Bretaris Genuair

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Bretaris Genuair
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Bretaris Genuair
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Lyf til veikindi öndunarvegi sjúkdómum,
 • Lækningarsvæði:
 • Lungnasjúkdómur, langvarandi hindrandi
 • Ábendingar:
 • Bretaris Genuair er ætlað til meðferðar við berkjuvíkkandi meðferð til að létta einkenni hjá fullorðnum sjúklingum með langvinna lungnateppu (COPD).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002706
 • Leyfisdagur:
 • 20-07-2012
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002706
 • Síðasta uppfærsla:
 • 07-01-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Bretaris Genuair 322 míkrógrömm innöndunarduft

Aklídiníum (aklídiníumbrómíð)

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Bretaris Genuair og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Bretaris Genuair

Hvernig nota á Bretaris Genuair

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Bretaris Genuair

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Notkunarleiðbeiningar

1.

Upplýsingar um Eklilra Genuair og við hverju það er notað

Hvað er Bretaris Genuair?

Virka efnið í Bretaris Genuair er aklídiníum sem tilheyrir flokki lyfja sem nefnast berkjuvíkkandi lyf.

Berkjuvíkkandi lyf slaka á öndunarvegi og halda berkjugreinum opnum. Bretaris Genuair er

þurrduftsinnöndunartæki sem nýtir andardrátt þinn til að koma lyfinu ofan í lungun. Þetta auðveldar

öndun hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu.

Við hverju er Bretaris Genuair notað?

Elikra Genuair er notað til að opna öndunarveg og draga úr einkennum langvinnrar lungnateppu, sem

er alvarlegur, langvinnur lungnasjúkdómur sem einkennist af öndunarerfiðleikum. Regluleg notkun

Bretaris Genuair getur auðveldað öndun og dregið úr áhrifum sjúkdómsins á daglegt líf þegar

sjúkdómnum fylgir viðvarandi mæði.

2.

Áður en byrjað er að nota Bretaris Genuair

Ekki má nota Bretaris Genuair

ef um er að ræða ofnæmi fyrir aklídiníum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Bretaris Genuair er notað:

ef þú hefur þjáðst af hjartakvillum nýlega.

ef þú sérð ljósbauga í kringum ljós eða litmyndir (gláka).

ef þú ert með stækkaðan blöðruhálskirtil, átt í erfiðleikum með að losa þvag eða ert með

fyrirstöðu í þvagblöðru.

Bretaris Genuair er ætlað til viðhaldsmeðferðar og skal ekki nota við skyndilegri mæði eða hvæsandi

öndun. Ef einkenni langvinnrar lungnateppu (mæði, hvæsandi öndun, hósti) batna ekki eða versna þá

skaltu leita ráða hjá lækninum eins fljótt og unnt er.

Munnþurrkur, sem komið hefur fram þegarlyf eins og Bretaris Genuair eru notuð í lengri tíma, getur

tengst tannskemmdum. Þess vegna er mikilvægt að muna að huga að góðri munnhirðu.

Hætta skal notkun Bretaris Genuair og leita læknisaðstoðar tafarlaust:

ef þú færð þyngsli fyrir brjósti, hósta, hvæsandi öndun eða mæðist strax eftir notkun lyfsins.

Þetta geta verið einkenni um berkjukrampa.

Börn og unglingar

Bretaris Genuair er ekki ætlað börnum eða unglingum undir 18 ára aldri.

Notkun annarra lyfja samhliða Bretaris Genuair

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að vera notuð.

Upplýstu lækninn um það ef þú hefur notað eða notar svipuð lyf við öndunarerfiðleikum, t.d. lyf sem

innihalda tíótrópíum, ípratrópíum. Spyrðu lækni eða lyfjafræðing ef þú ert í vafa. Ekki er mælt með

notkun Bretaris Genuair samhliða þessum lyfjum.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Ekki má nota Bretaris Genuair á meðgöngu eða meðan á

brjóstagjöf stendur nema að höfðu samráði við lækni.

Akstur og notkun véla

Bretaris Genuair kann að hafa lítil áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Þetta lyf getur valdið

svima, höfuðverk eða þokusýn. Notið hvorki tæki né vélar ef einhver þessara áhrifa koma fram þar til

höfuðverkurinn er horfinn, sviminn er liðinn hjá eða þar til sjónin er aftur orðin eðlileg.

Bretaris Genuair innihieldur mjólkursykur

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

3.

Hvernig nota á Bretaris Genuair

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er

ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er ein innöndun tvisvar á sólarhring, kvölds og morgna.

Verkun Bretaris Genuair varir í 12 klukkustundir. Því skaltu reyna að nota Bretaris Genuair

innöndunartækið alltaf á sama tíma á hverjum morgni og hverju kvöldi. Þetta tryggir að ávallt sé

nægt lyf í líkamanum til að auðvelda þér öndun allan daginn og alla nóttina. Þetta auðveldar þér

einnig að muna eftir að nota lyfið.

Aldraðir sjúklingar og sjúklingar með nýrna- eða lifrarsjúkdóma mega nota ráðlagðan skammt. Ekki er

þörf á aðlögun skammta.

Langvinn lungnateppa er langvinnur sjúkdómur; þess vegna er mælt með því að Bretaris Genuair sé

notað alla daga, tvisvar á dag, en ekki aðeins þegar öndunarerfiðleikar eða önnur einkenni sjúkdómsins

koma fram.

Íkomuleið

Lyfið er til innöndunar.

Leiðbeiningar um notkun Genuair innöndunartækisins eru í Notkunarleiðbeiningunum. Leitaðu ráða

hjá lækni eða lyfjafræðingi ef þú ert í vafa um hvernig þú átt að nota Bretaris Genuair.

Nota má Bretaris Genuair hvenær sem er fyrir eða eftir neyslu matar eða drykkjar.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú telur þig hafa notað meira af Bretaris Genuair en þú ættir að gera skaltu hafa samband við lækni

eða lyfjafræðing.

Ef gleymist að nota Bretaris Genuair

Ef þú gleymir skammti af Bretaris Genuair skaltu taka hann þegar þú manst eftir því. Ef stutt er í næsta

skammt skaltu hins vegar sleppa skammtinum sem þú gleymdir.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Bretaris Genuair

Þetta lyf ætlað til langtímanota. Ef þú vilt hætta meðferðinni skaltu fyrst hafa samband við lækni þar

sem einkenni geta versnað.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ofnæmisviðbrögð geta komið fyrir, en þó er það mjög sjaldgæft (geta komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 1.000 einstaklingum). Hættu að nota lyfið og hafðu umsvifalaust samband við lækni ef þú

bólgnar í andliti, hálsi, vörum eða tungu (með eða án erfiðleika við að anda eða kyngja), finnur fyrir

svima eða aðsvifi, hraðari hjartslætti eða færð upphleyptar bólur með miklum kláða (ofsakláði), þar

sem þessi einkenni kunna að vera merki um ofnæmisviðbrögð.

Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fyrir við notkun á Bretaris Genuair:

Algengar: geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum

Höfuðverkur

Bólgur í ennisholum (skútabólga)

Kvef (nefkoksbólga)

Hósti

Niðurgangur

Ógleði

Sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum

Svimi

Munnþurrkur

Bólga í munni (munnbólga)

Hæsi (raddtruflun)

Hraður hjartsláttur (hraðtaktur)

Hjartsláttartilfinning (hjartsláttarónot)

Erfiðleikar við þvaglát (þvagteppa)

Þokusýn

Útbrot

Kláði í húð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir

beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Bretaris Genuair

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiða á innöndunartækinu og

öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið innöndunartækið í pokanum þar til tímabil lyfjagjafar hefst.

Notið innan 90 daga frá því að pokinn er opnaður.

Ekki skal nota Bretaris Genuair ef umbúðir eru skemmdar eða ef átt hefur verið við þær.

Þegar síðasti skammturinn hefur verið tekinn skal farga innöndunartækinu. Ekki má skola lyfjum niður

í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er

að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Bretaris Genuair inniheldur

Virka innihaldsefnið er aklídiníumbrómíð. Í hverjum gefnum skammti eru 375 míkrógrömm

aklídiníumbrómíðs sem samsvarar 322 míkrógrömmum af aklídiníum.

Önnur innihaldsefni eru mjólkursykurseinhýdrat (sjá kafla 2 „Bretaris Genuair inniheldur

mjólkursykur“).

Lýsing á útliti Bretaris Genuair og pakkningastærðir

Bretaris Genuair er hvítt eða nánast hvítt duft.

Genuair innöndunartækið er hvítt með innbyggðum skammtavísi og grænum skömmtunarhnappi.

Munnstykkinu er lokað með grænni hlífðarhettu sem hægt er að taka af. Innöndunartækið kemur í

plastpoka.

Pakkningastærðir:

Askja sem inniheldur 1 innöndunartæki með 30 skömmtum.

Askja sem inniheldur 1 innöndunartæki með 60 skömmtum.

Askja sem inniheldur 3 innöndunartæki sem hvert er með 60 skömmtum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

Framleiðandi

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Spánn

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

Tel: +370 52 691 947

България

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

EООД

тел.: +359 2 454 0950

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Tel: +372 667 5001

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH.

Tel: +43 1 879 95 85-0

España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Laboratori Guidotti S.p.A.

Tel: +39- 050 971011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

Tel: +371 67103210

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í {mánuður ÁÁÁÁ}.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

Notkunarleiðbeiningar

Þessi kafli inniheldur upplýsingar um notkun Genuair innöndunartækisins. Mikilvægt er að lesa þessar

upplýsingar vel vegna þess að hugsanlega virkar Genuair frábrugðið innöndunartækjum sem þú hefur

áður notað. Leitaðu til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum

um notkun innöndunartækisins.

Notkunarleiðbeiningunum er skipt í eftirfarandi kafla:

Fyrstu skrefin

Skref 1: Skammtur undirbúinn

Skref 2: Andaðu lyfinu að þér

Viðbótarupplýsingar

Fyrstu skrefin

Lestu þessar Notkunarleiðbeiningar áður en þú byrjar að nota lyfið.

Kynntu þér einstaka hluta Genuair innöndunartækisins.

Mynd A

Fyrir notkun:

a) Fyrir fyrstu notkun, rífðu upp innsiglaða pokann og fjarlægðu innöndunartækið. Fargaðu

pokanum.

b) Ekki ýta á græna hnappinn fyrr en þú ert tilbúin(n) að taka skammt.

Fjarlægðu hlífðarhettuna með því að þrýsta laust á örvarnar sem merktar eru á hvorri hlið

(Mynd B).

Stjórngluggi

Rauður = rétt innöndun

staðfest

Græni hnappurinn

Skammtavísir

Munnstykki

Hlífðarhetta

Stjórngluggi

Grænn = innöndunartæki

tilbúið til notkunar

Mynd B

SKREF 1: Skammtur undirbúinn

1.1 Horfðu á op munnstykkisins og gakktu úr skugga um að ekkert sé þar fyrir (Mynd C).

1.2 Horfðu á stjórngluggann (á að vera rauður, Mynd C).

Mynd C

1.3 Haltu innöndunartækinu í láréttri stöðu með munnstykkið að þér þannig að græni hnappurinn

vísi upp (Mynd D).

Mynd D

1.4 Þrýstu græna hnappinum alla leið niður til að hlaða skammt (Mynd E).

Þegar þú þrýstir hnappinum alla leið niður breytist litur stjórngluggans úr rauðum í grænan.

Gakktu úr skugga um að græni hnappurinn vísi upp. Ekki halla.

1.5 Slepptu græna hnappinum (Mynd F).

Þrýstu hér og

togaðu

RAUTT

Athugaðu opið á

munnstykkinu

Gakktu úr skugga um að þú sleppir hnappinum svo að innöndunartækið geti virkað á réttan hátt.

Mynd E

Mynd F

Stoppaðu og athugaðu:

1.6 Gakktu úr skugga um að stjórnglugginn sé nú grænn (Mynd G).

Lyfið er nú tilbúið til innöndunar.

Farðu í „SKREF 2: Andaðu lyfinu að þér“.

Mynd G

GRÆNT

Hvað gera skal ef stjórnglugginn er enn rauður eftir að þrýst hefur verið á hnappinn (Mynd

H).

Mynd H

Skammturinn er ekki tilbúinn. Farðu aftur í „SKREF 1 Skammtur undirbúinn“ og

endurtaktu skref 1.1 til 1.6.

SKREF 2: Andaðu lyfinu að þér

Lestu skref 2.1 til 2.7 að fullu fyrir notkun. Ekki halla.

2.1 Haltu innöndunartækinu frá munninum, og andaðu alveg frá þér. Ekki anda frá þér í

innöndunartækið (Mynd I).

Mynd I

2.2 Haltu höfðinu uppréttu, settu munnstykkið milli varanna, og settu varirnar þétt utan um

munnstykkið (Mynd J).

Ekki halda græna hnappinum niðri meðan þú andar að þér.

Mynd J

2.3 Andaðu kröftuglega og djúpt að þér í gegnum munninn. Andaðu að þér eins lengi og þú getur.

„Smellur“ gefur til kynna að þú sért að anda að þér á réttan hátt. Haltu áfram að anda að þér eins

lengi og þú getur eftir að þú heyrir „smell“. Hugsanlega heyra sumir sjúklinga ekki „smell“.

Notaðu stjórngluggann til að ganga úr skugga um að þú hafir andað rétt að þér.

2.4 Fjarlægðu innöndunartækið úr munninum.

2.5 Haltu andanum niðri eins lengi og þú getur.

2.6 Andaðu hægt frá þér fjarri innöndunartækinu.

Sumir sjúklingar geta fundið kornótta áferð í munninum, eða milt sætt eða beiskt bragð. Ekki taka

annan skammt jafnvel þó þú finnir ekki bragð eða áferð eftir innöndun.

Stoppaðu og athugaðu:

2.7 Gakktu úr skugga um að stjórnglugginn sé nú rauður (Mynd K). Þetta þýðir að þú hafir andað

að þér lyfinu á réttan hátt.

Mynd K

RAUTT

Hvað gera skal ef stjórnglugginn er enn grænn eftir innöndun (Mynd L).

Mynd L

Þetta þýðir að þú hafir ekki andað að þér lyfinu á réttan hátt. Farðu aftur í „SKREF 2 Andaðu lyfinu

að þér“ og endurtaktu skref 2.1 til 2.7.

Ef stjórnglugginn breytist ekki enn í rauðan gætir þú hafa gleymt að sleppa græna hnappinum fyrir

innöndun, eða þú hefur ekki andað nógu kröftuglega að þér. Reyndu aftur ef þetta gerist. Gakktu úr

skugga um að þú hafir sleppt græna hnappinum og að þú hafir andað alveg frá þér. Andaðu svo

kröftuglega og djúpt að þér í gegnum munnstykkið.

Hafðu samband við lækninn ef stjórnglugginn er enn grænn eftir endurteknar tilraunir.

Settu hlífðarhettuna aftur á munnstykkið eftir hverja notkun (Mynd M), til að koma í veg fyrir að ryk

og annað efni óhreinki innöndunartækið. Hentu innöndunartækinu ef þú týnir hettunni.

Viðbótarupplýsingar

Hvað á að gera ef þú óvart hleður skammt?

Geymdu innöndunartækið með hlífðarhettunni á þar til tími eru kominn á næsta skammt, fjarlægðu þá

hettuna og byrjaðu á skrefi 1.6.

Hvernig virkar skammtavísirinn?

Skammtavísirinn sýnir heildarfjölda skammta sem eftir eru í innöndunartækinu (Mynd N).

Við fyrstu notkun inniheldur hvert innöndunartæki að minnsta kosti 60 skammta, eða að

minnsta kosti 30 skammta, fer eftir pakkningastærð.

Í hvert skipti sem þú hleður skammti með því að þrýsta á græna hnappinn færist

skammtavísirinn örlítið í átt að næstu tölu (50, 40, 30, 20, 10, eða 0).

Hvenær er þörf á nýju innöndunartæki?

Mynd M

Þú skalt fá þér nýtt innöndunartæki:

Ef innöndunartækið lítur út fyrir að vera skemmt eða ef þú týnir hettunni, eða

Þegar rautt strik birtist á skammtavísinum, þetta þýðir að þú ert að nálgast síðasta skammtinn

(Mynd N), eða

Ef innöndunartækið er tómt (Mynd O).

Mynd N

Hvernig veistu að innöndunartækið er tómt?

Þegar græni hnappurinn fer ekki aftur í upphaflega stöðu og læsist í miðstöðu hefur þú náð síðasta

skammtinum (Mynd O). Þótt græni hnappurinn sé læstur getur þú andað að þér síðasta skammtinum.

Eftir það er ekki hægt að nota innöndunartækið aftur og þú þarft að byrja að nota nýtt innöndunartæki.

Hvernig á að hreinsa innöndunartækið?

ALDREI nota vatn til að hreinsa innöndunartækið, þar sem það getur eyðilagt lyfið.

Ef þú vilt hreinsa innöndunartækið skal einungis þurrka utanvert munnstykkið með þurrum pappírsklút

eða -þurrku.

Mynd O

Læstur

Skammtavísir færist hægt frá 60 til 0:

60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Skammtavísir

Rautt strik