LINEZAN 2 mg/1 mL rastvor za infuziju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
02-12-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
02-12-2022

Aktivni sastojci:

linezolid

Dostupno od:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

ATC koda:

J01XX08

INN (International ime):

linezolid

Doziranje:

2 mg/1 mL

Farmaceutski oblik:

rastvor za infuziju

Sastav:

1 ml rastvora za infuziju sadrzi 2 mg linezolida. Kesa za infuziju od 300 ml sadrzi 600 mg linezolida

Jedinice u paketu:

10 infuzionih kesa sa po 300 ml rastvora za infuziju

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

ANFARM HELLAS S.A

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-12-02

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Linezan, 2 mg/ml, rastvor za infuziju
linezolid
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
primate ovaj lijek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
__
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
__
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri.
__
Ovaj lijek propisan je samo Vama i ne smijete ga davati drugima. Može
da im škodi, čak i kada
imaju iste znake bolesti kao i Vi.
__
Ukoliko
Vam
se
javi
bilo
koje
neželjeno
dejstvo,
obratite
se
Vašem
ljekaru,
farmaceutu
ili
medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje
nije navedeno u ovom uputstvu.
Vidite odjeljak 4.
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1.
Šta je lijek Linezan i za šta se koristi
2.
Prije nego počnete uzmeti lijek Linezan
3.
Kako uzimati lijek Linazan
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati lijek Linezan
6.
Dodatne informacije
1.
Šta je lijek Linezan i za šta se koristi
Linezan je antibiotik iz grupe oksazolidinona koji djeluje tako što
zaustavlja rast određenih bakterija
(mikroba) koje uzrokuju infekcije. Koristi se za liječenje upale
pluća i nekih infekcija kože I mekih tkiva.
Vaš ljekar će odlučiti o tome da li je lijek Linezan odgovarajući
antibiotik za liječenje infekcije koju imate.
2.
Prije nego poČnete uzmeti lijek Linezan
Lijek Linezan ne smijete primati:

ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na linezolid ili na bilo koju
od pomoćnih supstanci ovog lijeka
(navedene odjeljku 6).

ukoliko uzimate ili ste u prethodne dvije nedelje uzimali neki od
lijekova poznatih kao inhibitori
monoaminooksidaze (MAOI, npr. fenelzin, izokarboksazid, selegilin,
moklobemid). Navedeni
lijekovi se koriste za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti;

ukoliko dojite. Ovaj lijek prelazi u mlijeko dojilja i može da utiče
na novorođenče.
Upozorenja i mjere opreza
Razgovarajte sa Vašim ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom
prije nego što primjenite lijek
Lineza
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1 od 17
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Linezan, 2 mg/mL, rastvor za infuziju
INN: linezolid
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml rastvora za infuziju sadrži 2 mg linezolida.
Kesa za infuziju od 300 ml sadrži 600 mg linezolida.
Pomoćne supstance sa potvrđenim dejstvom:
jedna kesa od 300 ml sadrži 13,7 g glukoze i 114 mg natrijuma.
Za listu svih pomoćnih supstanci, vidjeti odjeljak 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Rastvor za infuziju.
Bistar, bezbojan do žut rastvor bez vidljivih čestica.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije

Nozokomijalna pneumonija

Vanbolnički stečena pneumonija
Linezolid
je
indikovan
kod
odraslih
za
liječenje
vanbolnički
stečene
i
nozokomijalne
pneumonije
ukoliko
je
potvrđeno
ili
je
suspektno
da
je
uzrokovana
osetljivim
Gram-
pozitivnim bakterijama. Prilikom donošenja odluke o započinjanju
terapije linezolidom treba
uzeti u obzir rezultate antibiograma ili podatke o rezistenciji
Gram-pozitivnih bakterija na
antibakterijske lijekove
(vidjeti odjeljak 5.1)
.
Linezolid ne djeluje protiv infekcija prouzrokovanih Gram-negativnim
bakterijama. Ukoliko je
potvrđeno ili je suspektno da su izazivači infekcije Gram-negativni
patogeni, mora se
istovremeno započeti primjena specifične terapije protiv
Gram-negativnih bakterija.

Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva
(videti odjeljak 4.4.).
Linezolid je indikovan kod odraslih pacijenata za liječenje
komplikovanih infekcija kože i
mekih tkiva iskljuČivo nakon mikrobiološke potvrde da je infekcija
izazvana osetljivim Gram-
pozitivnim bakterijama.
Linezolid ne djeluje protiv infekcija izazvanih Gram-negativnim
bakterijama. Kod pacijenata
sa komplikovanim infekcijama kože i mekih tkiva za koje se zna ili
sumnja da su izazvane
pored Gram- pozitivnih i Gram-negativnim bakterijama, linezolid može
da se primjeni samo
ukoliko
nisu
raspoložive
druge
terapijske
mogućnosti
(videti
odjeljak
4.4)
.
U
takvim
slučajevima terapija protiv Gram-negativnih bakterija mora biti
istovremeno započeta.
Ter
                
                Pročitajte cijeli dokument