Poulvac E. coli

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Poulvac E. coli
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Poulvac E. coli
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Pileći, purani
 • Područje terapije:
 • Imunološke za bakterijske vakcine za domaće ptice.
 • Terapijske indikacije:
 • Za aktivnu imunizaciju tovnih pilića i budućih slojeva / uzgajivača kako bi se smanjila smrtnost i lezije (perikarditis, perihepatitis, airsacculitis) povezane s serotipom Escherichia coli O78.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/002007
 • Datum autorizacije:
 • 15-06-2012
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/002007
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/245247/2012

EMEA/V/C/002007

EPAR, sažetak za javnost

Poulvac E. coli

(živo) cjepivo protiv kolibaciloze peradi

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) za Poulvac E. coli.

Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) da bi preporučila

njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Poulvac E. coli vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u

uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je Poulvac E. coli i za što se koristi?

Poulvac E. coli je cjepivo koje se koristi u pilića i pura za aktivnu imunizaciju protiv infekcije

uzrokovane bakterijom Escherichia coli, serotipom O78 naziva kolibaciloza. Kolibaciloza može

uzrokovati ozljede vrećice koja okružuje srce (perikarditis), vrećice koja okružuje jetru (perihepatitis), i

„zračne vrećice”, specijalizirane vrećice unutar tijela ptice gdje su čuva zrak tijekom disanja (upala

zračnih vrećica), što može dovesti do smrti životinje. Cjepivo koje se koristi u brojler pilića

(uzgajanima za meso), budućim nesilicama ili roditeljima (uzgajanima za jaja) te puranima, pomaže u

smanjenju ozljeda i smrti koje uzrokuje infekcija.

Sadrži živu bakteriju Escherichia coli, tip O78, soj EC34195 s obrisanim genom (aroA).

Kako se koristi Poulvac E. coli?

Poulvac E. coli je dostupan kao smrznuti osušeni prašak (liofilizat) koji se koristi za pripremu

suspenzije. Izdaje se samo na recept. Pilićima se daje kao jednokratna doza masovnim cijepljenjem

putem spreja pilića u starosti od jednog dana ili dodavanjem u vodu za piće pilića u dobi od pet dana.

Puranima se prva doza daje masovnim cijepljenjem putem spreja u starosti od jednog dana, a druga

se doza daje tri tjedna kasnije.

Kad se primjenjuje masovnim cijepljenjem putem spreja, rekonstituirano se cjepivo treba razrijediti te

poprskati životinje tako da svaka dobije količinu koja odgovara jednoj dozi. Perad konzumira cjepivo

kljucanjem svog perja.

Poulvac E. coli

EMA/493211/2015

Stranica 2/3

Prilikom dodavanja Poulvac E. coli u vodu za piće treba dodati dovoljnu količinu kako bi se omogućila

jedna doza rekonstituiranog cjepiva za svaku pticu tijekom tri sata.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o VMP-u.

Kako djeluje Poulvac E. coli?

Poulvac E. coli sadrži male količine bakterije E. coli, serotip O78. Bakterija je živa, no oslabljena je

uklanjanjem gena (aroA) tako da ne uzrokuje bolest, što je čini pogodnom za primjenu u cjepivu. Kao i

sva cjepiva, Poulvac E. coli djeluje „učeći” imunosni sustav (prirodnu obranu tijela) kako se obraniti

protiv bolesti. Nakon što se Poulvac E. coli primijeni na piliću ili puranu, imunosni sustav životinje

prepoznaje dijelove bakterije sadržane u cjepivu kao „strano tijelo” te proizvodi protutijela protiv tih

dijelova. Ako životinje u budućnosti budu izložene tim infekcijama, imunosni sustav moći će brže

reagirati. To pomaže pri zaštiti od bolesti.

Koje su koristi VMP-a Poulvac E. coli utvrđene u ispitivanjima?

Laboratorijskim je ispitivanjima utvrđeno da je cjepivo sigurno te da zaštita protiv kolibaciloznih lezija

započinje dva tjedna nakon cijepljenja pilića i tri tjedna nakon cijepljenja purana. Ispitivanja su

također pokazala da cjepivo može osigurati zaštitu pilića od 8 tjedana protiv kolibaciloznih lezija i

imunizaciju od 12 tjedana protiv smrtnosti od kolibaciloze cijepljenjem putem spreja, te imunizaciju od

12 tjedana protiv lezija i smrtnosti cijepljenjem u vodi za piće. Terenska ispitivanja s više od 200 000

komercijalnih nesilica pokazala su značajno smanjenje kolibaciloznih lezija i smrti cijepljenih životinja.

Nadalje, pozitivno djelovanje cjepiva dokazano je u prosječnom dnevnom povećanju tjelesne mase,

broju dana terapijskog liječenja i postotka životinja u prometu u usporedbi s kontrolama.

Koji su rizici povezani s VMP-om Poulvac E. coli?

Sojevi virusa mogu se naći u tkivima (jetra i srce) pilića do šest dana nakon cijepljenja ili u tkivima

(zračnim vrećicama) purana do četiri dana nakon cijepljenja. Također može biti prisutan u stolici pilića

do pet tjedana nakon cijepljenja ili do sedam dana nakon cijepljenja purana te ostati prisutan u

okruženju do završetka (vremena klanja) ili razdoblja nesenja u pilića, odnosno sedam dana u purana.

Stoga se preporuča da se kokošinjci očiste i dezinficiraju u slučaju kada se cjepivo primjenjuje po

završetku razdoblja klanja ili nesenja. Cjepivo se može širiti kontaktom među pticama.

Životinje koje su na antibakterijskoj ili imunosupresivnoj terapiji (terapiji koja smanjuje djelovanje

imunosnog sustava) ne trebaju biti cijepljene. Cjepivo se ne smije koristiti unutar šest tjedana prije

početka razdoblja nesenja ili u ptica koje nesu (trenutno proizvode jaja). Antibiotska terapija ne smije

se davati unutar jednog tjedan prije ili nakon cijepljenja.

Koje mjere opreza mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-

medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Preporuča se upotreba zaštite za oči, rukavica i maske za lice za osobu koja provodi cijepljenje. Osobe

s imunosupresijom ne bi smjele biti prisutne za vrijeme primjene cjepiva. Nakon uporabe potrebno je

dezinficirati ruke i opremu. Osoblje zaduženo za brigu o cijepljenim životinjama treba slijediti opća

higijenska načela i posebno voditi brigu prilikom zbrinjavanja otpada cijepljene peradi.

Poulvac E. coli

EMA/493211/2015

Stranica 3/3

Koje je razdoblje karencije u životinja koje se koriste za proizvodnju

hrane?

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći nakon primjene VMP-a i prije klanja životinje te

korištenja mesa za prehranu ljudi. To je također vrijeme koje treba proći nakon primjene VMP-a prije

nego što ljudi smiju konzumirati mlijeko ili jaja dotične životinje.

Razdoblje karencije za meso i jaja pilića i purana liječenih VMP-om Poulvac E. coli iznosi „nula” dana,

drugim riječima nema obaveznog razdoblja čekanja.

Zašto je Poulvac E. coli odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a Poulvac

E. coli nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj

uniji.

Ostale informacije o VMP-u Poulvac E. coli

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Poulvac E. coli na snazi u

Europskoj uniji od 15. lipnja 2012. Informacije o tome je li za ovaj proizvod potreban recept možete

naći na etiketi/vanjskom dijelu pakiranja.

Cjeloviti EPAR za VMP Poulvac E. coli nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports Dodatne

informacije o terapiji VMP-om Poulvac E. coli vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o

VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u veljači 2016.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA

O VMP ZA:

Poulvac E. coli, liofilizat za suspenziju za vakcinaciju raspršivanjem za piliće i pure ili vodom za

piće za piliće

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Ime i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

ŠPANJOLSKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG

PROIZVODA

Poulvac E. coli, liofilizat za suspenziju za vakcinaciju raspršivanjem za piliće i pure ili vodom za piće

za piliće.

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Jedna doza sadržava:

Živi aroA gen deletirane

Escherichia coli

5,2 x 10

- 9,1 x 10

CFU*

tip O78, soj EC34195

*Jedinica tvorbe kolonija (colony forming units) kada se uzgaja na tripton soja agar podlogama

Liofilizat

bijelo žućkaste boje.

Nakon rekonstitucije, prozirna do bijelo žućkasta i neprozirna otopina (ovisno o količini iskorištenog

diluenta).

4.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju brojlerskih pilića, budućih nesilica/roditelja i pura kako bi se smanjila smrtnost

i lezije (perikarditis, perihepatitis, upala zračnih vrećica) povezane s

E. coli

serotip O78

Početak imunosti:

Pilići:

2 tjedna nakon vakcinacije za smanjenje lezija. Početak imunosti za tvrdnju smanjenja smrtnosti

nije utvrđen.

Pure: 3 tjedna nakon drugog cijepljenja za smanjenje lezija i smrtnosti.

Trajanje imunosti:

Pilići:

8 tjedana za smanjenje lezija i 12 tjedana za smanjenje smrtnosti (raspršivanje).

12 tjedna za smanjenje lezija i smrtnosti (vodom za piće).

Pure: nije utvrđeno trajanje imuniteta.

Ispitivanje unakrižne zaštite je pokazalo smanjenje pojavnosti i težine upale zračnih vrećica

uzrokovane s

E. coli

serotipovima O1, O2 i O18 za primjenu raspršivanjem za piliće. Za ove

serotipove nije ustanovljen ni početak ni trajanje imunosti.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinirati jedinke koje primaju antibakterijsku ili imunosupresivnu terapiju.

6.

NUSPOJAVE

Nisu znane.

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se

javite veterinaru.

7.

CILJNE

VRSTE

ŽIVOTINJA

Pilići (brojleri, buduće nesilice, budući roditelji) i pure.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Pilići:

jedna doza vakcine od prvog dana starosti putem raspršivanja većim česticama (orošavanje) ili

nakon 5 dana starosti vodom za piće.

Pure: jedna doza cjepiva od prvog dana starosti. Sljedeća doza primjenjuje se 3 tjedna poslije prve

putem raspršivanja.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Primjena putem raspršivanja za piliće i pure ili vodom za piće za piliće.

Primjena raspršivanjem:

Koristiti čisti pribor za vakcinaciju i ugasiti sustav ventilacije do 15 minuta nakon vakcinacije.

Skinuti aluminijsku kapicu i gumeni čep. Napuniti bočicu do polovine s nekloriranom vodom sobne

temperature. Začepiti bočicu gumenim čepom i dobro protresti dok se sadržaj potpuno ne otopi. Preliti

rekonstituiranu vakcinu u čisti spremnik i doliti nekloriranu vodu kako bi se vakcina dalje razrijedila te

dobila ravnomjerna rasprostranjenost prilikom raspršivanja po peradi.

Nikakva dezinfekcijska sredstva ili druge tvari koje mogu umanjiti učinkovitost žive vakcine ne smiju

se upotrijebiti u uređaju za raspršivanje.

Razrijediti i aplicirati rekonstituiranu vakcinu u količini od jedne doze rekonstituirane vakcine po ptici

i u skladu s uputom za upotrebu vaše specifične opreme za vakcinaciju raspršivanjem većim česticama

(orošavanje). Preporučena količina za jednu dozu je između 0,1 i 0,5 ml. Udaljenost prilikom

raspršivanja bi trebala biti između 30 i 80 cm iznad peradi kako bi se osigurala ravnomjerna

raspoređenost, a preporučena je veličina kapljice veće od 100 µm.

Upotreba u vodi za piće:

Uvjeriti

se da su sve dovodne cijevi, cijevi, žljebovi, pojilice itd., temeljito

čisti, bez ikakvih dezinficijensa, deterdženata, sapuna, itd. ili antibiotika. Kontakt s dezinficijensima

čini cjepivo neučinkovitim.

Dopustiti da se voda konzumira tako da su razine pojilica minimalne prije nego što se primjeni

cjepivo. Sve cijevi treba isprazniti od obične vode, tako da pojilice sadrže samo vodu sa cjepivom.

Prije cijepljenja, peradi bi trebalo uskratiti vodu kako bi se osiguralo da sve ptice piju za vrijeme

cijepljenja.

Otvoriti bočicu cjepiva pod vodom i temeljito otopiti u posudi. Pobrinuti se da se kompletno isprazni

bočica i njezin vrh ispiranjem u vodi. Ne dijeliti velike bočice da bi cijepili više od jedne nastambe ili

sustava za napajanje jer to može dovesti do greške.

Koristiti hladnu svježu vodu koja ne sadrži metalne ione. Mlijeko u prahu niske masnoće (tj. <1%

masti) može biti dodatno u vodu (2 – 4 g/l). Obrano mlijeko u prahu niskog udjela masnoće može se

dodati u vodu ili obrano mlijeko radi poboljšanja kvalitete vode ili povećavanja stabilnosti bakterija.

Idealno bi bilo cjepivo primijeniti u količini vode koju konzumira perad u roku 3 sata. Cilj je dati

svakom piliću jednu dozu cjepiva.

Generalno pravilo je primijeniti rekonstituirano cjepivo svježom vodom bez klora u omjeru od 1000

doza cjepiva na 1 litru vode po danu starosti na 1.000 pilića, npr. 10 litara će biti potrebno za 1.000

pilića starih 10 dana. Ako ste u nedoumici, izmjerite unos vode dan prije davanja cjepiva.

Primijeniti otopljeno cjepivo za perad odmah nakon rekonstitucije.

Izbjegavati izlaganje suspenzije cjepiva suncu.

10.

KARENCIJA

0 dana.

11.

POSEBNE

MJERE

PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2

C – 8

C). Ne zamrzavati.

Držati bočicu u vanjskom kartonu radi zaštite od svjetla.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na bočici

poslije EXP.

Rok valjanosti poslije razrjeđenja ili

rekonstitucije prema uputi: 2 sata.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Vakcinirati samo zdravu perad.

Jedan tjedan prije i jedan tjedan nakon vakcinacije ne smije se davati antibiotska terapija. Antibiotici

mogu umanjiti učinkovitost vakcine.

Nema dostupnih informacija o utjecaju visokih koncentracija maternalnih antitijela na učinkovitost.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Soj vakcine se može otkriti u tkivima (jetra, srce) do šest dana (pilići) nakon vakcinacije ili (zračne

vrećice prsnog koša) do 4 dana (pure) nakon vakcinacije. Vakcinirani pilići

mogu izlučivati vakcinalni

soj putem fecesa do pet tjedana (pilići) ili

7 dana (pure) nakon vakcinacije, a vakcina može ostati

prisutna u okolini do kraja uzgojnog ili proizvodnog ciklusa (pilići) ili

7 dana (pure). Iz tog razloga,

preporuča se čišćenje i dezinfekcija peradnjaka, u kojima je primijenjena vakcina, nakon završetka

uzgojnog ili proizvodnog ciklusa.

Vakcinalni soj se može raširiti među peradi u kontaktu.

Vakcinalni

soj se može identificirati

prema svojim značajkama rasta na biološkim hranjivim medijima:

pokazuje normalan rast na MacConkey i tripton soja agaru, dok kolonije nisu opažene kada je nasađen

bez aromatskih aminokiselina (minimalni agar).

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama:

U svim procedurama primjene treba primijeniti uobičajene aseptičke postupke.

Preporuča se upotreba zaštite za oči, rukavica i maske za lice (koja prekriva nos i usta) osobu koja

provodi vakcinaciju. Osobe s imunosupresijom ne bi smjele biti prisutne za vrijeme primjene vakcine.

Nakon uporabe potrebno je dezinficirati ruke i opremu.

Osoblje zaduženo za brigu o vakciniranim životinjama treba slijediti opća higijenska načela i posebno

voditi brigu prilikom zbrinjavanja otpada (feces, stelja) vakcinirane peradi.

Ostale mjere opreza:

Imunizaciju treba smatrati kao jednu od komponenti u složenom sustavu kontrole koja objedinjuje sve

važne higijenske i zdravstvene čimbenike u peradarstvu.

Nesenje:

Ne primjenjivati na nesilicama za vrijeme nesenja ili unutar 6 tjedana od početka nesenja.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Nema dostupnih podataka o neškodljivosti i učinkovitosti ove vakcine kada se koristi zajedno s bilo

kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o davanju ove vakcine prije ili poslije

bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba pojedinačno donijeti ovisno od slučaja do

slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Nisu uočene nuspojave nakon primjene 10 puta veće doze cjepiva.

Inkompatibilnosti

Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

13.

POSEBNE

MJERE

OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti

okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su na web stranici

Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Vakcina je pakovana u Tip I (borosilikatne staklene bočice od 10 ml za 2500 i 5000 doza i 50 ml za

10000 i 20000 doza s brombutilnim gumenim čepom i aluminijskom kapicom.

Kartonska kutija s jednom bočicom od 2500, 5000, 10000 ili 20000 doza.

Kartonska kutija s deset bočica od 2500, 5000, 10000 ili 20000 doza.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Mauna Loa Macadamia Nut Corporation Voluntarily Recalls

Mauna Loa Macadamia Nut Corporation Voluntarily Recalls

Mauna Loa Macadamia Nut Corporation is voluntarily recalling all of its products produced at the Keaau facility between Sept. 6 - 21, 2018 due to a potential contamination of Escherichia coli (E. coli). The recall was initiated due to E. coli being detected in the well water and distribution system that supplies the firm's operations. No illnesses related to the water have been reported to the state.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Laboratorios Hipra, S.A.)

Hiprabovis IBR Marker Live (Active substance: Live gE- tk- double-gene deleted Bovine Herpes Virus type 1 (BoHV-1), strain CEDDEL) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4520 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety