SKOPRYL 10 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
01-01-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
01-01-2022

Aktivni sastojci:

lizinopril

Dostupno od:

Alkaloid d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

C09AA03

INN (International ime):

lizinopril

Doziranje:

10 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

1 tableta sadrži: 10 mg lizinopril (u obliku lizinopril, dihidrata)

Jedinice u paketu:

20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

ALKALOID AD Skopje

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-01-01

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
SKOPRYL
5 mg tableta
10 mg tableta
20 mg tableta
lizinopril
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo, jer
sadrži informacije koje su važne za Vas.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i
ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje od neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili ako
primijetite neželjena djelovanja koja ovdje
nisu navedena, molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek Skopryl i za šta se koristi
2.
Prije nego što počnete da uzimate lijek Skopryl
3.
Kako uzimati lijek Skopryl
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati lijek Skopryl
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK SKOPRYL I ZA ŠTA SE KORISTI
Lijek Skopryl sadrži aktivnu supstancu lizinopril, koja pripada grupi
lijekova pod nazivom blokatori
angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE). Lijek Skopryl se primjenjuje
za:
- liječenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija),
- liječenje srčane insuficijencije,
- liječenje nedavnog infarkta srca (srčani udar) i
- liječenje bubrežnih komplikacija kod pacijenata koji boluju od
šećerne bolesti tipa II sa povišenim krvnim
pritiskom.
Lijek Skopryl djeluje tako što širi krvne sudove, a time i snižava
visok krvni pritisak. Takođe, ovaj lijek
olakšava istiskivanje krvi iz srca u sve dijelove tijela. Kod
pacijenata koji pate od insuficijencije srca, lijek
Skopryl pomaže srcu da radi efikasnije.
2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE LIJEK SKOPRYL
Nemojte uzimati lijek Skopryl ako:

ste alergični (preosjetljivi) na lizinopril ili na bilo koju od
pomoćnih supstanci ovog lijeka (pogledati dio
6. „Dodatne informacije“),

ste ikada dobili alergijsku reakciju na lijek iz grupe ACE-inhibitora.
Alergijska reakcija je možda
uzrokovala pojavu otoka ruke, noge, gležnjeva, 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
SKOPRYL
5 mg tableta
10 mg tableta
20 mg tableta
lizinopril
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži 5 mg lizinoprila (u obliku lizinopril,
dihidrata).
Jedna tableta sadrži 10 mg lizinoprila (u obliku lizinopril,
dihidrata).
Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (u obliku lizinopril,
dihidrata).
Za potpuni sastav pomoćnih supstanci pogledati dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
Skopryl 5 mg tableta.
Blijedožuta, okrugla, ravna tableta s prelomnom crtom na jednoj
strani.
Skopryl 10 mg tableta
Blijedožuta, okrugla, bikonveksna tableta s prelomnom crtom na jednoj
strani.
Skopryl 20 mg tableta
Svijetloružičasta, okrugla, bikonveksna tableta s prelomnom crtom na
jednoj strani.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
Terapijske indikacije
Hipertenzija
Terapija hipertenzije.
SrČana insuficijencija
Terapija simptomatske insuficijencije srca.
Akutni infarkt miokarda
Kratkotrajna terapija (šest sedmica) hemodinamski stabilnih
pacijenata, u roku od 24 sata od akutnog
infarkta miokarda.
Renalne komplikacije šeĆerne bolesti
Terapija
bubrežnih
komplikacija
kod
hipertenzivnih
pacijenata
sa
dijabetesom
tipa
2
i
početnom
nefropatijom (pogledati dio 5.1).
4.2
Doziranje i naČin primjene
2
Doziranje
Lizinopril bi trebalo da bude primijenjen kao pojedinačna dnevna
doza. Kao i svi ostali preparati koji se
primjenjuju kao pojedinačna dnevna doza i lijek Skopryl treba uzimati
otprilike u isto vrijeme svaki dan.
Dozu treba odrediti individualno prema profilu pacijenata i
vrijednostima krvnog pritiska kao odgovor na
terapiju (pogledati dio 4.4).
Hipertenzija
Lijek Skopryl se može primjenjivati kao monoterapija ili u
kombinaciji sa drugim antihipertenzivima
(pogledati dijelove 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).
Početna doza
Kod pacijenata sa hipertenzijom preporučuje se liječenje započeti
dozom od 10 mg na dan. Kod
pacijenata
sa
snažnijom
aktivacijom
sistema
renin-angiotenzin-aldosteron
(naročito
onih
sa
renovaskularnom hipertenzijom, deplecijom soli i/ili volumena 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod