OVERACT 80 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
01-09-2022
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
01-09-2022

Aktivni sastojci:

валсартан

Dostupno od:

TuzlaFarm d.o.o. Tuzla

ATC koda:

C09CA03

INN (International ime):

valsartan

Doziranje:

80 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 80 mg valsartana

Jedinice u paketu:

28 film tableta (2 PVC/PE/PVDCAlu blistera po 14 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-01-04

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
OVERACT
80 mg
film tableta
valsartan
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo prije nego što poČnete uzimati
ovaj lijek jer sadrži važne informacije za
Vas
-
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete morati ponovo da ga pročitate.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri.
-
Ovaj lijek je propisan samo Vama. Ne smijete ga davati drugima. Može
im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti isti kao i Vaši.
-
Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje, obavijestite svog
ljekara, farmaceuta ili medicinsku
sestru.
Ovo uključuje sva moguća neželjena djelovanja koja nisu navedena u
ovom upustvu (vidjeti dio 4).
Sadržaj uputstva
1.
Šta je OVERACT i za šta se koristi?
2.
Prije nego počnete uzimati OVERACT
3.
Kako uzimati OVERACT?
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati OVERACT?
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE OVERACT I ZA ŠTA SE KORISTI?
OVERACT
sadrži
aktivnu
supstancu:
valsartan
koji
pripada
grupi
lijekova
poznatih
kao
antagonisti
receptora angiotenzina II, koji pomažu u kontroli povišenog krvnog
pritiska. Angiotenzin II je supstanca
koja u organizmu uzrokuje sužavanje krvnih sudova, što uzrokuje
povišene vrijednosti krvnog pritiska.
OVERACT djeluje tako što blokira djelovanje angiotenzina II. Kao
rezultat, krvne žile se opuštaju i
vrijednosti krvnog pritisaka se snižavaju.
OVERACT 80 mg filmom obložene tablete se koriste:
-
za lijeČenje povišenog krvnog pritiska kod odraslih, djece i
adolescenata u dobi od 6 do 18 godina.
Visok krvni pritisak povećava opterećenje srca i arterija. Ako se ne
liječi, može dovesti do
oštećenja krvnih sudova mozga, srca i bubrega, a što može dovesti
do moždanog udara, srčane
insuficijencije ili insuficijencije bubrega. Visok krvni pritisak
povećava rizik od nastanka srčanog
udara. Snižavanjem krvnog pritiska na normalne vrijednosti smanjuje
se rizik od razvoja ovih
bolesti.
2.
PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OVERACT
Nemojte uzimati OVERACT:
-
ako ste alergiČni (preosjet
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
OVERACT
80 mg
film tableta
valsartan
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna film tableta sadrži 80 mg valsartana. Za
listu
pomoćnih supstanci, vidjeti dio
6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Film
tableta.
OVERACT 80 mg su narandžasto obojene, okrugle, film tablete.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.Terapijske indikacije
Hipertenzija
Tretman esencijalne hipertenzije kod odraslih osoba i hipertenzije kod
djece i adolescenata u dobi od 6
do
18
godina.
4.2.Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Hipertenzija
Preporučena
početna
doza
lijeka
OVERACT
je
80
mg
jednom
dnevno.
Antihipertenzivni
efekat
u
značajnijoj mjeri je prisutan u roku od 2 sedmice, a maksimalni
efekti se postižu unutar 4 sedmice. Kod
nekih pacijenata, čiji krvni pritisak nije adekvatno kontrolisan,
dozu je moguće povećati do 160 mg, a
maksimalno do 320 mg.
OVERACT se također može primjenjivati zajedno s drugim
antihipertenzivnim lijekovima (vidjeti dijelove
4.3, 4.4, 4.5 i 5.1). Dodatak diuretika poput hidrohlorotiazida, kod
tih će pacijenata dodatno sniziti krvni
pritisak.
Dodatne informacije o posebnim populacijama
Starije osobe
Kod starijih pacijenata nije potrebno prilagođavanje doze.
Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega
Kod odraslih pacijenata s klirensom kreatinina >10 ml/min dozu nije
potrebno prilagođavati (vidjeti dijelove
4.4. i 5.2.).
Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre
OVERACT je kontraindikovan kod pacijenata s teškim oštećenjem
funkcije jetre, bilijarnom cirozom i kod
pacijenata
s
holestazom
(vidjeti
dijelove
4.3,
4.4.
i
5.2.).
Kod
pacijenata
s
blagim
do
umjerenim
oštećenjem jetre bez holestaze, doza valsartana ne smije biti veća
od 80 mg.
Pedijatrijska populacija
Djeca i adolescenti u dobi od 6 do 18 godina
Djeca koja imaju težinu iznad 35 kg ili više trebaju da primaju dozu
od 80 mg jednom dnevno. Dozu treba
2
prilagoditi na temelju odgovora krvnog pritiska i podnošljivosti. Za
maksimalne doze koje su ispitane u
kliničkim ispitivanjima, vidjeti tabelu u nasta
                
                Pročitajte cijeli dokument