPH-rannsókninni fengu sjúklingar, sem gefið var Soliris, marktækt minna (p< 0,001)

blóðrauðalos sem leiddi til bóta á blóðleysi sem kom fram með auknum stöðugleika í blóðrauða og

minni þörf fyrir rauðkornablóðgjafir í samanburði við sjúklinga sem gefin var lyfleysa (sjá töflu 3).

Slík áhrif komu fram hjá sjúklingum innan hinna þriggja rauðkornablóðgjafarlaga (4-14 einingar;

15-25 einingar; > 25 einingar). Að liðnum þrem vikum í Soliris-meðferð sögðust sjúklingarnir vera

minna þreyttir og hafa öðlast aukin heilsutengd lífsgæði. Vegna stærðar rannsóknarúrtaksins og

tímalengdar reyndist ekki unnt að ákvarða áhrif Soliris á segamyndun. Í SHEPHERD-rannsókninni

luku 96 af 97 skráðum sjúklingum rannsókninni (en einn sjúklingur dó í kjölfar segamyndunar).

Minnkun á blóðrauðalosi í æðum, mælt í LDH-gildi í sermi, var viðhaldið á meðferðartímanum og

leiddi til minni þarfar fyrir blóðgjöf, minni þarfar fyrir rauðkornablóðgjöf og minni þreytu. Sjá töflu 3.

Tafla 3: Niðurstöður varðandi verkun í rannsóknum C04-001 og C04-002

C04-001

C04-002*

Lyfleysa

N = 44

Soliris

N = 43

P-gildi

Soliris

N = 97

P-gildi

Hundraðshlutfall sjúklinga

með stöðugt blóðrauðagildi

við lok rannsóknar

< 0,001

Á ekki við

Rauðkornagjöf meðan á

meðferð stóð (miðgildi)

< 0,001

< 0,001

Sloppið við blóðgjöf meðan á

meðferð stóð

< 0,001

< 0,001

LDH-gildi við lok rannsóknar

(miðgildi, U/l)

2.167

< 0,001

< 0,001

Flatarmál undir þéttniferlinum

(AUC) LDH við lok

rannsóknar (miðgildi U/l x

dagar)

411.822

58.587

< 0,001

-632.264

< 0,001

Óbundinn blóðrauði við lok

rannsóknar (miðgildi, mg/dl)

< 0,001

< 0.001

FACIT-þreyta (virknistærð)

1,12

< 0,001

1.14

< 0,001

* Niðurstöður rannsóknar C04-002 miðast við samanburð fyrir og eftir meðferð.

Af 195 sjúklingum, sem hófu þátttöku í rannsóknunum C04-001, C04-002 og öðrum upphafs-

rannsóknum, tóku PNH-sjúklingar, sem gefið var Soliris, þátt í langtímaframhaldsrannsókn (E05-001).

Allir sjúklingarnir sýndu minnkun á blóðrauðalosi í æðum í allan þann tíma sem þeim var gefið

Soliris, sem var á bilinu 10 til 54 mánuðir. Færri tilfelli segamyndunar komu fram meðan á Soliris

meðferð stóð en á jafnlöngu tímabili fyrir meðferðina. Hins vegar hefur verið sýnt fram á þetta í

klínískum rannsóknum án samanburðarhópa.

Stuðst var við PNH-skrána (M07-001) við mat á verkun Soliris hjá sjúklingum með PNH en enga sögu

um gjöf rauðra blóðkorna. Þessir sjúklingar voru með mjög virkan sjúkdóm samkvæmt skilgreiningu

sem fól í sér hækkuð gildi fyrir blóðrauðalos (LDH ≥ 1,5 x ULN) og að eitt eða fleiri af tengdum

klínískum einkennum væru til staðar: þreyta, blóðrauðamiga, kviðverkur, mæði, blóðleysi (blóðrauði <

100 g/l), alvarlegt æðaáfall (þ.m.t. segamyndun), kyngingartregða eða ristruflun.

Í PNH-skránni kom fram minnkun á blóðrauðalosi og tengdum einkennum hjá sjúklingum sem fengu

meðferð með Soliris. Eftir 6 mánuði komu fram marktækt (p<0,001) lægri LDH-gildi (miðgildi LDH

305 U/l; tafla 4) hjá sjúklingum í meðferð með Soliris með enga sögu um gjöf rauðra blóðkorna. Enn

fremur fundu 74%

sjúklinganna

sem fengu Soliris

fyrir

bata

með

klíníska þýðingu

FACIT-

þreytukvarðanum (þ.e. stigaaukning um 4 stig eða meira) og 84% á EORTC-þreytukvarðanum (þ.e.

lækkun um 10 stig eða meira).

Tafla 4: Niðurstöður verkunar (LDH-gildi og FACIT-þreyta) hjá sjúklingum með PNH og enga

sögu um blóðgjöf í M07-001

M07-001

Breyta

Soliris

Engin blóðgjöf

LDH-gildi í upphafi

(miðgildi, U/l)

N=43

1447

LDH-gildi eftir 6 mánuði

(miðgildi, U/l)

N=36

FACIT-þreyta, stig í upphafi

(miðgildi)

N=25

FACIT-þreyta, stig við síðasta

fyrirliggjandi mat

(miðgildi)

N=31

FACIT-þreyta er metin á kvarðanum 0–52 þar sem hærri gildi merkja minni þreytu

Ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni (aHUS)

Gögn frá 100 sjúklingum í fjórum framvirkum samanburðarrannsóknum, þremur hjá fullorðnum og

unglingum (C08-002A/B, C08-003A/B og C10-004) og einni hjá börnum og unglingum (C10-003) og

30 sjúklingum í einni afturvirkri rannsókn (C09-001r) voru notaðar til að meta verkun Soliris við

meðferð við aHUS.

C08-002A/B rannsóknin var framvirk, opin, samanburðarrannsókn sem safnaði saman sjúklingum í

upphafsfasa aHUS með staðfest klínísk einkenni segaöræðakvilla, með fjölda blóðflagna ≤150 x 10

þrátt fyrir plasmatöku/plamaskipti, og LDH og kreatínín í sermi yfir efri eðlilegum mörkum.

C08-003A/B rannsóknin var framvirk, opin, samanburðarrannsókn sem safnaði saman sjúklingum

með lengra komið aHUS, án greinilegra vísbendinga um klínísk einkenni segaöræðakvilla og sem fóru

í plasmatöku/plamsaskipti í langan tíma (≥1 plasmataka/plasmaskipti aðra hverja viku og ekki meira

en 3 plasmatökur/plasmaskipti/viku í a.m.k. 8 vikur fyrir fyrsta skammt). Sjúklingar í báðum

framvirku rannsóknunum fengu meðferð með Soliris í 26 vikur og flestir sjúklinganna voru skráðir til

þátttöku í langtíma, opna, framhaldsrannsókn. Allir sjúklingar sem tóku þátt í báðum framvirku

rannsóknunum voru með þéttni ADAMTS-13 yfir 5%.

Sjúklingar fengu bólusetningu gegn meningókokkum áður en þeir fengu Soliris eða fengu varnandi

meðferð með viðgeigandi sýklalyfjum þar til 2 vikum eftir bólusetningu. Í öllum rannsóknum var

skammturinn af Soliris hjá fullorðnum og unglingum með aHUS 900 mg á 7 ± 2 daga fresti í 4 vikur,

fylgt eftir með 1.200 mg 7 ± 2 dögum síðar og svo 1.200 mg á 14 ± 2 daga fresti meðan á

rannsókninni stóð. Soliris var gefið sem innrennsli í bláæð á 35 mínútum. Meðferðaráætlun hjá

börnum og unglingum sem vógu innan við 40 kg var skilgreind í samræmi við lyfjahvarfalíkan sem

greindi ráðlagðan skammt og skammtaáætlun miðað við líkamsþyngd (sjá kafla 4.2).

Aðalendapunktar voru m.a. breytingar á fjölda blóðflagna frá grunngildi í C08-002A/B rannsókninni

og ástand án segaöræðakvilla (TMA) tilvika í C08-003A/B rannsókninni. Viðbótar endapunktar voru

m.a. tíðni TMA inngripa, blóðmeinafræðilegur bati, alger TMA svörun, breytingar á LDN,

nýrnastarfsemi og lífsgæðum. Ástand án TMA tilvika var skilgreint sem 12 vikur án eftirfarandi:

fækkun blóðflagna um > 25% frá grunngildi, plasmataka/plasmaskitpi, ný himnuskiljun. TMA inngrip

voru skilgreind sem plasmataka/plasmameðferð eða ný himnuskiljun. Blóðmeinafræðilegur bati var

skilgreindur sem eðlilegur fjöldi blóðflagna og LDN þéttni í jafnvægi í ≥2 mælingar í röð í ≥4 vikur.

Alger TMA svörun var skilgreind sem blóðmeinafræðilegur bati og ≥25% lækkun kreatíníns í sermi

sem hélst í ≥2 mælingar í röð í ≥4 vikur.

Séreinkenni í upphafi eru sýnd í Töflu 5.

Tafla 5: Lýðfræðiupplýsingar og sérkenni sjúklinga í C08-002A/B, A08-003A/B.

Breyta

C08-002A/B

C08-003A/B

Soliris

N = 17

Soliris

N = 20

Tími frá fyrstu greiningu að skimun í mánuðum,

miðgildi (lægst, hæst)

10 (0,26, 236)

48 (0,66, 286)

Tími frá yfirstandandi klínískum TMA einkennum

að skimun í mánuðum, miðgildi (lægst, hæst)

< 1 (<1, 4)

9 (1, 45)

Fjöldi plasmatakna/plamaskipta gegn yfirstandandi

klínískum einkennum TMA, miðgildi (lægst, hæst)

17 (2, 37)

62 (20, 230)

Fjöldi plasmatakna/plamaskipta á 7 dögum fyrir

fyrsta skammt af eculizumabi, miðgildi (lægst,

hæst)

6 (0, 7)

2 (1, 3)

Fjöldi blóðflagna í upphafi (× 10

/l), meðaltal

(staðalfrávik)

109 (32)

228 (78)

LDH í upphafi (efri mörk), meðaltal (staðalfrávik)

323 (138)

223 (70)

Sjúklingar án greindrar stökkbreytingar, n (%)

4 (24)

6 (30)

Sjúklingar í aHUS rannsókn C08-002A/B fengu Soliris í að lágmarki 26 vikur. Eftir að hafa lokið

upphaflega 26 vikna meðferðartímabilinu, héldu flestir sjúklinganna áfram að fá Soliris með því taka

þátt í framhaldsrannsókn. Í aHUS rannsókn C08-002A/B var miðgildi tímalengdar meðferðar með

Soliris um það bil 100 vikur (á bilinu: 2 vikur til 145 vikur).

Minnkun á virkni endakomplementa og fjölgun blóðflagna miðað við upphafsgildi komu fram eftir að

meðferð með Soliris var hafin. Minnkun á virkni endakomplementa kom fram hjá öllum sjúklingum

eftir að meðferð með Soliris var hafin. Í töflu 6 eru teknar saman niðurstöður varðandi verkun í aHUS

rannsókn C08-002A/B. Gildi allra endapunkta verkunar breyttust til batnaðar eða stóðu í stað í 2 ár

meðan á meðferð stóð. Allir þeir sem svöruðu náðu algerri TMA svörun. Þegar meðferð var haldið

áfram í meira en 26 vikur náðu og viðhéldu tveir sjúklingar til viðbótar algerri TMA svörun vegna

þess að LDH náði aftur eðlilegu gildi (1 sjúklingur) og lækkun varð á kreatíníni í sermi (2 sjúklingar).

Nýrnastarfsemi, mæld með áætluðum gaukulsíunarhraða (eGFR), batnaði og viðhélst meðan á

meðferð með Soliris stóð. Fjórir sjúklinganna fimm sem þörfnuðust himnuskiljunar þegar þeir hófu

þátttöku í rannsókninni gátu sleppt himnuskiljun meðan á rannsókninni stóð og þörf fyrir himnuskiljun

breyttist hjá einum sjúklingi. Sjúklingar greindu frá bættum heilsutengdum lífsgæðum (QoL).

Í aHUS rannsókn C008-002A/B var svörun við Soliris svipuð hjá sjúklingum með eða án greindra

stökkbreytinga á genum sem tákna prótein sem stýra komplementum (complement regulatory factor

proteins).

Sjúklingar í aHUS rannsókn C08-003A/B fengu Soliris í að lágmarki 26 vikur. Eftir að hafa lokið

26 vikna upphafsmeðferðartímabilinu, héldu flestir sjúklinganna áfram að fá Soliris með því taka þátt í

framhaldsrannsókn. Í aHUS rannsókn C08-003A/B var miðgildi tímalengdar meðferðar með Soliris

um það bil 114 vikur (á bilinu: 26 til 129 vikur). Í töflu 6 eru teknar saman niðurstöður varðandi

verkun í aHUS rannsókn C08-003A/B.

Í aHUS C008-003A/B var svörun við Soliris svipuð hjá sjúklingum með eða án greindra

stökkbreytinga á genum sem tákna prótein sem stýra komplementum (complement regulatory factor

proteins). Minnkun á virkni endakomplementa kom fram hjá öllum sjúklingum eftir að meðferð með

Soliris var hafin. Gildi allra endapunkta verkunar breyttust til batnaðar eða stóðu í stað í 2 ár meðan á

meðferð stóð. Allir þeir sem svöruðu náðu algerri TMA svörun. Þegar meðferð var haldið áfram í

meira en 26 vikur náðu og viðhéldu sex sjúklingar til viðbótar algerri TMA svörun vegna lækkunar á

kreatíníni í sermi. Enginn sjúklingur þurfti á nýrri himnuskiljun að halda með Soliris. Nýrnastarfsemi,

mæld með áætluðum gaukulsíunarhraða (eGFR), batnaði meðan á meðferð með Soliris stóð.

Tafla 6: Niðurstöður varðandi verkun í framvirkum rannsóknum á aHUS, C08-002A/B og

C08-003A/B

C08-002A/B

N=17

C08-003A/B

N=20

Eftir

26 vikur

Eftir 2 ár

1

Eftir

26 vikur

Eftir 2 ár

1

Eðlilegur fjöldi

blóðflagna næst

Allir sjúklingar, n (%)

(95% CI)

Sjúklingar með

óeðlileg grunngildi,

n/n (%)

14 (82)

(57-96)

13/15 (87)

15 (88)

(64-99)

13/15 (87)

18 (90)

(68-99)

1/3 (33)

18 (90)

(68-99)

1/3 (33)

Ástand án TMA

tilvika, n (%) (95% CI)

15 (88)

(64-99)

15 (88)

(64-99)

16 (80)

(56-94)

19 (95)

(75-99)

Tíðni TMA inngripa

Tíðni á dag fyrir

gjöf eculizumabs,

miðgildi (lægst,

hæst)

Tíðni á dag meðan

á gjöf eculizumabs

stendur, miðgildi

(lægst, hæst)

P-gildi

0,88

(0,04; 1.59)

0 (0; 0,31)

P<0,0001

0,88

(0,04; 1.59)

0 (0; 0,31)

P<0,0001

0,23

(0,05; 1,09)

P <0,0001

0,23

(0,05; 1,09)

P <0,0001

C08-002A/B

N=17

C08-003A/B

N=20

Eftir

26 vikur

Eftir 2 ár

1

Eftir

26 vikur

Eftir 2 ár

1

Bati langvinns

nýrnasjúkdóms

≥1 stig, n (%) (95%

10 (59)

(33-82)

12 (71)

(44-90)

7 (35)

(15-59)

12 (60)

(36-81)

Breyting á eGFR

ml/mín./1,73 m

miðgildi (bil) við 26

vikur

20 (-1, 98)

28 (3; 82)

5 (-1; 20)

11 (-42; 30)

eGFR aukning

≥15 ml/mín./1,73 m

(95% CI)

8 (47)

(23-72)

10 (59)

(33-82)

1 (5)

(0-25)

8 (40)

(19-64)

Breyting á blóðrauða

> 20 g/l, n (%) (95%

11 (65)

(38-86)

13(76)

(50-93))

9 (45)

(23-68)

13 (65)

(41-85)

Blóðmeinafræðilegur

bati, n (%) (95% CI)

13 (76)

(50-93)

15 (88)

(64-99)

18 (90)

(68-99)

18 (90)

(68-99)

Alger TMA svörun, n

(%) (95% CI)

11(65)

(38-86)

13(76)

(50-93)

5 (25)

(9-49)

11(55)

(32-77)

Við lok gagnasöfnunar (at data cut-off) (20. apríl 2012)

Rannsókn C008-002: 3 sjúklingar fengu ESA sem var hætt eftir að meðferð með eculizumabi var

hafin

Rannsókn C008-003: 8 sjúklingar fengu ESA sem var hætt eftir að meðferð með eculizumabi var

hafin

Í aHUS rannsókn C10-004 var tekinn inn 41 sjúklingur sem hafði einkenni segaöræðakvilla (TMA).

Til þess að vera teknir inn í rannsóknina þurftu sjúklingar að hafa blóðflagnafjölda < eðlileg neðri

mörk (lower limit of normal range (LLN)), merki um blóðlýsu svo sem hækkun á LDH í sermi og

kreatínín í sermi yfir eðlilegum efri mörkum, án þarfar fyrir langvinna blóðskilun. Miðgildi aldurs

sjúklinga var 35 ár (á bilinu 18 til 80 ára). Allir sjúklingarnir sem teknir voru inn í aHUS-rannsóknina

C10-004 voru með þéttni ADAMTS-13 yfir 5%. Fimmtíu og eitt prósent sjúklinga höfðu greinda

stökkbreytingu á stýriþáttum komplementa eða sjálfsmótefni. Alls gengust 35 sjúklingar undir

plasmatöku/plasmaskipti áður en þeir fengu eculizumab. Í töflu 7 eru tekin saman helstu klínísk

sérkenni og sjúkdómstengd sérkenni við upphaf rannsóknar hjá sjúklingum sem teknir voru inn í

aHUS C10-004 rannsóknina.

Tafla 7: Sérkenni í upphafi rannsóknar hjá sjúklingum sem teknir voru inn í aHUS rannsókn

C10-004.

Breyta

aHUS rannsókn C10-004

N = 41

Tími frá greiningu aHUS fram að fyrsta

rannsóknarskammti(mánuðir), miðgildi (lágm., hám.)

0,79 (0,03; 311)

Tími frá yfirstandandi klínískri TMA birtingarmynd fram að

fyrsta rannsóknarskammti (mánuðir), miðgildi (lágm., hám.)

0,52 (0,03; 19)

Breyta

aHUS rannsókn C10-004

N = 41

Blóðflagnafjöldi í upphafi (× 10

/l), miðgildi (lágm., hám.)

125 (16; 332)

Upphafsgildi LDH (U/l), miðgildi (lágm., hám.)

375 (131; 3318)

Upphafsgildi eGFR (ml/mín./1,73 m

), miðgildi (lágm.,

hám.)

10 (6; 53)

Sjúklingar í aHUS-rannsókninni C10-004 fengu Soliris í að lágmarki 26 vikur. Eftir að upphaflega

26 vikna meðferðartímabilinu var lokið völdu flestir sjúklinganna að halda áfram langvarandi

meðferð.

Minnkun á virkni endakomplementa og fjölgun blóðflagna frá upphafsgildum kom fram eftir að

meðferð með Soliris hófst. Soliris dró úr einkennum komplementmiðlaðrar TMA-virkni, eins og fram

kemur í auknum meðalfjölda blóðflagna frá upphafsgildum og þar til eftir 26 vikna meðferð. Í aHUS

C10-004 jókst meðalfjöldi (±SD) blóðflagna úr 119 ± 66 x 10

/l í upphafi í 200 ± 84 x 10

/l eftir eina

viku, en þessi áhrif héldust í 26 vikur (meðalfjöldi blóðflagna (±SD) í 26. viku: 252 ± 70 x 10

/l).

Nýrnastarfsemi, samkvæmt mælingum á gaukulsíunarhraða (eGFR), batnaði meðan á meðferð með

Soliris stóð. Tuttugu af þeim 24 sjúklingum sem þurftu á blóðskilun að halda við upphafsgildi gátu

hætt á blóðskilun meðan á meðferð með Soliris stóð. Í töflu 8 eru teknar saman niðurstöður verkunar

fyrir aHUS-rannsóknina C10-004.

Tafla 8: Niðurstöður verkunar í framskyggnri aHUS rannsókn C10-004

Verkunarbreyta

aHUS rannsókn

C10-004

(N = 41)

Í viku 26

Breyting á blóðflagnafjölda eftir 26 vikur

111 (-122, 362)

Eðlileg blóðmynd, n (%)

Miðgildi tímalengdar eðlilegrar blóðmyndar, vikur (bil)

36 (88)

46 (10, 74)

Alger TMA svörun, n (%)

Miðgildi tímalengdar algerrar TMA svörunar, vikur (bil)

23 (56)

42 (6, 74)

TMA tilvikalaust ástand, n (%)

95% CI

37 (90)

77; 97

Tíðni daglegra TMA inngripa, miðgildi (bil)

Fyrir eculizumab meðferð

Á eculizumab meðferð

0,63 (0, 1,38)

0 (0, 0,58)

Eftir lok gagnasöfnunar (4. september 2012) með 50 vikna miðgildi meðferðarlengdar með Soliris (á bilinu 13 vikur til 86

vikur).

Lengri meðferðir með Soliris (miðgildið 52 vikur á bilinu 15–126 vikur) voru tengdar við aukna tíðni

klínískt mikilvægs bata hjá fullorðnum sjúklingum með aHUS. Þegar meðferð með Soliris stóð lengur

en í 26 vikur náðu þrír sjúklingar til viðbótar (63% sjúklinganna í heild) algerri TMA-svörun og fjórir

sjúklingar til viðbótar (98% sjúklinganna í heild) náðu blóðmeinafræðilegum bata. Við síðasta matið

náðu 25 af 41 sjúklingi (61%) eGFR-bata sem var ≥ 15 ml/mín./1,73 m

frá upphafsgildi.

Börn

Blóðrauðamiga sem kemur í köstum að nóttu til (PNH)

Í rannsókn M07-005 fengu alls 7 börn með PNH á aldrinum 11 til 17 ára (miðgildi aldurs: 15,6 ár)

Soliris, miðgildi þyngdar barnanna var 57,2 kg (á bilinu 48,6 til 69,8 kg).

Meðferð með eculizumabi í ráðlögðum skömmtum fyrir börn dró úr blóðrauðalosi í æðum samkvæmt

mælingum á LDH gildi í sermi. Meðferðin leiddi einnig til þess að þörf fyrir blóðgjafir minnkaði

verulega eða varð engin og tilhneiging varð til betri líkamsstarfsemi á heildina litið. Verkun

eculizumab meðferðar hjá börnum með PNH virðist vera í samræmi við það sem fram kemur hjá

fullorðnum sjúklingum með PNH sem tóku þátt í grundvallarrannsóknunum (C04-001 og C04-002)

(tafla 3 og tafla 9).

Tafla 9: Niðurstöður varðandi verkun í rannsókn M07-005 hjá börnum með PNH

P – gildi

Meðaltal

(staðalfrávik)

Wilcoxon Signed

Rank próf

Parað t-próf

Breyting frá upphafsgildi eftir 12 vikur á

LDH gildi (U/l)

-771 (914)

0,0156

0,0336

LDH AUC

(U/l x dagar)

-60.634

(72.916)

0,0156

0,0350

Breyting frá upphafsgildi eftir 12 vikur á

fríum blóðrauða í plasma (mg/dl)

-10,3 (21,13)

0,2188

0,1232

Breyting frá upphafsgildi á tegund III RBC

klónastærð (hundraðshlutfall af

afbrigðilegum frumum)

1,80 (358,1)

Breyting frá upphafsgildi eftir 12 vikur á

PedsQL

4,0 Generic Core mælikvarða

(sjúklingar)

10,5 (6,66)

0,1250

0,0256

Breyting frá upphafsgildi eftir 12 vikur á

PedsQL

4,0 Generic Core mælikvarða

(foreldrar)

11,3 (8,5)

0,2500

0,0737

Breyting frá upphafsgildi eftir 12 vikur á

PedsQL

Multidimensional Fatigue

mælikvarða (sjúklingar)

0,8 (21,39)

0,6250

0,4687

Breyting frá upphafsgildi eftir 12 vikur á

PedsQL

Multidimensional Fatigue

mælikvarða (foreldrar)

5,5 (0,71)

0,5000

0,0289

Ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni

Alls 15 börn (á aldrinum 2 mánaða til 12 ára) fengu Soliris í aHUS rannsókn C09-001r. Fjörutíuogsjö

hundraðshlutar sjúklinga höfðu verið greindir með stökkbreytingu í þætti sem stjórnar komplementum

(complement regulatory factor mutation) eða sjálfsmótefni. Miðgildi tíma frá greiningu á aHUS að

fyrsta skammti af Soliris var 14 mánuðir (á bilinu <1, 110 mánuðir). Miðgildi tíma frá því að

yfirstandandi einkenni segaöræðakvilla komu fram að fyrsta skammti af Soliris var 1 mánuður (á

bilinu <1 til 16 mánuðir). Miðgildi tímalengdar meðferðar með Soliris var 16 vikur (á bilinu 4 til 70

vikur) hjá börnum <2 ára (n=5) og 31 vika (á bilinu 19 til 63 vikur) hjá börnum 2 til <12 ára (n=10).

Almennt virtust niðurstöður varðandi verkun hjá þessum börnum vera í samræmi við það sem kom

fram hjá sjúklingum sem tóku þátt í aHUS meginrannsóknunum C08-002 og C08-003 (Tafla 6). Engin

börn þörfnuðust nýrrar himnuskiljunar meðan á meðferð með Soliris stóð.

Tafla 10: Niðurstöður varðandi verkun hjá börnum sem tóku þátt í aHUS C09-001r

Verkunarbreyta

<2 ára

(n=5)

2 to <12 ára

(n=10)

<12 ára

(n=15)

Sjúklingar sem ná eðlilegum

fjölda blóðflagna, n (%)

4 (80)

10 (100)

14 (93)

Alger TMA svörun, n (%)

2 (40)

5 (50)

7 (50)

Tíðni daglegra TMA inngripa,

miðgildi (bil)

Á undan eculizumab

Í eculizumab meðferð

1 (0, 2)

<1 (0, <1)

<1 (0.07, 1.46)

0 (0, <1)

<1 (0, 2)

0 (0, <1)

Sjúklingar með eGFR bata ≥15

ml/min/1.73 m

, n (%)

2 (40)

6 (60)

8 (53)

Hjá börnum með yfirstandandi einkenni alvarlegs segaöræðakvilla (TMA) sem staðið höfðu yfir í

stuttan tíma fyrir meðferð með eculizumabi, náðist stjórn á TMA og nýrnastarfsemi batnaði við

meðferð með eculizumabi (tafla 10).

Hjá börnum með yfirstandandi einkenni alvarlegs TMA sem staðið höfðu yfir í lengri tíma fyrir

meðferð með eculizumabi, náðist stjórn á TMA með meðferð með eculizumabi. Hins vegar batnaði

nýrnastarfsemi ekki vegna fyrri óafturkræfra nýrnaskenmmda (tafla 11).

Tafla 11: Niðurstöður hjá börnum í rannsókn C09-001°r samkvæmt tímalengd yfirstandandi

alvarlegra klínískra einkenna segaöræðakvilla (TMA)

Tímalengd yfirstandandi alvarlegra klínískra

einkenna TMA

<2 mánuðir

N=10 (%)

>2 mánuðir

N=5 (%)

Eðlilegur fjöldi blóðflagna næst

9 (90)

5 (100)

Ástand án TMA tilvika

8 (80)

3 (60)

Alger TMA svörun

7 (70)

eGFR bati ≥ 15 ml/min/1.73m

7 (70)

*Einn sjúklingur fékk eGFR bata eftir ígræðslu nýra

Í heild fengu 22 sjúklingar, börn og unglingar (á aldrinum 5 mánaða til 17 ára), Soliris í aHUS

rannsókn C10-003.

Í rannsókn C10-003 þurftu sjúklingarnir sem teknir voru inn í rannsóknina að hafa blóðflagnafjölda

< eðlileg neðri mörk (lower limit of normal range (LLN)), merki um blóðlýsu svo sem hækkun á LDH

yfir efri eðlilegum mörkum og kreatínín í sermi ≥ 97 hundraðshlutamark m.t.t. aldurs, án þarfar fyrir

langvinna blóðskilun. Miðgildi aldurs sjúklinga var 6,5 ár (á bilinu 5 mánuðir til 17 ár). Sjúklingarnir

sem teknir voru inn í aHUS C10-003 voru með þéttni ADAMTS-13 yfir 5%, Fimmtíu prósent

sjúklinga höfðu greinda stökkbreytingu á stýriþáttum komplementa eða sjálfsmótefni. Alls gengust

10 sjúklingar undir plasmatöku/plasmaskipti áður en þeir fengu eculizumab. Í töflu 12 eru tekin saman

helstu klínísk sérkenni og sjúkdómstengd sérkenni við upphaf rannsóknar hjá sjúklingum sem teknir

voru inn í aHUS C10-003.

Tafla 12: Sérkenni í upphafi rannsóknar hjá börnum og unglingum sem teknir voru inn í aHUS

rannsókn C10-003

Breyta

1 mánuður til <12 ár

(N = 18)

Allir sjúklingar

(N = 22)

Tími frá greiningu aHUS fram að fyrsta

rannsóknarskammti (mánuðir), miðgildi (lágm.,

hám.)

0,51 (0,03; 58)

0,56 (0,03; 191)

Tími frá yfirstandandi klínískri TMA

birtingarmynd fram að fyrsta rannsóknarskammti

(mánuðir) miðgildi, (lágm., hám.)

0,23 (0,03; 4)

0,20 (0,03; 4)

Blóðflagnafjöldi í upphafi (× 10

/l), miðgildi

(lágm., hám.)

110 (19; 146)

91 (19; 146)

Upphafsgildi LDH (U/l), miðgildi (lágm., hám.)

1510 (282; 7164)

1244 (282; 7164)

Upphafsgildi eGFR (ml/mín/1,73 m

), miðgildi

(lágm., hám.)

22 (10; 105)

22 (10; 105)

Sjúklingar í aHUS C10-003 fengu Soliris í að lágmarki 26 vikur. Eftir að upphaflega 26 vikna

meðferðartímabilinu var lokið völdu flestir sjúklinganna að halda áfram langvarandi meðferð.

Minnkun á virkni endakomplementa kom fram hjá öllum sjúklingum eftir að meðferð með Soliris

hófst. Soliris dró úr einkennum komplementmiðlaðrar TMA-virkni, eins og fram kemur í auknum

meðalfjölda blóðflagna frá upphafsgildum og þar til eftir 26 vikna meðferð. Meðalfjöldi (±SD)

blóðflagna jókst úr 88 ± 42 x 10

/l í upphafi í 281 ± 123 x 10

/l eftir eina viku, en þessi áhrif héldust í

26 vikur (meðalfjöldi blóðflagna (±SD) í 26. viku: 293 ± 106 x 10

/l). Nýrnastarfsemi, samkvæmt

mælingum á gaukulsíunarhraða (eGFR), batnaði meðan á meðferð með Soliris stóð. Níu af þeim

11 sjúklingum sem þurftu á blóðskilun að halda í upphafi þurftu ekki lengur himnuskiljun eftir 15. dag

rannsóknar í meðferð með eculizumabi. Svörun var svipuð í öllum aldurshópum frá 5 mánaða til

17 ára. Í aHUS C10-003 var svörun við Soliris svipuð hjá sjúklingum með og án greindra

stökkbreytinga í genum sem tákna prótein sem stýra komplementum eða sjálfsmótefni gegn

komplement-þætti H.

Í töflu 13 eru teknar saman niðurstöður verkunar fyrir aHUS C10-003.

Tafla 13:

Niðurstöður verkunar í framskyggnri aHUS rannsókn C10-003

Verkunarbreyta

1 mánuður til < 12 ár

(N = 18)

Í viku 26

Allir sjúklingar

(N = 22)

Í viku 26

Verkunarbreyta

1 mánuður til < 12 ár

(N = 18)

Í viku 26

Allir sjúklingar

(N = 22)

Í viku 26

Blóðmeinafræðilegur bati, n (%)

Miðgildi tímalengdar algers blóðmeinafræðilegs

bata, vikur (bil)

14 (78)

35 (13, 78)

18 (82)

35 (13, 78)

Alger TMA svörun, n (%)

Miðgildi tímalengdar algerrar TMA svörunar,

vikur (bil)

11 (61)

40 (13, 78)

14 (64)

37 (13, 78)

TMA tilvikalaust ástand, n (%)

95% CI

17 (94)

Á ekki við

21 (96)

77; 99

Tíðni daglegra TMA inngripa, miðgildi (bil)

Fyrir eculizumab meðferð, miðgildi

Á eculizumab meðferð, miðgildi

Á ekki við

Á ekki við

0.4 (0, 1.7)

0 (0, 1.01)

eGFR bati ≥15 ml/min./ 1,73m

, n (%)

16 (89)

19 (86)

Breyting á eGFR ( ≥15 ml/mín./1,73m

) eftir

26 vikur, miðgildi (bil)

64 (0,146)

58 (0, 146)

CKD bati um ≥ 1 stig, n (%)

14/16 (88)

17/20 (85)

Ástand án plasmatöku/plasmagjafar, n (%)

Ástand án nýs tilviks blóðskilunar, n (%)

95% CI

16 (89)

18 (100)

Á ekki við

20 (91)

22 (100)

85;100

Eftir lok gagnasöfnunar (12. október 2012) með 44 vikna miðgildi meðferðarlengdar með Soliris (á bilinu 1 skammtur til 88

vikur).

Lengri meðferðir með Soliris (miðgildið 55 vikur á bilinu 1 dagur til 107 vikur) voru tengdar við

aukna tíðni klínískt mikilvægs bata hjá börnum og unglingum með aHUS. Þegar meðferð með Soliris

stóð lengur en í 26 vikur náði einn sjúklingur til viðbótar (68% sjúklinganna í heild) algerri TMA-

svörun og tveir sjúklingar til viðbótar (91% sjúklinganna í heild) náðu blóðmeinafræðilegum bata. Við

síðasta matið náðu 19 af 22 sjúklingum (86%) eGFR-bata sem var ≥ 15 ml/mín./1,73 m

frá

upphafsgildi. Enginn sjúklingur þurfti nýja himnuskiljun með Soliris.

5.2

Lyfjahvörf

Lyfjahvörf og umbrot lyfja

Umbrot

Mannamótefni verða fyrir innanfrumumeltingu í frumum átfrumnakerfisins. Eculizumab inniheldur

aðeins náttúrulegar amínósýrur og engin virk umbrotsefni eru þekkt. Mannamótefni eru einkum brotin

niður með leysikornaensímum og breytt í lítil peptíð og amínósýrur.

Brotthvarf

Engar sérstakar rannsóknir hafa farið fram til að meta leiðir brotthvarfs/útskilnaðar Soliris um lifur,

nýru, lungu eða meltingarfæri. Mótefni skiljast ekki út um eðlileg nýru og síast ekki vegna stærðar

sinnar.

Lyfjahvarfabreytur

Hjá 40 sjúklingum með PNH var notað eins hólfs líkan til að áætla lyfjahvarfabreytur eftir gjöf margra

skammta. Meðalúthreinsun var 0,31

0,12 ml/klst./kg, meðaldreifingarrúmmál var

110,3

17,9 ml/kg, og meðalhelmingunartími brotthvarfs var 11,3

3,4 dagar. Byggt á þessum

gögnum er áætlað að upphaf stöðugs ástands verði eftir u.þ.b. 49-56 daga.

Hjá sjúklingum með PNH eru lyfhrif í beinu samhengi við eculizumab-styrk í sermi, og viðhald lægsta

styrks yfir

35 míkróg/ml veldur nærri algjörri hömlun á rauðalosvirkni hjá meirihluta PNH

sjúklinga.

Önnur þýðisgreining á lyfjahvörfum samkvæmt hefðbundnu 1 hólfs líkani (1 compartmental model)

var gerð á upplýsingum um lyfjahvörf við endurtekna skammta frá 37 aHUS sjúklingum sem fengu

meðferð með ráðlögðum skömmtum af Soliris í rannsóknum C08-002A/B og C08-003A/B. Í þessu

líkani var úthreinsun Soliris hjá dæmigerðum 70 kg aHUS sjúklingi 0,0139 l/klst. og dreifingarrúmmál

var 5,6 l. Brotthvarfshelmingunartíminn var 297 klst. (u.þ.b. 12,4 dagar).

Þetta líkan fyrir lyfjahvörf þýðis var notað fyrir upplýsingar um lyfjahvörf eftir endurtekna skammta

hjá 22 börnum með aHUS sem fengu Soliris samkvæmt ráðlagðri skammtaáætlun í aHUS C10-003.

Úthreinsun og dreifingarrúmmál Soliris eru háð líkamsþyngd sem er notuð til grundvallar

skammtaáætlun fyrir mismunandi hópa sem miðast við þyngd barna (sjá kafla 4.2). Gildi fyrir

úthreinsun Soliris hjá börnum með aHUS voru 10,4 ml/klst. hjá þeim sem voru 70 kg, 5,3 hjá þeim

sem voru 30 kg og 2,2 hjá börnum sem voru 10 kg. Samsvarandi dreifingarrúmmál var 5,23; 2,76 og

1,21 l. Samsvarandi brotthvarfshelmingunartími hélst nánast óbreyttur á bilinu 349 til 378 klst. (u.þ.b.

14,5 til 15,8 sólarhringar).

Úthreinsun og helmingunartími eculizumabs voru einnig metin meðan á plasmaskiptum stóð.

Plasmaskipti leiddu til u.þ.b. 50% minnkunar á þéttni eculizumabs eftir 1 klst. inngrip og

brotthvarfshelmingunartími eculizumabs styttist í 1,3 klst. Viðbótarskömmtun er ráðlögð þegar Soliris

er gefið aHUS sjúklingum sem fá plasmainnrennsli eða plasmaskipti (sjá kafla 4.2).

Allir sjúklingar sem fengu meðferð með Solaris, skv. ráðleggingum, sýndu skjóta og viðvarandi

minnkun á endakomplementvirkni. Hjá aHUS sjúklingum eru bein tengsl á milli virkni lyfhrifa og

þéttni eculizimabs í sermi og ef lággildum sem nema um það bil 50-100 míkróg/ml er viðhaldið, leiðir

það til nær algerrar hindrunar á virkni endakomplementa hjá öllum aHUS sjúklingum.

Sérstakir sjúklingahópar

Formlegar rannsóknir hafa ekki verið gerðar til að meta lyfjahvörf Soliris hjá sérstökum

sjúklingahópum með PNH með tilliti til kyns, kynþáttar, aldurs (aldraðir) eða skertrar nýrna- eða

lifrarstarfsemi.

Börn

Lyfjahvörf eculizumabs voru metin í rannsókn M07-005 þ.m.t. hjá 7 sjúklingum með PNH (á aldrinum

11 til yngri en 18 ára).

Líkamsþyngd var marktæk skýribreyta sem leiddi til minni eculizumab úthreinsunar 0.0105 l/klst. hjá

unglingum. Skammtar fyrir börn <40 kg eru byggðir á skömmtum fyrir börn með aHUS.

aHUS

Lyfjahvörf Soliris hafa verið rannsökuð hjá aHUS sjúklingum með mismikla skerðingu á

nýrnastarfsemi og á mismunandi aldri. Ekki hefur komið fram neinn munur á lyfjahvarfabreytum í

þessum undirhópum aHUS sjúklinga.

5.3

Forklínískar upplýsingar

Sértæki eculizumab fyrir C5 í mannasermi hefur verið metið í tveimur in vitro rannsóknum.

Víxlviðbragðshæfni eculizumabs í vefjum var metin með því að skoða viðloðun við röð

38 mannavefja. C5 tjáning í röð mannavefja, sem rannsakaðir voru í þessari rannsókn, kemur heim og

saman við tilkynnta C5-tjáningu, en tilkynnt hefur verið um C5 í sléttum vöðvum, rákvöðvum og

þekjuvef nærlægra nýrnapípla. Ekki hafa komið í ljós nein óvænt vefjavíxlviðbrögð.

Við rannsókn á eiturverkun á mýs, sem stóð í 26 vikur með staðgengilsmótefni sem beint var að C5 í

músum, hafði meðferðin engin áhrif á neinar eiturefnakennistærðir sem kannaðar voru. Algjörlega var

komið í veg fyrir blóðrauðalos bæði hjá kvenmúsum og karlmúsum.

Rannsóknir á áhrifum eculizumabs á æxlun dýra hafa ekki farið fram. Ekki komu fram nein

meðferðartengd áhrif eða aukaverkanir í eiturefnafræðilegum rannsóknum á æxlun músa með

hamlandi staðgengilsmótefni gegn endakomplementum. Þegar móðir var útsett fyrir mótefninu á stigi

líffæramyndunar komu í ljós tvö tilfelli af sjónumisvexti og eitt tilfelli af naflahaul meðal 230 unga

mæðra sem voru útsettar fyrir hærri mótefnaskammti (u.þ.b. fjórum sinnum stærri en ráðlögðum

hámarksskammti Soliris handa mönnum miðað við samanburð líkamsþyngdar); hins vegar olli

útsetningin ekki auknum fósturdauða eða nýburadauða.

Engar rannsóknir á dýrum hafa farið fram til að meta eiturverkanir á erfðaefni og krabbameinsvaldandi

áhrif eculizumabs eða áhrif þess á frjósemi.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Natríumfosfat, einbasískt

Natríumfosfat, tvíbasískt

Natríumklóríð

Pólýsorbat 80

Vatn fyrir stungulyf

6.2

Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

6.3

Geymsluþol

30 mánuðir.

Þegar

lyfið

hefur

verið þynnt

nota

það

tafar.

Hins

vegar

hefur

verið

sýnt

fram

efnafræðilegan og eðlisfræðilegan stöðugleika þess í 24 klst. við 2°C - 8°C.

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8ºC).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Soliris hettuglös í upprunalegum umbúðum má aðeins taka úr kæli í eitt allt að 3 daga tímabil. Að

þeim tíma liðnum má setja lyfið aftur í kælinn.

Geymsluskilyrði eftir þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5

Gerð íláts og innihald

30 ml af þykkni í hettuglasi (glergerð I) með tappa (úr bútýlgúmmíi og kísli) og innsigli (úr áli) og

tappa sem smella má af (úr pólýprópýleni).

Eitt hettuglas í hverri pakkningu.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Áður en Soliris-lausn er notuð á að skoða hana sjónrænt hvort nokkrar agnir séu í henni eða hún sé

orðin upplituð.

Leiðbeiningar

Lyfið skal blandað og þynnt samkvæmt góðri starfsvenju, einkum hvað snertir smitgát.

Dragið allt Soliris-lyfið upp úr hettuglasinu/hettuglösunum með sæfðri sprautu.

Flytjið ráðlagðan skammt yfir í innrennslispokann.

Þynnið Soliris þangað til endanlegur styrkur verður 5 mg/ml með því að setja í innrennslispokann

natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stunglyf, lausn, natríumklóríð 4,5 mg/ml (0,45%) stungulyf, lausn eða

5% glúkósalausn í vatni til þynningar.

Lokarúmmál af þynntri lausn, 5 mg/ml, er 60 ml fyrir 300 mg skammta, 120 ml fyrir 600 mg

skammta, 180 ml fyrir 900 mg skammta og 240 ml fyrir 1.200 mg skammta. Lausnin á að vera tær og

litlaus.

Hristið innrennslispokann með lausninni varlega til að tryggja rækilega blöndun lyfs og

þynningarefnis.

Láta ber lausnina ná herbergishita áður en hún er gefin með því að láta hana bíða á staðnum.

Fargið ónotuðum hluta, sem eftir verður í hettuglasinu, þar eð lyfið inniheldur engin rotvarnarefni.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Alexion Europe SAS

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

FRAKKLAND

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/393/001

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 20/06/2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 20/06/2012

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

VIÐAUKI II

A.

FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG

FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR

LOKASAMÞYKKT

B.

FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á,

AFGREIÐSLU OG NOTKUN

C.

AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

D.

FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI

OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS

A.

FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR

SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna

Lonza Biologics, plc.

228 Bath Road

Slough

Berkshire SL1 4DX

Bretland

Alexion Rhode Island Manufacturing Facility (ARIMF)

100 Technology Way

Smithfield, Rhode Island 02917

Bandaríkin

Lonza Biologics Tuas Pte Ltd.

35 Tuas South Avenue 6

Singapore 637377

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Almac Pharma Services

22 Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5QD

Bretland

Patheon Italia S.p.A

Viale G. B. Stucchi, 110

20900 Monza (MB)

Ítalía

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma

fram í prentuðum fylgiseðli

B.

FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs,

kafla 4.2).

C.

AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Markaðsleyfishafi skal leggja fram samantektir um öryggi lyfsins í samræmi við skilyrði sem koma

fram í lista yfir viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í

grein 107c(7) í tilskipun 2001/83 og er birtur í vefgátt fyrir evrópsk lyf.

D.

FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ

NOTKUN LYFSINS

Áætlun um áhættustjórnun

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og

fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun

um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.

Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:

Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu.

Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna

þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst.

Ef skil á samantekt um öryggi lyfsins og uppfærsla á áætlun um áhættustjórnun er áætluð á svipuðum

tíma má skila þeim saman.

Viðbótaraðgerðir til að lágmarka áhættu

Markaðsleyfishafa ber að semja um eftirlitsháð dreifingarkerfi og fræðsluefni, þar með talið

öryggiskort fyrir sjúklinga við yfirvöld í hverju landi og að koma á slíkum áætlunum á

landsgrundvelli til að tryggja að:

Allt heilbrigðisstarfsfólk sem má ávísa eculizumabi fái viðeigandi fræðsluefni.

Allir sjúklingar sem fá meðferð með eculizumabi fái öryggiskort fyrir sjúklinga.

Aðeins sé mögulegt að afhenda lyfið ef staðfest hefur verið skriflega að sjúklingur hafi fengið

virka meningókokkabólusetningu og/eða varnandi meðferð með sýklalyfjum.

Áminningar varðandi bólusetningar séu sendar til þeirra sem ávísa lyfinu.

Yfirvöld í hverju landi skulu samþykkja fræðsluefni og það skal innihalda eftirtalin gögn:

Samantekt á eiginleikum lyfs

Leiðbeiningar til lækna varðandi lyfjaávísanir

Upplýsingarbæklinga fyrir sjúklinga/umönnunaraðila

Öryggiskort fyrir sjúkling

Leiðbeiningar til lækna varðandi lyfjaávísanir skulu miðast við ábendingar og innihalda eftirfarandi

meginskilaboð:

Meðferð með eculizumabi eykur hættuna á alvarlegri sýkingu og sýklasótt, einkum af völdum

Neisseria meningitidis.

Fylgjast skal með einkennum heilahimnubólgu hjá öllum sjúklingum.

Nauðsyn þess að bólusetja sjúklinga gegn Neisseria meningitidis tveimur vikum áður en þeir fá

eculizumab og/eða gefa varnandi sýklalyfjameðferð.

Kröfuna um að börn séu bólusett gegn pneumókokkum og Haemophilus influenzae áður en

meðferð með eculizumabi er hafin.

Veruleg hætta er á sýkingu af völdum Aspergillus hjá sjúklingum sem fá meðferð með

eculizumabi. Ráðleggja ber heilbrigðisstarfsfólki að fylgjast með áhættuþáttum og einkennum

sýkingar af völdum Aspergillus. Veita skal hagnýtar upplýsingar til að draga úr hættunni.

Hættuna á innrennslisviðbrögðum þar með talið bráðaofnæmi og ráðleggingar um eftirlitt eftir

innrennsli.

Engar klínískar upplýsingar liggja fyrir um útsetningu á meðgöngu. Eculizumab skal aðeins

gefa þunguðum konum ef það er bráðnauðsynlegt. Þörf fyrir örugga getnaðarvörn hjá konum á

barneignaraldri meðan á meðferðinni stendur og í allt að fimm mánuði eftir að henni lýkur.

Brjóstagjöf skal hætt meðan á meðferð stendur og í allt að 5 mánuði að lokinni meðferð.

Hættuna á myndun mótefna fyrir eculizumabi.

Öryggisatriði við notkun hjá börnum.

Hættuna á alvarlegu rauðalosi eftir að notkun eculizumabs er hætt eða frestað, mælikvarða um

slíkt, nauðsynlegt eftirlit eftir meðferð og tillögur um meðferð (aðeins PNH).

Hættuna á alvarlegum smáæðakvilla með segamyndun eftir að meðferð með eculizumabi er hætt

eða frestað, einkennum hans, eftirliti og meðferð (aðeins aHUS).

Nauðsyn þess að tryggja að sjúklingar/umönnunaraðilar fái útskýringar og skilji

áhættu við meðferð með eculizumabi

einkenni sýklasóttar/alvarlegrar sýkingar og hvaða aðgerða þurfi að grípa til

leiðbeiningar til sjúklings/umönnunaraðila og innihald þeirra

nauðsyn þess að hafa öryggiskortið meðferðis og að láta allt heilbrigiðsstarfsfólk vita að

hann/hún sé í meðferð með eculizumabi

kröfur um bólusetningu/varnandi sýklalyfjameðferð fyrir meðferð

skráningu í sjúkraskrár

Atriði í PNH og aHUS skrám og hvernig á að skrá sjúklinga inn.

Leiðbeiningar fyrir sjúkling/umönnunaraðila skulu miðast við ábendingar og innihalda eftirfarandi

meginskilaboð:

Meðferð með eculizumabi eykur hættuna á alvarlegri sýkingu, einkum af völdum Neisseria

meningitidis.

Einkenni alvarlegrar sýkingar og nauðsyn þess að leita strax læknishjálpar.

Öryggiskort fyrir sjúklinginn og nauðsyn þess að hafa það meðferðis og láta allt

heilbrigðisstarsfólk vita af eculizumab meðferðinni.

Mikilvægi bólusetningar gegn meningókokkum fyrir meðferð með eculizumabi og/eða þess að

fá varnandi meðferð með sýklalyfjum.

Nauðsyn þess að börn séu bólusett gegn pneumókokkum og Haemophilus influenzae fyrir

eculizumabmeðferð.

Hættuna á innrennslisviðbrögðum við eculizumabi, þar með talið bráðaofnæmi og þörf á

klínísku eftirliti eftir innrennsli.

Að eculizumab geti verið vansköpunarvaldur og nauðsyn þess að konur á barneignaraldri noti

örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og í allt að fimm mánuði eftir að henni lýkur og

að brjóstagjöf skuli hætt meðan á meðferð stendur og í allt að fimm mánuði eftir að henni lýkur.

Hættuna á alvarlegum smáæðakvilla með segamyndun (við aHUS) eftir að meðferð með

eculizumabi er hætt/frestað, einkenni hans og ráðleggingar um að leita ráða hjá lækninum áður

en gjöf eculizumabs er hætt/frestað.

Hættuna á alvarlegu rauðalosi (við PNH) eftir að gjöf eculizumabs er hætt/frestað, einkenni þess

og ráðleggingar um að leita ráða hjá lækninum áður en gjöf eculizumabs er hætt/frestað.

Skráningu í PNH og aHUS skrár.

Öryggisatriði við notkun hjá börnum.

Öryggiskortið fyrir sjúklinga á að greina frá:

Einkennum sýkingar og sýklasóttar.

Varúð þess efnis að leita skuli strax til læknis ef ofangreind einkenni eru til staðar.

Yfirlýsingu um að sjúklingurinn fá meðferð með eculizumabi.

Upplýsingum um hvar heilbrigðisstarfsmaður getur fengið frekari upplýsingar.

Markaðsleyfishafinn skal senda læknum sem ávísa lyfinu og lyfjafræðingum sem afgreiða lyfið árlega

áminningu um að læknirinn/lyfjafræðingurinn þurfi að athuga hvort þörf sé á að (endur)bólusetja

viðkomandi sjúkling sem fær eculizumab gegn Neisseria meningitidis.

VIÐAUKI III

ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL

A. ÁLETRANIR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Miði á umbúðum

1.

HEITI LYFS

Soliris 300 mg innrennslisþykkni, lausn

Eculizumab

2.

VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með 30 ml inniheldur 300 mg af eculizumab (10 mg/ml)

Eculizumab er einstofna mannamótefni IgG

2/4κ

sem framleitt er í NS0-frumulínu með DNA

raðbrigðatækni.

Eftir þynningu er lokastyrkur innrennslislausnar 5 mg/ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, tvíbasískt fosfat, einbasískt fosfat, pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

Frekari upplýsingar eru í fylgiseðli.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

1 hettuglas með 30 ml (10 mg/ml)

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Þynnið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Eftir þynningu ber að nota lyfið innan 24 klukkustunda.

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2

C - 8

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Handhafi markaðsleyfis:

Alexion Europe SAS

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Frakkland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/393/001

13.

LOTUNÚMER

Lot:

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Einnota hettuglas, gler af gerð I

1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Soliris 300 mg innrennslisþykkni, lausn

Eculizumab

Til notkunar í bláæð

2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Þynnið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.

FYRNINGARDAGSETNING

4.

LOTUNÚMER

Lot:

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 ml (10 mg/ml)

6.

ANNAÐ

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Soliris 300 mg innrennslisþykkni, lausn

Eculizumab

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Soliris og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Soliris

Hvernig nota á Soliris

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Soliris

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Soliris og við hverju það er notað

Hvað er Soliris

Soliris innihledur virka efnið eculizumab og tilheyrir flokki lyfja sem nefnast einstofna mótefni.

Eculizumab binst og hamlar tilteknu próteini í líkamanum sem veldur bólgu og kemur þannig í veg

fyrir að kerfi í líkama þínum ráðist á og eyðileggi viðkvæmar blóðfrumur.

Við hverju er Soliris notað

Blóðrauðamiga sem kemur í köstum að nóttu til

Soliris er notað við meðferð fullorðinna sjúklinga og barna með tiltekna tegund sjúkdóms sem hefur

áhrif á blóðkerfið og nefnist blóðrauðamiga sem kemur í köstum að nóttu til (PNH). Hjá sjúklingum

með PNH geta rauðu blóðkornin eyðst sem getur valdið lágri blóðkornatalningu (blóðleysi), þreytu,

erfiðleikum í daglegu lífi, verkjum, dökku þvagi, mæði, og blóðtöppum. Eculizumab getur hamlað

bólguviðbragði líkamans og getu hans til að ráðast á og eyða eigin viðkvæmum PNH-blóðfrumum.

Ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni

Soliris er einnig notað við meðferð fullorðinna sjúklinga og barna með ákveðna tegund sjúkdóms sem

hefur áhrif á blóð og nýru sem kallast ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni (aHUS). Hjá

sjúklingum með aHUS geta nýrun og blóðfrumur, þ.m.t. blóðflögur bólgnað sem getur valdið lágum

blóðtalningum (blóðflagnafæð og blóðleysi), skertri eða tapaðri nýrnastarfsemi, blóðtappa, þreytu og

erfiðleikum við dagleg störf. Eculizumab getur hindrað bólguviðbrögð líkamans og hæfni til að ráðast

á og eyðileggja viðkvæmar blóð- og nýrnafrumur.

2.

Áður en byrjað er að nota Soliris

Ekki má nota Soliris

ef um er að ræða ofnæmi fyrir eculizumabi, próteinum unnum úr músum, öðrum einstofna

mótefnum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú hefur ekki verið bólusett/ur gegn meningókokkasýkingu (fyrir PNH sjúklinga).

ef þú hefur ekki verið bólusett/ur gegn meningókokkasýkingu eða tekur ekki sýklalyf til að

draga úr hættu á sýkingum þar til 2 vikum eftir að þú fékkst bólusetningu (fyrir aHUS

sjúklinga).

ef þú ert með sýkingu sem veldur heilahimnubólgu.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Viðvörun vegna heilahimnubólgu

Meðferð með Soliris getur dregið úr náttúrulegu viðnámi líkamans gegn sýkingum, einkum tilteknum

örverum sem valda heilahimnubólgu (sýking í himnunum sem umlykja heilann).

Hafðu samráð við lækni áður en þú notar Soliris til þess að tryggja að þú fáir bólusetningu gegn

Neisseria meningitidis, örveru sem veldur heilahimnubólgu, a.m.k. tveim vikum fyrir upphaf

meðferðar, eða að þú takir sýklalyf til að minnka hættu á sýkingum þar til 2 vikum eftir að þú fékkst

bólusetningu. Gættu þess að núverandi bólsetning þín gegn heilahimnubólgu sé virk. Þú verður einnig

að gera þér grein fyrir því að ekki er víst að bólusetning komi í veg fyrir þessa tegund sýkingar.

Læknirinn kann að ákveða, í samræmi við opinberar ráðleggingar hér á landi, að þú þarfnist frekari

ráðstafana til að koma í veg fyrir sýkingu.

Einkenni heilahimnubólgu

Vegna þess að mikilvægt er að unnt sé að greina og meðhöndla án tafar tilteknar tegundir sýkinga hjá

sjúklingum, sem nota Soliris færðu spjald, sem þú átt að bera á þér, þar sem tilgreind eru auðsæ

upphafseinkenni. Spjaldið er nefnt „Öryggisspjald sjúklings.“

Ef þú verður var/vör við eitthvert eftirtalinna einkenna áttu að láta lækninn vita án tafar:

-

Höfuðverk ásamt ógleði eða uppköstum.

Höfuðverk ásamt stífleika í hálsi eða stífu baki.

Sótthita.

Útbrot.

Ringlun.

Verulega vöðvaverki ásamt inflúensulíkum einkennum.

Ljósnæmi.

Meðferð heilahimnubólgu á ferðalögum

Ef þú stundar ferðalög á fáförnum slóðum, þar sem þú hefur ekki tök á að hafa samband við lækninn

eða hefur ekki um tíma tök á því að fá læknishjálp, getur læknirinn gert ráðstafanir til að gefa út, sem

forvörn, lyfseðil upp á sýklalyf gegn meningókokkum (Neisseria meningitidis) sem þú getur borið á

þér. Ef þú verður var/vör við eitthvert þeirra einkenna, sem tilgreind eru hér að ofan, ættirðu að taka

sýklalyfin samkvæmt fyrirmælum læknisins. Hafðu í huga að leita á til læknis svo skjótt sem auðið er,

jafnvel þótt þér líði betur eftir að hafa tekið sýklalyfin.

Sýkingar

Láttu lækninn vita, áður en þú notar Soliris, ef þú hefur einhverjar sýkingar.

Ofnæmisviðbrögð

Soliris inniheldur prótein. Prótein geta valdið ofnæmisviðbrögðum hjá sumum einstaklingum.

Börn og unglingar

Sjúklinga yngri en 18 ára skal bólusetja gegn Haemophilus influenzaeog pneumókokkasýkingum.

Eldra fólk

Engra sérstakra varnaðaraðgerða er þörf við meðferð sjúklinga 65 ára og eldri.

Notkun annarra lyfja samhliða Soliris

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða

kynnu að verða notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Konur á barneignaraldri

Konur á barneignaraldri ættu að nota öruggar getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í allt að

5 mánuði að lokinni meðferð.

Meðganga

Láttu lækninn vita, áður en meðferð með Soliris hefst, ef þú ert þunguð eða hefur í hyggju að verða

þunguð. Ekki er ráðlegt að nota Soliris á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Soliris kann að berast með brjóstamjólkinni til barnsins. Þess vegna á ekki að hafa barn á brjósti á

meðan meðferð með Soliris stendur.

Akstur og notkun véla

Soliris hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Soliris inniheldur natríum

Þetta lyf inniheldur 115 mg af natríum í hverju hettuglasi. Sjúklingar á natríumskertu mataræði þurfa

að hafa þetta í huga.

3.

Hvernig nota á Soliris

Að minnsta kosti fjórtán dögum fyrir upphaf meðferðar með Soliris mun læknirinn bólusetja þig gegn

heilahimnubólgu ef það hefur ekki verið gert áður eða ef fyrri bólusetning er ekki lengur virk. Ef barn

þitt hefur ekki náð bólusetningaraldri eða ef þú hefur ekki fengið bólusetningu a.m.k. 14 dögum áður

en meðferð með Soliris er hafin, mun læknirinn ávísa sýklalyfjum til að minnka hættuna á sýkingu þar

til 14 dögum eftir bólusetningu.

Læknirinn mun gefa barni þínu sem er yngra en 18 ára bóluefni gegn sýkingum af völdum

Haemophilus influenzae og pneumókokka samkvæmt ráðleggingum um bólusetningar í hverju landi

fyrir hvern aldurshóp.

Leiðbeiningar um rétta notkun

Um meðferðina sér læknirinn eða annar heilbrigðisstarfsmaður með því að láta þynnta lausn úr

hettuglasinu með Soliris renna gegnum slöngu beint inn í bláæð. Mælt er með því að byrjun

meðferðar, sem nefnist upphafsmeðferð, standi í 4 vikur en síðan tekur við viðhaldsmeðferð.

Ef þú notar lyfið gegn PNH

Fyrir fullorðna:

Upphafsmeðferð:

Einu sinni í viku fyrstu fjórar vikurnar mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í

bláæð. Í hverju innrennsli er 600 mg skammtur (tvö 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Viðhaldsmeðferð:

Í fimmtu viku mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í bláæð í skammti

sem er 900 mg (þrjú 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Eftir fimmtu viku mun læknirinn gefa þér 900 mg af þynntri Soliris-lausn á tveggja vikna

fresti til langtímameðferðar.

Ef þú notar lyfið gegn aHUS

Fyrir fullorðna:

Upphafsmeðferð

Einu sinni í viku fyrstu fjórar vikurnar mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í

bláæð. Í hverju innrennsli er 900 mg skammtur (þrjú 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Viðhaldsmeðferð:

Í fimmtu viku mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í bláæð í skammti

sem er 1.200 mg (fjögur 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Eftir fimmtu viku mun læknirinn gefa þér 1.200 mg af þynntu Soliris á tveggja vikna fresti til

langtímameðferðar.

Börn og unglingar með PNH eða aHUS sem vega 40 kg eða meira fá meðferð með sömu skömmtum

og fullorðnir.

Börn og unglingar með PNH eða aHUS sem vega minna en 40 kg þurfa lægri skammta sem miðast við

líkamsþyngd þeirra. Læknirinn reiknar þetta út.

Fyrir börn og unglinga með PNH og aHUS yngri en 18 ára:

Líkamsþyngd

Upphafsmeðferð

Viðhaldsmeðferð

30 til <40 kg

600 mg vikulega x 2

900 mg í viku 3; síðan 900 mg aðra hverja viku

20 til <30 kg

600 mg vikulega x 2

600 mg í viku 3; síðan 600 mg aðra hverja viku

10 til <20 kg

600 mg vikulega x 1

300 mg í viku 2; síðan 300 mg aðra hverja viku

5 til <10 kg

300 mg vikulega x 1

300 mg í viku 2; síðan 300 mg aðra hverja viku

Einstaklingar sem gangast undir plasmaskipti geta þarfnast viðbótarskammta af Soliris.

Eftir hvert innrennsli verður fylgst með þér í u.þ.b. eina klukkustund. Fylgja ber fyrirmælum læknisins

nákvæmlega.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef grunur leikur á að stærri skammtur af Soliris en mælt er fyrir um hafi óvart verið gefinn, skal leita

ráða hjá lækninum.

Ef gleymist að fara og fá Soliris-innrennsli

Ef gleymist að fara og fá innrennsli á að hafa samband við lækninn án tafar og fá leiðbeiningar hans og

lesa næsta kafla hér að neðan „Ef hætt er að nota Soliris“.

Ef hætt er að nota Soliris við PNH

Ef hlé verður á notkun Soliris eða hætt er að nota það kann það að valda því að PNH-einkenni komi

fljótlega aftur og svæsnari. Læknirinn mun ræða um mögulegar aukaverkanir við þig og útskýra

áhættur. Læknirinn mun vilja fylgjast nákvæmlega með þér í að minnsta kosti 8 vikur.

Áhættur af því að hætta notkun Soliris eru m.a. þær að aukning verður á eyðingu rauðra blóðkorna sem

kann að valda:

alvarlegri fækkun blóðfrumna (blóðleysi),

rugli eða andvaraleysi,

brjóstverkjum eða hjartaöng,

aukningu á kreatínínstyrk í sermi (nýrnavandamál), eða

blóðtappa (blóðsega).

Látið lækninn vita ef vart verður eitthvert þessara einkenna.

Ef hætt er að nota Soliris við aHUS

Ef hlé verður á notkun Soliris eða hætt er að nota það kann það að valda því að aHUS-einkenni komi

aftur. Læknirinn mun ræða um mögulegar aukaverkanir við þig og útskýra áhættu. Læknirinn mun

vilja fylgjast nákvæmlega með þér.

Áhætta af því að hætta notkun Soliris er m.a. að bólga í blóðflögum getur aukist, sem getur valdið:

alvarlegri fækkun blóðflagna (blóðflagnafæð)

alvarlegri aukningu á eyðingu rauðra blóðfrumna

minni þvaglátum (nýrnavandamál)

hækkun á þéttni kreatíníns í sermi (nýrnavandamál)

rugli eða breytingum á árvekni

brjóstverk eða hjartaöng

mæði eða

blóðsega (blóðtappa)

Látið lækninn vita ef vart verður eitthvert þessara einkenna.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Læknirinn mun ræða við þig um hugsanlegar aukaverkanir og útskýra áhættu og ávinning af Soliris

áður en meðferð hefst.

Alvarlegasta aukaverkunin var sýklasótt af völdum meningókokka.

Ef þú finnur fyrir einhverjum af einkennum heilahimnubólgu (sjá kafla 2 Viðvörun vegna

heilahimnubólgu), áttu að láta lækninn vita samstundis.

Mjög algengar: geta komið fram hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

höfuðverkur.

Algengar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

alvarleg sýking (sýklasótt af völdum meningókokka),

berkjubólga, sveppasýking (sýking af völdum Aspergillus), sýking í liðum (liðbólga af völdum

baktería), kvef (nefkoksbólga), áblástur/frunsur (herpes simplex), sýking í þvagfærum,

veirusýking

tiltölulega fáar blóðflögur í blóðinu (blóðflagnafæð), lítill fjöldi hvítra blóðkorna (hvítfrumnafæð),

eyðilegging rauðra blóðkorna (rauðalos). lágur blóðþrýstingur

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda öndunarörðugleikum eða sundli (bráðaofnæmi)

lystarleysi

sundl, bragðskynstruflun

sýking í efri hluta öndunarfæra, hósti, nefstífla, verkur í hálsi (verkir í koki og barkakýli),

nefrennsli, öndunarörðugleikar

niðurgangur, uppköst, ógleði, kviðverkir, hægðatregða, magaóþægindi eftir máltíðir

(meltingaróþægindi)

útbrot, hárlos, kláði í húð

verkir í útlimum eða liðum (handleggjum og fótleggjum), vöðvaverkir, sinadráttur, bak- og

hálsverkir

þroti (bjúgur), óþægindi fyrir brjósti, hiti, hrollur, þreyta, máttleysi, inflúensulík veikindi.

Sjaldgæfar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:

sýklasótt, sýklasóttarlost, sýking í heilahimnum (heilahimnubólga af völdum meningókokka),

sýking í lunga (lungnabólga), iðrakvef (sýking í meltingarfærum), blöðrubólga, sýking í neðri

öndunarvegi

sýking, sveppasýking, graftarmyndun, tegund húðsýkingar (húðbeðsbólga), inflúensa, sýking í

tannholdi, skútabólga, tannsýking, kossageit

húðkrabbamein (sortuæxli), beinmergskvilli

óeðlileg blóðstorknun, frumur mynda kekki, óeðlilegur storkuþáttur, fækkun rauðra blóðfrumna

sem getur valdið fölva á húð og máttleysi eða mæði, lág þéttni eitilfrumna sem er sérstök tegund

hvítra blóðfrumna (eitilfrumnafæð), að finna fyrir hjartslætti

ofnæmi

sjúkdómur vegna ofvirks skjaldkirtils (Basedow sjúkdómur)

lítil matarlyst

þunglyndi, kvíði, svefnleysi, svefntruflanir, óeðlilegir draumar, skapsveiflur

yfirlið, skjálfti, náladofi í hluta líkamans (húðskynstruflanir)

þokusýn, erting í augum

eyrnasuð, svimi

hár blóðþrýstingur, skyndileg og hröð, veruleg hækkun blóðþrýstings, marblettir, hitasteypur,

bláæðakvilli

blóðnasir

bólga í lífhimnu (vefnurinn sem umlykur flest líffærin í kviðarholi), óvenjulegt bakflæði fæðu úr

maga, verkur í tannholdi, þaninn kviður

gulnun húðar og/eða augna (gula)

ofsakláði, bólga í húð, roði í húð, húðþurrkur, rauðir eða fjólubláir blettir undir húðinni,

litabreytingar á húð, aukin svitamyndun

krampi í munnvöðva, bólga í liðum

nýrnasjúkdómur, blóð í þvagi, erfiðleikar eða sársauki við þvaglát (þvaglátstregða)

tíðatruflanir, sjálfkrafa ris getnaðarlims

brjóstverkur, verkur á innrennslisstað, óeðlilegur leki innrennslislyfsins úr æðum, hitatilfinning

hækkun lifrarensíma, minnkun rúmmáls blóðs sem rauðar frumur fylla, minnkun próteins í rauðum

frumum sem ber súrefni

viðbrögð við innrennslisgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Soliris

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8

Má ekki frjósa.

Soliris hettuglös í upprunalegum umbúðum má aðeins taka úr kæli í eitt allt að 3 daga tímabil. Að

þeim tíma liðnum má setja lyfið aftur í kælinn.

Geymið lyfið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Eftir þynningu ber að nota lyfið innan 24 klukkustunda.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Soliris inniheldur

Virka efnið er eculizumab (300 mg/30 ml í hettuglasi sem samsvarar 10 mg/ml).

Önnur innihaldsefni eru:

- natríumfosfat einbasískt

- natríumfosfat tvíbasískt

- natríum klóríð

- pólýsorbat 80 (unnið úr grænmeti)

Leysir: vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Soliris og pakkningastærðir

Soliris er afgreitt sem innrennslisþykkni, lausn (30 ml í hettuglasi – eitt í hverjum pakka).

Soliris er tær og litlaus lausn.

Markaðsleyfishafi

Alexion Europe SAS

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Frakkland

Sími: +33 (0) 1 47 32 36 03

Framleiðandi

Almac Pharma Services

22 Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5QD

Bretland

Patheon Italia S.p.A

Viale G. B. Stucchi, 110

20900 Monza (MB)

Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Alexion Pharma Belgium

Rue de la Régence 58 - 1000 Bruxelles / Brussel

Belgique / België

Tél/Tel: +32 (0)2 548 36 36

alexion.belgium@alxn.com

Lietuva

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stokholmas

Švedija

Tel: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

България

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Франция

Teл.: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Luxembourg/Luxemburg

Alexion Pharma Belgium

Rue de la Régence 58 - Bruxelles

Belgique

Tél/Tel: +32 (0)2 548 36 36

alexion.belgium@alxn.com

Česká republika

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Francie

Tel: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Magyarország

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Franciaország

Tel: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Danmark

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Sverige

Tlf: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

Malta

Alexion Pharma UK

3 Furzeground Way, Stockley Park,

Uxbridge,

Middlesex, UB11 1EZ

Tel: +44 (0) 208 744 6600

alexion.uk@alxn.com

Deutschland

Alexion Pharma Germany

Arnulfstr. 19

80335 München

Deutschland

Tel : +49 89 45 70 91 300

alexion.germany@alxn.com

Nederland

Alexion Pharma Belgium

Rue de la Régence 58 - 1000 Brussel

België

Tel: +32 (0)2 548 36 36

alexion.belgium@alxn.com

Eesti

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholmis

Rootsi

Tel: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

Norge

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Sverige

Tlf: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

Ελλάδα

Alexion Pharma Belgium

Rue de la Régence 58 - 1000 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Τηλ: +32 (0)2 548 36 36

alexion.belgium@alxn.com

Österreich

Alexion Pharma Germany

Arnulfstr. 19

80335 München

Deutschland

Tel : +49 89 45 70 91 300

alexion.germany@alxn.com

España

Alexion Pharma Spain

Passeig de Gràcia,

85, 4a Planta

Barcelona 08008

España

Tel : +34 93 272 30 05

alexion.spain@alxn.com

Polska

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Szwecja

Tel: +46 (0) 8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

France

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

France

Tel: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Portugal

Alexion Pharma Spain

Passeig de Gràcia,

85, 4a Planta

Barcelona 08008

Espanha

Tel : +34 93 272 30 05

alexion.spain@alxn.com

Hrvatska

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Švedska

Tel: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

România

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Franţa

Tel: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Ireland

Alexion Pharma UK

3 Furzeground Way, Stockley Park,

Uxbridge,

Middlesex, UB11 1EZ

Tel: +44 (0) 208 744 6600

alexion.uk@alxn.com

Slovenija

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Francija

Tel: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Ísland

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Svíþjóð

Sími: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

Slovenská republika

Alexion Pharma France

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Francúzsko

Tel: +33 (0) 1 47 32 36 21

alexion.france@alxn.com

Italia

Alexion Pharma Italy S.r.l.

Largo Corsia Dei Servi 3

20122 Milano

Italia

Tel: 800 915 921

alexion.italy@alxn.com

Suomi/Finland

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Tukholma/Stockholm

Ruotsi

Puh/Tel: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

Κύπρος

Alexion Pharma Belgium

Rue de la Régence 58 - 1000 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Τηλ: +32 (0)2 548 36 36

alexion.belgium@alxn.com

Sverige

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

Latvija

Alexion Pharma Nordics AB

7A Centralen

Vasagatan 7

111 20 Stokholm

Zviedrija

Tel: +46 (0)8 557 727 50

alexion.nordics@alxn.com

United Kingdom

Alexion Pharma UK

3 Furzeground Way, Stockley Park,

Uxbridge,

Middlesex, UB11 1EZ

Tel: +44 (0) 208 744 6600

alexion.uk@alxn.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður .

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu/. Þar

eru líka tenglar á aðrar heimasíður um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leiðbeiningar handa heilbrigðisstarfsfólki

sem sér um meðferð með Soliris

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

1- Hvernig er Soliris afgreitt?

Hvert hettuglas inniheldur 300 mg af virku efni í 30 ml lausn af lyfinu.

2- Áður en lyfið er gefið

Lyfið skal blandað og þynnt samkvæmt góðri starfsvenju, einkum hvað snertir smitgát.

Til þess hæfur heilbrigðisstarfsmaður skal undirbúa Soliris til gjafar og viðhafa smitgát.

Skyggna ber Soliris-lausnina til þess að ganga úr skugga um að í henni séu engar agnir og að hún

hafi ekki upplitast.

Dragið það magn af Soliris, sem þörf er fyrir, upp úr hettuglasinu/hettuglösunum með

dauðhreinsaðri sprautu.

Flytjið ráðlagðan skammt yfir í innrennslispokann.

Þynnið Soliris þangað til endanlegur styrkur verður 5 mg/ml (upphaflegur styrkur deilt með 2) með

því að bæta viðeigandi magni af leysi í innrennslispokann. Fyrir 300 mg skammta á að nota 30 ml

af Soliris (10 mg/ml) og bæta svo við 30 ml af leysi. Fyrir 600 mg skammta á að nota 60 ml af

Soliris og bæta svo við 60 ml af leysi. Fyrir 900 mg skammta á að nota 90 ml af Soliris og bæta svo

við 90 ml af leysi. Fyrir 1.200 mg skammta á að nota 120 ml af Soliris og bæta svo við 120 ml af

leysi. Endanlegt magn 5 mg/ml þynntrar Soliris-lausnar er 60 ml fyrir 300 mg skammta, 120 ml

fyrir 600 mg skammta, 180 ml fyrir 900 mg skammta eða 240 ml fyrir 1.200 mg skammta.

Leysiefni eru: Natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyf, lausn, Natríumklóríð 4,5 mg/ml (0,45%)

stungulyf, lausn eða 5% glúkósi í vatni.

Hristið innrennslispokann varlega með lausninni til að tryggja rækilega blöndun lyfs og

þynningarefnis.

Láta ber lausnina ná herbergishita [18°C - 25°C] áður en hún er gefin með því að láta hana bíða í

andrúmslofti.

Þynnta lausn má ekki hita í örbylgjuofni eða með neinum öðrum hitagjafa en andrúmslofti við

herbergishita.

Fargið ónotuðum hluta, sem eftir verður í hettuglasinu, þar eð lyfið inniheldur engin rotvarnarefni.

Þynntar Soliris-lausnir má geyma við 2°C - 8

C hita í allt að 24 klukkustundir fyrir gjöf.

3- Lyfjagjöf

Lyfið á ekki að gefa með heildarskammtsinndælingu í bláæð, hvorki um hliðartengi á

innrennslisbúnaði né beint í bláæð.

Soliris á aðeins að gefa með innrennsli í bláæð.

Þynnta lausn af Soliris á að gefa með innrennsli í bláæð á 25-45 mín. með frjálsu rennsli, með

lyfjadælu eða innrennslisdælu. Ekki er nauðsynlegt að verja Soliris-lausnina fyrir ljósi á meðan hún

er gefin sjúklingnum.

Fylgst skal með sjúklingum í eina klukkustund eftir innrennsli. Ef um er að ræða aukaverkun meðan á

gjöf Soliris stendur, má hægja á innrennslinu eða stöðva það eftir því sem læknir ákvarðar. Ef hægt er

á innrennslinu má heildartími innrennslis ekki vera lengri en tvær klukkustundir hjá fullorðnum og

unglingum og fjórar klukkustundir hjá börnum yngri en 12 ára.

4- Sérstakar ráðstafanir við meðferð og geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Soliris hettuglös í upprunalegum umbúðum má aðeins taka úr kæli í eitt allt að 3 daga tímabil. Að

þeim tíma liðnum má setja lyfið aftur í kælinn. Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem

tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur

fram.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Soliris 300 mg innrennslisþykkni, lausn

Eculizumab

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Soliris og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Soliris

Hvernig nota á Soliris

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Soliris

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Soliris og við hverju það er notað

Hvað er Soliris

Soliris innihledur virka efnið eculizumab og tilheyrir flokki lyfja sem nefnast einstofna mótefni.

Eculizumab binst og hamlar tilteknu próteini í líkamanum sem veldur bólgu og kemur þannig í veg

fyrir að kerfi í líkama þínum ráðist á og eyðileggi viðkvæmar blóðfrumur.

Við hverju er Soliris notað

Blóðrauðamiga sem kemur í köstum að nóttu til

Soliris er notað við meðferð fullorðinna sjúklinga og barna með tiltekna tegund sjúkdóms sem hefur

áhrif á blóðkerfið og nefnist blóðrauðamiga sem kemur í köstum að nóttu til (PNH). Hjá sjúklingum

með PNH geta rauðu blóðkornin eyðst sem getur valdið lágri blóðkornatalningu (blóðleysi), þreytu,

erfiðleikum í daglegu lífi, verkjum, dökku þvagi, mæði, og blóðtöppum. Eculizumab getur hamlað

bólguviðbragði líkamans og getu hans til að ráðast á og eyða eigin viðkvæmum PNH-blóðfrumum.

Ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni

Soliris er einnig notað við meðferð fullorðinna sjúklinga og barna með ákveðna tegund sjúkdóms sem

hefur áhrif á blóð og nýru sem kallast ódæmigert blóðlýsuþvageitrunarheilkenni (aHUS). Hjá

sjúklingum með aHUS geta nýrun og blóðfrumur, þ.m.t. blóðflögur bólgnað sem getur valdið lágum

blóðtalningum (blóðflagnafæð og blóðleysi), skertri eða tapaðri nýrnastarfsemi, blóðtappa, þreytu og

erfiðleikum við dagleg störf. Eculizumab getur hindrað bólguviðbrögð líkamans og hæfni til að ráðast

á og eyðileggja viðkvæmar blóð- og nýrnafrumur.

Þrálátt útbreitt vöðvaslensfár

Soliris er einnig notað til að meðhöndla fullorðna sjúklinga með ákveðna tegund af sjúkdómi sem

hefur áhrif á vöðvana og kallast útbreitt vöðvaslensfár (generalized Myasthenia Gravis (útbreitt

vöðvaslensfár)). Hjá sjúklingum með útbreitt vöðvaslensfár getur ónæmiskerfið ráðist á vöðvana og

skemmt þá, sem getur valdið miklum vöðvaslappleika, skertri hreyfigetu, mæði, mikilli þreytu, hættu á

ásvelgingu og verulegri skerðingu á athöfnum daglegs lífs. Soliris getur hindrað bólguviðbrögð

líkamans og dregið úr vöðvaskemmdum vegna þeirra, og þannig bætt vöðvasamdrátt og dregið úr

einkennum sjúkdómsins og áhrifum hans á athafnir daglegs lífs. Soliris er sérstaklega ætlað

sjúklingum sem eru með einkenni þrátt fyrir meðferð með öðrum lyfjum sem til eru við

vöðvaslensfári.

2.

Áður en byrjað er að nota Soliris

Ekki má nota Soliris

ef um er að ræða ofnæmi fyrir eculizumabi, próteinum unnum úr músum, öðrum einstofna

mótefnum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú hefur ekki verið bólusett/ur gegn meningókokkasýkingu, nema þú takir sýklalyf til að

draga úr hættu á sýkingum þar til 2 vikum eftir að þú fékkst bólusetningu.

ef þú ert með meningókokkasýkingu.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Viðvörun vegna meningókokkasýkingar og annarra sýkinga af völdum Neisseria

Meðferð með Soliris getur dregið úr náttúrulegu viðnámi líkamans gegn sýkingum, einkum tilteknum

örverum sem valda meningókokkasýkingu (alvarleg sýking í himnunum sem umlykja heilann og

sýklasótt) og öðrum

Neisseria

sýkingum, þar með talið útbreiddri lekandasýkingu.

Hafðu samráð við lækni áður en þú notar Soliris til þess að tryggja að þú fáir bólusetningu gegn

Neisseria meningitidis

, örveru sem veldur meningókokkasýkingu, a.m.k. tveim vikum fyrir upphaf

meðferðar, eða að þú takir sýklalyf til að minnka hættu á sýkingum þar til 2 vikum eftir að þú fékkst

bólusetningu. Gættu þess að núverandi bólusetning þín gegn meningókokkasýkingu sé virk. Þú verður

einnig að gera þér grein fyrir því að ekki er víst að bólusetning komi í veg fyrir þessa tegund sýkingar.

Læknirinn kann að ákveða, í samræmi við opinberar ráðleggingar hér á landi, að þú þarfnist frekari

ráðstafana til að koma í veg fyrir sýkingu.

Ef þú ert í áhættuhópi fyrir lekandasýkingu skaltu leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en þú

notar þetta lyf.

Einkenni meningókokkasýkingar

Vegna þess að mikilvægt er að unnt sé að greina og meðhöndla án tafar tilteknar tegundir sýkinga hjá

sjúklingum, sem nota Soliris færðu spjald, sem þú átt að bera á þér, þar sem tilgreind eru auðsæ

upphafseinkenni. Spjaldið er nefnt „Öryggisspjald sjúklings“.

Ef þú verður var/vör við eitthvert eftirtalinna einkenna áttu að láta lækninn vita án tafar:

-

Höfuðverk ásamt ógleði eða uppköstum.

Höfuðverk ásamt stífleika í hálsi eða stífu baki.

Sótthita.

Útbrot.

Ringlun.

Verulega vöðvaverki ásamt inflúensulíkum einkennum.

Ljósnæmi.

Meðferð meningókokkasýkingar á ferðalögum

Ef þú stundar ferðalög á fáförnum slóðum, þar sem þú hefur ekki tök á að hafa samband við lækninn

eða hefur ekki um tíma tök á því að fá læknishjálp, getur læknirinn gert ráðstafanir til að gefa út, sem

forvörn, lyfseðil upp á sýklalyf gegn meningókokkum (

Neisseria meningitidis

) sem þú getur borið á

þér. Ef þú verður var/vör við eitthvert þeirra einkenna, sem tilgreind eru hér að ofan, ættirðu að taka

sýklalyfin samkvæmt fyrirmælum læknisins. Hafðu í huga að leita á til læknis svo skjótt sem auðið er,

jafnvel þótt þér líði betur eftir að hafa tekið sýklalyfin.

Sýkingar

Láttu lækninn vita, áður en þú byrjar að nota Soliris, ef þú hefur einhverjar sýkingar.

Ofnæmisviðbrögð

Soliris inniheldur prótein. Prótein geta valdið ofnæmisviðbrögðum hjá sumum einstaklingum.

Börn og unglingar

Sjúklinga yngri en 18 ára skal bólusetja gegn

Haemophilus influenzae

og pneumókokkasýkingum.

Eldra fólk

Engra sérstakra varnaðaraðgerða er þörf við meðferð sjúklinga 65 ára og eldri.

Notkun annarra lyfja samhliða Soliris

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða

kynnu að verða notuð.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Konur á barneignaraldri

Hafa skal í huga notkun öruggrar getnaðarvarnar hjá konum á barneignaraldri til að koma í veg fyrir

þungun meðan á meðferð stendur og í að minnsta kosti 5 mánuði eftir að meðferð lýkur.

Meðganga / brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Soliris hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Soliris inniheldur natríum

Þetta lyf inniheldur 115 mg af natríum í hverju hettuglasi. Sjúklingar á natríumskertu mataræði þurfa

að hafa þetta í huga.

3.

Hvernig nota á Soliris

Að minnsta kosti tveimur vikum fyrir upphaf meðferðar með Soliris mun læknirinn gefa þér bóluefni

gegn meningókokkasýkingu ef það hefur ekki verið gert áður eða ef fyrri bólusetning er ekki lengur

virk. Ef barn þitt hefur ekki náð bólusetningaraldri eða ef þú hefur ekki fengið bólusetningu a.m.k.

tveimur vikum áður en meðferð með Soliris er hafin, mun læknirinn ávísa sýklalyfjum til að minnka

hættuna á sýkingu þar til tveimur vikum eftir bólusetningu.

Læknirinn mun gefa barni þínu sem er yngra en 18 ára bóluefni gegn sýkingum af völdum

Haemophilus influenzae

og pneumókokka samkvæmt ráðleggingum um bólusetningar í hverju landi

fyrir hvern aldurshóp.

Leiðbeiningar um rétta notkun

Um meðferðina sér læknirinn eða annar heilbrigðisstarfsmaður með því að láta þynnta lausn úr

hettuglasinu með Soliris renna gegnum slöngu beint inn í bláæð. Mælt er með því að byrjun

meðferðar, sem nefnist upphafsmeðferð, standi í 4 vikur en síðan tekur við viðhaldsmeðferð.

Ef þú notar lyfið gegn PNH

Fyrir fullorðna:

Upphafsmeðferð:

Einu sinni í viku fyrstu fjórar vikurnar mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í

bláæð. Í hverju innrennsli er 600 mg skammtur (tvö 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Viðhaldsmeðferð:

Í fimmtu viku mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í bláæð í skammti

sem er 900 mg (þrjú 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Eftir fimmtu viku mun læknirinn gefa þér 900 mg af þynntri Soliris-lausn á tveggja vikna

fresti til langtímameðferðar.

Ef þú notar lyfið gegn aHUS eða þrálátu útbreiddu vöðvaslensfári

Fyrir fullorðna:

Upphafsmeðferð

Einu sinni í viku fyrstu fjórar vikurnar mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í

bláæð. Í hverju innrennsli er 900 mg skammtur (þrjú 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Viðhaldsmeðferð:

Í fimmtu viku mun læknirinn gefa þér innrennsli þynntrar Soliris-lausnar í bláæð í skammti

sem er 1.200 mg (fjögur 30 ml hettuglös) og tekur það 25-45 mínútur.

Eftir fimmtu viku mun læknirinn gefa þér 1.200 mg af þynntu Soliris á tveggja vikna fresti til

langtímameðferðar.

Börn og unglingar með PNH eða aHUS sem vega 40 kg eða meira fá meðferð með sömu skömmtum

og fullorðnir.

Börn og unglingar með PNH eða aHUS sem vega minna en 40 kg þurfa lægri skammta sem miðast við

líkamsþyngd þeirra. Læknirinn reiknar þetta út.

Fyrir börn og unglinga með PNH og aHUS yngri en 18 ára:

Líkamsþyngd

Upphafsmeðferð

Viðhaldsmeðferð

30 til <40 kg

600 mg vikulega x 2

900 mg í viku 3; síðan 900 mg aðra hverja viku

20 til <30 kg

600 mg vikulega x 2

600 mg í viku 3; síðan 600 mg aðra hverja viku

10 til <20 kg

600 mg vikulega x 1

300 mg í viku 2; síðan 300 mg aðra hverja viku

5 til <10 kg

300 mg vikulega x 1

300 mg í viku 2; síðan 300 mg aðra hverja viku

Einstaklingar sem gangast undir plasmaskipti geta þarfnast viðbótarskammta af Soliris.

Eftir hvert innrennsli verður fylgst með þér í u.þ.b. eina klukkustund. Fylgja ber fyrirmælum læknisins

nákvæmlega.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef grunur leikur á að stærri skammtur af Soliris en mælt er fyrir um hafi óvart verið gefinn, skal leita

ráða hjá lækninum.

Ef gleymist að fara og fá Soliris-innrennsli

Ef gleymist að fara og fá innrennsli á að hafa samband við lækninn án tafar og fá leiðbeiningar hans og

lesa næsta kafla hér að neðan „Ef hætt er að nota Soliris“.

Ef hætt er að nota

Soliris við PNH

Ef hlé verður á notkun Soliris eða hætt er að nota það kann það að valda því að PNH-einkenni komi

fljótlega aftur og svæsnari. Læknirinn mun ræða um mögulegar aukaverkanir við þig og útskýra

áhættur. Læknirinn mun vilja fylgjast nákvæmlega með þér í að minnsta kosti 8 vikur.

Áhættur af því að hætta notkun Soliris eru m.a. þær að aukning verður á eyðingu rauðra blóðkorna sem

kann að valda:

alvarlegri fækkun blóðfrumna (blóðleysi),

rugli eða andvaraleysi,

brjóstverkjum eða hjartaöng,

aukningu á kreatínínstyrk í sermi (nýrnavandamál), eða

blóðtappa (blóðsega).

Látið lækninn vita ef vart verður eitthvert þessara einkenna.

Ef hætt er að nota

Soliris við aHUS

Ef hlé verður á notkun Soliris eða hætt er að nota það kann það að valda því að aHUS-einkenni komi

aftur. Læknirinn mun ræða um mögulegar aukaverkanir við þig og útskýra áhættu. Læknirinn mun

vilja fylgjast nákvæmlega með þér.

Áhætta af því að hætta notkun Soliris er m.a. að bólga í blóðflögum getur aukist, sem getur valdið:

alvarlegri fækkun blóðflagna (blóðflagnafæð)

alvarlegri aukningu á eyðingu rauðra blóðfrumna

minni þvaglátum (nýrnavandamál)

hækkun á þéttni kreatíníns í sermi (nýrnavandamál)

rugli eða breytingum á árvekni

brjóstverk eða hjartaöng

mæði eða

blóðsega (blóðtappa).

Látið lækninn vita ef vart verður við eitthvert þessara einkenna.

Ef hætt er að nota

Soliris við þrálátu útbreiddu vöðvaslensfári

Ef hlé verður á notkun Soliris eða notkun þess er stöðvuð kann það að valda því að einkenni útbreidds

vöðvaslensfárs komi aftur. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir að nota Soliris. Læknirinn mun

ræða um mögulegar afleiðingar við þig og útskýra áhættu. Læknirinn mun vilja fylgjast nákvæmlega

með þér.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Læknirinn mun ræða við þig um hugsanlegar aukaverkanir og útskýra áhættu og ávinning af Soliris

áður en meðferð hefst.

Alvarlegasta aukaverkunin var sýklasótt af völdum meningókokka.

Ef þú finnur fyrir einhverjum af einkennum meningókokkasýkingar (sjá kafla 2 Viðvörun vegna

meningókokkasýkingar og annarra sýkinga af völdum

Neisseria

), áttu að láta lækninn vita samstundis.

Ef þú ert ekki viss um hvað átt er við með aukaverkunum hér á eftir, fáðu þá lækninn til að útskýra

þær fyrir þér.

Mjög algengar

: geta komið fram hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

höfuðverkur.

Algengar

: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

sýking í lunga (lungnabólga), kvef (nefkoksbólga), sýking í þvagfærum

lítill fjöldi hvítra blóðkorna (hvítfrumnafæð), fækkun rauðra blóðfrumna sem getur valdið fölva á

húð og máttleysi eða mæði

svefnleysi

sundl, bragðskynstruflun, skjálfti

hár blóðþrýstingur

sýking í efri hluta öndunarfæra, hósti, verkur í hálsi (verkir í munni og koki)

niðurgangur, uppköst, ógleði, kviðverkir,

útbrot, hárlos, kláði í húð

verkir í útlimum eða liðum (handleggjum og fótleggjum)

hiti, hrollur, þreyta, inflúensulík veikindi.

Sjaldgæfar:

geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:

alvarleg sýking (sýking af völdum meningókokka), sýklasótt, sýklasóttarlost, veirusýking,

berkjubólga, áblástur (herpes simplex), sýking í neðri öndunarvegi, iðrakvef (sýking í

meltingarfærum), blöðrubólga

sýking, sveppasýking, graftarmyndun, tegund húðsýkingar (húðbeðsbólga), inflúensa, skútabólga,

tannsýking

tiltölulega fáar blóðflögur í blóðinu (blóðflagnafæð), lág þéttni eitilfrumna sem er sérstök tegund

hvítra blóðfrumna (eitilfrumnafæð), að finna fyrir hjartslætti

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda öndunarörðugleikum eða sundli (bráðaofnæmi), ofnæmi

minnkuð matarlyst

þunglyndi, kvíði, skapsveiflur

náladofi í hluta líkamans (húðskynstruflanir)

þokusýn

eyrnasuð, svimi

skyndileg og hröð, veruleg hækkun blóðþrýstings, lágur blóðþrýstingur, hitasteypur, bláæðakvilli

mæði (öndunarörðugleikar), blóðnasir, nefstífla, erting í hálsi, nefrennsli

bólga í lífhimnu (vefurinn sem umlykur flest líffærin í kviðarholi), hægðatregða, magaóþægindi

eftir máltíðir (meltingartruflanir), þaninn kviður

ofsakláði, roði í húð, húðþurrkur, rauðir eða fjólubláir blettir undir húðinni, aukin svitamyndun

sinadráttur, vöðvaverkir, bak- og hálsverkir, beinverkir, bólga í liðum

nýrnasjúkdómur, erfiðleikar eða sársauki við þvaglát (þvaglátstregða)

sjálfkrafa ris getnaðarlims

bólga (bjúgur), óþægindi fyrir brjósti, þróttleysi, brjóstverkur, verkur á innrennslisstað

hækkun lifrarensíma, minnkun rúmmáls blóðs sem rauðar frumur fylla, minnkun próteins í rauðum

frumum sem ber súrefni.

Mjög sjaldgæfar

: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum:

sveppasýking (Aspergillus-sýking), sýking í liðum (liðbólga af völdum baktería), sýking af völdum

flensublóðfíkils (e.

Haemophilus influenzae

), sýking í tannholdi, kossageit, kynsjúkdómur af

völdum bakteríu (lekandi)

húðkrabbamein (sortuæxli), beinmergskvilli

eyðilegging rauðra blóðkorna (blóðrauðalos), frumur mynda kekki, óeðlilegur storkuþáttur,

óeðlileg blóðstorknun

sjúkdómur vegna ofvirks skjaldkirtils (Basedow-sjúkdómur)

svefntruflanir, óeðlilegir draumar

yfirlið

erting í augum

marblettir

óvenjulegt bakflæði fæðu úr maga, verkur í tannholdi

gulnun húðar og/eða augna (gula)

bólga í húð, sjúkdómur sem felur í sér litabreytingar á húð

krampi í munnvöðva

blóð í þvagi

tíðatruflanir

óeðlilegur leki innrennslislyfsins úr æðum, óeðlileg tilfinning á innrennslisstað, hitatilfinning

viðbrögð við innrennslisgjöf.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Soliris

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8

Má ekki frjósa.

Soliris hettuglös í upprunalegum umbúðum má

aðeins taka úr kæli í eitt allt að 3 daga tímabil

. Að

þeim tíma liðnum má setja lyfið aftur í kælinn.

Geymið lyfið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Eftir þynningu ber að nota lyfið innan 24 klukkustunda.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga

lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Soliris inniheldur

Virka innihaldsefnið er eculizumab (300 mg/30 ml í hettuglasi sem samsvarar 10 mg/ml).

Önnur innihaldsefni eru:

- natríumfosfat einbasískt

- natríumfosfat tvíbasískt

- natríum klóríð

- pólýsorbat 80 (unnið úr grænmeti).

Leysir: vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Soliris og pakkningastærðir

Soliris er afgreitt sem innrennslisþykkni, lausn (30 ml í hettuglasi – eitt í hverjum pakka).

Soliris er tær og litlaus lausn.

Markaðsleyfishafi

Alexion Europe SAS

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Frakkland

Framleiðandi

Almac Pharma Services

22 Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5QD

Bretland

Patheon Italia S.p.A

Viale G. B. Stucchi, 110

20900 Monza (MB)

Ítalía

Alexion Pharma International Operations

Unlimited Company

College Business and Technology Park

Blanchardstown

Dublin 15

Írland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu og á

vef Lyfjastofnunar (http://www.serlyfjaskra.is). Þar eru líka tenglar á aðra vefi um sjaldgæfa sjúkdóma

og lyf við þeim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leiðbeiningar handa heilbrigðisstarfsfólki

sem sér um meðferð með Soliris

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

1- Hvernig er Soliris afgreitt?

Hvert hettuglas inniheldur 300 mg af virku efni í 30 ml lausn af lyfinu.

2- Áður en lyfið er gefið

Lyfið skal blandað og þynnt samkvæmt góðri starfsvenju, einkum hvað snertir smitgát.

Til þess hæfur heilbrigðisstarfsmaður skal undirbúa Soliris til gjafar og viðhafa smitgát.

Skyggna ber Soliris-lausnina til þess að ganga úr skugga um að í henni séu engar agnir og að hún

hafi ekki upplitast.

Dragið það magn af Soliris, sem þörf er fyrir, upp úr hettuglasinu/hettuglösunum með

dauðhreinsaðri sprautu.

Flytjið ráðlagðan skammt yfir í innrennslispokann.

Þynnið Soliris þangað til endanlegur styrkur verður 5 mg/ml (upphaflegur styrkur deilt með 2) með

því að bæta viðeigandi magni af leysi í innrennslispokann. Fyrir 300 mg skammta á að nota 30 ml

af Soliris (10 mg/ml) og bæta svo við 30 ml af leysi. Fyrir 600 mg skammta á að nota 60 ml af

Soliris og bæta svo við 60 ml af leysi. Fyrir 900 mg skammta á að nota 90 ml af Soliris og bæta svo

við 90 ml af leysi. Fyrir 1.200 mg skammta á að nota 120 ml af Soliris og bæta svo við 120 ml af

leysi. Endanlegt magn 5 mg/ml þynntrar Soliris-lausnar er 60 ml fyrir 300 mg skammta, 120 ml

fyrir 600 mg skammta, 180 ml fyrir 900 mg skammta eða 240 ml fyrir 1.200 mg skammta.

Leysiefni eru: Natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyf, lausn, Natríumklóríð 4,5 mg/ml (0,45%)

stungulyf, lausn eða 5% glúkósi í vatni.

Hristið innrennslispokann varlega með lausninni til að tryggja rækilega blöndun lyfs og

þynningarefnis.

Láta ber lausnina ná herbergishita [18°C - 25°C] áður en hún er gefin með því að láta hana bíða í

andrúmslofti.

Þynnta lausn má ekki hita í örbylgjuofni eða með neinum öðrum hitagjafa en andrúmslofti við

herbergishita.

Fargið ónotuðum hluta, sem eftir verður í hettuglasinu, þar eð lyfið inniheldur engin rotvarnarefni.

Þynntar Soliris-lausnir má geyma við 2°C - 8

C hita í allt að 24 klukkustundir fyrir gjöf.

3- Lyfjagjöf

Lyfið á ekki að gefa með heildarskammtsinndælingu í bláæð, hvorki um hliðartengi á

innrennslisbúnaði né beint í bláæð.

Soliris á aðeins að gefa með innrennsli í bláæð.

Þynnta lausn af Soliris á að gefa með innrennsli í bláæð á 25-45 mín. hjá fullorðnum og 1-4 klst.

hjá börnum með frjálsu rennsli, með lyfjadælu eða innrennslisdælu. Ekki er nauðsynlegt að verja

Soliris-lausnina fyrir ljósi á meðan hún er gefin sjúklingnum.

Fylgst skal með sjúklingum í eina klukkustund eftir innrennsli. Ef um er að ræða aukaverkun meðan á

gjöf Soliris stendur, má hægja á innrennslinu eða stöðva það eftir því sem læknir ákvarðar. Ef hægt er

á innrennslinu má heildartími innrennslis ekki vera lengri en tvær klukkustundir hjá fullorðnum og

unglingum og fjórar klukkustundir hjá börnum yngri en 12 ára.

4- Sérstakar ráðstafanir við meðferð og geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Soliris hettuglös í upprunalegum umbúðum má

aðeins taka úr kæli í eitt allt að 3 daga tímabil

. Að

þeim tíma liðnum má setja lyfið aftur í kælinn. Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem

tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur

fram.