Halaven

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Halaven
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Halaven
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • liposarkom
 • Terapijske indikacije:
 • Halavenova monoterapija je indicirana za liječenje bolesnika s lokalno naprednim ili metastatskim karcinomom dojke koji su napredovali nakon najmanje jednog kemoterapijskog režima za naprednu bolest (vidjeti odjeljak 5. 1). Prije terapije trebalo je uključiti antraciklin i taksan osim ako pacijenti nisu prikladni za ove tretmane.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002084
 • Datum autorizacije:
 • 17-03-2011
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002084
 • Zadnje ažuriranje:
 • 28-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/280152/2016

EMEA/H/C/002084

EPAR, sažetak za javnost

Halaven

eribulin

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) za lijek Halaven. Objašnjava

kako je Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi (CHMP) ocijenio lijek Halaven da bi donio svoje

mišljenje u korist davanja odobrenja za stavljanje na tržište te preporuke o uvjetima za primjenu lijeka

Halaven.

Što je Halaven?

Halaven je lijek protiv karcinoma koji sadrži djelatnu tvar eribulin. Dostupan je kao otopina za

injekciju.

Za što se Halaven koristi?

Halaven se koristi za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke koji se

nastavio širiti nakon barem jedne prethodne terapije za uznapredovali karcinom. Prethodna terapija

trebala je uključivati lijekove protiv karcinoma poznatih vrsta poput antraciklina i taksana, osim ako te

terapije nisu prikladne. „Metastatski” znači da se karcinom proširio u druge dijelove tijela.

Halaven se koristi i za liječenje odraslih osoba s uznapredovalim ili metastatskim liposarkomom

(vrstom karcinoma mekih tkiva koji se razvije iz masnih stanica) koji se ne može kirurški ukloniti.

Koristi se u bolesnika koji su već liječeni antraciklinima (osim ako terapija nije bila prikladna).

Ovaj se lijek izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Halaven koristi?

Terapiju lijekom Halaven treba davati u specijaliziranim odjelima za liječenje karcinoma pod nadzorom

liječnika iskusnog u uporabi lijekova protiv karcinoma.

Halaven se daje intravenski (u venu) injekcijama tijekom ciklusa od 21 dan. Doza koje će se dati

računa se uporabom površine bolesnikova tijela (izračunata uporabom bolesnikove težine i visine).

Halaven

EMA/280152/2016

Stranica 2/3

Preporučena doza daje se u venu tijekom dvije do pet minuta na 1. i 8. dana svakog ciklusa. Liječnici

trebaju razmotriti davanje antiemetičkog lijeka bolesniku (lijeka koji sprječava mučninu i povraćanje)

jer Halaven može uzrokovati mučninu ili povraćanje.

Doze mogu biti odgođene ili smanjene ako bolesnici imaju vrlo niske razine neutrofila (vrste bijelih

krvnih stanica) i trombocita (komponenti koje pomažu u zgrušavanju krvi) u njihovoj krvi ili ako je

oštećena funkcija jetre ili bubrega. Za više pojedinosti o uporabi lijeka Halaven uključujući preporuke o

smanjenju doze, vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka (također dio EPAR-a).

Kako djeluje Halaven?

Djelatna tvar u lijeku Halaven, eribulin, slična je tvari protiv karcinoma zvanoj halikodrin B koji se

nalazi u morskoj spužvi Halichondria okadai. Veže se za protein u stanicama zvani tubulin koji je važan

u formiranju unutarnjeg „kostura” koji stanice trebaju kako bi se udružile prilikom diobe. Vezivanjem

za tubulin u stanicama karcinoma, eribulin prekida formiranje kostura i tako sprječava diobu i širenje

stanica karcinoma.

Kako je Halaven proučavan?

U vezi s rakom dojke, Halaven je proučavan u dvama glavnim ispitivanjima koja su obuhvatila ukupno

1 864 bolesnika. U prvom je ispitivanju Halaven uspoređen s drugim terapijama u 762 žene s

uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke koje su se prethodno podvrgnule najmanje dvjema

terapijama koje su uključivale antraciklin i taksan. Žene su primale ili Halaven ili drugi odobreni lijek

protiv karcinoma koji je odabrao njihov liječnik. Glavna mjera djelotvornosti bilo je ukupno preživljenje

(koliko su dugo bolesnici živjeli).

Drugo ispitivanje uključivalo je 1 102 bolesnika s uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke,

s jednom ili dvije prethodne terapije za uznapredovali/metastatski karcinom, uključujući antraciklin i

taksan. U ispitivanju je Halaven uspoređen s kapecitabinom (drugim lijekom protiv karcinoma). Glavne

mjere djelotvornosti bile su ukupno preživljenje i preživljenje bez napredovanja bolesti (koliko su dugo

bolesnici živjeli bez pogoršavanja bolesti).

Halaven je također proučavan u 143 bolesnika s liposarkomom koji su prethodno podvrgnuti najmanje

dvjema drugim terapijama koje su uključivale antraciklin. Halaven je uspoređen s dakarbazinom

(drugim lijekom protiv karcinoma) i glavna mjera djelotvornosti bilo je ukupno preživljenje.

Koje su koristi lijeka Halaven dokazane u ispitivanjima?

U prvom ispitivanju, prilikom usporedbe lijeka Halaven sa svim drugim terapijama zajedno, Halaven se

pokazao djelotvornijim u produljenju života. Žene u skupini koja je primala Halaven živjele su prosjeku

13,1 mjesec u usporedbi s 10,6 mjeseci u skupini koja je primala druge terapije.

U drugom ispitivanju nije bilo značajne razlike u prosječnom preživljenju bez napredovanja bolesti s

lijekom Halaven (4,1 mjesec) u usporedbi s kapecitabinom (4,2 mjeseca) ili u prosječnom ukupnom

preživljavanju s lijekom Halaven (15,9 mjeseci) u usporedbi s kapecitabinom (14,5 mjeseci).

Treće ispitivanje pokazalo je da je Halaven djelotvoran u produljenju života u bolesnika s

liposarkomom: bolesnici koji su primali Halaven živjeli su u prosjeku 15,6 mjeseci u usporedbi s 8,4

mjeseci za bolesnike koji su primali dakarbazin.

Halaven

EMA/280152/2016

Stranica 3/3

Koji su rizici povezani s lijekom Halaven?

Najčešće nuspojave povezane s lijekom Halaven (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika) su

neutropenija (niske razine neutrofila, vrste bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcije),

leukopenija (nizak broj leukocita), anemija (nizak broj eritrocita), smanjen apetit, periferna neuropatija

(oštećenje živaca u ekstremitetima što uzrokuje obamrlost, žarenje i osjećaj bockanja), glavobolja,

dispneja (otežano disanje), kašalj, mučnina (osjećaj muke), zatvor, proljev, povraćanje, alopecija

(gubitak kose), bol u mišićima i zglobovima ili bol u leđima ili udovima, umor, pireksija (vrućica) i

gubitak težine. Potpuni popis nuspojava koje su zabilježene s lijekom Halaven potražite u uputi o

lijeku.

Halaven ne smiju uzimati dojilje. Potpuni popis ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Halaven odobren?

CHMP je zabilježio da kada se Halaven koristi kao terapija treće linije (nakon najmanje dvije prethodne

terapije lijekovima protiv karcinoma za uznapredovalu/metastatsku bolest), produljila se duljina

bolesnikova života, a sigurnosni mu je profil unutar onoga očekivanog za kemoterapeutike. Kada se

Halaven koristi kao terapija druge linije (nakon najmanje jedne prethodne terapije karcinoma za

uznapredovalu/metastatsku bolest), Halaven je vrijedna terapijska mogućnost slična kapecitabinu i s

prihvatljivim sigurnosnim profilom. Osim toga, Halaven je produljio duljinu života bolesnika s

liposarkomom, a to se smatra važnim jer su mogućnosti liječenja kod tih bolesnika ograničene.

Smatralo se da je sigurnost u ovoj populaciji bolesnika bila prihvatljiva i slična onoj u bolesnika s

rakom dojke.

Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi (CHMP) odlučio je da koristi od lijeka Halaven nadmašuju s

njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za stavljanje na tržište.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Halaven?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Halaven. Na

temelju tog plana u sažetak opisa svojstava lijeka, kao i u uputu o lijeku Halaven, nalaze se sigurnosne

informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici trebaju

pridržavati.

Ostale informacije o lijeku Halaven

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje za lijek Halaven na snazi u

Europskoj uniji od 17. ožujka 2011.

Cjeloviti EPAR za lijek Halaven nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Više informacija o terapiji lijekom

Halaven pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svojem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je sažetak posljednji put ažuriran u 05.2016.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

HALAVEN 0,44 mg/ml otopina za injekciju

eribulin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je HALAVEN i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati HALAVEN

Kako primjenjivati HALAVEN

Moguće nuspojave

Kako čuvati HALAVEN

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je HALAVEN i za što se koristi

HALAVEN sadrži djelatnu tvar eribulin i antitumorski je lijek koji djeluje tako da zaustavlja rast i

širenje stanica raka.

Koristi se u odraslih kod lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke (rak dojke koji se

proširio izvan primarnog tumora) nakon što je prethodno primijenjena najmanje jedna druga terapija,

ali je prestala djelovati.

Također se koristi u odraslih kod uznapredovalog ili metastatskog liposarkoma (vrste raka koji nastaje

iz masnog tkiva) kad je prethodno iskušana terapija izgubila učinak.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati HALAVEN

Nemojte primjenjivati HALAVEN

ako ste alergični na eribulinmesilat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako dojite

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri

prije

nego primijenite HALAVEN:

ako imate tegobe s jetrom

ako imate vrućicu ili infekciju

ako osjetite utrnulost, trnce, žmarce, razvijete osjetljivost na dodir ili mišićnu slabost

ako imate srčane tegobe

Ako imate nešto od navedenog, obavijestite o tome svog liječnika, koji će možda htjeti prekinuti

liječenje ili smanjiti dozu.

Djeca i adolescenti

Halaven se ne preporučuje za djecu mlađu od 18 godina sa sarkomima dječje dobi jer još nije poznato

koliko dobro djeluje u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i HALAVEN

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

HALAVEN može prouzročiti ozbiljne urođene mane i ne smijete ga primati za vrijeme trudnoće, osim

ako se nakon pažljivog razmatranja svih rizika za Vas i Vaše dijete nije jasno pokazalo da je liječenje

neophodno. HALAVEN može prouzročiti i kasnije trajne probleme s plodnošću u muškaraca koji ga

primaju, te bi oni morali razgovarati sa svojim liječnikom prije početka liječenja. Žene u

reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju za vrijeme liječenja i do 3 mjeseca

nakon završetka liječenja lijekom HALAVEN.

HALAVEN ne smijete primati za vrijeme dojenja zbog mogućeg rizika za dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

HALAVEN može izazvati nuspojave poput umora (vrlo često) i omaglice (često). Ako osjetite umor

ili omaglicu, nemojte voziti ni upravljati strojevima.

HALAVEN sadrži etanol (alkohol)

Ovaj lijek sadrži male količine etanola (alkohol), manje od 100 mg u bočici.

3.

Kako primjenjivati HALAVEN

HALAVEN će Vam dati liječnik ili medicinska sestra injekcijom u venu tijekom 2 do 5 minuta. Doza

koju ćete dobiti ovisit će o veličini površine Vašeg tijela (izraženo u kvadratnim metrima ili m

) koja

se izračunava na temelju Vaše tjelesne težine i visine. Uobičajena je doza lijeka HALAVEN

1,23 mg/m

, ali liječnik je može prilagoditi ovisno o Vašim krvnim nalazima ili drugim čimbenicima.

Kako bi se osigurala primjena cijele doze lijeka HALAVEN, preporučuje se ispiranje intravenske

linije fiziološkom otopinom nakon primjene lijeka HALAVEN.

Koliko često ćete dobivati HALAVEN?

HALAVEN se obično daje 1. i 8. dana svakog 21-dnevnog ciklusa. Liječnik će odrediti koliko ciklusa

terapije morate primiti. Ovisno o Vašoj krvnoj slici, liječnik će možda morati odgoditi primjenu lijeka

dok se vrijednosti krvne slike ne vrate na normalu. Liječnik može odlučiti i da Vam smanji dozu koju

primate.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može

uzrokovati

nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako osjetite bilo koji od sljedećih ozbiljnih simptoma, prekinite uzimanje lijeka HALAVEN i odmah

potražite liječničku pomoć:

vrućica uz ubrzane otkucaje srca, brzo i plitko disanje, hladna, blijeda, vlažna koža ili koža s

mrljama promijenjene boje, i/ili smetenost. To mogu biti znakovi stanja koje se naziva sepsa, a

ona je teška i ozbiljna reakcija na infekciju. Sepsa je manje česta (može se javiti u manje od 1 na

100 osoba), ali može ugroziti život i može imati smrtni ishod.

bilo kakvo otežano disanje ili oticanje lica, usta, jezika ili grla. To mogu biti znakovi manje

česte alergijske reakcije (može se javiti u manje od 1 na 100 osoba).

ozbiljni kožni osipi s mjehurima po koži, u ustima, na očima i spolnim organima. To mogu biti

znakovi stanja koje se zove Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza.

Učestalost ovog stanja je nepoznata, ali ono može ugroziti život.

Druge nuspojave:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

smanjenje broja bijelih krvnih stanica ili crvenih krvnih stanica

umor ili slabost

mučnina, povraćanje, zatvor, proljev

utrnulost, trnci ili žmarci

vrućica

gubitak apetita, gubitak težine

otežano disanje, kašalj

bol u zglobovima, mišićima te leđima

glavobolja

ispadanje kose

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

smanjenje broja krvnih pločica (što može dovesti do nastanka modrica i produženja vremena do

zaustavljanja krvarenja)

infekcija s vrućicom, upala pluća, zimica

ubrzani puls, navale crvenila

vrtoglavica, omaglica

povećano stvaranje suza, konjunktivitis (crvenilo i osjetljivost površine oka), krvarenje iz nosa

dehidracija, suha usta, herpes na usni, gljivice u ustima, probavne tegobe, žgaravica, bol i

oticanje trbuha

oticanje mekih tkiva, bolovi (osobito u prsištu, leđima i kostima), mišićni grčevi ili slabost

infekcije usta, dišnog sustava i mokraćnih puteva, bol pri mokrenju

osjetljivost grla, osjetljiv nos ili curenje iz nosa, simptomi nalik gripi, grlobolja

poremećeni nalazi pretraga funkcije jetra, promijenjena razina šećera, bilirubina, fosfata, kalija

ili magnezija u krvi

nesanica, depresija, promjena osjeta okusa

osip, svrbež, problemi s noktima, suha ili crvena koža

pretjerano znojenje (uključujući noćno znojenje)

zvonjava u ušima

krvni ugrušci u plućima

herpes zoster

oticanje kože i utrnulost šaka i stopala

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

krvni ugrušci

poremećeni rezultati pretraga funkcije jetre (hepatotoksičnost)

zatajenje bubrega, krv ili bjelančevine u mokraći

opsežna upala pluća koja može dovesti do stvaranja ožiljaka

upala gušterače

ranice u ustima

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

ozbiljan poremećaj zgrušavanja krvi koji dovodi do opsežnog stvaranja krvnih ugrušaka i

unutarnjeg krvarenja

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati HALAVEN

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza oznake

“Rok valjanosti“/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što HALAVEN sadrži

Djelatna tvar je eribulin. Jedna bočica od 2 ml sadrži 0,88 mg eribulina u obliku

eribulinmesilata. Jedna bočica od 3 ml sadrži 1,32 mg eribulina u obliku eribulinmesilata.

Drugi sastojci su etanol i voda za injekcije, s kloridnom kiselinom i natrijevim hidroksidom koji

mogu biti prisutni u vrlo malim količinama.

Kako HALAVEN izgleda i sadržaj pakiranja

HALAVEN je bistra, bezbojna vodena otopina za injekciju u staklenoj bočici koja sadrži 2 ml ili 3 ml

otopine. Jedna kutija sadrži 1 ili 6 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Eisai Europe Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Ujedinjeno Kraljevstvo

+44 (0) 845 676 1400

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva

Ewopharma AG

Tel: +370 5 248 73 50

България

Ewopharma AG

Teл: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

Magyarország

Ewopharma Hungary Ltd.

Tel: +36 1 200 46 50

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Associated Drug Company Ltd.

Tel: + 356 22778000

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Ewopharma AG

Tel. +370 5 248 73 50

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Eisai Ltd.

Τηλ: + 44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 620 11 71

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 6646 563

România

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44

Ireland

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400

(United Kingdom)

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: +386 590 848 40

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Eisai Ltd.

Τηλ: +44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Ewopharma AG

Tel: +371 677 04000

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

2-10-2018

HALAVEN (Eisai GmbH)

HALAVEN (Eisai GmbH)

HALAVEN (Active substance: eribulin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6457 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2084/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

HALAVEN (Eisai Europe Limited)

HALAVEN (Eisai Europe Limited)

HALAVEN (Active substance: eribulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5205 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety