Rivaroksaban APC 15 mg filmom obložene tablete

Država: Hrvatska

Jezik: hrvatski

Izvor: HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
05-09-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
05-09-2022

Aktivni sastojci:

rivaroksaban

Dostupno od:

APC Instytut Sp. z o.o., Ul. Aleje Jerozolimskie 146c, Varšava, Mazowieckei, Poljska

ATC koda:

B01AF01

INN (International ime):

rivaroksaban

Farmaceutski oblik:

Filmom obložena tableta

Sastav:

Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 15 mg rivaroksabana

Tip recepta:

na recept ponovljivi recept

Proizveden od:

Adamed Pharma S.A., Pabianice, Poljska Adamed Pharma S.A., Czosnow, Poljska

Proizvod sažetak:

Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-01]; 14 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-02]; 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-03]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-04]; 42 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-05]; 56 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-06]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-07]; 98 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-08]; 100 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-892800306-09] Urbroj: 381-12-01/154-22-07

Datum autorizacije:

2022-09-01

Uputa o lijeku

                1
UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA RIVAROKSABAN APC 15 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE RIVAROKSABAN APC 20 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE
rivaroksaban
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo
otkrivanje novih sigurnosnih
informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi moţete pomoći.
Za postupak prijavljivanja
nuspojava, pogledajte dio 4.
PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OVAJ
LIJEK JER SADRŽI VAMA VAŽNE
PODATKE.
-
Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im
naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti
liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Pogledajte dio 4.
ŠTO SE NALAZI U OVOJ UPUTI
1.
Što je Rivaroksaban APC i za što se koristi
2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati Rivaroksaban APC
3.
Kako uzimati Rivaroksaban APC
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Rivaroksaban APC
6.
Sadrţaj pakiranja i druge informacije
1.
ŠTO JE RIVAROKSABAN APC I ZA ŠTO SE KORISTI
Rivaroksaban APC sadrţi djelatnu tvar rivaroksaban. Rivaroksaban APC
se koristi u odraslih za:
-
Sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka u mozgu (moţdani udar) i
drugim krvnim ţilama u tijelu
ako imate oblik nepravilnog srčanog ritma koji se zove nevalvularna
fibrilacija atrija.
-
liječenje krvnih ugrušaka u venama nogu (duboka venska tromboza) i u
krvnim ţilama pluća
(plućna embolija) i sprječavanje ponovnog pojavljivanja krvnih
ugrušaka u krvnim ţilama nogu
i/ili pluća.
Rivaroksaban APC se primjenjuje u djece i adolescenata mlađih od 18
godina i tjelesne teţine od 30 kg
ili više za:
-
liječenje krvnih ugrušaka i sprječavanje ponovnog pojavljivanja
krvnih ugrušaka u venama ili u
krvnim ţilama pluća, nakon početnog liječenja u trajanju od
najmanje 5 dana lij
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo
otkrivanje novih sigurnosnih
informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju
na nuspojavu za ovaj lijek. Za
postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.
1.
NAZIV LIJEKA
Rivaroksaban APC 15 mg filmom obložene tablete
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna filmom obložena tableta sadrži 15 mg rivaroksabana.
Pomoćna tvar s poznatim učinkom
Jedna filmom obložena tableta sadrži 27,5 mg laktoze (u obliku
hidrata), vidjeti dio 4.4.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta (tableta)
Ružičaste boje, okrugle, bikonveksne tablete (promjera 7,3 mm),
označene brojem“15” na jednoj
strani.
_ _
_ _
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
TERAPIJSKE INDIKACIJE
_Odrasli _
Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika s
nevalvularnom fibrilacijom
atrija koji imaju jedan ili više čimbenika rizika poput kongestivnog
zatajivanja srca, hipertenzije, dobi
≥ 75 godina, šećerne bolesti, pretrpljenog moždanog udara ili
tranzitorne ishemijske atake.
Liječenje duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE) i
prevencija ponavljajuće duboke
venske tromboze i plućne embolije u odraslih bolesnika (vidjeti dio
4.4 za hemodinamički nestabilne
bolesnike s plućnom embolijom).
_Pedijatrijska populacija _
Liječenje venske tromboembolije (VTE) i prevencija ponavljajućeg
VTE-a u djece i adolescenata u
dobi manjoj od 18 godina i tjelesne težine od 30 kg do 50 kg nakon
najmanje 5 dana početnog
liječenja parenteralnim antikoagulansom.
4.2
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Doziranje
_Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih _
Preporučena doza je 20 mg jedanput na dan, što je takoĎer i
maksimalna preporučena doza.
Liječenje lijekom Rivaroksaban APC mora se nastaviti dugotrajno ako
je korist prevencije
moždanog udara i sistemske embolije veća od rizika od krvarenja
(vidjeti dio 4.4).
Ako propusti dozu, bolesnik mora odmah uzeti Rivaroksaban 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod