ASEPTO BOOSTER (911960)

Ország: Dánia

Nyelv: dán

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
24-11-2017

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                Asepto Booster
SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN
ASEPTO BOOSTER
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II (453/2010) -
EUROPA
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
IDENTIFICEREDE ANVENDELSER
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
PRODUKTKODE
:
ANVENDELSE DER FRARÅDES
1.4 NØDTELEFON
NATIONALE RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATION
Procesrengøringsmiddel; "Cleaning In Place" (CIP) proces
Ingen kendte.
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
DANMARK
Tel +45 36 15 85 85
Fax +45 36 15 85 48
dk@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/
IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
82121212
115664E
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Rengøringsmiddel
PRODUKTET ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/ IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
36 15 85 85
VERSION:
: 1
KLASSIFICERING
C; R35
R31
N; R50
:
:
SUNDHEDSFARER FOR
MENNESKER
Alvorlig ætsningsfare. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
:
MILJØFARER
Meget giftig for organismer, der lever i vand.
I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om
helbredspåvirkninger og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) 1272/2008 [CLP/GHS]
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt
ovenfor i afsnit 16.
KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 1999/45/EC [DPD]
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet
1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
Skin Corr. 1, H314
Aquatic Acute 1, H400
UDGIVELSESDATO/
REVISIONSDATO
:
_1/13_
15 maj 2013
_ASEPTO BOOSTER_
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
:
ANDRE FARER, SOM IKKE
INDEBÆRER KLASSIFICERING
FAREPIKTOGRAMMER
:
SIGNALORD
:
FARESÆTNINGER
:
FOREBYGGELSE
:
SIKKERHEDSSÆTNINGER
REAKTION
:
Farlig
P273 - Undgå udledning til miljøet.
P280 - Bær beskyttelsesha
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap bolgár 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 28-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 27-11-2017

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése