TRICAL 1 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
26-04-2022
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
26-04-2022

Aktivni sastojci:

glimepirid

Dostupno od:

BERLIN CHEMIE / Menarini BH d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

A10BB12

INN (International ime):

glimepirid

Doziranje:

1 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

1 tableta sadrži: 1 mg glimepirida

Jedinice u paketu:

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

BERLINCHEMIE AG

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-12-01

Uputa o lijeku

                UPUTSTVO ZA PACIJENTE
Trical
1 mg
tableta
glimepirid
ProČitajte pažljivo cijelo uputstvo prije nego što poČnete uzimati
ovaj lijek, jer sadrži važne informacije
za Vas.
-
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda Vam opet bude potrebno.
-
U slučaju da imate dodatnih pitanja ili sumnji, obratite se Vašem
ljekaru ili farmaceutu.
-
Ovaj lijek je propisan Vama i ne smijete ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako su
njihovi simptomi isti kao i Vaši.
-
Ako primjetite neku nuspojavu, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i moguće
nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4.
U uputstvu:
1.
Šta je Trical 1 mg i za šta se koristi
2.
Šta morate znati prije nego uzmete Trical 1 mg
3.
Kako uzimati Trical 1mg
4.
MoguĆe nuspojave
5.
Kako Čuvati Trical 1mg
6.
Sadržaj pakovanja i ostale informacije
1. ŠTA JE TRICAL 1 mg I ZA ŠTA SE KORISTI
Trical 1 mg sadrži aktivnu supstancu glimepirid.
Trical 1 mg je lijek djelotvoran za snižavanje nivoa šećera u krvi
koji se primjenjuje kroz usta. Spada u
skupinu lijekova za snižavanje nivoa šećera u krvi koji se zovu
sulfoniluree. Trical 1 mg djeluje tako što
pojačava otpuštanje inzulina iz pankreasa, a oslobođeni inzulin
nakon toga snižava koncentraciju
šećera u krvi.
Za šta se koristi Trical:
Trical 1 mg koristi se za liječenje određenog oblika dijabetesa (tip
2 dijabetes melitus) kod odraslih ako
dijeta, fizička aktivnost i redukcija tjelesne težine sami po sebi
nisu dovoljni za adekvatnu kontrolu
šećera u krvi.
2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO UZMETE TRICAL 1 mg
Nemojte uzimati Trical 1 mg i obavijestite Vašeg ljekara:
-
ako ste alergični na glimepirid, druge lijekove iz iste skupine
(sulfoniluree ili sulfonamide) ili neki
od ostalih sastojaka ovog lijeka (navedeni u dijelu 6)
-
ako imate inzulin-ovisni (tip 1) dijabetes
-
ako imate dijabetičku ketoacidozu (komplikacija dijabetesa pri kojoj
dolazi do nagomilavanja
kiseline u krvi, kod koje vam se mogu ispoljiti neki od slijedećih
simptoma: iscrpljenost, mučnina,
uče
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Trical 1 mg, tableta
Trical 2 mg, tableta
Trical 3 mg, tableta
glimepirid
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Trical 1
Svaka tableta sadrži 1 mg glimepirida.
Trical 2
Svaka tableta sadrži 2 mg glimepirida.
Trical 3
Svaka tableta sadrži 3 mg glimepirida.
Pomoćne supstance sa poznatim učinkom:
Trical 1 mg tablete sadrže 75,40 mg laktoza monohidrata po tableti.
Trical 2 mg tablete sadrže 150,80 mg laktoza monohidrata po tableti.
Trical 3 mg tablete sadrže 149,50 mg laktoza monohidrata po tableti.
Za punu listu pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Tablete.
Trical 1 mg
Bijele tablete, kosih rubova, u obliku kapsule, bez ovojnice.
Trical 2 mg
Bijele tablete, kosih rubova, u obliku kapsule, bez ovojnice sa
diobenom crtom na jednoj strani.
Tableta se može podjeliti na jednake doze.
Trical 3 mg
Žute tablete, kosih rubova, u obliku kapsule, bez ovojnice, sa
diobenom crtom na jednoj strani.
Diobena crta nije namjenjena za dijeljenje tablete.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Trical je indiciran u terapiji dijabetes melitusa tipa 2, kada dijeta,
fizičke vježbe i redukcija težine sami
po sebi nisu dovoljni.
Trical je indiciran kod odraslih.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Osnova uspješnog tretmana dijabetesa je kontrolisana ishrana, redovna
fizička aktivnost, kao i
redovna kontrola nivoa šećera u krvi i urinu. Oralni antidijabetici
ili insulin ne mogu kompenzovati ako
se pacijent ne pridržava svoje preporučene dijete.
Doziranje se određuje na osnovu rezultata određivanja nivoa glukoze
u urinu i krvi.
Početna doza je 1 mg glimepirida dnevno. Ako je postignuta dobra
kontrola ova doza treba da bude
doza održavanja.
Za drugačije režime doziranja dostupne su odgovarajuće jačine.
Ako kontrola nije zadovoljavajuća, doza treba da se poveća, bazirano
na kontroli glikemije, postepeno
u intervalima od 1 do 2 nedelje između svakog koraka, do 2 mg, 3 mg
ili 4 mg glimepirida dnevno.
Doziranje više od 4 mg gl
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod