PERSANTIN 75 mg/1 tableta obložena tableta

Ország: Bosznia-Hercegovina

Nyelv: horvát

Forrás: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Vedd Meg Most

Letöltés Betegtájékoztató (PIL)
09-08-2023
Letöltés Termékjellemzők (SPC)
09-08-2023

Aktív összetevők:

дипиридамол

Beszerezhető a:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

ATC-kód:

B01AC07

INN (nemzetközi neve):

dipiridamol

Adagolás:

75 mg/1 tableta

Gyógyszerészeti forma:

obložena tableta

Összetétel:

1 obložena tableta sadrži: 75 mg dipiridamol

db csomag:

60 obloženih tableta (3 PVC/PVDC blistera po 20 tableta), u kutiji

Recept típusa:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Gyártó:

GLENWOOD Gesellschaft mit beschrankter Haftung Pharmazeutische Erzeugnisse (Glenwood GmbH)

Engedélyezési státusz:

Važeći

Engedély dátuma:

2021-07-06

Betegtájékoztató

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Persantin
75 mg obložena tableta
dipiridamol
Pažljivo pro_č_itajte cijelu uputu prije nego po_č_nete uzimati
lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-
Sa_č_uvajte ovu uputu. Možda _ć_ete je trebati ponovo pro_č_itati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lije_č_niku, ljekarniku
ili medicinskoj sestri.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
štetiti, _č_ak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti
lije_č_nika, ljekarnika ili medicinsku
sestru. To uklju_č_uje i svaku mogu_ć_u nuspojavu koja nije navedena
u ovoj uputi. Pogledajte dio
4.
Uputstvo sadrži:
1.
Što je Persantin i za što se koristi
2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati Persantin
3.
Kako uzimati Persantin
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Persantin
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
Što je Persantin i za što se koristi
Persantin sadrži djelatnu tvar dipiridamol koja pripada skupini
lijekova koji se nazivaju antitrombocitni
lijekovi (lijekovi koji sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka
sprječavanjem nakupljanja krvnih pločica).
Koristi se kao dodatak drugim lijekovima koji se koriste za
sprječavanje zgrušavanja krvi (oralnim
antikoagulansima) za sprječavanje začepljenja krvnih žila
ugrušcima (tromboembolije) nakon ugradnje
umjetnih srčanih zalistaka.
2.
Što morate znati prije nego poČnete uzimati Persantin
Nemojte uzimati Persantin:
-
ako ste alergični na dipiridamol ili bilo koji drugi sastojak ovog
lijeka (naveden u dijelu 6.).
Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete
Persantin:
-
ako bolujete od teškog oštećenja krvnih žila srca (uključujući
nestabilnu anginu i nedavni srčani
udar, blokadu protoka krvi iz lijeve klijetke ili zatajenje srca)
-
ako bolujete od mijastenije gravis (rijetka bolest koja zahvaća
mišiće). Liječnik će razmotriti
potrebu za novom prilagodbom terapije nakon promjena u doziranju
dipirida
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Persantin 75 mg obložene tablete
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna obložena tableta sadržava 75 mg dipiridamola.
Pomoćne tvari s poznatim učinkom:
Jedna obložena tableta sadrži 29 mg saharoze i 0,8 mg boje sunset
yellow (E110).
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Obložena tableta
Okrugla, sjajna, crvena bikonveksna dražeja sa žutom jezgrom,
promjera 8,1-8,7 mm i debljine 4,0-4,5
mm
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Kao dodatak oralnim antikoagulansima za profilaksu tromboembolije
povezane s ugradnjom umjetnih
srčanih zalistaka.
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli
Preporučeno je doziranje između 300-450 mg dnevno, u podijeljenim
dozama. Maksimalna dnevna
doza je 600 mg.
Pedijatrijska populacija
Postoje samo ograničeni podaci o uporabi Persantina kod djece.
4.3.
Kontraindikacije
Preosjetljivost na dipirdamol ili bilo koju od pomoćnih tvari
navedenih u dijelu 6.1.
Primjena Persantina je kontraindicirana kod rijetkih nasljednih stanja
koja mogu biti nekompatibilna s
pomoćnom tvari u lijeku (vidjeti dio 4.4).
4.4.
Posebna upozorenja i posebne mjere opreza pri uporabi
Kardiovaskularni poremećaji
Među ostalim karakteristikama dipiridamol djeluje kao vazodilatator.
Potreban je oprez kod bolesnika s
teškim
oštećenjem
koronarnih
arterija,
uključujući
nestabilnu
anginu
i
nedavni
infarkt
miokarda,
opstrukciju protoka krvi iz lijevog ventrikla ili hemodinamičku
nestabilnost (npr. dekompenzaciju srca).
Intravensko farmakološko stres testiranje dipiridamolom i drugi
agonisti adenozinskih receptora
Klinička iskustva pokazuju da su bolesnici liječeni dipiridamolom
oralno, a kod kojih je bilo potrebno
provesti farmakološko stres testiranje dipiridamolom intravenski
intravenski ili drugim agonistima
adenozinskih receptora (npr. adenozin,regadenozon), morali prekinuti
uzimanje oralnog dipiridamola
2
24
sata
prije
intravenske
primjen
edipiridamolom
ili
48
sati
prije
primjene
drugo
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot