VOMEPRAM 10 mg/2 mL rastvor za injekciju/ infuziju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
07-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
07-07-2023

Aktivni sastojci:

metoklopramid

Dostupno od:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

ATC koda:

A03FA01

INN (International ime):

metoklopramid

Doziranje:

10 mg/2 mL

Farmaceutski oblik:

rastvor za injekciju/ infuziju

Sastav:

2 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 10 mg metoklopramid hidrohlorida

Jedinice u paketu:

5 bezbojnih staklenih ampula sa 2 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-07-07

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
∆ VOMEPRAM
10 mg/2 ml
rastvor za injekciju/infuziju
metoklopramid
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo prije nego što poČnete koristiti
lijek, jer sadrži važne informacije za
Vas.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da
škodi, čak i ako ima znake bolesti iste kao Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko
neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog
ljekara ili
farmaceuta.Pogledajte poglavlje 4.
Sadržaj uputstva:
1. Šta je VOMEPRAM i za šta se koristi
2. Šta treba da znate prije nego što počnete koristiti VOMEPRAM
3. Kako koristiti VOMEPRAM
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati VOMEPRAM
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije
1.
Šta je VOMEPRAM i za šta se koristi
Lijek VOMEPRAM je antiemetik. Aktivna supstanca je metoklopramid.
Lijek djeluje na dio mozga koji
sprječava mučninu i povraćanje.
Odrasli
Lijek VOMEPRAM se koristi kod odraslih za:

sprječavanje mučnine i povraćanja koji se mogu javiti nakon
operacije;

liječenje mučnine i povraćanja, uključujući mučnine i
povraćanja koji se mogu javiti kod migrene;

sprječavanje mučnine i povraćanja koji su uzrokovani
radioterapijom.
Djeca
Lijek VOMEPRAM se koristi kod djece i adolescenata u dobi od 1 do 18
godina samo ako drugo
liječenje ne djeluje ili se ne može koristiti za:

sprječavanje odloženog nastupa mučnine i povraćanja koji se mogu
javiti nakon hemoterapije;

liječenje mučnine i povraćanja koji su se javili nakon operacije.
2. Šta treba da znate prije nego što poČnete koristiti VOMEPRAM
Nemojte koristiti lijek VOMEPRAM ako:

ste alergični na metoklopramid ili na bilo koji drugi sastojak ovog
lijeka (navedeni u poglavlju 6);

imate krvarenje, začepljenje ili puknuće u želucu ili
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
∆ VOMEPRAM
10 mg/2 ml
rastvor za injekciju/infuziju
metoklopramid
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA
Aktivna supstanca:
2 ml rastvora (jedna ampula) sadrži 10 mg metoklopramid hidrohlorida.
PomoĆne supstance:
Natrijum hlorid.................................................14 mg
Natrijum metabisulfit (E223)............................ 3 mg
Natrijum hidroksid............................................ q.s.
Za cjeloviti popis pomoćnih supstanci, vidjeti poglavlje 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Rastvor za injekciju/infuziju
Bistri, bezbojni rastvor.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Odrasla populacija
Vomepram je indikovan kod odraslih za:

prevenciju postoperativne mučnine i povraćanja;

simptomatsko liječenje mučnine i povraćanja, uključujući mučninu
i povraćanje koji su izazvani
akutnom migrenom;

prevenciju mučnine i povraćanja koji su izazvani radioterapijom.
Pedijatrijska populacija
Vomepram je indikovan kod djece i adolescenata (u dobi od 1 do 18
godina) za:

prevenciju odgođenog nastupa mučnine i povraćanja koji su izazvani
hemoterapijom (kao druga
linija liječenja);

liječenje postoperativne mučnine i povraćanja (kao druga linija
liječenja).
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Rastvor se može primijeniti intravenski ili intramuskularno.
Doze u venu potrebno je primijeniti u obliku spore bolus injekcije (u
trajanju od najmanje 3 minute).
Sve indikacije (odrasli pacijenti)
Za prevenciju postoperativne mučnine i povraćanja preporučuje se
jedna doza od 10 mg.
Za simptomatsko liječenje mučnine i povraćanja, uključujući
mučninu i povraćanje koji su izazvani
akutnom migrenom te za prevenciju mučnine i povraćanja koji su
izazvani radioterapijom: preporučena
pojedinačna doza je 10 mg, koja se ponavlja do 3 puta na dan.
Maksimalna preporučena dnevna doza je 30 mg ili 0,5 mg/kg tjelesne
težine.
Liječenje injiciranjem lijeka treba trajati što je kraće moguće, a
prelaz na oralno
                
                Pročitajte cijeli dokument