LOPRIL 5 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
10-07-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
10-07-2023

Aktivni sastojci:

lizinopril

Dostupno od:

Bosnalijek d.d.

ATC koda:

C09AA03

INN (International ime):

lizinopril

Doziranje:

5 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

1 tableta sadrži: 5 mg lizinoprila ( u obliku lizinopril dihidrata)

Jedinice u paketu:

20 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

BOSNALIJEK d.d.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-07-10

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
LOPRIL
5 mg tablete
10 mg tablete
20 mg tablete
lizinopril
Prije upotrebe pažljivo pro_Č_itajte ovo uputstvo!
Uputstvo sa_č_uvajte. Možda _ć_ete željeti ponovo da ga
pro_č_itate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan li_č_no Vama i ne smijete ga dati drugima.
Drugima ovaj lijek može štetiti _č_ak i ako
imaju znakove bolesti sli_č_ne Vašima.
Ako Vam se javi bilo koje neželjeno djelovanje, obratite se Vašem
ljekaru ili farmaceutu. To uklju_č_uje i
svako mogu_ć_e neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom
uputstvu. Vidite dio 4.
U ovom uputstvu možete proČitati:
1.
Šta je LOPRIL i za šta se primjenjuje
2.
Prije nego počnete primjenjivati LOPRIL
3.
Kako primjenjivati LOPRIL
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati LOPRIL
6.
Dodatne informacije
1. Šta je LOPRIL i za šta se primjenjuje
LOPRIL sadrži lijek koji se zove lizinopril. Lizinopril pripada grupi
lijekova koji se zovu ACE inhibitori.
LOPRIL se može primjenjivati kod sljedećih stanja:

Za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije);

Za liječenje srčanog zatajenja;

Ako ste nedavno imali srčani udar (infarkt miokarda);

Za liječenje bubrežnih problema uzrokovanih dijabetesom tipa 2 u
osoba koje imaju visok
krvni pritisak.
LOPRIL djeluje tako da širi Vaše krvne sudove. To pomaže da se Vaš
krvni pritisak snizi. LOPRIL,
također, olakšava Vašem srcu da pumpanjem opskrbi krvlju sve
dijelove Vašeg tijela.
2. Prije nego poČnete primjenjivati LOPRIL
Nemojte primjenjivati LOPRIL

Ako ste alergični na lizinopril ili na bilo koji drugi sastojak ovog
lijeka (navedeni su u dijelu 6.).

Ako ste ikad prije imali alergijsku reakciju na neki drugi lijek iz
grupe ACE inhibitora. Ta alergijska
reakcija je možda uzrokovala oticanje šaka, stopala, gležnjeva,
lica, usana, jezika ili grla, te
otežano gutanje ili disanje (angioedem).

Ako ste primjenjivali ili trenutno primjenjujete sakubitril/valsartan,
lijek koji se prim
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
LOPRIL
5 mg
tablete
lizinopril
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 tableta sadrži: Lizinoprila 5 mg (u obliku lizinopril dihidrata).
Za pomoćne supstance vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
LOPRIL 5 mg tablete su bijele boje, okruglog oblika, ravnih glatkih
površina, neoštećenih bridova, s
utisnutom diobenom crtom po sredini.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije

Hipertenzija
Terapija hipertenzije.

SrČano zatajenje
Terapija simptomatskog srčanog zatajenja.

Akutni infarkt miokarda
Kratkotrajna (6 sedmica) terapija hemodinamski stabilnih pacijenata,
unutar 24 sata od akutnog
infarkta miokarda.

Bubrežne komplikacije šeĆerne bolesti
Terapija bubrežne bolesti u hipertenzivnih pacijenata s dijabetesom
tipa 2 i s početnom nefropatijom
(vidjeti dio 5.1.).
4.2. Doziranje i naČin primjene
Način primjene
LOPRIL
bi trebalo primjenjivati oralno u jednoj dnevnoj dozi. Kao i druge
lijekove koji se primjenjuju
jedanput na dan, i LOPRIL
bi trebalo primjenjivati u približno isto vrijeme svakog dana. Hrana
ne utiče
na apsorpciju LOPRILA.
Doza bi trebala biti prilagođena individualno, u skladu s profilom
pacijenta i odgovorom krvnog pritiska
(vidjeti dio 4.4.).
Doziranje

Hipertenzija
Lizinopril se može primjenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji s
drugim klasama antihipertenzivne
terapije (vidjeti dijelove 4.3., 4.4., 4.5. i 5.1.).
Po_č_etna doza
U pacijenata s hipertenzijom uobičajena preporučena početna doza je
10 mg. Pacijenti s jako
aktiviranim sistemom renin-angiotenzin-aldosteron (posebno
renovaskularna hipertenzija, deplecija
2
soli i/ili volumena, srčana dekompenzacija ili teška hipertenzija),
mogu iskusiti prekomjeran pad
krvnog pritiska nakon inicijalne doze. U takvih pacijenata
preporučena inicijalna doza je 2,5-5 mg, a
početak terapije bi trebao biti pod pažljivim ljekarskim nadzorom. U
prisustvu bubrežnog oštećenja,
zahtijeva se niža početna doza (Tabela 1.).
Doza održavanja
Uobič
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod