PREGOLD BASE (NON BIOCIDE)

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
24-11-2017

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                PREgold BASE
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
PREGOLD BASE
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/
ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Хигиена на животните
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
114995E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
:
За потапяне на интактните цицки на
вимето
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
02 9768033 - достъпен само в работно време
от 9 до 18 ч.
ИЗДАНИЕ
: 2
КЛАСИФИКАЦИЯ
Не се класифи
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS իսպաներեն 28-11-2017
SDS SDS չեխերեն 24-11-2017
SDS SDS դանիերեն 24-11-2017
SDS SDS գերմաներեն 23-11-2017
SDS SDS էստոներեն 24-11-2017
SDS SDS հունարեն 25-11-2017
SDS SDS ֆրանսերեն 23-11-2017
SDS SDS լատվիերեն 25-11-2017
SDS SDS լիտվերեն 26-11-2017
SDS SDS հունգարերեն 25-11-2017
SDS SDS հոլանդերեն 23-11-2017
SDS SDS լեհերեն 26-11-2017
SDS SDS պորտուգալերեն 26-11-2017
SDS SDS ռումիներեն 26-11-2017
SDS SDS սլովակերեն 27-11-2017
SDS SDS սլովեներեն 27-11-2017
SDS SDS ֆիններեն 24-11-2017
SDS SDS շվեդերեն 24-11-2017
SDS SDS ռուսերեն 27-11-2017
SDS SDS Նորվեգերեն 26-11-2017
SDS SDS ուկրաիներեն 28-11-2017
SDS SDS խորվաթերեն 24-11-2017
SDS SDS սերբերեն 27-11-2017

search_alerts