Oslif Breezhaler

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Oslif Breezhaler
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Oslif Breezhaler
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Lyf til veikindi öndunarvegi sjúkdómum,
 • Lækningarsvæði:
 • Lungnasjúkdómur, langvarandi hindrandi
 • Ábendingar:
 • Oslif Skammtur er ætlað fyrir viðhald berkjuvíkkandi meðferð loftstreymi hindrun í fullorðinn sjúklinga með langvinn veikindi í lungum.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 14

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/001210
 • Leyfisdagur:
 • 29-11-2009
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/001210
 • Síðasta uppfærsla:
 • 23-12-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Oslif Breezhaler 150 míkrógrömm innöndunarduft, hörð hylki

Oslif Breezhaler 300 míkrógrömm innöndunarduft, hörð hylki

indacaterol

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Oslif Breezhaler og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Oslif Breezhaler

Hvernig nota á Oslif Breezhaler

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Oslif Breezhaler

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Oslif Breezhaler og við hverju það er notað

Hvað Oslif Breezhaler er

Oslif Breezhaler inniheldur virka efnið indacaterol sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast

berkjuvíkkandi lyf. Þegar því er andað að sér slakar það á vöðvunum í veggjum grönnu loftveganna í

lungunum. Þetta aðstoðar við að opna öndunarveginn og auðveldar við að koma loftinu inn og út.

Til hvers Oslif Breezhaler er notað

Oslif Breezhaler er notað til að auðvelda öndun hjá fullorðnum sjúklingum sem eiga í erfiðleikum með

öndun vegna lungnasjúkdóms sem kallast langvinn lungnateppa. Þegar um langvinna lungnateppu er

að ræða herpast vöðvarnir umhverfis öndunarveginn. Það gerir öndun erfiðari. Lyfið slakar á þessum

vöðvum í lungunum og auðveldar þannig loftinu að komast inn og út úr lungunum.

2.

Áður en byrjað er að nota Oslif Breezhaler

Ekki má nota Oslif Breezhaler

ef um er að ræða ofnæmi fyrir indacateroli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Oslif Breezhaler er notað

ef þú ert með astma (því þá mátt þú ekki nota Oslif Breezhaler).

ef þú ert með hjartasjúkdóma.

ef þú ert með flogaveiki.

ef þú ert með skjaldkirtilssjúkdóm (ofstarfsemi í skjaldkirtli).

ef þú ert með sykursýki.

Meðan á meðferð með Oslif Breezhaler stendur

Hættu að nota lyfið og segðu lækninum strax frá því

ef þú færð þyngsli fyrir brjósti, hósta,

önghljóð eða mæði strax eftir að hafa notað lyfið. Þetta geta verið einkenni ástands sem kallast

berkjukrampar.

Segðu lækninum strax frá því

ef ekki dregur úr einkennum langvinnrar lungnateppu (mæði,

önghljóð, hósti) eða þau versna.

Börn og unglingar

Oslif Breezhaler

má ekki

nota handa

börnum og unglingum yngri en 18 ára

Notkun annarra lyfja samhliða Oslif Breezhaler

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Segðu lækninum sérstaklega frá því ef þú notar:

lyf við öndunarerfiðleikum sem líkjast Oslif Breezhaler (þ.e. lyf svo sem salmeterol og

formoterol). Þú getur verið í aukinni hættu á að fá aukaverkanir.

lyf sem kallast beta blokkar sem eru notuð við háum blóðþrýstingi og sumum hjartasjúkdómum

(svo sem propranolol) eða við augnsjúkdómi sem kallast gláka (svo sem timolol).

lyf sem draga úr magni kalíums í blóði. Þetta eru:

sterar (t.d. prednisolon),

þvagræsilyf (bjúgtöflur) notuð við háum blóðþrýstingi, svo sem hýdróklórtíazíð,

lyf við öndunarerfiðleikum, svo sem teofyllin.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þú mátt ekki nota Oslif Breezhaler nema læknirinn ráðleggi þér að gera það.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að Oslif Breezhaler hafi áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla.

Oslif Breezhaler inniheldur laktósa (mjólkursykur)

Lyfið inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband

við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Oslif Breezhaler

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtur sem á að nota af Oslif Breezhaler

Venjulegur skammtur er innihald eins hylkis til innöndunar á hverjum degi. Verið getur að

læknirinn segi þér að nota 150 míkrógramma hylki eða 300 míkrógramma hylki eftir ástandi

þínu og hvernig þú svarar meðferðinni. Ekki nota meira en læknirinn segir til um.

Notaðu innöndunartækið á sama tíma á hverjum degi. Áhrifin vara í 24 klukkustundir. Þetta

tryggir að það sé alltaf nóg af lyfi í líkamanum til að auðvelda þér að anda yfir daginn og

nóttina. Það hjálpar þér einnig að muna eftir að nota það.

Hvernig nota á Oslif Breezhaler

Í pakkningunni eru innöndunartæki og hylki (í þynnu) sem innihalda lyfið á formi

innöndunardufts. Oslif Breezhaler innöndunartækið gerir þér kleift að anda að þér lyfinu úr

hylkjunum.

Notaðu hylkin einungis með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni (Oslif Breezhaler

innöndunartæki). Hylkin eiga að vera í þynnunni þar til þú þarft að nota þau.

Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu nota nýja Oslif Breezhaler innöndunartækið sem fylgir

með pakkningunni.

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun.

Ekki má gleypa hylkin.

Lestu leiðbeiningarnar aftast í fylgiseðlinum til að fá nánari upplýsingar um hvernig á að

nota innöndunartækið.

Ef notaður er stærri skammtur af Oslif Breezhaler en mælt er fyrir um

Ef þú hefur andað að þér of miklu af Oslif Breezhaler eða ef einhver annar hefur notað hylkin þín

skaltu tafarlaust láta lækninn vita eða fara á næstu bráðamóttöku. Sýndu Oslif Breezhaler

pakkninguna. Þörf getur verið á læknishjálp. Þú gætir fundið fyrir hraðari hjartslætti en venjulega eða

þú gætir fengið höfuðverk, fundið fyrir syfju, ógleði eða þurft að kasta upp.

Ef gleymist að nota Oslif Breezhaler

Ef þú gleymir skammti skaltu anda að þér einum skammti á venjulegum tíma daginn eftir. Ekki á að

anda að sér tvöföldum skammti til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Lengd meðferðar með Oslif Breezhaler

Haltu áfram að nota Oslif Breezhaler eins lengi og læknirinn segir til um.

Langvinn lungnateppa er langvinnur sjúkdómur svo að þú skalt nota Oslif Breezhaler á

hverjum degi

en ekki einungis þegar þú færð öndunarerfiðleika eða önnur einkenni langvinnrar

lungnateppu.

Ef þú hefur spurningar um hversu lengi meðferðin með Oslif Breezhaler á að standa, skaltu ráðfæra

þig við lækninn eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar. Segðu lækninum strax frá því

ef þú færð herpingsverk fyrir brjóstið (algengar).

ef þú færð of háan blóðsykur (sykursýki). Þú finnur fyrir þreytu, miklum þorsta og hungri (án

þess að þyngjast) og þú þarft að pissa meira en venjulega (algengar).

ef þú færð óreglulegan hjartslátt (sjaldgæfar).

ef þú færð einkenni ofnæmisviðbragða, svo sem útbrot, kláða, ofsakláða, öndunarerfiðleika eða

kyngingarerfiðleika, svima (sjaldgæfar).

ef þú færð öndunarerfiðleika ásamt hvæsandi öndun eða hósta (sjaldgæfar).

Aðrar aukaverkanir geta verið:

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

einkenni sem líkjast kvefi. Þú getur fengið öll eða flest eftirfarandi einkenna: hálssærindi,

nefrennsli, nefstíflu, hnerra, hósta og höfuðverk.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

þrýstingur eða verkur í kinnum og enni (ennis- og kinnholubólga)

nefrennsli

hósti

hálssærindi

höfuðverkur

svimi

hjartsláttarónot

vöðvakrampar

þroti á höndum, ökklum og fótum (bjúgur)

kláði/útbrot

brjóstverkur

verkur í vöðvum, beinum eða liðum

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

hraður hjartsláttur

dofi eða náladofi

vöðvaverkur

Sumir fá stundum hósta fljótlega eftir að hafa andað lyfinu að sér. Hósti er mjög algengt einkenni

langvinnrar lungnateppu. Ekki hafa áhyggjur þótt þú hóstir stuttu eftir að hafa andað lyfinu að þér.

Skoðaðu innöndunartækið til að kanna hvort hylkið er tómt og að þú hafir fengið fullan skammt. Ef

hylkið er tómt er engin ástæða til að hafa áhyggjur. Ef hylkið er ekki tómt skaltu anda lyfinu aftur að

þér samkvæmt leiðbeiningum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Oslif Breezhaler

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og takið ekki úr pakkningunni fyrr en rétt fyrir

notkun.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við að pakkningin sé skemmd eða hún ber þess merki að átt hafi

verið við hana.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Oslif Breezhaler inniheldur

Hvert Oslif Breezhaler 150 míkrógramma hylki inniheldur 150 míkrógrömm indacaterol sem

indacaterol maleat. Önnur innihaldsefni eru laktósi og hylkið er úr gelatínu.

Hvert Oslif Breezhaler 300 míkrógramma hylki inniheldur 300 míkrógrömm indacaterol sem

indacaterol maleat. Önnur innihaldsefni eru laktósi og hylkið er úr gelatínu.

Lýsing á útliti Oslif Breezhaler og pakkningastærðir

Í pakkningunni er innöndunartæki ásamt hylkjum í þynnu. Hylkin eru gegnsæ (glær) og innihalda hvítt

duft.

Oslif Breezhaler 150 míkrógramma hylki eru með vörunúmerið „

IDL 150

“ áprentað með

svörtu

fyrir ofan

svart

strik og firmamerkið (

) áprentað með

svörtu

fyrir neðan

svarta

strikið.

Oslif Breezhaler 300 míkrógramma hylki eru með vörunúmerið „

IDL 300

“ áprentað með

bláu

fyrir ofan

blátt

strik og firmamerkið (

) áprentað með

bláu

fyrir neðan

bláa

strikið.

Eftirtaldar pakkningastærðir eru fáanlegar:

Askja með 10 hylkjum og 1 innöndunartæki.

Askja með 30 hylkjum og 1 innöndunartæki.

Fjölpakkning með 2 pakkningum (sem hvor inniheldur 30 hylki og 1 innöndunartæki).

Fjölpakkning með 3 pakkningum (sem hver inniheldur 30 hylki og 1 innöndunartæki).

Fjölpakkning með 30 pakkningum (sem hver inniheldur 10 hylki og 1 innöndunartæki).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir og styrkleikar séu markaðssettir.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Írland

Framleiðandi

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics” Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Pierre Fabre Médicament

Tél: +33 1 49 10 96 18

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

S.A.

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR OSLIF BREEZHALER INNÖNDUNARTÆKI

Lestu eftirfarandi leiðbeiningar vandlega til að læra hvernig á að nota og hugsa um Oslif Breezhaler

innöndunartækið.

Notaðu einungis Oslif Breezhaler innöndunartækið sem fylgir í pakkningunni.

Ekki nota

Oslif Breezhaler hylki með öðru innöndunartæki og ekki nota Oslif Breezhaler innöndunartækið

með öðrum lyfjum í hylkjum.

Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu einungis nota nýja Oslif Breezhaler innöndunartækið

sem fylgir í pakkningunni.

Fargaðu innöndunartækinu eftir 30 daga notkun.

Leitaðu ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að losna við lyf og innöndunartæki

sem ekki þarf að nota lengur.

Ekki gleypa hylkin.

Duftið í hylkjunum er til innöndunar.

Oslif Breezhaler pakkningin:

Hver Oslif Breezhaler pakkning inniheldur:

eitt Oslif Breezhaler innöndunartæki

eina eða fleiri þynnur sem innihalda Oslif Breezhaler hylki til að nota með innöndunartækinu.

Oslif Breezhaler innöndunartæki gerir þér kleift að anda að þér lyfinu sem er í Oslif Breezhaler

hylkjunum.

Oslif Breezhaler

innöndunartæki

Þynna

Grunnur innöndunartækis

Hvernig nota á innöndunartækið

Dragðu hettuna af.

Hetta

Munnstykki

Hlíf

Hnappur

Hylkishólf

Þynna

Neðsti hluti innöndunartækisins

Opnaðu innöndunartækið:

Haltu þétt um neðsta hluta innöndunartækisins og hallaðu

munnstykkinu. Þetta opnar innöndunartækið.

Taktu til hylkið.

Rétt fyrir notkun

skaltu taka eitt hylki úr þynnunni með

þurrum höndum.

Settu hylkið í:

Settu hylkið í hylkishólfið.

Aldrei setja hylkið beint ofan í munnstykkið.

Lokaðu innöndunartækinu:

Lokaðu innöndunartækinu þangað til þú heyrir smell.

Gataðu hylkið:

Haltu innöndunartækinu uppréttu þannig að

munnstykkið vísi upp.

Gataðu hylkið með því að þrýsta samtímis þétt á báða

hliðarhnappana.

Gerðu þetta einungis einu sinni

Þú ættir að heyra smell þegar hylkið gatast.

Slepptu hliðarhnöppunum alveg.

Andaðu frá þér:

Áður en þú setur munnstykkið í munninn, skaltu anda vel frá

þér.

Ekki blása inn í munnstykkið.

Andaðu lyfinu að þér:

Til að anda lyfinu djúpt niður í öndunarveginn:

Haltu innöndunartækinu eins og sýnt er á myndinni.

Hliðarhnapparnir eiga að vísa til vinstri og hægri. Ekki

þrýsta á hliðarhnappana.

Settu munnstykkið í munninn og umluktu það þétt

með vörunum.

Andaðu hratt en stöðugt að þér og eins djúpt og þú

getur.

Athugaðu:

Þegar þú andar að þér gegnum innöndunartækið snýst hylkið

í hólfinu og þú ættir að heyra þyt. Þú finnur sætt bragð þegar

lyfið fer niður í lungun.

Frekari upplýsingar

Það getur komið fyrir að örlítil brot úr hylkinu fari í gegnum

hlífina og inn í munninn. Ef þetta gerist gætir þú fundið fyrir

þessum brotum á tungunni. Það er ekki skaðlegt að gleypa

þessi brot eða anda þeim að sér. Líkurnar á því að hylkið

brotni aukast ef hylkið er gatað oftar en einu sinni fyrir

slysni (skref 6).

Ef þú heyrir ekki þyt

Það getur verið að hylkið sé fast í hylkishólfinu. Ef þetta

gerist skaltu:

Opna innöndunartækið og losa hylkið varlega með því

að slá létt á neðsta hluta innöndunartækisins. Ekki

þrýsta á hliðarhnappana.

Andaðu lyfinu aftur að þér með því að endurtaka

skref 8 og 9.

Haltu niðri í þér andanum:

Eftir að þú hefur andað að þér lyfinu skaltu:

Halda niðri í þér andanum í að minnsta kosti

5-10 sekúndur eða eins lengi og þú getur með góðu

móti á meðan þú tekur innöndunartækið úr munninum.

Anda síðan frá þér.

Opna innöndunartækið til að athuga hvort eitthvað

duft sé eftir í hylkinu.

Ef duft er eftir í hylkinu:

Lokaðu innöndunartækinu.

Endurtaktu skref 8, 9, 10 og 11.

Flestir geta tæmt hylkið með einni eða tveimur innöndunum.

Frekari upplýsingar

Sumir hósta stundum fljótlega eftir að hafa andað lyfinu að

sér. Ekki hafa áhyggjur þótt þú hóstir stuttu eftir að hafa

andað lyfinu að þér. Ef hylkið er tómt þá hefur þú fengið nóg

af lyfi.

Eftir að þú hefur notað

lyfið:

Opnaðu munnstykkið aftur, fjarlægðu tóma hylkið

með því að hvolfa því úr hylkishólfinu. Settu tóma

hylkið í ruslið.

Lokaðu innöndunartækinu og settu hettuna aftur á.

Ekki geyma hylkin í Oslif Breezhaler innöndunartækinu.

Merktu við á skammtastrimilinn:

Á innanverðri pakkningunni er skammtastrimill. Merktu við

í reit dagsins ef það hjálpar þér að muna hvenær þú átt að

nota næsta skammt.

MUNDU:

Ekki gleypa Oslif Breezhaler hylkin.

Notaðu einungis Oslif Breezhaler

innöndunartækið sem fylgir í pakkningunni.

Oslif Breezhaler hylki á alltaf að geyma í þynnunni og einungis má taka þau úr henni rétt fyrir

notkun.

Settu aldrei Oslif Breezhaler hylki beint ofan í munnstykki Oslif Breezhaler

innöndunartækisins.

Ekki þrýsta á hliðarhnappana oftar en einu sinni.

Þú mátt aldrei blása í munnstykki Oslif Breezhaler innöndunartækisins.

Losaðu alltaf hliðarhnappana fyrir innöndun.

Þú mátt aldrei þvo Oslif Breezhaler innöndunartækið með vatni. Haltu því þurru. Sjá „Hvernig

hreinsa á innöndunartækið“.

Þú mátt aldrei taka Oslif Breezhaler innöndunartækið í sundur.

Notaðu alltaf nýja Oslif Breezhaler innöndunartækið sem fylgir með nýju pakkningunni.

Fargaðu innöndunartækinu eftir 30 daga notkun.

Ekki geyma hylkin í Oslif Breezhaler innöndunartækinu.

Geymdu alltaf Oslif Breezhaler innöndunartækið og hylkin á þurrum stað.

Hreinsun innöndunartækisins

Hreinsaðu innöndunartækið einu sinni í viku.

Strjúktu munnstykkið að innan og utan með hreinum, þurrum, rykfríum klút til að fjarlæga leifar

af dufti.

Ekki þvo innöndunartækið með vatni. Haltu því þurru.

Ekki taka innöndunartækið í sundur.