LOSMORID 100 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
23-12-2021
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
23-12-2021

Aktivni sastojci:

lakozamid

Dostupno od:

Alkaloid d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

N03AX18

INN (International ime):

lakozamid

Doziranje:

100 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 100 mg lakozamida

Jedinice u paketu:

56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta ), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

ALKALOID AD Skopje

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-12-23

Uputa o lijeku

                1 od 6
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
∆ LAKOZAMID Alkaloid
50 mg, film tablete
100 mg, film tablete
150 mg, film tablete
200 mg, film tablete
lakozamid
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo, jer
sadrži informacije koje su važne za Vas.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako
primijetite neželjena djelovanja koja
ovdje nisu navedena, molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili
farmaceuta.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek Lakozamid Alkaloid
i za šta se koristi
2.
Prije nego počnete uzimati lijek Lakozamid Alkaloid
3.
Kako uzimati lijek Lakozamid Alkaloid
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati lijek Lakozamid Alkaloid
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LIJEK LAKOZAMID ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI
Šta je lijek Lakozamid Alkaloid
Lijek Lakozamid Alkaloid sadrži aktivnu supstancu lakozamid. Pripada
grupi lijekova koji se nazivaju
antiepileptici. Ovi lijekovi se koriste za liječenje epilepsije.
• Vaš ljekar Vam je dao ovaj lijek za smanjenje broja napada koje
imate.
Čemu je namenjen lijek Lakozamid Alkaloid
Lijek Lakozamid Alkaloid se koristi kod odraslih, adolescenata i djece
uzrasta od 4 godine i starije.
• Koristi se samostalno i zajedno sa drugim antiepileptičkim
lijekovima za liječenje određenog oblika
epilepsije koji karakteriše pojava parcijalnih napada sa ili bez
sekundarne generalizacije. Kod ovog
oblika epilepsije, napadi najprije zahvataju samo jednu stranu Vašeg
mozga. Međutim, oni se mogu
proširiti na veća područja sa obje strane Vašeg mozga.
• Lijek Lakozamid Alkaloid se može koristiti sa drugim
antiepileptičkim lijekovima za liječenje primarnih
generalizovanih toničko-kloničkih napada (veliki napadi,
uključujući gubitak svijesti) kod pac
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1 od 17
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
∆ LAKOZAMID Alkaloid
50 mg, film tablete
100 mg
150 mg
200 mg
film tablete
lakozamid
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Lakozamid Alkaloid, 50 mg, film tablete
Jedna film tableta sadrži 50 mg lakozamida.
Lakozamid Alkaloid, 100 mg, film tablete
Jedna film tableta sadrži 100 mg lakozamida.
Lakozamid Alkaloid, 150 mg, film tablete
Jedna film tableta sadrži 150 mg lakozamida.
Lakozamid Alkaloid, 200 mg, film tablete
Jedna film tableta sadrži 200 mg lakozamida.
Za potpuni sastav svih pomoćnih supstanci, pogledati dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Film tableta.
Lakozamid Alkaloid 50 mg su roze, dugulјaste, bikonveksne film
tablete, sa utisnutom oznakom '50'
na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.
Lakozamid Alkaloid 100 mg su žute, dugulјaste, bikonveksne film
tablete, sa utisnutom oznakom '100'
na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.
Lakozamid Alkaloid 150 mg su bež, dugulјaste, bikonveksne film
tablete, sa utisnutom oznakom '150'
na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.
Lakozamid Alkaloid 200 mg su plave, dugulјaste, bikonveksne film
tablete, sa utisnutom oznakom
'200' na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Lijek Lakozamid Alkaloid je indikovan kao monoterapija i dodatna
terapija u liječenju parcijalnih
epileptičnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije, kod
odraslih pacijenata, adolescenata i djece
uzrasta od 4 godine sa epilepsijom.
Lijek Lakozamid Alkaloid je indikovan kao pomoćna terapija
- za liječenje parcijalnih napada sa ili bez sekundarne
generalizacije kod odraslih, adolescenata i
djece uzrasta 4 godine sa epilepsijom,
- za liječenje primarno generalizovanih toničko-kloničkih napada
kod odraslih, adolescenata i djece
uzrasta 4 godine sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom.
2 od 17
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Lijek Lakozamid Alkaloid se mora uzimati dva puta na dan (obično
jednom ujutro i jednom uveče).
Lijek Lakozamid Al
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod