GLIFOR 850 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
05-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
05-06-2023

Aktivni sastojci:

metformin

Dostupno od:

TuzlaFarm d.o.o. Tuzla

ATC koda:

A10BA02

INN (International ime):

metformin

Doziranje:

850 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 850 mg metformin hidrohlorida

Jedinice u paketu:

100 film tableta (10 PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-06-05

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
GLIFOR
850 mg
film tablete
metformin
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo prije nego što poČnete uzimati
ovaj lijek jer sadrži važne informacije za
Vas

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ukoliko neki od neželjenih djelovanja postanu ozbiljni ili
primijetite neželjene efekte koji nisu
navedeni u ovom uputstvu, Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta
(vidjeti dio 4).
Ovo uputstvo sadrži:
1.
Šta je GLIFOR i za šta se koristi
2.
Prije nego počnete uzimati GLIFOR
3.
Kako uzimati GLIFOR
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati GLIFOR
6.
Dodatne informacije
1.
Šta je GLIFOR i za šta se koristi
GLIFOR sadrži metformin, lijek za liječenje dijabetesa. Pripada
grupi lijekova koji se zovu bigvanidi.
Inzulin je hormon kojeg proizvodi pankreas, a koji omogućava da
tijelo koristi glukozu (šećer) iz krvi.
Vaše tijelo koristi glukozu u svrhu proizvodnje energije ili
skladištenja za buduću primjenu.
Ukoliko imate dijabetes, Vaš pankreas nije u stanju proizvoditi
inzulin, ili Vaše tijelo nije u stanju
pravilno koristiti inzulin koji se proizvodi. Ovo dovodi do visokih
vrijednosti glukoze u krvi. GLIFOR
pomaže pri snižavanju vrijednosti glukoze do normalne vrijednosti,
koliko je moguće.
Ako ste odrasla osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom, dugotrajna
primjena GLIFOR-a također
pomaže sniženju rizika od komplikacija povezanih sa dijabetesom.
GLIFOR je povezan ili sa stabilnom
tjelesnom težinom, ili umjerenim gubitkom težine.
GLIFOR se koristi za liječenje pacijenata oboljelih od dijabetesa
tipa 2 (također pod nazivom inzulin
nezavisnog dijabetesa) kada dijeta ili vježbanje sami po sebi nisu
dovoljni da se kontroliše nivo šećera
u krvi. Djelimično se koristi kod pacijenata sa prekomjernom
tjelesnom težinom.
Odras
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
GLIFOR
850 mg
film tablete
metformin
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Svaka GLIFOR 850 mg film tableta, sadrži 850 mg metformina (u obliku
metformin hidrohlorid)
Za listu pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Film tableta
Bijele, filmom obložene, okrugle, bikonveksne tablete.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Terapija dijabetes melitusa tip 2, posebno kod pacijenata sa
prekomjernom tjelesnom težinom kod
kojih dijetetski režim i vježba ne daju adekvatnu kontrolu glikemije
.

Kod odraslih, GLIFOR se može koristiti kao monoterapija ili u
kombinaciji sa drugim oralnim
antidijabeticima ili sa inzulinom.

Kod djece starije od 10 godina i adolescenata, GLIFOR se može
koristiti kao monoterapija, ili
u kombinaciji sa inzulinom.
Smanjenje komplikacija dijabetesa je dokazano kod odraslih pacijenata
sa dijabetesom tipa 2 sa
prekomjernom
tjelesnom
težinom
koji
su
liječeni
metforminom
kao
terapijom
prve
linije
nakon
neuspjeha dijete (vidjeti dio 5.1).
4.2
Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli sa normalnom funkcijom bubrega (GFR> 90 mL/min)
Monoterapija i kombinacija sa drugim oralnim antidijabeticima:
Uobičajena početna doza lijeka od 850 mg metformin hidrohlorida 2
ili 3 puta dnevno uz ili nakon
obroka.
Nakon 10 do 15 dana, dozu treba prilagoditi na osnovu mjerenja
vrijednosti nivoa šećera u krvi.
Postepeno povećavanje doze može povoljno djelovati na
gastrointestinalnu podnošljivost.
Maksimalna preporučena doza metformin hidrohlorida je 3g dnevno,
uzeta u 3 podijeljene doze.
Ukoliko pacijent namjerava prijeći sa drugog oralnog antidijabetika:
treba prekinuti davanje tog
antidijabetika, a metformin uvoditi kako je iznad navedeno.
Kombinacija sa inzulinom:
Metformin-hidrohlorid
i
inzulin
mogu
biti
korišteni
u
kombinovanoj
terapiji
radi
postizanja
bolje
regulacije šećera u krvi. Metformin hidrohlorid se obično daje u
početnoj dozi od 850 mg dva ili tri puta
dnevno, dok se inzulin dozira na osnovu v
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod