P3-PARADIGM 10

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
17-09-2021

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
P3-PARADIGM 10
106841E
1 / 15
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
P3-paradigm 10
Код на продукта
:
106841E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за ползване при
почистващи процедури
в производството. Процес на
почистване на място (CIP)
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пир
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS իսպաներեն 24-11-2017
SDS SDS չեխերեն 24-11-2017
SDS SDS դանիերեն 24-11-2017
SDS SDS գերմաներեն 16-09-2021
SDS SDS էստոներեն 24-11-2017
SDS SDS հունարեն 28-04-2022
SDS SDS ֆրանսերեն 28-11-2017
SDS SDS իտալերեն 20-09-2021
SDS SDS լատվիերեն 18-09-2021
SDS SDS լիտվերեն 26-11-2017
SDS SDS հունգարերեն 26-01-2022
SDS SDS լեհերեն 26-11-2017
SDS SDS ռումիներեն 19-09-2021
SDS SDS սլովակերեն 20-09-2021
SDS SDS սլովեներեն 20-09-2021
SDS SDS ռուսերեն 27-11-2017
SDS SDS ուկրաիներեն 30-04-2022
SDS SDS խորվաթերեն 24-11-2017
SDS SDS սերբերեն 20-09-2021

search_alerts

view_documents_history