HYDROCORTISON VUAB 100 mg/1 bočica prašak za rastvor za injekciju

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
20-12-2021
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
06-07-2022

Aktivni sastojci:

hidrokortizon

Dostupno od:

SanMed d.o.o. Banja Luka

ATC koda:

H02AB09

INN (International ime):

hidrokortizon

Doziranje:

100 mg/1 bočica

Farmaceutski oblik:

prašak za rastvor za injekciju

Sastav:

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju sadrži: 100 mg hidrokortizona (u obliku 133,7 mg hidrokortizon natrijum sukcinata)

Jedinice u paketu:

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

Tip recepta:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Proizveden od:

VUAB Pharma a.s.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-12-20

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
HYDROCORTISON VUAB
100 mg
prašak za rastvor za injekciju
hidrokortizon
Za lijekove koji se izdaju samo uz ljekarski recept
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
koristite ovaj lijek.
-
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
-
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da
im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko
neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili
farmaceuta
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1.
Šta je lijek HYDROCORTISON VUAB i čemu je namjenjen
2.
Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek HYDROCORTISON VUAB
3.
Kako se upotrebljava lijek HYDROCORTISON VUAB
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lijek HYDROCORTISON VUAB
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK HYDROCORTISON VUAB I ČEMU JE NAMJENJEN
HYDROCORTISON VUAB sadrži aktivnu supstancu natrijum hidrokortizon
sukcinat.
Hidrokortizon spada u grupu lijekova koji se nazivaju kortikosteroidi
ili steroidi. Naše tijelo normalno stvara
kortikosteroide, koji su važni za mnoge funkcije organizma.
Injekcija dodatne količine kortikosteroida, kao što je Hydrocortison
VUAB, može pomoći ako imate
problema s nadbubrežnom žlijezdom (npr. adrenalna insuficijencija).
Kortikosteroidi
takođe
mogu
pomoći
u
liječenju
šoka
nakon
operativnih
zahvata,
ozljeda,
reakcija
preosjetljivosti (anafilaktičkih reakcija) ili drugih stresnih
stanja. To uključuje upalna ili alergijska stanja
koja zahvataju:
• crijeva, npr. Kronova bolest (upala crijeva) ili ulcerativni
kolitis (upala donjeg dijela crijeva)
• pluĆa, npr. bronhijalna astma ili upala uzrokovana udisanjem
(aspiracijom) sadržaja želuca
• kože, npr. Stevens-Johnsonov sindrom (autoimuna bolest u kojoj
imunološki sistem uzrokuje
guljenje kože i stvaranje plikova) ili sistemski 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
HYDROCORTISON VUAB,100 mg prašak za rastvor za injekciju
hidrokortizon
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVI SASTAV
Jedna bočica sadrži 100 mg hidrokortizona u obliku hidrokortizon
natrijum sukcinata.
Za punu listu ekscipijenasa vidjeti 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Prašak za rastvor za injekciju.
Bijeli do skoro bijeli prah.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Antiinflamatorni lijek.
Hydrocortison VUAB je indikovan za svako stanje koje zahtijeva brz i
snažan kortikosteroidni efekat kao
što su:
-
Endokrini poremećaji
Primarna ili sekundarna adrenokortikalna insuficijencija
-
Kolagene bolesti
Sistemski lupus eritematosus
-
Kožne bolesti
Teški multiformni eritem (Stevens-Johnsonov sindrom)
-
Alergijska stanja
Bronhijalna astma, anafilaktičke reakcije
-
Bolesti probavnih organa
Ulcerozni colitis, Cronova bolest
-
Respiratorna oboljenja
Aspiracija gastričnog sadržaja
-
Hitna medicinska stanja
Hydrocortison VUAB je indikovan u terapiji šoka udruženog sa
adrenokortikalnom insuficijencijom
ili šok udružen sa adrenokortikalnom insuficijencijom na koji ne
djeluje konvencionalna terapija.
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Hydrocortison
VUAB
se
može
primijeniti
u
obliku
intravenske
injekcije,
intravenske
infuzije
ili
intramuskularne injekcije. U hitnim stanjima, prednost se daje
intravenskim injekcijama. Nakon početnog
hitnog perioda, treba razmotriti davanje injekcionih preparata dužeg
djelovanja ili nekog peroralnog
preparata.
Doziranje je obično od 100 mg do 500 mg hidrokortizona, u zavisnosti
od ozbiljnosti stanja, primijenjenih
intravenskim injektovanjem, ali se mogu koristiti i više doze. Ta se
doza može ponoviti u intervalima od 2,
4 ili 6 sati, u zavisnosti od kliničkog stanja pacijenta i odgovora
na liječenje.
Generalno se visoke doze kortikosteroida daju samo do stabilizacije
stanja pacijenta, obično ne duže od
48 - 72 sata. Ako se liječenje visokim dozama hidrokortizona mora
produžiti nakon 48 - 72 sata, može
nastupiti
h
                
                Pročitajte cijeli dokument