Femiplant

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Femiplant tablete
 • Doziranje:
 • 2,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka tableta sadrži: 2,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (cimicifugin podanak) (6–11 : 1); ekstrakcijsko otapalo: izopropilni alkohol (40 % V/V)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Salzgitter, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Femiplant tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-664985675-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-664985675
 • Datum autorizacije:
 • 20-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnicu

Femiplant tablete

suhi ekstrakt cimicifuginog podanka

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 do

8 tjedana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Femiplant

i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Femiplant?

3. Kako uzimati Femiplant?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Femiplant?

6. Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Femiplant

i za što se koristi?

Femiplant

sadrţi suhi ekstrakt cimicifuginog podanka (Cimicifuga racemosa).

Femiplant

je biljni lijek koji se koristi za ublaţavanje simptoma menopauze kao što su naleti vrućine i

pojačano znojenje.

Femiplant je namijenjen za primjenu samo u odraslih ţena u menopauzi.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Femiplant?

Nemojte uzimati Femiplant

ako ste alergični na djelatnu tvar (podanak biljne vrste cimicifuge, Cimicifuga racemosa ili bilo

koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Femiplant:

ako ste imali ili imate oštećenje jetre,

ako se pojave simptomi oštećenja jetre (umor, gubitak apetita, ţutu boju koţe i očiju ili jaka bol u

gornjem dijelu trbuha uz mučninu i povraćanje ili tamnu mokraću), morate odmah prestati uzimati

Femiplant

i obratiti se Vašem liječniku,

ako se pojavi vaginalno krvarenje ili drugi simptomi,

ako istovremeno uzimate nadomjesnu hormonsku terapiju (estrogeni),

ako ste se liječili ili se trenutno liječite od raka dojke ili od drugih tumora ovisnih o hormonima,

ako Vam se simptomi pogoršaju tijekom primjene lijeka Femiplant.

Djeca i adolescentice

Femiplant

nije namjenjen djeci i adolescenticama.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Femiplant

Nema poznatih interakcija sa drugim lijekovima.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Femiplant

sa hranom i pićem

Nije poznato utječu li hrana i piće na djelovanje biljnog lijeka Femiplant.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema odgovarajućih podataka o korištenju lijeka Femiplant

tokom trudnoće i dojenja te zbog toga

korištenje lijeka Femiplant

tijekom trudnoće i dojenja nije preporučljivo.

Nema dostupnih podataka o utjecaju lijeka Femiplant na plodnost.

Ţene reproduktivne dobi trebaju primjenjivati odgovarajuću kontracepciju.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju lijeka Femiplant na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Femiplant sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Femiplant?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasle žene u menopauzi

2 tablete jednom dnevno ili 1 tableta dvaput dnevno – jedna ujutro i jedna navečer -– bez obzira na

obroke.

Tabletu progutajte cijelu s dovoljno tekućine. Tabletu nemojte sisati, drobiti niti ţvakati.

Trajanje liječenja

Femiplant

ne pokazuje odmah svoj učinak. Prvi terapijski učinak vidljiv je nakon dva tjedna primjene.

S obzirom da se simptomi ublaţavaju produljenom upotrebom, preporučuje se uzimati Femiplant

tijekom duţeg perioda, ali ne duţe od šest mjeseci bez liječničkog savjeta.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 do 8

tjedana.

Oštećenje funkcije jetre

Ovaj lijek se ne preporučuje kod ţena sa oštećenom funkcijom jetre zbog nedostatnih ispitivanja u tim

skupinama korisnica.

Ako uzmete više lijeka Femiplant

nego što ste trebali

U slučaju predoziranja lijekom Femiplant, veća je vjerojatnost pojave nuspojava navedenih u

nastavku. Ako uzmete više tableta nego je preporučeno, obratite se za savjet Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Femiplant

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Preskočite propuštenu

dozu i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme na način kako je navedeno u ovoj uputi.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Uz primjenu lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

poremećaji probavnog sustava (dispepsija (probavne tegobe), proljev), alergijske koţne reakcije

(urtikarija, pruritus, koţni osip), oticanje lica i periferno oticanje (edem lica ili periferni edem),

debljanje.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

prijavljeni su slučajevi oštećenja jetre (hepatitis, ţutica, abnormalni rezultati testa funkcije jetre).

U navedenim slučajevima morate prestati koristiti ovaj lijek i savjetovati se s Vašim liječnikom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Femiplant?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza EXP.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Femiplant sadrži?

Djelatna tvar je suhi ekstrakt cimicifuginog podanka.

Jedna tableta sadrţi 2.5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.,

rhizoma (cimicifugin podanak) (6–11 : 1); ekstrakcijsko otapalo: izopropilni alkohol 40% (V/V).

Drugi sastojci su celuloza, prah, laktoza hidrat, krumpirov škrob, magnezijev stearat.

Kako Femiplant izgleda i sadržaj pakiranja?

Izgled:

Okrugle, blago bikonveksne tablete bijelo-beţ boje s urezom na jednoj strani. Urez nije namijenjen za

lomljenje tablete.

Sadrţaj pakiranja:

Femiplant je dostupan u pakiranju od 60 (3 x 20) tableta.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Marti Farm d.o.o.

Lašćinska cesta 40

10000 Zagreb

Proizvođač:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 35

38259 Salzgitter

Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O