RELIKA 4 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
13-04-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
13-04-2023

Aktivni sastojci:

Периндоприл

Dostupno od:

Alkaloid d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

C09AA04

INN (International ime):

perindopril

Doziranje:

4 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

1 tableta sadrži: 4 mg perindopril tertbutilamina

Jedinice u paketu:

30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

ALKALOID AD Skopje

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-04-13

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
RELIKA
2 mg tableta
4 mg tableta
8 mg tableta
perindopril
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo, jer
sadrži informacije koje su važne za Vas.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje od neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili ako
primijetite neželjena djelovanja koja
ovdje nisu navedena, molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili
farmaceuta.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek Relika i za šta se koristi
2.
Prije nego što počnete da uzimate lijek Relika
3.
Kako uzimati lijek Relika
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati lijek Relika
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK RELIKA I ZA ŠTA SE KORISTI
Lijek Relika je inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE).
Djeluje tako što širi krvne sudove što
olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz njih.
Lijek Relika se koristi:
-
U terapiji visokog krvnog pritiska (hipertenzija);
-
U terapiji srčane slabosti (stanje u kome je srce nesposobno da pumpa
dovoljno krvi da zadovolji
potrebe organizma);
-
Da smanji rizik od pojave srčanog napada (miokardni infarkt), kod
pacijenata sa stabilnom bolešću
srčanih arterija (stanje gdje je dotok krvi u srce smanjen ili
blokiran) i kod onih pacijenata koji su već
imali infarkt i/ili operaciju radi poboljšanja dotoka krvi u srce
širenjem krvnih sudova.
2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE LIJEK RELIKA
Nemojte uzimati lijek Relika ako:

ste alergični (preosjetljivi) na perindopril, neki drugi ACE
inhibitor ili bilo koju pomoćnu supstancu
ovog lijeka (pogledati dio 6),

ste više od 3 mjeseca trudni ili ako dojite (takođe je bolje
izbjegavati primjenu lijeka Relika u ranoj
trudnoći),

ste prilikom prethodne primjene ACE inhibitora osjetili sviranje u
grudima, oticanje lica, jezika ili

                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
RELIKA
2 mg tableta
4 mg tableta
8 mg tableta
perindopril
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Relika 2 mg tablete
Jedna tableta sadrži 2 mg perindopril tert-butilamina.
Pomoćne supstance: jedna tableta sadrži 29,665 mg laktoze, bezvodne.
Relika 4 mg tablete
Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril tert-butilamina.
Pomoćne supstance: jedna tableta sadrži 59,330 mg laktoze, bezvodne.
Relika 8 mg tablete
Jedna tableta sadrži 8 mg perindopril tert-butilamina.
Pomoćne supstance: jedna tableta sadrži 118,660 mg laktoze,
bezvodne.
Za potpuni sastav pomoćnih supstanci vidite dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
*
tableta
Relika 2 mg tablete
Bijele do skoro bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutom
oznakom ”D” na jednoj strani i
oznakom ”57” na drugoj strani.
Relika 4 mg tablete
Bijele do skoro bijele tablete, oblika kapsule, sa utisnutom oznakom
”D” na jednoj strani i oznakama
”5” i ”8” na drugoj strani, razdvojene prelomnom crtom.
Relika 8 mg tablete
Bijele do skoro bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutom
oznakom ”D” na jednoj strani i
oznakama ”5” i ”9” na drugoj strani, razdvojene prelomnom
crtom.
Tableta može biti podijeljena u dvije jednake doze.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
Terapijske indikacije
Hipertenzija
Terapija hipertenzije.
SrČana slabost
Terapija manifestne srčane slabosti.
Stabilna koronarna arterijska bolest
Smanjenje
rizika
od
pojave
srčanih
poremećaja
kod
pacijenata
sa
miokardnim
infarktom
i/ili
revaskularizacijom u anamnezi.
2
4.2
Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Doza se određuje individualno za svaki pacijent (pogledati dio 4.4.),
u zavisnosti njegovog stanja ili
efekta terapije krvnog pritiska.
Hipertenzija
Lijek
Relika
se
može
koristiti
kao
monoterapija
ili
u
kombinaciju
sa
drugim
antihipertenzivima
(pogledati dijelove 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).
Preporučena početna doza je 4 mg jednom dnevno i to ujutro. Kod
pacijenata sa jako aktiviranim
renin-angiotenzin-aldosteron
sistemom
(renovasku
                
                Pročitajte cijeli dokument