P3-HOROLITH AO

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
17-09-2021

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                P3-horolith AO
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
P3-HOROLITH AO
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Почистващо средство за ползване при
производството на храни. Процес на
почистване на място (CIP)
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
109252E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
:
Почистващ препарат
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
02 9768033 - достъпен само в работно 
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS չեխերեն 17-09-2021
SDS SDS գերմաներեն 20-09-2021
SDS SDS էստոներեն 17-09-2021
SDS SDS հունարեն 18-09-2021
SDS SDS ֆրանսերեն 20-09-2021
SDS SDS իտալերեն 20-09-2021
SDS SDS լատվիերեն 28-04-2022
SDS SDS լիտվերեն 19-09-2021
SDS SDS հունգարերեն 18-09-2021
SDS SDS լեհերեն 19-09-2021
SDS SDS ռումիներեն 19-09-2021
SDS SDS սլովակերեն 20-09-2021
SDS SDS սլովեներեն 20-09-2021
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS ուկրաիներեն 20-09-2021
SDS SDS խորվաթերեն 17-09-2021
SDS SDS սերբերեն 20-09-2021

search_alerts

view_documents_history