KYTRIL 3 mg/3 mL koncentrat za rastvor za infuziju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
31-10-2022
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
31-10-2022

Aktivni sastojci:

granisetrona

Dostupno od:

Medicopharmacia d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

A04AA02

INN (International ime):

granisetron

Doziranje:

3 mg/3 mL

Farmaceutski oblik:

koncentrat za rastvor za infuziju

Sastav:

1 ampula (3 ml) sadrži: 3 mg granisetrona (u obliku granisetronhidrohlorida)

Jedinice u paketu:

5 ampula po 3 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

ATNAHS PHARMA UK LTD

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-01-27

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
KYTRIL
3 mg/3 ml koncentrat za rastvor za infuziju
granisetron
Pažljivo pro_Č_itajte uputu o lijeku prije nego što po_Č_nete
uzimati ovaj lijek, jer ona sadrži za vas važne
informacije.
-
Sa_č_uvajte ovu uputu o lijeku. Možda _ć_ete je morati ponovno
pro_č_itati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, svojoj
medicinskoj sestri ili svom farmaceutu.
-
Ovaj je lijek propisan isklju_č_ivo vama. Nemojte ga davati drugima.
Može im naškoditi, _ č_ak i ako su
njihovi simptomi jednaki Vašima.
- Ukoliko do_đ_e do razvoja bilo kakvih nuspojava, razgovarajte sa
svojim ljekarom, svojom
medicinskom sestrom ili svojim farmaceutom. To se odnosi i na bilo
koje nuspojave koje nisu
navedene u ovoj uputi o lijeku. Vidjeti dio 4.
Uputstvo sadrži:
1. Šta je Kytril i za šta se koristi
2. Šta treba da znate prije nego počnete koristiti Kytril
3. Kako koristiti Kytril
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Kytril
6. Dodatne informacije
1. ŠTA JE KYTRIL I ZA ŠTA SE KORISTI
Kytril sadrži aktivnu tvar granisetron. Pripada skupini lijekova koji
se nazivaju „antagonisti 5-HT
3
receptora“ ili
„antiemetici“.
Kytril se koristi za prevenciju ili liječenje mučnine i povraćanja
uzrokovanih nekim drugim medicinskim
tretmanima, kao što su hemoterapija ili radioterapija koji se koriste
u liječenju karcinoma, ili operativni zahvat.
Koncentrat za rastvor za infuziju je namijenjen za primjenu u odraslih
osoba i djece starije od 2 godine.
2.
ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI KYTRIL
Nemojte uzimati Kytril

ako ste alergični (preosjetljivi) na granisetron ili bilo koji drugi
sastojak Kytrila (naveden u poglavlju 6:
Dodatne informacije)
Ako niste sigurni kako postupiti, razgovarajte s ljekarom, farmaceutom
ili medicinskom sestrom prije
uzimanja Kytrila.
Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru, farmacutu ili svojoj medicinskoj sestri
prije uzimanja Kytrila naročito u sljedećim
slučajevima:

ako imate problema s pražnjenjem crijeva zbog začepljenj
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
KYTRIL
3 mg/3 ml koncentrat za rastvor za infuziju
granisetron
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Djelatna tvar je granisetron.
Svaki ml rastvora za injekciju sadrži 1 mg granisetrona u obliku
hidrohlorida.
Pomoćna tvar sa poznatim dejstvom: natrij
Za popis svih pomoćnih tvari vidjeti poglavlje 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Koncentrat za rastvor za infuziju
Rastvor za je bistra, bezbojna tekućina.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Kytril, rastvor za infuziju, je u odraslih osoba indiciran za
prevenciju i liječenje:
- akutne mučnine i povraćanja povezanih sa hemoterapijom i
radioterapijom
- post-operativne mučnine i povraćanja.
Kytril, rastvor za infuziju, je indiciran za prevenciju odložene
mučnine i povraćanja povezanih s
hemoterapijom i radioterapijom.
Kytril, rastvor za infuziju, je indiciran u djece u dobi od 2 i više
godina za prevenciju i liječenje akutne
mučnine i povraćanja povezanih s hemoterapijom.
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Mu_č_nina i povra_ć_anje uzrokovani hemoterapijom i radioterapijom
Prevencija (akutna i odložena mu_č_nina)
Dozu od 1-3 mg (10-40 µg/kg) Kytrila treba primjenjivati ili u obliku
spore intravenske injekcije ili u obliku
razrijeđene intravenske infuzije 5 minuta prije početka
hemoterapije. Razrjeđenje otopine mora biti 5
ml/mg.
Lije_č_enje (akutna mu_č_nina)
Dozu od 1-3 mg (10-40 µg/kg) Kytrila treba primjenjivati ili u obliku
spore intravenske injekcije ili u obliku
razrijeđene intravenske infuzije, a ova se doza daje u trajanju od 5
minuta. Razrjeđenje otopine mora
biti 5 ml/mg. Dodatne doze održavanja Kytrila se mogu primijeniti s
razmakom od najmanje 10 minuta.
Maksimalna doza koja se primjenjuje tokom 24 sata ne smije prijeći 9
mg.
Kombinacija s adrenokortikalnim steroidima
Djelotvornost
parenteralnog
granisetrona
se
može
pojačati
dodatnom
intravenskom
dozom
adrenokortikalnog steroida, npr. intravenskom primjenom 8-20 mg
deksametazona koji se primjenjuje
prije poče
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod