TRUMP METAL PRO SPECIAL

Češka Republika - češki - Ecolab

Kupi sada

Dostupno od:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Broj odobrenja:
113552E

Dokumenti na drugim jezicima

Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
bugarski 17-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
španjolski 20-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
danski 17-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
njemački 16-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
estonski 25-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
grčki 18-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
engleski 18-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
francuski 17-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
talijanski 18-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
mađarski 18-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
nizozemski 16-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
poljski 19-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
portugalski 29-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
rumunjski 19-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
slovački 20-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
slovenski 20-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
finski 18-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
švedski 18-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
ruski 19-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
norveški 19-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
hrvatski 25-01-2022

Pročitajte cijeli dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Trump Metal Pro Special

113552E

1 / 14

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Trump Metal Pro Special

58KX-1CG4-110A-Q7S9

Kód výrobku

113552E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro strojové mytí nádobí

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Mycí a oplachový přípravek na nádobí; Automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

11.02.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou

evropskou legislativou).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Trump Metal Pro Special

113552E

2 / 14

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

disodium metasilicate

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

disodium metasilicate

6834-92-0

229-912-9

01-2119449811-37

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

>= 5 - < 10

p-kumensulfonát sodný

15763-76-5

239-854-6

01-2119489411-37

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Alkoholy, C12-C15-

rozvětvené a lineární,

etoxylované,

propoxylované

120313-48-6

POLYMER

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 0.5 - < 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Trump Metal Pro Special

113552E

3 / 14

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Je-li postižený přivědomí,

podejte mu 2 sklenice vody. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

...

Pročitajte cijeli dokument

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Podijelite ove informacije