TOPACTIVE OKTO (900691)

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
27-04-2022

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
TOPACTIVE OKTO
115744E
1 / 23
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Topactive OKTO
UFI
:
W2C7-T01F-D90U-64SG
Код на продукта
:
115744E
Употреба на
веществото/сместа
:
Биоцид
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Дезинфектант за повърхности. Ръчен
процес
Дезинфектант. Полу-автоматичен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
21.02.2022
Издание
:
2.5
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
СМЕСТА
КЛАСИФИКАЦИЯ (Р
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap dán 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 26-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap olasz 30-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 26-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap portugál 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 30-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 29-04-2022

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése