TACFORIUS 1 mg/1 kapsula kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
14-09-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
02-02-2022

Aktivni sastojci:

tacrolimus

Dostupno od:

PLIVA d.o.o.Sarajevo

ATC koda:

L04AD02

INN (International ime):

takrolimus

Doziranje:

1 mg/1 kapsula

Farmaceutski oblik:

kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda

Sastav:

1 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda sadrži: 1 mg takrolimusa (u obliku hidrata)

Jedinice u paketu:

30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 prozirna PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula) u aluminjskoj vrećici, u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-02-02

Uputa o lijeku

                1
Uputa za pacijenta
Tacforius 0,5 mg, kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
Tacforius 1 mg, kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
Tacforius 3 mg, kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
Tacforius 5 mg, kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
takrolimus
Pažljivo proČitajte cijelu uputu prije nego poČnete uzimati ovaj
lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može
im naškoditi, čak i ako su njihovi
znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti
ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
Šta se nalazi u ovoj uputi:
1. Šta je Tacforius i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Tacforius
3. Kako uzimati Tacforius
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tacforius
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije
1. Šta je Tacforius i za šta se koristi
Tacforius sadrži aktivnu supstancu takrolimus. Tacforius je
imunosupresivni lijek. Nakon presađivanja
organa
(jetre,
bubrega),
Vaš
imunološki
sistem
pokušat
će
odbaciti
novi
organ.
Tacforius
se
primjenjuje za kontrolu imunološkog odgovora tijela, čime mu se
omogućuje da prihvati presađeni
organ.
Tacforius možete primiti i kad već imate reakciju odbacivanja
presađene jetre, bubrega, srca ili nekog
drugog organa, kada se terapijom koju ste prethodno uzimali nije mogao
kontrolisati imunološki
odgovor nakon presađivanja.
Tacforius se primjenjuje kod odraslih.
2. Šta morate znati prije nego poČnete uzimati Tacforius
Nemojte uzimati Tacforius
- ako ste alergični na takrolimus ili neki drugi sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6).
- ako ste alergični na sirolimus ili neki makrolidni antibiotik (npr.
eritromicin, klaritromicin, josamicin).
Upozorenja i mjere opreza
Takrolimus u kapsulama s trenutnim oslob
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV LIJEKA
Tacforius 0,5 mg kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
Tacforius 1 mg kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
Tacforius 3 mg kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
Tacforius 5 mg kapsula s produljenim oslobaĐanjem, tvrda
takrolimus
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Tacforius 0,5 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Jedna kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda sadrži 0,5 mg
takrolimusa (u obliku hidrata).
Pomo_ć_na supstanca s poznatim u_č_inkom
Jedna kapsula sadrži 53,725 mg laktoze.
Tacforius 1 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Jedna kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda sadrži 1 mg
takrolimusa (u obliku hidrata).
Pomo_ć_na supstanca s poznatim u_č_inkom
Jedna kapsula sadrži 107,45 mg laktoze.
Tacforius 3 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Jedna kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda sadrži 3 mg
takrolimusa (u obliku hidrata).
Pomo_ć_na supstanca s poznatim u_č_inkom:
Jedna kapsula sadrži 322,35 mg laktoze.
Tacforius 5 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Jedna kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda sadrži 5 mg
takrolimusa (u obliku hidrata).
Pomo_ć_na supstanca s poznatim u_č_inkom:
Jedna kapsula sadrži 537,25 mg laktoze i 0,0154 mg bojila ponceau 4R.
Za cjeloviti popis pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Tacforius 0,5 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Želatinske
kapsule
s
otisnutom
oznakom
„TR”
na
svijetložutoj
kapici
kapsule
i
„0,5
mg”
na
svijetlonarančastom tijelu kapsule.
Tacforius 1 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Želatinske kapsule s otisnutom oznakom „TR” na bijeloj kapici
kapsule i „1 mg” na svijetlonarančastom
tijelu kapsule.
Tacforius 3 mg kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
Želatinske kapsule s otisnutom oznakom „TR” na
svijetlonarančastoj kapici kapsule i „3 mg” na
svijetlonarančastom tijelu kapsule.
Tacforius 5 mg kapsula s produlj
                
                Pročitajte cijeli dokument